Asociace malých a středních podniků a živnostníků

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR) je dobrovolné účelové a profesní sdružení právnických a fyzických osob, které působí v různých průmyslových oborech a službách.V historii samostatné České republiky došlo 1. 1. 2002 k první fúzi organizací zastupujících malé a střední podniky a to Asociace malých a středních podniků ČR, která vznikla 1. února 2000 a za dobu svého trvání si vytvořila dobrou pozici v rámci České republiky a Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků – ASMEC, která je naopak velmi dobře etablována v zemích EU. Došlo k vytvoření jedné silné organizace zastupující malé a střední podniky tak, jak je obvyklé v evropských zemích.

Charakteristika

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR) je právnickou osobou vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění. Registrace byla provedena MV ČR pod č.j. VS/1-1/48 640/01-R. Nyní je do její činnosti zapojeno více než 350 firem z České republiky. AMSP ČR je dobrovolné účelové a profesní sdružení právnických osob, které působí v různých průmyslových oborech: metalurgický a strojírenský průmysl, výroba plastů a gumy, elektronický a elektrotechnický průmysl, textilní průmysl a průmyslové služby. Asociace spolupracuje s řadou českých i zahraničních společností a institucí. Stěžejním dokumentem, kterým Asociace reaguje na situaci a perspektivy sektoru malých a středních podniků (MSP), je "Program rozvoje MSP".

Struktura, organizace

Nejvyšším orgánem AMSP ČR je valná hromada, která rozhoduje o celkové „politice" Asociace. Mezi valnými hromadami je nejvyšším orgánem AMSP ČR představenstvo, které řídí veškeré aktivity Asociace – představenstvo tvoří předseda představenstva, 2 místopředsedové a 8 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na tříleté období. Kontrolním a revizním orgánem AMSP ČR je pětičlenná dozorčí rada. Každodenní činnost Asociace zajišťuje sekretariát řízený generálním ředitelem Asociace.

Program

Asociace uplatňuje prostřednictvím svých členů stanoviska a názory k aktuálním ekonomickým a sociálním problémům projednávaným ve správních a legislativních orgánech a napomáhá tak k vytváření příznivého rámce a klimatu pro podnikání.

Ve vztahu ke svým členům poskytuje Asociace obecně prospěšné služby informačního, propagačního a konzultačního charakteru.

Posláním Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR je především:

  • prosazovat a obhajovat požadavky svých členů v oblasti jejich podnikatelské a společenské aktivity a tyto požadavky uplatňovat vůči státním a parlamentním orgánům a jiným institucím
  • aktivně podporovat podnikatelské zájmy členských společností v ČR, podporovat jejich zapojování do evropského a světového hospodářského systému s akcentem na přípravu na vstup do EU a předávat veškeré dostupné ekonomické, legislativní a technické informace svým členským organizacím
  • vytvářet předpoklady pro vznik rizikového kapitálu, navrhovat podpůrné programy pro inovační podnikatele, realizovat společné projekty směřující ke vzniku inovační infrastruktury
  • aktivovat zahraniční kontakty
  • všestranně podporovat prodej, exportní aktivity svých členů včetně kooperačních nabídek, nabízet volné kapacity českých malých a středních podniků na subdodávky do zahraničí
  • podporovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci a zajišťovat operativní výměnu informací mezi členy Asociace
  • pořádat obchodní mise, odborné konference, semináře a diskusní setkání pro členy
  • organizovat prezentaci svých členů na výstavách a veletrzích

zpět na začátek

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme