Auditor – podmínky pro zapsání do seznamu auditorů

V dokumentu naleznete podmínky zápisu do seznamu auditorů a náležitosti žádosti o zápis.zpět na dokument „Auditor – povolení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Vydávání auditorského oprávnění:

Na žádost Komora vydá auditorské oprávnění fyzické osobě, která:

 1. získala vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů) nebo dokončila studium, které je uznané příslušným členským státem za součást jeho vysokoškolského systému a jehož dokončení poskytuje studentovi vysokoškolskou kvalifikaci,
 2. je způsobilá k právním úkonům,
 3. je bezúhonná – za bezúhonného se pro účely zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. nepovažuje ten,kdo
  1. byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
  2. byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s prováděním auditorské činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.
   Za bezúhonného se nepovažuje rovněž ten, kdo nemá z profesního hlediska dobrou pověst.
 4. absolvovala po dobu alespoň 3 let odbornou praxi podle § 29 v pracovním poměru jako asistent auditora nebo odbornou praxi v obdobné pracovní pozici v jiném členském státě, v rozsahu nejméně 35 hodin týdně nebo po dobu ekvivalentní době 3 let, pokud byla praxe v rámci týdne kratší,
 5. nevykonává činnost, na níž se vztahuje omezení (uvedené v § 23)
  1. Auditor nesmí vykonávat další výdělečnou činnost mající znaky podnikání, nestanoví-li tento zákon jinak.
  2. Překážkou provádění auditorské činnosti auditorem není
   1. správa vlastního majetku,
   2. členství v dozorčím orgánu účetní jednotky,
   3. vědecká, pedagogická, publicistická, literární nebo umělecká činnost,
   4. vedení účetnictví nebo provozování ekonomické, poradenské a organizační činnosti podle jiného právního předpisu,
   5. daňové poradenství podle jiného právního předpisu,
   6. výkon funkce insolvenčního správce, hostujícího insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce, zvláštního insolvenčního správce nebo likvidátora podle jiných právních předpisů,
   7. činnost znalce.
 6. složila auditorskou zkoušku,
 7. nebyla v posledních 10 letech vyškrtnuta ze seznamu auditorů nebo jí nebylo odebráno osvědčení v souvislosti s uložením kárného opatření nebo jí byl v této lhůtě trvale zakázán výkon auditorské činnosti, s výjimkou postupu podle § 7 odst. 1 písm. e),
 8. uhradila poplatky podle § 8 odst. 7,
 9. nemá nedoplatek na daních nebo odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách a penále, včetně nákladů řízení, které vybírají a vymáhají územní finanční orgány podle zvláštního právního předpisu,
 10. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek,
 11. složila slib auditora.

Na žádost Komora vydá auditorské oprávnění též obchodní společnosti, která splňuje tyto podmínky:

 1. fyzické osoby, které budou provádět povinné audity jejím jménem, jsou statutárními auditory,
 2. prostou většinou hlasovacích práv v ní disponuje auditorská společnost nebo statutární auditoři, kterým bylo vydáno auditorské oprávnění nebo jsou oprávněni k provádění povinného auditu v jiném členském státě,
 3. prostou většinu členů jejího statutárního orgánu tvoří statutární auditoři nebo auditorské společnosti, kterým bylo vydáno auditorské oprávnění nebo jsou oprávněni k provádění auditorské činnosti v jiném členském státě; má-li statutární orgán dotčené právnické osoby dva členy, musí stanovené podmínky splňovat alespoň jeden z nich,
 4. členové jejího statutárního orgánu jsou bezúhonní; pro posuzování bezúhonnosti platí § 4 odst. 2 obdobně,
 5. není na základě pravomocného rozhodnutí soudu v úpadku,
 6. nemá nedoplatek na daních nebo odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách a penále, včetně nákladů řízení, které vybírají a vymáhají územní finanční orgány podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 531/1990 sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů),
 7. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek,
 8. má dobrou pověst.

Náležitosti žádosti

Splnění požadavku

 1. uvedeného v odstavci 1 písm. a) dokládá žadatel vysokoškolským diplomem, dodatkem k diplomu nebo jejich ověřenou kopií nebo jiným obdobným dokladem osvědčujícím úspěšné ukončení vysokoškolského programu v zahraničí,
 2. uvedeného v odstavci 1 písm. b) prokazuje žadatel občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným obdobným dokladem,
 3. uvedeného v odstavci 1 písm. d) dokládá žadatel například pracovní smlouvou, potvrzením od zaměstnavatele nebo výpisem ze seznamu asistentů auditora,
 4. uvedeného v odstavci 1 písm. e) prokazuje žadatel čestným prohlášením.

Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele podle odstavce 1 písm. c) si Komora vyžádá podle zvláštního právního předpisu12) výpis z evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

 1. Auditorskou činnost podle tohoto zákona je oprávněna na území České republiky provádět také fyzická osoba, která je oprávněna k provádění povinného auditu v jiném členském státě nebo Švýcarské konfederaci, za podmínek stanovených tímto zákonem. Této osobě Komora vydá auditorské oprávnění, za podmínek stanovených tímto zákonem.
 2. Na žádost fyzické osoby uvedené v odstavci 1 o oprávnění provádět auditorskou činnost na území České republiky se pro účely uznání kvalifikačních předpokladů použije zákon o uznávání odborné kvalifikace13). Uznávacím orgánem je Komora.
 3. U osoby uvedené v odstavci 1 se vyžaduje kompenzační opatření formou složení rozdílové zkoušky, pokud není doklady o formální kvalifikaci prokázána znalost všech oblastí uvedených v § 8. Rozdílová zkouška se koná zpravidla v českém jazyce.
 4. Auditorskou činnost, s výjimkou povinného auditu, může na území České republiky dočasně nebo příležitostně provádět také fyzická osoba podle odstavce 1, oznámí-li před zahájením dočasné nebo příležitostné auditorské činnosti písemně Komoře záměr vykonávat tuto činnost na území České republiky.
 5. Oznámení podle odstavce 4 obsahuje:
  1. jméno a příjmení auditora,
  2. adresu pro doručování písemností na území České republiky,
  3. kopii dokladu o formální kvalifikaci pro výkon auditorské činnosti,
  4. druh auditorské činnosti, kterou hodlá provádět,
  5. místo výkonu auditorské činnosti a
  6. přepokládanou dobu výkonu auditorské činnosti.

Komora je oprávněna ověřit odbornou kvalifikaci osob oprávněných provádět auditorskou činnost podle odstavců 1 a 4 pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí podle jiného právního předpisu (Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů); postupuje při tom podle zákona o uznávání odborné kvalifikace (Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Zápis do seznamu auditorů

Příslušný úřad

 • Rada pro veřejný dohled nad auditem

Kontrolní a dozorové orgány

 • Komora auditorů ČR

Postup udělení povolení

Aby se občan České republiky mohl stát auditorem, musí si nejprve podat žádost o zápis do seznamu asistentů auditora a vykonat tříletou povinnou praxi jako asistent auditora. Během této praxe musí žadatel splnit předepsaný počet zkoušek. Po splnění těchto podmínek si žadatel podá žádost o zápis do seznamu auditorů. Komora jej vyzve ke složení slibu a zapíše do seznamu auditorů  V den složení slibu získá auditor autorizaci.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Tomu, kdo splňuje výše uvedené podmínky je Komora povinna umožnit, nejdéle do 30 dnů ode dne splnění poslední podmínky, složení slibu do rukou prezidenta nebo viceprezidenta Komory. Po složení slibu Komora bezodkladně vydá žadateli auditorské oprávnění a zapíše jej do seznamu auditorů.

Poplatky

 • příspěvek na činnost 2900 Kč (po 30.6. se hradí pouze polovina – 1450 Kč)

Doba platnosti povolení

 • zápis do seznamu není časově omezen – existuje možnost uložení sankčního opatření odebrání oprávnění (trvalý zákaz výkonu auditorské činnosti, resp. vyškrtnutí ze seznamu auditorů)

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

 • Ano

Právní úprava

 • zákon č. 93/2009 Sb., o o auditorech

Pojištění profesní odpovědnosti

Statutární auditor a auditorská společnost musejí být pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním auditorské činnosti tak, aby výše pojistných částek byla úměrná možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat.

Související právní předpisy

 • zákon číslo 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

Existující komunitární úprava

 • Směrnice 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS
 • Směrnice č. 2008/30/ES  ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

zpět na dokument „Auditor – povolení krok za krokem“

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme