Hlavní informace

Podrobné informace o zápisu do obchodního rejstříku a vzniku obchodní korporace.

Obchodní společnosti a družstva vznikají až ke dni zápisu do obchodního rejstříku. Až tímto dnem se založená společnost stane právnickou osobou. Jestliže ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině není uvedeno, na jakou dobu je společnost ustavena, platí, že je ustavena na dobu neurčitou.

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán k příslušnému rejstříkovému soudu nejpozději do šesti měsíců (nestanoví-li společenská smlouva lhůtu jinou) od založení společnosti, jinak platí, že nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy. V případě družstva platí, že po marném uplynutí lhůty vzali všichni uchazeči o členství své přihlášky zpět.

Dle zákona o veřejných rejstřících je navrhovatel zápisu povinen doložit, že osobě, jíž se zápis týká, vznikne nejpozději dnem zápisu živnostenské nebo jiné oprávnění k činnosti, která má být jako předmět činnosti nebo podnikání do veřejného rejstříku zapsána. Toto neplatí, je-li tato skutečnost zjistitelná z informačního systému veřejné správy.

Navrhovatel je povinen doložit také právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo osoby, jíž se zápis týká, ledaže je tento údaj, jako u předmětu činnosti, známý z informačního systému. K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti nebo jednotky, kde jsou prostory umístěny, popřípadě prohlášení osoby oprávněné s nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla osoby souhlasí. Toto prohlášení nesmí být starší než tři měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.

Příslušným rejstříkovým soudem k řízení o návrhu na zápis společnosti je soud, v jehož obvodu je obecný soud osoby, jíž se zápis týká. Obecným soudem v rejstříkových věcech je vždy krajský soud (Městský soud v Praze pro Prahu a Středočeský kraj, Krajský soud v Českých Budějovicích, Krajský soud v Plzni, Krajský soud v Ústí nad Labem, Krajský soud v Hradci Králové, Krajský soud v Brně a Krajský soud v Ostravě).

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán na speciálním formuláři, který je k dispozici na serveru www.justice.cz. Lze jej podat v listinné nebo elektronické podobě a musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem.

Možný je i tzv. přímý zápis notářem. Notář provede zápis do veřejného rejstříku po splnění podmínek pro zápis požadovaných zapisovaných skutečností dálkovým přístupem. Zákon ukládá notáři splnit tuto povinnost bez zbytečného odkladu po podání žádosti o zápis.

Soudní poplatky za zápis obchodní korporace do obchodního rejstříku ke dni účinnosti činí 6000 Kč, za zápis akciové společnosti pak činí soudní poplatek 12 000 Kč. Tento poplatek nelze zaplatit v kolcích, jelikož částka určená zákonem za první zápis společnosti převyšuje 5000 Kč. Poplatek tedy musí být tedy zaplacen bankovním převodem na příslušný účet rejstříkového soudu.

Rejstříkový soud musí dodržet obecnou lhůtu pěti pracovních dnů k provedení zápisu společnosti do obchodního rejstříku. V případě, že rejstříkový soud v této lhůtě neprovede přímý zápis nebo nerozhodne ve věci usnesením, začíná běžet fikce zápisu a faktická realizace zápisu, tedy přenesení údajů do databáze, musí proběhnout v zákonné lhůtě dvou dnů ode dne, kdy fikce zápisu nastala.

Rejstříkový soud zapíše společnost ke dni určenému v návrhu na zápis, nejdříve však ke dni jeho provedení. Rozhodne-li rejstříkový soud o zápisu usnesením, provede se zápis až ke dni právní moci takového usnesení. Po provedeném zápisu nelze již zrušit rozhodnutí, jímž rejstříkový soud povolil zápis společnosti, ani se nelze domáhat určení, že společnost nevznikla. Lze se pouze domáhat prohlášení neplatnosti společnosti, a to jenom v zákonem stanovených případech.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 126 zákona č. 89/2012 Sb., § 11 a násl. zákona č. 304/2013 Sb.

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 16.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme