Anti-dumpingové a anti-subvenční řízení v Evropské unii

Co byste měli vědět o dumpingu a subvencích – základní informace o antidumpingové a antisubvenční legislativě a praxi.

Co je dumping?

O dumping se jedná, pokud je tentýž výrobek vyvážen za nižší cenu, než za kterou je prodáván na domácím trhu. Rozdíl mezi vyšší cenou na domácím trhu (tzv. běžnou hodnotou) a nižší exportní cenou se nazývá dumpingovérozpětí (marže).

Co jsou subvence?

Subvencí se rozumí poskytnutí finančního příspěvku vládou v zemi původu výrobku (či zemi, ze které je vyvážen), z nějž příjemci podpory (výrobci, resp. vývozci) plyne určitá výhoda. Subvence jsou v rozporu s mezinárodními pravidly obchodu pouze tehdy, pokud se jedná o tzv. specifické subvence (tj. subvence pro konkrétní podnik, výrobní odvětví, skupinu podniků nebo výrobních odvětví, případně i subvence na přednostní použití domácího výrobku před dováženým).

Podstata antidumpingu a ochrany před subvencovanými dovozy v praxi

Orgánem pověřeným provádět antidumpingová a antisubvenční šetření je v rámci EU Evropská komise. Výrobci v EU mají možnost podat podnět Evropské komisi k zahájení šetření, pokud se ocitnou v nepříznivé hospodářské situaci, kterou mohou jednoznačně přičíst vlivu dovozu výrobků, o nichž se domnívají, že jsou na unijní trh dováženy za dumpingové ceny. To znamená, že cena dováženého výrobku je nižší než jeho běžná hodnota při prodeji na domácím trhu zahraničního výrobce. Obdobně mohou evropští výrobci postupovat, pokud jsou poškozováni zahraničním subjektem čerpajícím specifické subvence. V tomto případě lze požádat o zahájení antisubvenčního šetření.

Antidumpingová resp. vyrovnávací (antisubvenční) opatření mohou být uložena, pouze pokud jsou splněny následující podmínky: 

 • musí být prokázán dumping resp. čerpání specifické subvence,
 • sledované dovozy způsobily nebo hrozí způsobit újmu významné části evropského průmyslového odvětví (např. ztrátu podílu na trhu, snížení prodejní ceny vedoucí k tlaku na snížení objemu prodejů, na ziskovost odvětví, produktivitu apod.)
 • musí být prokázána příčinná souvislost mezi vzniklou újmou a sledovanými dovozy,
 • uložení opatření není proti zájmu Unie, který zohledňuje mj. stanoviska zpracovatelů, dovozců nebo spotřebitelů. 

Antidumpingové a antisubvenční řízení – pravidla

Pro zjišťování dumpingu, resp. specifických subvencí a případné uložení opatření platí mezinárodní pravidla, podle nichž postupují všechny členské státy Světové obchodní organizace (WTO). Tato pravidla jsou zakotvena v Dohodě o provádění článku VI GATT 1994 (141 kB) (Antidumpingová dohoda) a v Dohodě o subvencích a vyrovnávacích opatřeních (230 kB).

Legislativa EU je upravena  Nařízením Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie a Nařízením Rady (ES) č. 597/2009 (1 MB) ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského unie.

Antidumpingová a antisubvenční řízení v rámci Evropské unie provádí výhradně Evropská komise na základě písemného podnětu podaného fyzickou nebo právnickou osobou nebo sdružením bez právní subjektivity, které jedná jménem výrobního odvětví. Čeští výrobci mohou uplatňovat své požadavky na ochranu před dumpingovými nebo subvencovanými dovozy, prostřednictvím příslušného výrobního odvětví Unie. V praxi to znamená, že žadatel musí mít podporu výrobců v rámci Unie představujících minimálně 25 % celkové výroby Unie.

Schéma antidumpingového a antisubvenčního řízení
  Zjednodušené schéma antidumpingového a antisubvenčního řízení vedeného Evropskou komisí:
podání stížnosti (complaint) 
 • podává výrobce nebo výrobci reprezentující mininálně 25 % celkové výroby Unie
 • Evropská komise zkoumá stížnost
 • do 45 dní rozhodne o zahájení šetření (investigation)
zahájení šetření
 • oznámení o zahájení šetření je publikováno v Úředním věstníku (Official Journal of the European Union)
 
 • anti-dumpingové šetření trvá maximálně 15 měsíců
 • anti-subvenční šetření trvá maximálně 13 měsíců
přijetí prozatímního opatření
 • po 60 dnech, ne však později než 9 měsíců po zahájení šetření, může být přijato prozatímní antidumpingové/vyrovnávací opatření (provisional anti-dumping/countervailing measure)
 • opatření je opět publikováno v Úředním věstníku
ukončení šetření
 • publikováno v Úředním věstníku:
 
 • A. přijetím konečného antidumpingového/vyrovnávacího opatření (definitive anti-dumping/countervailing measure)
 • B. přijetím cenového závazku (undertaking)
 • C. bez přijetí opatření
 
 • opatření jsou obvykle přijímána s platností 5 let,
v průběhu platnosti konečného opatření může být proveden přezkum (review)
  prozatímní přezkum (interim review) z podnětu některé zúčastněné strany (interested party)
  přezkum pro nového vývozce (newcomer review) z podnětu nově dotčeného vývozce
  přezkum před pozbytím platnosti (expiry review–sunset review) před vypršením doby platnosti opatření za účelem jejího dalšího prodloužení
  anti–absorpční šetření (anti–absorption investigation) za účelem přezkoumání, zda se uložené opatření promítlo do cen výrobku, (není absorbováno výrobcem či vývozcem)
  šetření proti obcházení (anti–circumvention investigation) za účelem přijetí opatření k zamezení obcházení opatření
v průběhu platnosti konečného opatření může být platnost cla pozastavena (suspension)
pokud nedošlo v přezkumu před pozbytím platnosti k prodloužení konečného opatření, pozbývá platnosti

Hlavní role aktérů řízení

Evropská komise

 • provádí šetření
 • rozhoduje o zahájení řízení, uložení prozatímních opatření, zavedení celní evidence dovozů
 • předkládá návrhy Radě EU na uložení konečných opatření nebo ukončení řízení bez přijetí opatření
 • informuje a konzultuje členské státy
 • sleduje dodržování platných opatření 

Výrobci

 • předkládají podnět a/nebo se účastní šetření jako zúčastněná strana 

Zpracovatelé, dovozci, uživatelé, spotřebitelé, svazy a asociace v EU

 • figurují jako zainteresované/zúčastněné strany 

Členské státy

 • mají poradní roli v klíčových fázích šetření v rámci Poradního antidumpingového a antisubvenčního výboru Evropské komise
 • na úrovni Rady EU přijímají konečná opatření, včetně rozhodnutí o jejich případné retroaktivní platnosti
 • na národních úrovních spolupracují se zainteresovanými subjekty
 • jsou prostředníkem mezi Evropskou komisí a zúčastněnými stranami
 • dohlížejí na vyváženost závěrů Evropské komise zejména v oblasti zájmu Unie
 • podílejí se na kontrole dodržování opatření 

Podrobnější informace k aktuálním řízením a seznam uložených antidumpingových a antisubvenčních opatření je k dispozici na následujících odkazech:

Základní antidumpingové a antisubvenční nařízení
v anglickém jazyce: v českém jazyce:
Council Regulation (EC) No. 1225/2009 (1139 kB) of 30 November 2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community Nařízení Rady (ES) č.1225/2009 (859 kB) ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
Council Regulation (EC) No. 597/2009 (966 kB) of 11 June 2009 on protection against subsidized imports from countries not members of the European Community Nařízení Rady (ES) č. 597/2009 (1068 kB) ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

Kontaktní údaje:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Oddělení ochranných opatření obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

pracoviště:
Politických vězňů 20
fax: 224 221 560
email:antidumping@mpo.cz

Miroslava Jadrná (tel.: +420 224 852 645)
Michal Klučka (tel: + 420 224 852 884)
Lucie Vondráčková (tel: + 420 224 852 973)

zpět na začátek

Související internetové odkazy

Přílohy ke stažení

Nařízení rady o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství – česká verze (1068 kB)

Nařízení rady o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství – anglická verze (966 kB)

Nařízení rady o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství – česká verze (860 kB)

Nařízení rady o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství – anglická verze (790 kB)

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme