Asociace inovačního podnikání České republiky

Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR je nevládní organizace pro oblasti inovačního podnikání, transferu technologií a vědeckotechnických parků. Je občanským sdružením, jehož úkolem je vytvářet předpoklady pro rozvoj inovačního podnikání v ČR. Inovační podnikání vyvíjí technicky nový produkt (výrobek, techno­logie a služby) a zabezpečuje i jeho uvedení na trh. AIP ČR se orientuje na konečné uživatele: inovační firmy, transferová pracoviště, vědecko­technické parky, pracoviště výzkumu a vývoje.

Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR je nevládní organizace pro oblasti inovačního podnikání, transferu technologií a vědeckotechnických parků. Je občanským sdružením, jehož úkolem je vytvářet předpoklady pro rozvoj inovačního podnikání v České republice. Cílem inovačního podnikání je vývoj technicky nového produktu (výrobku, techno­logie a služby) a jeho úspěšné uvedení na trh. AIP ČR od svého založení 23. 6. 1993 se podílí na uskutečňování inovačního procesu v jednotě jeho invenční a inovační části.

Hlavní cíle AIP ČR

 • vytvoření a zpřístupnění inovační infrastruktury (základ tvoří Systém inovačního podnikání v ČR) konečným uživatelům – inovačním firmám. Základem systému je Informační centrum pro inovace a transfer technologií AIP ČR a činnost Klubu inovačních firem AIP ČR,
 • vytvoření podmínek pro spolehlivou funkciinovačního trhu, tj. setkávání nabídky a poptávky po vyspělých výrobcích, technologiích a s nimi spojenými službami.

Veškeré aktivity AIP ČR se orientují na konečné uživatele, tedy na inovační firmy, transferová pracoviště, vědecko­technické parky, pracoviště výzkumu a vývoje. AIP ČR zajišťuje koordinaci činností jednotlivých subjektů působících v oblasti inovačního podnikání (společné projekty) a vzájemný přenos zkušeností a poznatků tak, aby celkově vynaložené náklady byly při maximálním účinku minimální. AIP ČR realizuje svůj program Inovace XXI. Cílem tohoto programu je přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Hlavní úkoly AIP ČR

 1. zabezpečuje výměnu zkušeností při rozvoji inovačního podnikání v činnosti Společnosti vědeckotechnických parků, Společnosti pro podporu transferu technologií, České společnosti pro nové materiály a technologie a dalších tuzemských a zahraničních partnerů, které se podílejí na rozvoji inovačního podnikání v České republice; plní metodickou a koordinační funkci při přípravě regionálních inovačních strategií a při vytváření regionální inovační infrastruktury.
 2. zajišťuje součinnost s ústředními orgány státní správy a s Parlamentem ČR v oblasti inovačního podnikání; předkládá návrhy podpůrných programů v oblasti inovačního podnikání a po dohodě s nositeli schválených programů zajišťuje jejich průběh a hodnocení;
 3. spolupracuje se strategickými partnery v oblasti inovačního podnikání a ve výjimečných případech se stává členem tuzemských právnických osob, významně napomáhajících rozvoji inovačního podnikání v České republice;
 4. získává pro rozvoj inovačního podnikání instituce a osobnosti včetně členů vlády a poslance, představitele vědeckovýzkumných pracovišť, průmyslu, podnikatelů, vysokých škol, Akademie věd České republiky, regionálních orgánů, komor, bank a dalších zainteresovaných subjektů;
 5. iniciuje legislativní a organizační předpoklady pro oblast inovačního podnikání; propaguje tuto myšlenku ve sdělovacích prostředcích; vydává časopis Inovační podnikání a transfer technologií;
 6. zajišťuje součinnost s podnikatelskými a zaměstnavatelskými svazy,
 7. podílí se na přípravě odborníků v oboru inovační podnikání;
 8. zajišťuje výzkumnou, vzdělávací, poradenskou, informační, ediční, studijní a vydavatelskou činnost v oblasti inovačního podnikání;
 9. zajišťuje činnost Informačního centra pro inovace a transfer technologií AIP ČR, Inovační agentury AIP ČR, Centra výzkumu a vzdělávání AIP ČR, Mezinárodního inovačního centra ČR a Klubu inovačních firem AIP ČR včetně účasti na výstavách, veletrzích, konferencích, sympoziích a seminářích;
 10. zabezpečuje soutěž o Cenu Inovace roku;
 11. vytváří předpoklady pro vznik rizikového kapitálu, předkládá návrhy pro financování technologických a inovačních projektů;
 12. zabezpečuje zahraniční činnost v oblasti inovačního podnikání:
 • členství v mezinárodní nevládní organizaci TII (Technology, Innovation, Information) a TRN (Technology Response Network)
 • koordinace zahraničních aktivit subjektů, které se podílejí na rozvoji inovačního podnikání
 • přístup k mezinárodním programům.

Členové AIP ČR

Cíle AIP ČR plní 25 subjektů, které sdružují více než 81 000 fyzických a více než 880 právnických osob.

1. Společnost vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR; www.svtp.cz )
2. Společnost pro podporu transferu technologií (SPTT)
3. Česká společnost pro nové materiály a technologie (ČSNMT; csnmt.fme.vutbr.cz)
4. Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI; www.cssi-cr.cz )
5. Fakulta strojní ČVUT (FS ČVUT; www.cvut.cz )
6. Rada vědeckých společností ČR ( www.kav.cas.cz)
7. Vysoké učení technické v Brně (VUT; www.vutbr.cz)
8. Fakulta stavební ČVUT (FSVČVUT; www.fsv.cvut.cz)
9. Asociace výzkumných organizací ČR (AVO; www.avo.cz)
10. Česká zemědělská univerzita Praha (ČZU; www.czu.cz)
11. Asociace strojních inženýrů Praha (A.S.I.)
12. Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET; www.quido.cz)
13. Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE; www.vse.cz)
14. Univerzita Karlova v Praze (UK; www.cuni.cz)
15. Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT www.vscht.cz)
16. Západočeská univerzita Plzeň (ZČU; www.zcu.cz)
17. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU; www.vsb.cz)
18. Česká asociace pro obnovitelné energie Brno (ČAOE)
19. RINKCE, (Ruská federace; www.extech.ru)
20. České centrum IEE (ČCIEE)
21. Česká společnost pro jakost (ČSJ; www.csq.cz)
22. Český komitét pro vědecké řízení (ČKVŘ)
23. Český svaz vynálezců a zlepšovatelů (ČSVZ; www.csvz.cz)
24. Brűcke – Osteuropa e. V. (Spolková republika Německo; www.bruecke-osteuropa.de)
25. Česká asociace rozvojových agentur (ČARA; www.cara.cz)
26. Technická univerzita v Liberci (TUL; www.vslib.cz)

V souladu se stanovami AIP ČR se rovněž připravují dohody o spolupráci s dalšími tuzemskými a zahraničními partnery v oblasti inovačního podnikání.

Kontakt

Asociace inovačního podnikání ČR
Ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

tel.: +420-2-2108 2275
fax: +420-2-21082276
e-mail: svejda@aipcr.cz;
internet: www.aipcr.cz

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme