Hlavní informace

Národní pravidla pro organizované akce a pro podomní prodej.

Některé způsoby uzavírání smluv podléhají zvláštní regulaci, jejímž cílem je chránit spotřebitele nacházející se ve zranitelném postavení.

Pro uzavírání smluv se spotřebiteli na dálku a mimo obchodní prostory platí zvláštní právní úprava, která je obsažena v občanském zákoníku a která vyplývají ze směrnice o právech spotřebitelů. Podnikatelé mají v těchto případech povinnost informovat spotřebitele před uzavřením smlouvy o zákonem stanovených skutečnostech. Spotřebitelé mají právo od takto uzavřených smluv odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy.

Samotný obsah závazku ze smlouvy uzavřené těmito způsoby se však neliší od případů, kdy je smlouva uzavřena v kamenném obchodě. To znamená, že má spotřebitel práva z vadného plnění v obou případech stejná.

Organizované akce

Zákon o ochraně spotřebitele obsahuje několik pravidel, která musí podnikatel splnit při konání organizovaných akcí. Tato regulace byla přijata v důsledku špatných zkušeností s akcemi tohoto typu, na nichž docházelo k porušování práv spotřebitelů a jejich zneužívání.

Organizovanou akcí se rozumí akce určená pro omezený počet spotřebitelů, kteří na ni byli adresně či neadresně pozváni, a v jejímž průběhu dochází k prodeji výrobků, poskytování služeb nebo k jejich propagaci anebo k jejich nabízení, přičemž není rozhodující, zda je součástí akce též doprava osob účastnících se této akce.

Prodávající, který v rámci organizované akce hodlá prodávat výrobky nebo poskytovat služby, případně je propagovat nebo nabízet, je povinen oznámit stanovené údaje České obchodní inspekci, a to nejméně 10 pracovních dnů před konáním organizované akce.

Pozvání na akce musí obsahovat zvláštní náležitosti stanovené zákonem vztahující se k identifikaci akce a jejího organizátora.

Nesplnění těchto povinností se podnikatel dopouští přestupku.

Podomní prodej

Obce mohou na svém území prostřednictvím tržních řádů podomní prodej z důvodu ochrany veřejného pořádku a bezpečí občanů omezit či zcela zakázat. Porušením zákazu se podnikatel dopouští přestupku.

Zvláštní pravidla týkající se smluvního práva nejsou stanovena.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 20 a násl. zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 27.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme