Klientské centrum kromě exportních konzultací nabízí celou řadu služeb, jako je například Příprava na obchodní jednání, kterou zajišťuje celá Jednotná zahraniční síť. Na tyto základní služby navazují další v gesci Ministerstva zahraničních věcí anebo agentury CzechTrade.
Kromě Zpoplatněných služeb JZS jsou všechny služby poskytovány zdarma.

zpět na stránku Klientského centra pro export (KCE)

Základní služby a poradenství

Název služby (ID) Popis/rozsah služby  Poskytovatel 
Vstupní exportní konzultace
(ID 1)
 • Úvodní konzultace se specialistou Klientského centra pro export
 • Informace o systému státní podpory exportu českým podnikatelům
 • Zhodnocení exportní připravenosti klienta a doporučení dalších kroků
KCE
Příprava na
obchodní jednání
v konkrétním
teritoriu
(ID 2)
 • Doporučení, jak vést obchodní jednání na daném trhu s ohledem na místní specifika kultury, způsobů komunikace a podnikání
 • Vyhledání, event. oslovení základního okruhu vhodných partnerů podle možností a domluvy s klientem
 • Zprostředkování seznamu tlumočníků a překladatelů a například i logistiky podle možností
 • Poskytnutí podpory a asistence při obchodním jednání podle potřeby a možností
 • Poskytnutí základních informací o legislativních a technických podmínkách vstupu na trh
KCE + JZS
Informace pro exportéry a identifikace obchodních příležitostí
(ID 3)
 • Základní informace pro výběr a možnosti vstupu na konkrétní trh, zahrnující např. poskytnutí základních informací o podmínkách vstupu na trh; využití Mapy oborových příležitostí pro hledání oborových příležitostí
 • Bezplatná informační služba s výstupem na portálu BusinessInfo.cz a v newsletteru „CzechTrade denně“ zahrnující zahraniční poptávky, projekty a tendry, investiční příležitosti a nabídky zahraničních firem
 • Informace o připravovaných seminářích, teritoriálních a oborových setkáních pro rozšíření znalosti teritoria
KCE + JZS

zpět na začátek

Bezplatné služby Jednotné zahraniční sítě (JZS)

Název služby (ID) Popis/rozsah služby  Poskytovatel 
Asistence a podpora při jednání se zahraničními oficiálními institucemi a státními podniky
(ID 4)
 • Pomoc při vytipování partnerů podle oborů a teritorií
 • Podpora při zajištění schůzek, včetně případné účasti
 • Poskytnutí logistické podpory dle možností a dohody (např. zprostředkování tlumočení)
 • Konzultace s ekonomickými diplomaty, případně velvyslanci v příslušných teritoriích
Zastupitelské úřady ČR + KCE
Podpora u veřejných zakázek a využívání fondů vnější spolupráce EU a dalších fondů
(ID 5)
 • Sledování a sdílení informací o chystaných a probíhajících veřejných zakázkách
 • Sledování a sdílení informací o chystaných veřejných zakázkách mezinárodních organizací (OSN, NATO, CERN apod.) a možném zapojení do projektů financovaných z fondů vnější spolupráce EU a dalších fondů (EDF, DCI, ENI, IPA, PI, EBRD, ADB apod.)
 • Informace o plánovaných kulatých stolech a seminářích zaměřených na bilaterální a multilaterální rozvojovou spolupráci, pořádaných pro podnikatelskou veřejnost
 • Politický vhled, obchodní znalosti a přístup k lidem a orgánům s rozhodovacími pravomocemi
Zastupitelské úřady ČR + MZV + KCE

zpět na začátek

Zpoplatněné služby Jednotné zahraniční sítě (JZS)

Název služby (ID) Popis/rozsah služby  Poskytovatel 
Detailní cílený průzkum trhu
(ID 6)
 • Zjištění informací o konkurenci (konkurenční skupiny, pozice značek na trhu)
 • Základní cenový průzkum (s ohledem na dostupnost informací u konkrétního výrobku či služby)
 • Identifikace distribučních kanálů
 • Doporučení vhodné formy vstupu na trh, možnosti založení společnosti, právní formy
 • Další informace dle individuálního zadání klienta
KCE +
CzechTrade
Průzkum
veletrhu
(ID 7)
 • Zajištění prezentačních materiálů, katalogů a kontaktů u firem ve sledovaném oboru dle zadaných kritérií
KCE +
CzechTrade
Zjištění bonity zahraničních
obchodních partnerů
(ID 8)
 • Zprostředkování relevantní informace od renomovaných specializovaných agentur
 • Přidanou hodnotou je překlad a interpretace zjištěných informací dle sledovaných parametrů
KCE +
CzechTrade
Organizace obchodních jednání
(ID 9)
 • Zprostředkování a organizace obchodních schůzek klienta se zainteresovanými zahraničními firmami
 • Itinerář schůzek
 • Zajištění logistiky plus případné asistence a tlumočení při jednáních dle požadavku klienta
KCE +
CzechTrade
Oslovení potenciálního
obchodního partnera
a ověření zájmu
o výrobek/službu (OZV)
(ID 10)
 • Zjištění obchodních kontaktů dle zadaných kritérií (specifikace cílových skupin) a rozsahu z místních databází a dalších informačních zdrojů
 • Aktualizace kontaktních údajů a zjištění kompetentních osob
 • Oslovení vyhledaných firem a prezentace nabídky produktů klienta
 • Distribuce propagačních materiálů klienta (emailem i poštou) potenciálním zájemcům
 • Opětovné oslovení a následné zjištění zájmu o produkt
 • Zjištění důvodů nezájmu o nabídku, pokud je to možné
 • Doporučení dalšího postupu
 • Zpracování závěrečné zprávy
KCE +
CzechTrade
Dlouhodobá exportní asistence
(ID 11)
 • Průběžné poskytování informací z oboru, doplněných o závěry a doporučení
 • Zasílání aktuálních oborových poptávek s komentářem
 • Monitoring konkurence, přístup k informačním zdrojům zahraniční sítě CzechTrade v teritoriu
 • Příprava jednání se zainteresovanými subjekty, asistence na jednáních a další podpora při cestách do teritoria
 • Průzkum veletrhů a výstav, podpora při organizaci prezentací nebo účasti na veletrzích a výstavách
 • Využívání zázemí kanceláří zahraniční sítě CzechTrade
 • Asistence při výběru místního zástupce
 • Podpora při jednání s úřady či registraci/certifikaci výrobků
 • Další aktivity na základě dohody a dle možností dané kanceláře
KCE +
CzechTrade
Analýza
teritoria
(ID 12)

Analýza nabízí komplexní pohled na vybrané teritorium, obor a podmínky pro podnikání a je nabízena v této struktuře:

 • Charakteristika trhu a ekonomická situace
 • Základní ekonomické a statistické údaje, struktura výkonnosti ekonomiky
 • Zahraniční obchod a informace o postavení ČR na trhu
 • Analýza může být doplněna o další informace dle individuálních požadavků klienta
KCE +
CzechTrade
Analýza trendů
a obchodních příležitostí
(ID 13)

Analýza zaměřená na potenciál vybraných komodit na určitém trhu:

 • Aktuální informace a data o vývoji trhu
 • Identifikace hrozeb a příležitostí, oborové trendové ukazatele, potenciální možnosti, budoucí příležitosti
 • Analýza může být doplněna o další informace dle individuálních požadavků klienta
KCE +
CzechTrade

zpět na začátek

Obchodní politika a vnitřní trh

Název služby (ID) Popis/rozsah služby  Poskytovatel 
Podpora realizace projektů a odstraňování překážek na trhu
(ID 14)
 • Expertní podpora pro firemní projekty v cílové zemi, s propojením do mezivládních a meziresortních smluv
 • Odstraňování překážek/problémů na trhu prostřednictvím jednání smíšených mezivládních, mezirezortních komisí a v rámci společné obchodní politiky EU
 • Organizace specializovaných a podpůrných akcí pro podnikatele (fóra, mise, semináře a kulaté stoly v rámci zasedání smíšených orgánů)
 • Informace o konkrétních relevantních bariérách vstupu na zahraniční trhy a jejich komunikace místně příslušným Delegacím EU
KCE +
MPO +
MZV
Řešení problémů
na vnitřním trhu EU
(ID 15)
 • Poradenství a asistence pro podnikatele v oblasti služeb – Jednotná kontaktní místa (JKM)
 • Poradenství v oblasti uvádění výrobků na trh v jiné členské zemi EU – ProCoP
 • Mimosoudní řešení sporů podnikatelů s úřady v jiném členském státě EU v případě porušení evropského práva – Solvit
KCE +
MPO (JKM)

Rozvojová spolupráce

Název služby (ID) Popis/rozsah služby  Poskytovatel 
Podpora při zapojení do projektů české a mezinárodní rozvojové spolupráce
(ID 16)
 • Poskytnutí informací o možnostech zapojení soukromého sektoru v projektech zahraniční rozvojové spolupráce
 • Konzultace o možnostech využití programu B2B pro vstup na zahraniční trh (granty pro firmy od České rozvojové agentury)
KCE +
Česká rozvojová agentura

Vysvětlivky: KCE = Klientské centrum pro export, MPO = Ministerstvo průmyslu a obchodu, MZV = Ministerstvo zahraničních věcí.

zpět na začátek

Kromě Zpoplatněných služeb JZS jsou všechny služby poskytovány zdarma.

Informační leták Klientského centra pro export ke stažení (140 kB)

Pravidelné novinky e-mailem