Bahrajn: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribuční a prodejní kanály ovládají velké místní rodinné firmy ve spolupráci s regionálními a nadnárodními firmami (obchod s oblečením, domácími potřebami, elektronikou, potravinymi), které současně patří i k předním investorům na trhu KSA. Na Bahrajnu má sídlo např. Landmark Group, která vlastní prodejní řetězce známé pod značkami Splash, Citi Max, Babyshop, Centerpoint, Lifestyle, E-Max. V maloobchodě jsou proto běžné velké samoobsluhy a obchodní střediska.

Distribuce dováženého zboží je možná pomocí obchodního zastoupení, místního dovozce nebo společného podniku s podílem místního kapitálu či pobočky zahraniční firmy pokud má místního sponzora, který převezme záruku za kvalitu a bezpečnost distibuovaného zboží.

Obchodní zastoupení je upraveno zákonem 10/92, tzv. „Commercial Agency Law“ ve znění pozdějších doplnění (zákon 8/1998 a 49/2002). Obchodní zástupce musí být bahrajnský občan nebo společnost, která je z části vlastněná bahrajnským subjektem (dřívější 51% požadavek majority místního podílu byl zrušen novelizací z roku 1998). Zákon rozlišuje 2 formy obchodního zastoupení, tzv. „commission agency“ a „commercial representaion“. Při první formě prodává agent zboží svým jménem na účet zastoupeného a za své zlužby dostává provizi. Agent za zboží ručí vůči zákazníkům a musí poskytovat náhradní díly. Tato forma je povinná v oblasti maloobchodu. Někdy bývá agent označován „Distibutor“ a prodává zboží na svůj účet. V případě „commercial representation“ zastupuje agent zahraniční společnost a jedná jejím jménem.

Smlouva o obchodním zastoupení musí mít předepsané náležitosti, jako je uvedení obou stran a jejich státní příslušnosti, práva a povinnosti stran, výše provize, oblast působení obchodního zastoupení, doba platnosti smlouvy. Smlouva je uzavírána na dva roky s možností jejího obnovení.

Zahraniční společnost dříve mohla mít pouze jednoho zástupce pro danou aktivitu, tato podmínka v zákoně 10/1992 však byla zrušena jeho novelou z roku 1998. Dále byla zrušena i podmínka, že při přímém dovozu zboží výrobcem (rozumí se mimo zapojení obchodního zástupce) je zástupce oprávněn získat za tento přímý dovoz 5% provizi. Smlouva o obchodním zastoupení však nadále musí být registrována u ministerstva průmyslu a obchodu, které jí zařadí do registru obchodních zastoupení. Zde se musí registrace každé dva roky obnovovat. Pokud jde smlouva uzavřena na dobu neurčitou, lze ji vypovědět pouze při jejím porušení druhou stranou. Zákon při předčasném vypovězení smlouvy ze strany zastoupeného přiznává zástupci nárok na odškodnění, pokud k výpovědi nebyl náležitý důvod (obdobné podmínky jsou i v KSA a Ománu).

Některé aktivity jsou pro zahraniční subjekty i nadále omezeny: reklamní služby, vydávání místních novin a časopisů, celní služby, přístavní služby, doprava v pobřežních vodách, distribuce ropných produktů, voda, elektřina a telekomunikace, realitní služby, služby související s náboženskými poutěmi.. Některé aktivity vyžadují místní účast: audity a účetní služby, architektonické a inženýrské služby, pronájem motorových vozidel, průzkumy trhu a veřejného mínění, soukromé bezpečnostní služby, stavební služby, vymáhání pohledávek, nakladatelství a služby související s těžbou, služby předplatného rozhlasu, televize a satelitního příjmu signálu., provoz ubytovacích zařízení, dopravní služby, průvodcovské služby, velkoobchod a maloobchod.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovoz do Bahrajnu podléhá celní kontrole při vstupu do země nebo do některého ze sousedních států GCC (Rada spolupráce arabských států Perského zálivu), které sice od 1. 1. 2003 vyhlásily celní unii s přechodným obdobím implementace 3 roky, nicméně v praxi se stále nejedná o volný pohyb zboží. Proto zboží dovezené do jedné země GCC a uvedené do volného oběhu je při reexportu do jiné země GCC ve většině případů zatíženo opětovně dovozním clem.

Některé položky je zakázáno dovážet, například pornografický materiál nebo zboží izraelského původu. Na dovoz jiných je zase nutné mít zvláštní licenci, například na alkohol, léčiva či zbraně.

Dovozce musí být registrován u ministerstva průmyslu a obchodu.

Bahrajn je členem WTO, proto jsou dovozní podmínky příslušně standardizovány, tj. pokud jde o dokumenty, je nezbytné předložit fakturu, osvědčení o původu zboží, konosament nebo letecký nákladní list, balící listy, Delivery order a doklad o pojištění přepravy. U potravin jsou vyžadovány příslušné exportní certifikáty o zdravotní nezávadnosti, provedené inspekci (u masa), phytosanitární certifikáty (u semen) apod. U léků je nezbytné povolení bahrainského ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti (včetně počtu originálů požadovaných dokladů) jsou uvedeny na webových stránkách Bahrain Customs P.O. Box 15 Manama Kingdom of Bahrain, Tel.: +(973) 17-725333 Fax: +(973) 17-727556, E-mail: customs@batelco.com.bh

U některých položek je požadováno prohlášení výrobce o shodě s místními či mezinárodními standardy. V této souvislosti místní kontrolní orgán The Standards and Metrology Directorate otevřel kancelář v Khalifa Bin Salman Port u Customs Department , aby kontroloval některé výrobky, zda jsou v souladu s místními standardy, předtím, než vstoupí na místní trh. Jde zejména o Tires, Car batteries, Asbestos, Toys, Plastic bags, Tissue papers, Electric Appliances, Cosmetics, etc. V řadě případů však stačí, když zboží je v souladu s mezinárodními standardy, neboť většina místních norem je odráží. Standardizaci a certifikaci výrobků na Bahrajnu provádí Bahrain Standards & Metrology Directorate, Ministry of Industry and Commerce, Building: 240, Road: 1704, Block: 317, P.O. Box 5479, Manama, Tel: +973 17 57 48 71, Fax: +973 17 53 07 30, E-mail: bsmd@moic.gov.bh.

Zvláštní pozornost je nezbytné věnovat označení zboží datem výroby a datem spotřeby (u potravin), které musí být v arabštině a natištěno na obal (nesmí být na samostatné nálepce). Spotřební zboží musí mít obal, informující o vlastnostech výrobku a jeho použití též v arabském jazyce. U potravin je nezbytné uvedení jejich složení a zejména obsah tuků a aditiv. Zboží musí být označeno zemí původu a jménem výrobce a uvedena váha.

Pro většinu položek je stanoveno clo 5 % vypočítávané z hodnoty CIF. U řady z nich, zejména některých základních potravin, surovin a strojů pro průmyslovou výrobu, je dovoz bez cla, ale na některé položky jsou aplikovány sazby vyšší, například na alkoholické nápoje (225%), tabák (100%) a vepřové maso. Podrobnosti k podmínkám dovozu jsou uvedeny na webových stránkách Bahrain Directorate of Customs.

Dovozy z USA a některých arabských zemí jsou beze cla vzhledem k uzavřeným dohodám o volném obchodu.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Informace ohledně investičního prostředí jsou uvedeny na stránkách státní agentury na podporu zahraničních investic a rozvoje národního hospodářství tzv. Bahrain Economic Developmant Board . Podmínky pro investory jsou poměrně liberální a daňově výhodné (neexistují daně z příjmu společností i jednotlivců), jen půdu je možno vlastnit pouze ve vybraných lokalitách a maximální podíl cizího kapitálu v podniku je u některých oborů omezen, viz výše.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Formy propagace, marketingu a reklamy odpovídají rozvinutým ekonomikám a využívání hromadných sdělovacích prostředků pro propagaci je zcela běžné. Pro uvedení zejména spotřebního zboží na trh je nutno investovat prostředky do reklamy, pro prosazení zboží do obchodních sítí (zejména FMCG, Fast Moving Consumer Goods, rychloobrátkové spotřební zboží.) je nutno počítat stejně jako na ostatních rozvinutých trzích s náklady na slevové akce, na propagaci v letácích vydávaných obchodní sítí apod.

Vzhledem k převládajícímu islámskému náboženství je vhodné se v propagaci některým tématům vyhnout, například z politiky, cizího náboženství, sexu nebo konzumace alkoholických nápojů a vepřového masa.

Reklamu je možné umístit v televizi, nebo některých z místních deníků. Na Bahrajnu existují 3 televizní a 2 rozhlasové kanály s celostátní působností, všechny jsou ve vlastnitcví státu. Kanály 44 a 4 jsou v arabštině, kanál 55 vysílá v angličtině. Radio Bahrain vysílá anglicky na frekvenci 96.5 FM a arabsky na 93.3 FM.

Největší deníky vycházející v arabštině: Al Ayam, Al Wasat, Akhbar Al Khaleej, Al Watan a Al Bilad. Nejznámější obchodní publikace je ekonomická příloha Al Ayam. Na Bahrajnu vycházejí též dva deníky v angličtině a to Gulf Daily News a Bahrain Tribune. Mezi o obchodně orientované časopisy patří Trade Arabia, Gulf Construction, Gulf Industry, Oil and Gas Middle East a Zawya.

Kontakty na místní deníky:

  • Akhbar Al Khaleej, P.O. Box 5300, Manama, Kingdom of Bahrain, Tel.: +(973) 17-620111, Fax: +(973) 17-621566
  • Al-Ayam, P.O. Box 3232, Manama, Kingdom of Bahrain, Tel.: +(973) 17-727111, Fax: +(973) 17-729009
  • Al-Wasat Newspaper, P.O. Box 31110, 23, Manama, Kingdom of Bahrain, Tel.: +(973) 17-596999, Fax: +(973) 17-596900
  • Gulf Digital News, P.O. Box 5300, Manama, Bahrain, Tel.: +(973) 17-620222, Fax: +(973) 17-622141
  • The Daily Tribune, P.O. Box 3232, Manama, Kingdom of Bahrain, Tel.: +(973) 17-827111, +(973) 17-727111, Fax: +(973) 17-827222

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Vzhledem k tomu, že je od roku 1995 Bahrajn členem WTO, má ochranu duševního vlastnictví zapracovanou do své národní legislativy. Gestorem pro registraci obchodních známek, patentů a autorských práv je ministerstvo obchodu a průmyslu. Na jeho webových stránkách jsou dostupná znění (v anglickém jazyce) příslušných místních zákonů týkajících se všech stadnardních předmětů duševního vlastnictví.

Bahrain je stranou všech hlavních mezinárudních smluv v oblasti duševního vlastnictví. K většině se připojil  mezi lety 2005 a 2012, tedy po vstupu do organizace WIPO v roce 2005. 

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Do hodnoty 10 tis. dinárů (cca 26 tis. USD) jsou veřejné zakázky zadávány jednotlivými státními orgány v rámci jejich působnosti. Případy nad tento limit vyřizuje celostátní komise Tender Board, která došlé tendrové nabídky otevírá po jednotlivých tendrech na svých veřejných zasedáních. Složení tendrové komise.

Tendry bývají „local“ nebo „international“ a „open“ či „limited“ (pouze pro pozvané). Zahraniční firma, pokud není v zemi registrována, se musí do 30 dní od udělení tendru zaregistrovat. Zahraničnímu účastníku je doporučováno, aby měl při účasti ve veřejných zakázkách místního partnera nebo zástupce, který by byl schopen sledovat celý proces výběrového řízení od přípravy tendru, jeho vypsání až do udělení zakázky. Není to však zákonnou povinností.

Veškerá oznámení o vypsaných tendrech zveřejňuje Tender Board na svých webových stránkách. Zde jsou zveřejňovány také příslušné předpisy týkající se státních zakázek.

Nákupy vojenského materiálu mají zvláštní režim spadající pod ministerstvo obrany.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Vzhledem k odlišnému právnímu systému v zemi a nákladnosti soudních a arbitrážních procesů se doporučuje urovnat případné spory dohodou stran. Pokud to není možné, resp. není na obou stranách příslušná vůle, je nezbytné spor řešit pomocí soudu nebo arbitráže.

Řešení sporu prostřednictvím soudu

Uznávání cizích soudních rozhodnutí a jejich přímé vykonání na Bahrajnu je možné v případě, že má daná země s Bahrajnem uzavřenu reciproční dohodu o uznávání soudních rozhodnutí. Takové dohody má Bahrajn se zeměmi tzv. Rijádské úmluvy o právní spolupráci mezi arabskými zeměmi, která zahrnuje uznávání cizích soudních a arbitrážních rozsudků. Pokud se tedy český soukromý subjekt nehodlá soudit s bahrajnskou stranou na Bahrajnu má soudní spor u zahraničního soudu smysl pouze v případě, že lze bahrajnskému subjektu zabavit majetek v zahraničí.

Pokud se strany rozhodnou řešit spor prostřednictvím bahrajnského soudu, řeší se případ podle místního obchodního a civilního práva, které vychází z práva britského a zahrnuje prvky egyptského práva.

Islámské právo šárija a islámské soudy jsou aplikovány pouze na občansko-právní a rodinné spory.

Řešení sporu prostřednictvím arbitráže

Bahrajn je členem New Yorské úmluvy o uznání a výkonu rozhodčích nálezů. Rozsudek je však na Bahrajnu uznatelný v případě, že není v rozporu s „veřejným zájmem“ (odbdobně jako v Ománu či KSA, kde je však ještě navíc podmínka, že nesmí být v rozporu s právem šárija). Místní firmy jsou na zahrnutí arbitrážní doložky s příslušností k mezinárodní arbitráži do smluv zvyklé.

Kromě mezinárodní arbitráže lze spory řešit i prostřednictvím místních arbitráží, které v případě, že se jedná o mezinárodní spor, aplikují mezinárodní arbitrážní právo UNCITRAL. V roce 2010 byla ve spolupráci s America Arbitration Association (AAA) zřízena např. Bahrain Chamber for Dispute Resolution (BCDR). Na Bahrajnu má sídlo i též GCC Commercial Arbitration Center, který řeší spory mezi zeměmi GCC a jejich subjekty. Rozhodnutí této arbitráže jsou v zemích GCC bezproblému uznatelné.

Řešení investičních sporů

Bahrajn je členem Mezinárodního centra pro urovnávání investičních sporů ( International Centre for the Settlement of Investment Disputes), které řeší spory mezi investorem a státem či mezi státy (nikoli již však již spory mezi soukromými subjekty navzájem).

ČR má s Bahrajnem podepsánu Dohodu o podpoře a ochraně investic, jejíž arbitrážní doložka řeší možnosti případných sporů mezi oběma státy, či soukromými subjekty jednoho státu a státem druhé strany. Neřeší však spory mezi investory navzájem. Spor je možné řešit pomocí českého soudu, či české nebo zahraniční arbitráže.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Pro obchodní jednání je nejpodstatnější osobní kontakt mezi stranami. Bez vzájemného kontaktu lze jen těžko očekávat získání důvěry, ale i významnějšího pokroku při jednání na straně bahrajnského partnera. I při již probíhajícím obchodu je vhodné organizovat průběžné osobní návštěvy obchodních partnerů.

Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výraz pohostinnosti. Vysloveným projevem přátelství je objetí doprovázené krátkým dotekem oběma tvářemi (viz francouzský uvítací zvyk).

Typické uvítací občerstvení je světlá trpká káva dolévaná do malého šálku, potom malý šálek s ouškem přeslazeného čaje a někdy také datle. Nejslušnější je si kávu nechat nalít, ale ne více než třikrát. Šálek se drží pravou rukou.

Při jednání s bahrajnským partnerem je zvykem nejprve zahájit rozhovor obecnými tématy, např. o klimatických podmínkách, o sportu, o významných událostech v zemi či světě. Je rovněž zdvořilé se optat na rodinu, pokud již partnera a jeho rodinné poměry známe. Bahrajnci jsou obvykle v hovoru mnohem otevřenější než Saúdové. Mnohem lépe chápou evropský způsob života.

Není vhodné jednání protahovat nad obvyklou pracovní dobu. Na druhou stranu je bahrajnský partner namnoze ochoten jednat např. při večeři v pozdních večerních hodinách.

Sluší se bahrajnského partnera, na němž nám záleží, obdarovat. Vhodným dárkem je především český křišťál, nevhodné jsou jakékoliv dárky s motivy křesťanské či jiné než islámské náboženské symboliky apod.

Jak již bylo uvedeno výše, kromě svátků má sváteční atmosféru také celý devátý měsíc zvaný ramadán, kdy se pravověrní přes den postí a večer bohatě hodují. V době ramadánu je lépe žádná obchodní jednání neorganizovat.

Při jednání o zastoupení firmy je nutné řádně zvážit, zda je bahrajnský partner skutečně schopen a ochoten se zastoupení plně věnovat.

I v anglických textech se často používá místní datování. Pro lepší rozlišení je za místním letopočtem někdy uvedena zkratka „H.“ a za naším letopočtem zkratka „G.“. Místní letopočet začal v roce 622 našeho letopočtu a místní kalendář je lunární. Má také 12 měsíců, ale maximálně po 30 dnech, takže rok je zpravidla o 11 dní kratší. Pro přepočty dat je velmi užitečná webová stránka, kde lze flexibilně konvertovat data mezi islámským (hijri) a evropským (gregoriánským) kalendářem.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza vystavují velvyslanectví Bahrajnu nebo (v případě českých občanů pouze rezidentům z oblasti GCC) pasové kontroly na bahrajnských hraničních přechodech (letiště Bahrain International Airport nebo dálniční přechod na King Fahad Causeway). Existuje mnoho druhů vstupních víz od 72hodinových turistických až po pobytová pracovní či pro vlastníky nemovitostí na území Bahrajnu. Podrobnosti o bahrajnských vízech jsou uváděny na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Bahrajn nemá zřízen zastupitelský úřad v České republice. V otázce víz a případných dalších informací je nutné se obracet na nejbližší zastupitelský úřad Bahrajnu, a to v Německu na adrese Klingelhöfer Strasse 7, D-10785 Berlin, Bundesrepublik Deutschland, tel.: 0049 30 86877777, fax: 0049 30 86877788, web.

Zakázán je dovoz divokých zvířat, drog, podezřelých léků, zbraní a pornografie. Na rozdíl od sousedních zemí (Saúdská Arábie, Kuvajt) je v omezené míře povolen dovoz alkoholu.

Během devátého měsíce islámského kalendáře se muslimové, t.j. převážná většina obyvatel ostrova, přes den postí a toto období může být proto méně vhodné pro významnější jednání.

Od pozdního podzimu do jara je podnebí na Bahrajnu mírné s občasnými přeháňkami a vichřicemi. V létě panují dusná vedra bez srážek, ale s velmi vysokou vlhkostí vzduchu. Riziko infekčních onemocnění a kriminalita jsou nízké.

 

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

O zaměstnávání občanů z ČR je na Bahrajnu poměrně velký zájem zejména ve zdravotnictví, nicméně možnosti jsou omezeny počtem příslušných kapacit. Nutnou podmínkou pro práci v Bahrajnském království je obstojná znalost angličtiny.

Základní podmínkou zaměstnání na Bahrajnu je patronát zaměstnavatele, tzv. sponzora. Pracovní smlouvy jsou obvykle jedno- až dvouleté a při spokojenosti zaměstnavatele je obvykle nabízeno další jednoleté prodloužení. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance zdravotně pojistit. Doba dovolené se obvykle pohybuje mezi 40 až 49 dny, do nichž se započítávají i víkendy (pá,so) či svátky (eidy). Je obvyklé, že sponzor poskytuje zaměstnanci ubytování (vč. nákladů na spotřeby energií) a dopravu na pracoviště. Pokud není sponzor schopen zajistit vlastní ubytování, dává zaměstnanci k dispozici jednorázovou sumu na ubytování. V případě středních a vyšších manažerských funkcí dává sponzor obvykle rovněž jednorázový příspěvek na pořízení automobilu. Sponzor zpravidla nekontroluje, zda jakýkoliv jím poskytnutý příspěvek zaměstnanec využil plně či jen zčásti.

Sponzor rovněž poskytuje zaměstnanci minimálně jednu zpáteční letenku ročně pro cestu domů (v některých případech i finanční částku, jejíž přímé využití nekontroluje).

Sponzor zajistí zaměstnanci dlouhodobé pracovní vízum a místní průkaz totožnosti. Podrobněji k zaměstnávání cizinců na portálu bahrajnské státní správy.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotní péče je na vysoké úrovni. Namnoze je zaměstnáván zahraniční personál, nemocnice jsou vybaveny soudobou technikou. Péče o cizince je v zásadě péčí placenou a je nutno si náklady refundovat u své zdravotní pojišťovny. Obecně neexistují žádné dohody o spolupráci zdravotních pojišťoven. Pro krátkodobý pobyt na Bahrajnu je vhodné uzavřít cestovní zdravotní pojištění.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rijádu (Saúdská Arábie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem