ATA Karnet – systém, usnadňující mezinárodní obchod

V souvislosti s expandujícím zahraničním obchodem se stále více vyskytuje i dočasný vývoz zboží různého druhu. Obchodníci zpravidla potřebují krátkodobě vyvézt vzorky zboží, ale i větší stroje či zařízení pro potřeby různých výstav, prezentací apod. Dokument, který toto umožňuje, se nazývá ATA Karnet, mezinárodní celní dokument. V článku naleznete kromě výčtu praktických výhod a omezení ATA karnetu rovněž seznam zemí, které se systému ATA karnet účastní.

Mezinárodní celní dokument pro vývoz a zpětný dovoz

V souvislosti s expandujícím zahraničním obchodem se stále více vyskytuje i dočasný vývoz zboží různého druhu. Obchodníci zpravidla potřebují vzít si s sebou vzorky zboží pro potřeby různých výstav, veletrhů nebo profesionální vybavení pro dočasnou potřebu za účelem získávání nových zakázek a k rozšíření svých obchodních aktivit. Tyto dočasné vývozy hrají velmi důležitou roli v průmyslovém rozvoji a rozšiřování technologického pokroku a mají zpravidla velký význam pro expanzi prodeje.

Obchodní cestující od prodejců počítačů až po zpěváky pop music mohou získat speciální celní dokumenty, které jim umožní přepravu a používání jejich vybavení v cizí zemi, aniž by platili clo až po dobu jednoho roku. Předměty, které se tímto způsobem přepravují, mohou být i tak velké jako např. zvuková a světelná aparatura pro hudební festival.

Dokument, který toto umožňuje, se nazývá ATA Karnet, mezinárodní celní dokument. V praxi se používá již více než 30 let, postupně se rozšířil z několika západních zemí do celého světa. Název „ATA“ je zkratkou francouzských a anglických slov „Addmission temporaire / temporary admission“. Celý systém je zabezpečován prostřednictvím mezinárodních celních úmluv spravovaných WCO – Světovou celní organizací (World Customs Organization).

ATA karnety jsou vystavovány prostřednictvím obchodních komor, které jsou součástí garančního systému World Chambers Federation (do roku 2001 International Bureau of Chambers of Commerce – IBCC). Členové tohoto seskupení souhlasí se zaplacením ve prospěch celních úřadů jakýchkoli dovozních cel v případě, že zboží nebude zpět vyvezeno v určeném časovém limitu a v podobných případech. World Chambers Federation (WCF), světové fórum obchodních komor, zajišťuje celý garanční sytém a propaguje jeho další rozšíření do nových zemí. V nedávné době se stala členem systému Čína, mezi další relativně nové členy se řadí Andorra, Makedonie, Maroko, Tunisko. Celkově se systému ATA karnetů účastní 66 zemí. Na druhou stranu např. v Latinské Americe zatím je pouze jedna členská země (Chile).

ATA karnety jsou velmi intenzívně používány ve většině části světa, každým rokem bývá vystaveno okolo 200.000,00 těchto dokumentů na hodnotu zboží přesahující 12 miliard USD. Umožňují tak krátkodobý vstup zboží pro obchodní výstavy, veletrhy a podobně, zboží používané jako vzorky a profesionální vybavení. Jeden karnet pokrývá přepravu zboží do neomezeného počtu členských zemí pro období jednoho roku, karnety mohou být vystaveny během několika málo dní za minimální administrativy a výloh.

Dnes mohou být v rámci systému bez placení cla vyvezeny tři hlavní skupiny zboží:

 • vzorky zboží
 • předměty na výstavy a veletrhy
 • vybavení pro profesionální potřebu.

Toto je zajištěno třemi mezinárodními úmluvami (Úmluva GATT pro vzorky zboží – z roku 1952, Úmluva CCC/WCO pro veletrhy a výstavy – z roku 1961 a Úmluva CCC/WCO pro profesionální vybavení – z roku 1961). V červnu roku 1990 byla podepsána Istanbulská úmluva CCC/WCO která tyto tři úmluvy pro dočasný vývoz progresívně nahrazuje jedním dokumentem. V platnost vstoupila 27. listopadu roku 1993.

Systém ATA karnetů nabízí uživatelům následující výhody:

 • eliminuje nutnost obstarávání celní deklarací na hranicích a ručení zárukami či depozity v zemi dočasného dovozu,
 • ATA karnet může být použit na služební cestu do více zemí včetně opakovaných vstupů a návratů do a ze země původu během platnosti dokumentu (1 rok).

zpět na začátek

Národní garanti systému ATA karnet

V každé zemi, kde je používán systém ATA karnetů, je garantem výstavců karnetů místní obchodní komora, která je součástí mezinárodního systému celního ručení vytvořeného k tomuto účelu WCF.

Členská organizace garančního systému ATA karnetů ručí za to, že v případě, kdy zboží nebylo zpětně vyvezeno do země původu během platnosti karnetu, zaplatí všechny dlužné celní a daňové částky. Ve skutečnosti tyto částky jsou nejdříve zaplaceny členskou organizací garančního systému umístěné v zemi posledního dovozu. Tato organizace si následně dlužné částky vyžádá od příslušné členské organizace v zemi původu zboží, které též tyto částky vymáhá na tom, v jehož prospěch byl ATA karnet vystaven.

Opatření, která musí být zajištěna pro zavedení systému ATA karnetů v určité zemi

 • Vláda musí ratifikovat Úmluvu ATA karnetů a/nebo Istanbulskou úmluvu a jednu nebo více dalších úmluv týkajících se „profesionálního vybavení“, „vzorky zboží“ a „výstav a veletrhů“ (nebo relevantní přílohy Istanbulské úmluvy, týkajících se těchto úmluv). Schválení těchto pravidel musí být učiněno WCO.
 • Vláda musí určit obchodní komoru nebo jinou hlavní komoru jako garanční a vystavující autoritu ATA karnetů. Místní komory mohou být též oprávněny k vystavování karnetů pod vedením ručící obchodní komory. Toto musí být oficiálně oznámeno sekretariátu WCF.
 • Vláda musí určit pravidla týkajících se otázek, které jsou v příslušných ATA úmluvách nebo Istanbulské úmluvy ponechány na rozhodnutí místní výkonné moci (např. zda používat ATA karnety v poštovním styku, pro zásilky, které nejsou doprovázeny osobami apod.)
 • Národní autority musí též garanční členskou organizaci vybavit oprávněními přijímat a odesílat prostředky v souvislosti s provozem ATA systému.

zpět na začátek

Výhody a omezení karnetu ATA v praxi

 • šetří finanční prostředky a čas (skutečná úspora se odhaduje nejméně na 1 % hodnoty zboží krytého karnetem ATA, při dočasném vývozu a dovozu zboží krytého karnetem ATA se neskládá v zemi dočasného dovozu celní jistota v devizách)
 • zajišťuje rychlé celní odbavení
 • zajišťuje snadnou manipulaci s vyváženým zbožím
 • územní omezení použití – karnet lze použít jen ve smluvních zemích, kterých je v současnosti téměř 60
 • časové omezení použití – doba platnosti karnetu je maximálně 1 rok od data vystavení, celní úřady mohou dobu platnosti přiměřeně zkrátit
 • věcné omezení použití – karnety ATA kryjí dočasný vývoz a dovoz především těchto předmětů
 • zařízení potřebná pro výkon povolání
 • zařízení určená pro vystavování nebo předvádění
 • obchodní vzorky a reklamní filmy do 16 mm šíře.

Předměty, které mají být v zahraničí opracovány či opraveny, nebo které jsou určeny k prodeji, nelze dočasně vyvážet na karnet ATA.

Služby ATA karnetů v ČR zajišťuje Hospodářská komora ČR

Odbor celní
tel.: 224 096 405
fax: 224 096 406
e-mail: karnety@komora.cz

Ceníky služeb Hospodářské komory ČR týkající se ATA karnetů

Informace o systému ATA karnet na stránkách Mezinárodní obchodní komory (International Chamber of Commerce – ICC)

zpět na začátek

Seznam zemí, které se účastní systému ATA karnet

Aktualizovaný seznam obchodních komor zemí, které se účastní ATA karnet, je k dispozici na stránkách World Chambers Federation.

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme