Asistence při zavádění nových technologií

Evropská komise vytvořila od ledna 2008 síť Enterprise Europe Network, která ve svém modulu B navazuje plynule na aktivity dřívější Innovation Relay Centre Network. Tato síť na podporu inovací, konkurenceschopnosti a transferu technologií poskytovala své služby malým a středním podnikům, univerzitám a výzkumným institucím v Evropě více něž 13 let.

Nově vzniklá síť Enterprise Europe Network podporovaná finančně v ČR projektem BISONet, jehož koordinátorem je Technologické centrum AV ČR, si klade za cíl nejen podporu obchodních aktivit (modul A) a podporu účasti firem v 7. rámcovém programu pro výzkum a vývoj (modul C), ale rovněž podporu transferu technologií, inovací a přenos know-how v rámci Evropy a dalších zemí (modul B).

Inovační aktivity a transfery technologií pro MSP

Malé a střední podniky mohou využít síť k rozvoji svých inovačních aktivit, nabídnout své inovační technologie dalším subjektům či si vyžádat potřebné technologie v rámci celé sítě. Výhodou sítě je, že každé národní konsorcium má partnery se znalostí místního prostředí a svých klientů, takže může na základě poptávky nebo nabídky technologie velmi rychle vyhledat vhodného partnera. Firmy jsou vyzvány k účasti na tzv. technologických burzách, kde se mohou během jediného dne setkat s vybranými partnery k dvoustrannému jednání a využít i případné podpory pracovníků sítě v oblasti ochrany duševního vlastnictví, přípravy licenčních a jim podobných smluv či finančního poradenství. Tyto burzy jsou pořádány ve všech sektorech na různých místech Evropy a organizovány vždy společně několika konsorcii. Přehled o aktuálních akcích v jednotlivých sektorech je možné získat na stránkách www.enterprise-europe-network.cz.

Partnerská síť projektu v regionech ČR

Konsorcium projektu BISONet má celkem 11 regionálních partnerů , z nichž 5 jich pracuje pro modul B. Jsou to kromě TC AV ČR se sídlem v Praze dále BIC Plzeň, JIC Brno, BIC Ostrava a VÚTS Liberec. Všichni partneři disponují zkušenostmi jak v oblasti účasti v Evropských projektech (sám projekt BISONet je součástí 7. rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace), tak i v práci s klienty v oblasti transferu technologií a inovací. Převážná většina těchto partnerů také spravuje vlastní inkubátor pro začínající firmy, kde mohou podnikatelům nabídnout i další služby. Informace o jednotlivých partnerech jsou rovněž k dispozici na národních stránkách sítě (viz výše).

Asistenční služby poskytované podnikům

Kontakt s firmami začíná návštěvou ve firmě, při které jsou pracovníci seznámeni s možnostmi podpory a spolupráce v rámci sítě. Pokud má firma zajímavou technologii či identifikuje ve spolupráci s manažerem sítě svoji potřebu, tato je do 3 dnů po vložení do intranetu rozeslána na všechny partnery zabývající se danou problematikou. Manažeři jednotlivých sektorů se také pravidelně setkávají na schůzkách tzv. sektorových skupin, kde si vyměňují zkušenosti o stavu techniky v jednotlivých zemích a plánují akce na další období. Těchto schůzek se mohou účastnit jako hosté též firmy, které zde mohou prezentovat své technologie. Pro podporu prezentací nejen na těchto schůzkách, ale i na veletrzích, při nichž se většina těchto setkání pořádá lze rovněž využít podpory sítě. Jedná se o vytvoření tzv. technologických listů (nabídky technologie), posterů či hromadných stánků pro nabídku více firem. Časté jsou rovněž mise firem z jedné oblasti či exkurze na veletrhy či do inovačních firem v zahraničí. Některé tyto akce jsou rovněž podporovány MPO či dalšími partnery, takže výsledný efekt pro začínající firmu může být velmi pozitivní nejen po finanční stránce.

Manažeři sítě jsou schopni ve spolupráci s dalšími odborníky poskytnout též specializované služby (právní, překladatelské či jiné) pro rozvoj dalšího jednání s nalezeným partnerem na základě vzájemné dohody. Cílem práce manažerů v modulu B je uzavření výsledné dohody o spolupráci či transferu technologie nebo know-how. Významnou pomocí může být i pomoc při dalším marketingu technologie na akcích pořádaných celou sítí. Projekt je spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

 

Doporučujeme