Atestační středisko – informace o žádosti o pověření

V dokumentu naleznete podmínky udělení pověření k provádění atestací podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.zpět na dokument „Atestační středisko – pověření krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Atestaci provádí atestační středisko, které bylo na základě žádosti o pověření k provádění atestací rozhodnutím Ministerstva vnitra pověřeno k provádění atestací.

Náležitosti žádosti

Ministerstvo vydá rozhodnutí o pověření atestačního střediska k provádění atestací, pokud k žádosti o pověření k provádění atestací předloží

  1. návrh atestačních podmínek,
  2. osvědčení o akreditaci a
  3. potvrzení příslušných orgánů, že nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení, na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

  • pověření

Příslušný úřad

  • Ministerstvo vnitra České republiky

Kontrolní a dozorové orgány

  • Ministerstvo vnitra České republiky

Postup udělení povolení

  • Žadatel zašle nejdříve žádost o akreditaci na Český institut pro akreditaci, poté zažádá o vydání pověření k provádění atestací Ministerstvo vnitra České republiky. V řízení se postupuje dle správního řádu.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

  • 30 dnů ode dne, kdy příslušný úřad obdržel žádost, včetně příloh.

Poplatky

  • 10.000,- Kč

Doba platnosti povolení

Pověření k provádění atestací se uděluje na období nejvýše 5 let. Ministerstvo rozhodnutím prodlouží období, na které bylo pověření k provádění atestací uděleno, nejvýše o 5 let, a to i opakovaně, pokud atestační středisko splňuje stanovené podmínky.

Vznik oprávnění uplynutím lhůty

  • Ano, v řízení se použije režim vzniku oprávnění uplynutím lhůty.

zpět na dokument „Atestační středisko – pověření krok za krokem“

Doporučujeme