Služby klientského centra

Klientské centrum kromě exportních konzultací nabízí celou řadu služeb, jako je například Příprava na obchodní jednání, kterou zajišťuje celá Jednotná zahraniční síť. Na tyto základní služby navazují další v gesci Ministerstva zahraničních věcí anebo agentury CzechTrade.

Kromě Zpoplatněných služeb JZS jsou všechny služby poskytovány zdarma.

zpět na stránku Klientského centra pro export (KCE)

Základní služby a poradenství

Název služby (ID)Popis/rozsah služby Poskytovatel 
Vstupní exportní konzultace
(ID 1)
 • Úvodní konzultace se specialistou Klientského centra pro export
 • Informace o systému státní podpory exportu českým podnikatelům
 • Zhodnocení exportní připravenosti klienta a doporučení dalších kroků
KCE
Příprava na
obchodní jednání
v konkrétním
teritoriu
(ID 2)
 • Doporučení, jak vést obchodní jednání na daném trhu s ohledem na místní specifika kultury, způsobů komunikace a podnikání
 • Vyhledání, event. oslovení základního okruhu vhodných partnerů podle možností a domluvy s klientem
 • Zprostředkování seznamu tlumočníků a překladatelů a například i logistiky podle možností
 • Poskytnutí podpory a asistence při obchodním jednání podle potřeby a možností
 • Poskytnutí základních informací o legislativních a technických podmínkách vstupu na trh
KCE + JZS
Informace pro exportéry a identifikace obchodních příležitostí
(ID 3)
 • Základní informace pro výběr a možnosti vstupu na konkrétní trh, zahrnující např. poskytnutí základních informací o podmínkách vstupu na trh; využití Mapy oborových příležitostí pro hledání oborových příležitostí
 • Bezplatná informační služba s výstupem na portálu BusinessInfo.cz a v newsletteru „CzechTrade denně“ zahrnující zahraniční poptávky, projekty a tendry, investiční příležitosti a nabídky zahraničních firem
 • Informace o připravovaných seminářích, teritoriálních a oborových setkáních pro rozšíření znalosti teritoria
KCE + JZS

zpět na začátek

Bezplatné služby Jednotné zahraniční sítě (JZS)

Název služby (ID)Popis/rozsah služby Poskytovatel 
Asistence a podpora při jednání se zahraničními oficiálními institucemi a státními podniky
(ID 4)
 • Pomoc při vytipování partnerů podle oborů a teritorií
 • Podpora při zajištění schůzek, včetně případné účasti
 • Poskytnutí logistické podpory dle možností a dohody (např. zprostředkování tlumočení)
 • Konzultace s ekonomickými diplomaty, případně velvyslanci v příslušných teritoriích
Zastupitelské úřady ČR + KCE
Podpora u veřejných zakázek a využívání fondů vnější spolupráce EU a dalších fondů
(ID 5)
 • Sledování a sdílení informací o chystaných a probíhajících veřejných zakázkách
 • Sledování a sdílení informací o chystaných veřejných zakázkách mezinárodních organizací (OSN, NATO, CERN apod.) a možném zapojení do projektů financovaných z fondů vnější spolupráce EU a dalších fondů (EDF, DCI, ENI, IPA, PI, EBRD, ADB apod.)
 • Informace o plánovaných kulatých stolech a seminářích zaměřených na bilaterální a multilaterální rozvojovou spolupráci, pořádaných pro podnikatelskou veřejnost
 • Politický vhled, obchodní znalosti a přístup k lidem a orgánům s rozhodovacími pravomocemi
Zastupitelské úřady ČR + MZV + KCE

zpět na začátek

Zpoplatněné služby Jednotné zahraniční sítě (JZS)

Název služby (ID)Popis/rozsah služby Poskytovatel 
Detailní cílený průzkum trhu
(ID 6)
 • Zjištění informací o konkurenci (konkurenční skupiny, pozice značek na trhu)
 • Základní cenový průzkum (s ohledem na dostupnost informací u konkrétního výrobku či služby)
 • Identifikace distribučních kanálů
 • Doporučení vhodné formy vstupu na trh, možnosti založení společnosti, právní formy
 • Další informace dle individuálního zadání klienta
KCE +
CzechTrade
Průzkum
veletrhu
(ID 7)
 • Zajištění prezentačních materiálů, katalogů a kontaktů u firem ve sledovaném oboru dle zadaných kritérií
KCE +
CzechTrade
Zjištění bonity zahraničních
obchodních partnerů
(ID 8)
 • Zprostředkování relevantní informace od renomovaných specializovaných agentur
 • Přidanou hodnotou je překlad a interpretace zjištěných informací dle sledovaných parametrů
KCE +
CzechTrade
Organizace obchodních jednání
(ID 9)
 • Zprostředkování a organizace obchodních schůzek klienta se zainteresovanými zahraničními firmami
 • Itinerář schůzek
 • Zajištění logistiky plus případné asistence a tlumočení při jednáních dle požadavku klienta
KCE +
CzechTrade
Oslovení potenciálního
obchodního partnera
a ověření zájmu
o výrobek/službu (OZV)
(ID 10)
 • Zjištění obchodních kontaktů dle zadaných kritérií (specifikace cílových skupin) a rozsahu z místních databází a dalších informačních zdrojů
 • Aktualizace kontaktních údajů a zjištění kompetentních osob
 • Oslovení vyhledaných firem a prezentace nabídky produktů klienta
 • Distribuce propagačních materiálů klienta (emailem i poštou) potenciálním zájemcům
 • Opětovné oslovení a následné zjištění zájmu o produkt
 • Zjištění důvodů nezájmu o nabídku, pokud je to možné
 • Doporučení dalšího postupu
 • Zpracování závěrečné zprávy
KCE +
CzechTrade
Dlouhodobá exportní asistence
(ID 11)
 • Průběžné poskytování informací z oboru, doplněných o závěry a doporučení
 • Zasílání aktuálních oborových poptávek s komentářem
 • Monitoring konkurence, přístup k informačním zdrojům zahraniční sítě CzechTrade v teritoriu
 • Příprava jednání se zainteresovanými subjekty, asistence na jednáních a další podpora při cestách do teritoria
 • Průzkum veletrhů a výstav, podpora při organizaci prezentací nebo účasti na veletrzích a výstavách
 • Využívání zázemí kanceláří zahraniční sítě CzechTrade
 • Asistence při výběru místního zástupce
 • Podpora při jednání s úřady či registraci/certifikaci výrobků
 • Další aktivity na základě dohody a dle možností dané kanceláře
KCE +
CzechTrade
Analýza
teritoria
(ID 12)

Analýza nabízí komplexní pohled na vybrané teritorium, obor a podmínky pro podnikání a je nabízena v této struktuře:

 • Charakteristika trhu a ekonomická situace
 • Základní ekonomické a statistické údaje, struktura výkonnosti ekonomiky
 • Zahraniční obchod a informace o postavení ČR na trhu
 • Analýza může být doplněna o další informace dle individuálních požadavků klienta
KCE +
CzechTrade
Analýza trendů
a obchodních příležitostí
(ID 13)

Analýza zaměřená na potenciál vybraných komodit na určitém trhu:

 • Aktuální informace a data o vývoji trhu
 • Identifikace hrozeb a příležitostí, oborové trendové ukazatele, potenciální možnosti, budoucí příležitosti
 • Analýza může být doplněna o další informace dle individuálních požadavků klienta
KCE +
CzechTrade

zpět na začátek

Obchodní politika a vnitřní trh

Název služby (ID)Popis/rozsah služby Poskytovatel 
Podpora realizace projektů a odstraňování překážek na trhu
(ID 14)
 • Expertní podpora pro firemní projekty v cílové zemi, s propojením do mezivládních a meziresortních smluv
 • Odstraňování překážek/problémů na trhu prostřednictvím jednání smíšených mezivládních, mezirezortních komisí a v rámci společné obchodní politiky EU
 • Organizace specializovaných a podpůrných akcí pro podnikatele (fóra, mise, semináře a kulaté stoly v rámci zasedání smíšených orgánů)
 • Informace o konkrétních relevantních bariérách vstupu na zahraniční trhy a jejich komunikace místně příslušným Delegacím EU
KCE +
MPO +
MZV
Řešení problémů
na vnitřním trhu EU
(ID 15)
 • Poradenství a asistence pro podnikatele v oblasti služeb – Jednotná kontaktní místa (JKM)
 • Poradenství v oblasti uvádění výrobků na trh v jiné členské zemi EU – ProCoP
 • Mimosoudní řešení sporů podnikatelů s úřady v jiném členském státě EU v případě porušení evropského práva – Solvit
KCE +
MPO (JKM)

Rozvojová spolupráce

Název služby (ID)Popis/rozsah služby Poskytovatel 
Podpora při zapojení do projektů české a mezinárodní rozvojové spolupráce
(ID 16)
 • Poskytnutí informací o možnostech zapojení soukromého sektoru v projektech zahraniční rozvojové spolupráce
 • Konzultace o možnostech využití programu B2B pro vstup na zahraniční trh (granty pro firmy od České rozvojové agentury)
KCE +
Česká rozvojová agentura

Vysvětlivky: KCE = Klientské centrum pro export, MPO = Ministerstvo průmyslu a obchodu, MZV = Ministerstvo zahraničních věcí.

zpět na začátek

Kromě Zpoplatněných služeb JZS jsou všechny služby poskytovány zdarma.

Informační leták Klientského centra pro export ke stažení (140 kB)