Belize: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Zpět na začátek

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Nejlepší cestou k proniknutí na belizský trh je vyhledání lokálního dovozce, který bude vystupovat jako obchodní zástupce. Přímé prodeje jsou spíše výjimkou. Příklad typického obchodního řetězce pro Belize je následující: zahraniční výrobce – místní dovozce – maloobchodník – spotřebitel. K nalezení vhodného obchodního partnera se doporučuje využít znalostí a kontaktů honorárního konzula ČR v Belize.

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

V dubnu 2000 Belize začalo aplikovat pravidla CARICOM o jednotném vnějším clu (Common External Tariff – CET). Je používána sedmimístná nomenklatura založená na harmonizovaném společném seznamu zboží a kódovém systému. Tarify jsou rozděleny do 3 sekcí: rozpis celních sazeb, seznam podmíněných celních osvobození a seznam nepodléhající podmíněnému celnímu osvobození. Celní sazby se pohybují v rozmezí od 0–5 % do 20–25 %. U některých zemědělských produktů dosahuje celní sazba 40 %.

V zájmu ochrany domácí produkce vláda stanovila 27 kategorií výrobků a produktů, k jejichž dovozu je nutno získat licenci. Seznam obsahuje např. rýži, fazole, vejce, cukr, citrusy, mouku, maso, marmeládu, paprikovou omáčku, zápalky, arašídy, těstoviny, polévky, mléko, toaletní papír, mýdlo, pivo, sycené nápoje, palivo, smetáky, dřevěný nábytek, ratan a lodě. Ministerstvo průmyslu žádalo vládu o postupné odstranění této dovozní bariéry s poukazem, že podporuje rozkvět korupce.

Belizský celní úřad používá ke stanovení hodnoty importovaného zboží originál faktury a katalog zboží. Zejména je kontrolováno, jestli deklarovaná hodnota odpovídá skutečnosti. Cílem je zamezit podhodnocování zboží a ztrátám z příjmů za úhradu dovozního cla.

Import některých zemědělských produktů podléhá speciálním pravidlům, která stanovuje The Belize Agricultural Health Authority (BAHA), instituce podléhající Ministerstvu zemědělství a rybolovu. BAHA vyžaduje příslušné dovozní povolení, fytosanitární osvědčení a také osvědčení o původu zboží, např. při dovozu květin a rostlin, živých zvířat, pesticidů atd.

Při vývozu určitého druhu zboží je vyžadováno tzv. exportní povolení a/nebo zoosanitární nebo fytosanitární osvědčení. Licenci i příslušná osvědčení vydává BAHA. V seznamu produktů, jejichž vývoz podléhá tomuto režimu je např. hovězí a vepřové maso, živý dobytek, ryby, korýši, dřevo, cukr, med, citrusy nebo fazole.

V obou případech si musí vývozce i dovozce obstarat příslušná povolení předem.

Belizský celní úřad povoluje i dočasný dovoz nebo tranzit zboží za stanovených podmínek. Zboží v tomto režimu většinou vstupuje do země bezcelně, během doby strávené na území Belize nesmí být nijak modifikováno. Pokud se dovozce rozhodne později takové zboží prodat na místním trhu, musí doplatit clo.

The Belize Bureau of Standards (Úřad pro standardy) byl založen v roce 1992 za účelem podpory užívání kódů, specifikací a standardů. S regulací bylo fakticky započato teprve až od roku 1997. Belize úzce spolupracuje s CARICOM, odkud převzalo řadu standardů např. pro označení a etiketaci výrobků.

Dodržování pravidel duševního vlastnictví sleduje od roku 2000 Belizská kancelář pro ochranu duševního vlastnictví (The Belize Intellectual Property Office – BELIPO), která se zabývá registrem autorských práv, patentů, průmyslových designů, standardů pro označování a etiketování domácích a zahraničních výrobků atd. Legislativa v této oblasti je poměrně moderní a Belize bylo první zemí z regionu, která splnila požadavky WTO v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Belize má v platnosti následující legislativu: Trade Marks Act, Patents Act, Industrial Design Act, Protection of the New Plant Varieties Act, Protection of Layout Designs of the Integrated Circuits Act.

S ohledem na uvedenou legislativu Belize vyžaduje dodržování stanovených předpisůnapř. v oblasti etiketování výrobků. Etiketa by měla být pevně spojena s výrobkem a musí obsahovat název výrobku a jeho popis, pokud je třeba, popis bezpečnostních opatření, návod k použití, jméno a adresu výrobce, stát výrobce, datum trvanlivosti, váhu nebo objem, instrukce k uložení. Informace musí být v anglickém jazyce, nesmí být uváděny nepravdivé informace.

Dovoz některých druhů výrobků není běžně povolen. Mezi ně patří např. arašídové máslo, marmelády, zápalky, těstoviny, fazole, rýže, mouka a papriková omáčka. Dovoz fazolí a rýže, stejně jako řady dalších místně produkovaných zemědělských výrobků, může být úplně zakázán, pokud je místní produkce nadprůměrná. Na výrobky pocházející ze zemí CARICOM se žádné takové omezení nevztahuje.

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční společnosti, které chtějí mít jako místo svého podnikání Belize, musí během 1 měsíce od začátku činnosti předložit k registraci v kanceláři Centrálního registru (Registrar General) následující dokumenty:

 • ověřenou kopii statutu společnosti nebo jiného dokumentu, který potvrzuje ustanovení společnosti; pokud nejsou uvedené dokumenty v anglickém jazyce, je vyžadován oficiální překlad,
 • seznam vedoucích pracovníků včetně jména a příjmení, adresy, státního občanství, povolání,
 • jméno a příjmení jednatelů společnosti a adresy jejich trvalého pobytu,
 • jména a adresy osob s trvalým pobytem v Belize, které jsou autorizovány vystupovat jménem společnosti.

Za registraci musí zahraniční společnost zaplatit poplatek.

Každý kalendářní rok musí na stanoveném formuláři předložit k registraci v Centrálním registru (Registrar General) přehled hospodaření.

Další povinnosti:

 • v každé publikaci společnosti o aktivitách v Belize, uvádět zemi registrace,
 • vystavit na každé své budově v Belize název firmy spolu s uvedením země registrace,
 • uvádět jméno společnosti a zemi registrace na všech fakturách, dokumentech a oficiálních publikacích společnosti,
 • pokud je odpovědnost členů společnosti omezena, je třeba, aby tato skutečnost byla uvedena na všech publikacích, fakturách a oficiálních dokumentech společnosti v Belize.

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Obdobně jako v jiných zemích jsou využívány hromadné sdělovací prostředky.

Noviny

Amandala Press
3304 Partridge Street, P.O. Box 15
Belize City, Belize
tel.: 501-2024 476/477/703
fax: 501-2224 702
e-mail: amandala@btl.net

The Belize Times Press
3 Queen Street, P.O. Box 506
Belize City, Belize
tel.: 501-2245 757/2235 556
fax: 501-2231 940
e-mail: belizetime@btl.net
web: www.belizetimes.bz

The Reporter
147 Allenby and West Street, P.O. Box 707
Belize City, Belize
tel.: 501-2272 503
fax: 501-2278 278
e-mail: report@btl.net
web: www.raporter.bz

The Guardian
Cor. Ebony Street and Bel-China Bridge
Belize City, Belize
tel.: 501-2275 346
fax: 501-2275 343
e-mail: guardian@btl.net
web: www.guardian.bz

San Pedro Sun
Lot 9 San Pablo
San Pedro, Belize
tel.: 501-2262 070
fax: 501-2262 905
web: www.ambergriscaye.com/sanpedrosun 

Časopisy

TV Times
P.O. Box 2218
Belize City, Belize
tel/fax: 501-9223 559

Televizní stanice

Great Belize Productions Ltd. (Channel 5)
17 Regent Street, P.O. Box 679
Belize City, Belize
tel.: 501-2273 146, 2275 541
fax: 501-2274 936
e-mail: gbtz@btl.net
web: www.channel5belize.com 

Belize Family Channel (Channels 7 and 11)
73 Albert Street
Belize City, Belize
tel.: 501-2273 988
fax: 501-2275 602
email: tvseven@btl.net
web: www.7newsbelize.com 

Baymen Broadcasting Network (Channel 9)
27 Baymen Avenue
Belize City, Belize
tel.: 501-2244 400
fax: 501-2231 243 

Channel Broadcasting Cable Co.
8 C Street
Belize City, Belize
tel.: 501-2233 886/2233 887/2235 897
fax: 501-2231 420 

SBS Television Ltd.
Santa Rita Layout
Corozal, Belize
tel.: 501-4222 271

Rozhlasové stanice

The Broadcasting Corporation of Belize
Regent Street
Belize City, Belize
tel.: 501-2277 246/2277 247
fax: 501-2275 040

Love FM Music Power
33 Freetown Road
Belize City, Belize
tel.: 501-2232 098
fax: 501-2230 529
web: www.lovefm.com

Radio Krem
3304 Partridge Street
Belize City, Belize
tel.: 501-2224 236
fax: 501-2224 220

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

V květnu 2000 belizský parlament přijal soubor zákonů na ochranu duševního vlastnictví, jejichž přijetí požadovala WTO v rámci implementace Dohody o obchodních aspektech duševního vlastnictví (Agreement of Trade-Related Aspects od Intellectual Property – TRIPS).

Balíček 6 legislativních změn zahrnoval autorská práva, průmyslový design, patenty, obchodní označení, ochranu nových druhů rostlin a nákresů a plánů elektronických obvodů. Belize se tak připojilo k Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví. Nová legislativa vstoupila v platnost od ledna 2001. Obchody s hudbou a videokazetami i přesto pokračují v prodeji nelegálních kopií.

Belize je členem Bernské konvence o ochraně autorských práv a od roku 2001 je také členem Světové organizace pro duševní vlastnictví (WIPO).

6.6. Trh veřejných zakázek

Dodávky pro státní orgány a instituce jsou komplikované, ve většině případů je úspěch závislý na osobních kontaktech v rámci vládní strany. Místní dodavatelé, kteří nejsou příslušníky vládní strany, se na nich nemají možnost podílet.

Státní zakázky nad 50 tis. USD podléhají povinnosti uspořádání veřejné soutěže.

Významný prostor se otvírá zejména při realizaci veřejných zakázek financovaných multilaterálními institucemi (jako např. Světová banka).

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Od roku 1967 Belize uznává Arbitrážní zákon Spojeného království z roku 1966 (Arbitration Act). Ten stanovuje postup při řešení sporů a kompenzace. Nicméně v praxi není tato právní norma k řešení sporů využívána, protože jednotlivé smlouvy obsahují vlastní arbitrážní doložky.

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Fiskální rok je od dubna do března. Všeobecně užívanou měrovou jednotkovou soustavou jsou jednotky britského systému, ovšem pro plyn a benzín jsou požívány americké galony. Většina obchodů, restaurací, půjčoven automobilů a hotelů akceptuje běžné platební karty (nejrozšířenější VISA nebo MasterCard).

Při obchodním jednání jsou dodržována základní pravidla. Kromě pánského obleku a košile s kravatou je hojně využívána také guayabera s dlouhým rukávem (typ košile). V neformálních kontaktech lze nosit kalhoty a košili nebo guayaberu s krátkým rukávem. Za účelem obchodního jednání je nutné sjednat si schůzku předem. Velká dochvilnost není zvykem a mírné zpoždění je tolerováno.

Jazyky: angličtina, španělština

Státní svátky:

 • 2. leden – Nový rok
 • 10. březen – Den Baron Bliss
 • březen/duben – Velikonoce
 • 1. květen – Den práce
 • 22. květen – Sovereign’s Day
 • 11. září – Národní svátek
 • 21. září – Den nezávislosti
 • 9. říjen – Den Ameriky
 • 20. listopad – Garifuna Settlement Day
 • 25. prosinec – Vánoce
 • 26. prosinec – Svátek Vánoční

Pracovní doba úřadů:

 • pondělí – pátek 8:00–12:00 hod. a 13:00–17:00 hod. (pátek do 16:30 hod.)

Úřední hodiny bank:

 • pondělí – čtvrtek 8:00–13:00 hod.
 • pátek 8:00–12:00 hod. a 14:00–16:30 hod.

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Dnem 1. 8. 2004 vstoupila v platnost bilaterální dohoda o zrušení vízové povinnosti pro občany ČR i Belize, přičemž celková délka pobytu nesmí přesáhnout 90 dní. Dohoda rovněž zakazuje občanům obou zemí vykonávat během pobytu jakoukoliv výdělečnou činnost.

Belize patří mezi země s poměrně vysokou mírou kriminality, často spojenou s obchodem s drogami. Největší opatrnosti je třeba dbát v hlavním městě a na hranicích s Guatemalou, kde je evidováno nejvíce krádeží a přepadení. Doporučuje se dodržovat některé základní zásady:

 • uschovat pas a další cenné doklady, jako např. letenku v hotelovém trezoru a cestovat pouze s minimem finanční hotovosti
 • nenosit šperky, dávat si pozor na cenné věci (videokameru, fotoaparát atd.)
 • parkovat vždy na hlídaném parkovišti, v autě nenechávat nikdy žádné věci
 • nebrat stopaře, objednávat taxi-službu prostřednictvím recepční, pronajímat auta pouze u známých půjčoven
 • cestovat pouze po hlavních silnicích a za denního světla
 • cestovat se zdravotním pojištěním, před cestou si ověřit rozsah jeho pokrytí v Belize
 • dávat si pozor na zavazadla a tašky s doklady v centru měst, v recepcích hotelů, na autobusových zastávkách a také přímo v autobusech (časté jsou krádeže osobních zavazadel z police nad hlavou cestujících v autobuse)

Doporučuje se pít jen balenou vodu.

Zejména při pobřeží je nutno chránit se před komáry. V poslední době se v zemích Střední Ameriky objevila epidemie onemocnění zika, malárie, chikungunya a dengue, které způsobuje komár Aedes aegypti.

Prakticky všechny hlavní silnice v Belize mají asfaltový povrch, i méně významné komunikace jsou poměrně slušně sjízdné. I přesto se k cestování doporučuje vozidlo s náhonem na čtyři kola.

Pláže v Belize jsou poměrně nebezpečné – vyznačují se zejména silnými proudy, které mohou neopatrného plavce odnést daleko do moře.

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

 V únoru 1999 zavedlo Belize nová opatření regulující pobyt imigrantů zaměřená na:

 • ochranu místní pracovní síly
 • zpřísnění kontroly hranic
 • deportaci osob porušujících imigrační pravidla
 • posílení autonomie belizského migračního úřadu

Cizinci, kteří navštíví Belize jako turisté na dobu do 30 dnů, nesmí během pobytu pracovat. Společnostem, které budou zaměstnávat ilegální pracovníky, hrozí pokuta ve výši 2,5 tis. USD a musí uhradit náklady na jejich repatriaci. Cizí občan musí k práci v Belize získat pracovní povolení. Profese číšníka, prodavače nebo pomocníka v domácnosti je vyhrazena pouze místním. Za vystavení pracovního povolení je vybírán správní poplatek, jehož výše závisí na druhu povolované pracovní činnosti dle následující tabulky:

 • odborná a technická práce – 1 500 BZD/rok
 • všeobecná práce (kromě sezónní práce v zemědělství) – 200 BZD/rok
 • sezónní práce – 50 BZD/sezónu
 • špičkoví umělci ve skupině od 2 do 6 osob – 500 BZD/týden
 • umělci ve skupině od 6 osob a více – 750 BZD/týden
 • samostatní umělci – 300 BZD/týden
 • církevní, vzdělávací a dobrovolnické práce – 50 BZD/rok

Průměrná minimální mzda činí zhruba 10 USD/den. Minimální průměrná mzda pro dělníka je 1,13 USD/hod. Např. mzda zedníka nebo tesaře se pohybuje v rozmezí 17–20 USD/den, jejich pomocník dostává cca 12,50 USD/den. Zedník nebo tesař v řídící funkci dostává mzdu v rozmezí 25–30 USD/den. Zaměstnavatel přispívá na sociální pojištění u Belize Social Security Board (BSSB, založena v roce 1981). Každý zaměstnavatel se musí u BSSB zaregistrovat sebe i své zaměstnance. Zaměstnanci mají právo na 16 dnů nemoci s náhradou mzdy a na 2 týdny dovolené ročně.

Ministerstvo práce vyřizuje pro cizince dočasná pracovní povolení (Temporary Employment Permit – TEP). Vyřízení trvá cca 6 týdnů. Žadatel musí předložit platný pas, 3 fotografie, uhradit poplatek 10 USD a potvrdit, že má dostatek finančních prostředků k pobytu. Vyžadován je také pohovor se zaměstnancem i zaměstnavatelem. Kladně vyřízená žádost se zasílá na imigrační úřad, který vystavuje povolení k pobytu. Za vystavené povolení je nutno uhradit správní poplatek v rozmezí 25 – 750 USD podle charakteru pracovního zařazení. Existují 3 druhy povolení – standardní, pro práci v zemědělství a pro práci v zóně volného obchodu. Délka platnosti dočasného pracovního povolení se pohybuje od 3 měsíců do 1 roku a je možné ho prodloužit. O trvalý pobyt lze žádat až po uplynutí 1 roku legálního pobytu. K žádosti se přikládá výpis z rejstříku trestů, lékařská zpráva atd. Za vystavené povolení k trvalému pobytu je nutno uhradit správní poplatek v rozmezí 187,50–1 562,50 USD v závislosti od státního občanství žadatele. Vyřízení trvá cca 3 měsíce.

O státní občanství Belize je možné zažádat po uplynutí 5 let trvalého pobytu v zemi. K žádosti se předkládá výpis z rejstříku trestů, doklad o vlastnictví pozemku v Belize, potvrzení o pětiletém pobytu v Belize, lékařské potvrzení obsahující negativní test na HIV, 3 fotografie, rodný list, oddací list, výpis z bankovního účtu místní banky, prohlášení partnera o podpoře (declaration of support), povolení k trvalému pobytu, daňové přiznání.

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ČR nemá s Belize uzavřenou žádnou bilaterální dohodu o vzájemném poskytování zdravotních služeb. Místní lékařská péče (především v hlavním městě) je na relativně dobré úrovni, částky na úhradu pro cizince však jsou velmi vysoké. Je proto nanejvýš žádoucí zajistit si zdravotní připojištění již v ČR.

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme