Afghánistán

Rozcestník informací o Afghánistánu:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Afghánistán nepostihla pandemie covidu-19 s takovou intenzitou, jako například sousední Írán, přesto se ale projevily její důsledky v makroekonomických ukazatelích za rok 2020. Národní ekonomika, jejíž necelá polovina příjmů plyne ze zahraniční pomoci, vykázala za období uplynulého roku pětiprocentní pokles. V roce 2021 se očekává stabilizace provázená mírným růstem (1,5–4 % HDP). Kromě dopadů pandemie se Afghánistán bude v letošním roce potýkat s rizikem nepříznivých přírodních událostí v podobě sucha a povodní.

V souvislosti s vývojem mírových jednání se očekává jednak období politické tranzice a jednak ukončení mezinárodní přítomnosti sil mise Rozhodná podpora ke dni 11. září 2021, na kterou je navázáno množství služeb a pracovních míst. Vytvoření bezpečného a stabilního prostředí je základním a zároveň vysoce rizikovým faktorem pro realizaci rozvojových plánů. Afghánská vláda však plánuje uskutečnění rozsáhlé hospodářské obnovy, skýtající významné příležitosti pro české firmy.

Vláda v roce 2020 představila zastřešující plán obnovy a rozvoje na období let 2021–2025, nazvaný Afghanistan National Peace and Development Framework, v jehož rámci plánuje, v souladu s tzv. cíli udržitelného rozvoje (SDGs), uskutečnit mírové uspořádání politických poměrů, vybudování státu a trhu. Plánovaným začleněním do regionální investiční a infrastrukturní spolupráce vč. dodavatelských řetězců vláda usiluje o to, aby se z Afghánistánu stala obchodně-investiční křižovatka regionálního významu.

V hospodářské oblasti byl na období let 2018–2023 schválen program na podporu soukromého sektoru „Private Sector Development National Priority Program“, v němž vláda cílí na zvýšení podpory podnikatelského prostředí a investic. Soukromý sektor zatím není v Afghánistánu dostatečně rozvinutý, a tak buď přímá spolupráce s ním, nebo zapojení do vládních pobídek představuje potenciál v řadě sektorů. Mezi tyto patří zejména vybudování dopravní sítě a infrastruktury (silniční a železniční trasy, letiště a logistická centra, MHD), energetiky (fotovoltaika, přenosová soustava, elektrárny) a zpracování odpadu.

S ohledem na světově významné zásoby afghánského nerostného bohatství poptávají afghánské firmy i státní instituce dodávky strojírenských zařízení a technologických celků těžebního a hutního průmyslu. Těžiště hospodářské obnovy a investičních příležitostí je soustředěno do metropole: tzv.Capital Region (město a provincie Kábul, přilehlé okresy provincií Lógar, Vardak, Kapísá a Parván).

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Dopravní průmysl a infrastruktura

Kvůli centrální poloze v regionu přikládá Afghánistán odpovídající důležitost dobudování železniční a dálniční sítě, proto je v dopravním sektoru značná poptávka po partnerech disponujících příslušným know-how a technologickými kapacitami. Vzhledem k nepřístupnému terénu ve značné části státu nabývá na důležitosti i letecká doprava, pro jejíž efektivní provoz vláda plánuje rekonstrukci letišť a modernizaci jejich technologického vybavení, včetně výcviku kvalifikovaných řídících letového provozu.

Tento segment je pro stát významný nejen z důvodu nezanedbatelných příjmů plynoucích z počtu odbavených leteckých spojů, ale i kvůli snižování schopnosti řízení vzdušného prostoru, dosud primárně zajišťované příslušníky mise Rozhodná podpora.

Úřad kábulského primátora a úřad regionálního rozvoje metropolitní oblasti (CRIDA) mají zájem o dodávky českých trolejbusů (elektrobusů) do Kábulu, kde byly do devadesátých let československé trolejbusy úspěšně provozovány. V uplynulých letech byly Afghánistánu předány studie obnovení trolejbusové dopravy, ale zakázka dosud nebyla realizována.

Úřad CRIDA také plánuje v příštích pěti letech uskutečnit přeměnu Kábulu a přilehlých okresů v metropolitní aglomeraci moderního typu, včetně výstavby čtyř logisticko-průmyslových center (BAEZ – Barikab, SEZ – Sarob, MSEZ – Maidan Shahr, MAEZ – Muhammad Agha), navzájem propojených dálniční sítí a nacházejících se v okolí hlavního města. Celková hodnota projektů na dané období činí 160 mil. USD.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Exploataci rozmanitého afghánského nerostného bohatství prozatím omezuje řada faktorů: nerozvinutá infrastruktura, nedostatečné těžební technologie a státní regulace. Postupné uvolňování limitů těžby však přinese prudký nárůst vytěžitelného objemu surovin, který bude klást vysoké nároky jednak na dodávky kvalitních komponent na servis a obměnu těžebních technologických celků, a jednak na dopravu a další průmyslové zpracování vytěženého materiálu.

V Afghánistánu se nachází významná nale­ziště vysoce kvalitního mastku, horniny s všestranným využitím: mj. ve stavebnictví, zdravotnictví i moderních technologiích. Hlavním exportním trhem je Čína, ale kapacity těžebních společností mohou uspokojit mnohem větší poptávku. Mastek může být exportován jak v surovém stavu (valouny), tak i částečně zpracovaný (rozemletý). Vysoká jakost afghánského mastku byla potvrzena nezávislou expertní analýzou Ústavu geoniky AV ČR.

Energetický průmysl

Afghánistán je energeticky nesoběstačný a většinu elektrické energie dováží, což klade značné nároky na přenosovou síť vysokého napětí, která se stává cílem sabotáží, a není proto schopna zásobit elektrickou energií všechna sídla v zemi. V důsledku těchto komplikací proto dochází k plánovaným odstávkám dodávek do měst a jejich čtvrtí tak, aby mohla být zásobena ostatní města.

Dobudování přenosové soustavy a dosažení energetické soběstačnosti představují pro afghánskou vládu dlouhodobou výzvu. Značná očekávání jsou vkládána do obnovitelných zdrojů, tedy do vodních a slunečních elektráren. Taktéž plynové elektrárny představují vyhledávanou alternativu vůči zastaralým tepelným zdrojům či přeshraničnímu transportu elektrické energie z okolních států.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Významnou obchodní příležitost představují „zelené“ technologie na zpracování a recyklaci komunálního odpadu a jeho energetické využití. V Kábulu a větších městech dosahuje zejména v zimním období vysokých hodnot znečištění vzduchu zplodinami z lokálních topenišť, v nichž je spalován komunální odpad. Odpad není řízeně skladován a centralizovaný svozový systém zde neexistuje.

Místní správa si je tohoto problému vědoma a pokouší se nalézt systémové řešení a zavést dlouhodobě udržitelný a ekologický způsob zpracování a recyklace odpadů, který v Afghánistánu dosud chybí. Ke zlepšení stavu v daném sektoru úspěšně přispívají know-how i finanční pomocí nevládní neziskové organizace, například Člověk v tísni, o. p. s., prostřednictvím výstavby provozoven výkupu a zpracování plastů, které jsou následně předávány afghánským provozovatelům.

Velvyslanectví ČR v Kábulu
e-mail: kabul@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/kabul
• Teritorium: Afghánistán | Asie | Zahraničí