Bezpečná a kvalitní hračka – nová značka Programu Česká kvalita

Rada České republiky pro jakost a Řídící výbor Programu Česká kvalita oznámily přijetí značky „Bezpečná a kvalitní hračka“ do Programu Česká kvalita. Tento prestižní program tak sdružuje již 18 značek s nezávisle ověřenou kvalitou.Problematika kvalitních výrobků určených dětským spotřebitelům je vždy veřejností velmi sledována. Řada výrobců, především z asijských zemí, zneužívá sociální situace mladých rodin s dětmi a dává na trh levné výrobky, které jsou velmi často zdraví – a mnohdy i životu – nebezpečné. Při nákupu takovýchto výrobků má spotřebitel často jen velmi malou šanci nebezpečný výrobek odhalit a bránit se způsobeným škodám. Poškození zdraví dětí se často projeví až se zpožděním několika měsíců či let a dohledat jeho příčinu je pak prakticky nemožné.

O důležitosti pečlivého výběru zboží určeného pro děti svědčí i výsledky kontrol České obchodní inspekce. Centrálně řízené kontrolní akce po celém území České republiky zaměřené na kontrolu hraček zejména pro děti do 3 let věku patří k pravidelným a soustavným prioritám dozoru nad trhem. V roce 2005 ČOI iniciovala spolupráci v této oblasti s představiteli kontrolních orgánů tří členských států – České republiky, Slovenska a Maďarska a jako první z celé řady plánovaných akcí proběhla v prvním pololetí letošního roku, v rámci této nadnárodní spolupráce, kontrola bezpečnosti hraček dovážených ze třetích zemí, tedy ze zemí mimo EU.

Kontrola byla zaměřena na skupiny hraček, u nichž byl na základě dříve prováděných kontrol předpoklad, že by svými vlastnostmi mohly být zdrojem vážného zdravotního ohrožení pro nejmenší děti. Cílem projektu bylo ověřit bezpečnost vybraných skupin hraček posouzením jejich shody s požadavky příslušných technických předpisů.

Jednalo se zejména o

 • hračky z PVC určené pro děti do tří let (tzv. mačkací hračky, plastové knížky pro děti)
 • hračky obsahující malé koule (definici viz EN 71-1:2005)
 • skládací hračky (např. hračkové sportovní kočárky nebo dětské hračkové kočárky, žehlící prkna, skládací židličky, stolečky).

Kontrolní akce proběhla souběžně na trhu všech tří zemí v dubnu 2006. Pouze 18 ze 40 vzorků plastových hraček (tj. 45%) bylo ve shodě s požadavky evropské směrnice o hračkách. Navzdory skutečnosti, že většina výrobků byla odebrána v běžných obchodech se sortimentem hraček, více než polovina z nich nesplnila základní požadavky, které se k nim vztahují. Jejich distributorům byla uložena nápravná opatření. Vadné hračky byly buď staženy dobrovolně z trhu, nebo byl kontrolními orgány vydán zákaz prodeje do doby odstranění zjištěných nedostatků.

"Akce ukázala, že spolupráce mezi kontrolními orgány jednotlivých států v oblasti dozoru nad hračkami a operativní výměna informací o kontrolních zjištěních povede k efektivnější kontrolní činnosti a zajistí také účelné vynakládání finančních prostředků spojených s testováním hraček," komentuje výsledky Ing. Jiří Pěkný, ústřední ředitel ČOI. "V této úspěšné spolupráci budeme pokračovat při organizování dalších kontrolních akcí při dozoru nad bezpečností ostatních výrobků, jako např. domácích elektrospotřebičů, předmětů určených pro péči o děti a dalších."

Po této úspěšné nadnárodní kontrolní akci se k projektu přihlásilo i Polsko, s jehož zástupci dozorového orgánu zahájí ČOI právě tento měsíc jednání o jejich zapojení do projektu.

Jak by však měl postupovat spotřebitel, aby se při výběru hraček nespálil? Asi nejjistější cestou je nákup výrobků s nezávisle ověřenou kvalitou. Právě takové nezávislé ověření kvality garantují značky sdružené v Programu Česká kvalita. Po přijetí "bezpečné a kvalitní hračky" je jich v programu již 18 a zahrnují široké spektrum výrobků a služeb od kvalitních dětských botiček až po bezpečnostní zámky či sportovní vybavení.

"Hlavním smyslem programu Česká kvalita je dát spotřebitelům jasné vodítko pro výběr kvalitního zboží a služeb," říká Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, výkonný místopředseda Rady ČR pro jakost. "U výrobků pro děti je tento úkol o to důležitější, že zdraví dětí může vážně ohrozit i malé překročení povoleného množství nebezpečných látek, nebo chyba v konstrukci či zvoleném materiálu."

Právě vysoké riziko ohrožení dětí a bezmoc rodičů při výběru kvalitních hraček vedly k vytvoření značky "Bezpečná a kvalitní hračka". Podmínky pro její udělování stanovili pracovníci Zkušebního ústavu lehkého průmyslu, na základě dlouhodobých zkušeností s testováním hraček pro český trh. V řízení o přijetí značky do Programu Česká kvalita byly ještě některé z podmínek doplněny či upřesněny tak, aby byla splněna přísná kritéria programu.

"To, že naše značka vyhověla všem kritériím Programu Česká kvalita, je pro spotřebitele nejlepší garancí její nezávislosti a věrohodnosti," říká Ing. Bohuslava Fořtová, ředitelka Zkušebního ústavu lehkého průmyslu. "Naše značka je dnes pro rodiče prakticky jediným spolehlivým vodítkem, které jim opravdu zaručí, že hračka neohrozí jejich dítě." Právo označovat své výrobky značkou „Bezpečná a kvalitní hračka" získá výrobce, pokud splní požadavky dané „Směrnicí s kritérií pro hodnocení bezpečnosti a kvality hraček. K propůjčení práva označovat výrobek značkou kvality „Bezpečná a kvalitní hračka" je zapotřebí:

 • splnění požadavků Směrnice 88/378/EEC a/nebo nařízení vlády č. 19/2003 Sb., a platné legislativy EU, České republiky, která se vztahuje na výrobek (hračku)
 • splnění požadavků „Směrnice s kritérií pro hodnocení bezpečnosti a kvality hraček"
 • kladný výsledek posouzení shody všech požadavků „Směrnice s kritérií pro hodnocení bezpečnosti a kvality hraček" Inspekčním orgánem Sdružení pro Cenu České republiky za jakost.

Značka kvality „Bezpečná a kvalitní hračka" je určena výrobcům, kteří chtějí touto cestou sdělit odběratelům a spotřebitelské veřejnosti, že z jejich strany je věnována zvýšená péče bezpečnosti a kvalitě hraček, kupujícím, kteří chtějí dětem koupit hračku se zárukou zvýšené úrovně bezpečnosti a kvality, dále pak má sloužit pro zvýšení důvěry trhu a kontrolních orgánů v hračky opatřené značkou kvality „Bezpečná a kvalitní hračka".

"Svaz obchodu a cestovního ruchu velmi podporuje myšlenku na přijetí značky „Bezpečná a kvalitní hračka" do Programu Česká kvalita. Jsme rádi, že ke značce Žirafa – Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě přibyla do programu další značka určená dětem. Po letech tak rodiče dostávají do ruky nástroj, který jim umožní ochránit děti před riziky vyplývajícími z nekvalitních a zdraví ohrožujících hraček," říká Ing. Helena Pískovská, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a předsedkyně Řídícího výboru Programu Česká kvalita. "Jako obchodníci podporujeme prodej takto označeného zboží, protože jsme si vědomi, že právě děti by měly být chráněny před nekvalitními a mnohdy i životu nebezpečnými hračkami."

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a jeho členové dlouhodobě preferují a podporují prodej kvalitního zboží. Svaz pravidelně pořádá pro své členy semináře k problematice bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti výrobků , kde ve spolupráci s některými dozorovými orgány (ČOI, Ministerstvo zdravotnictví – Hlavní hygienik) upozorňuje na případné nekvalitní zboží. Jeden z těchto společných seminářů byl věnován právě i hračkám a kojeneckému zboží pro děti do 3 let.

Obchodníci mají maximální zájem aby zboží, které prodávají bylo kvalitní a nezávadné, protože veškeré reklamace poškozují především právě obchodníky. Zákazníci vidí prioritně obchodníka, u kterého zboží koupili, výrobce zboží je většinou tolik nezajímá.

Další informace:

Tomáš Kouřil, tel.: 603-436 839; mail: kouril@aidya.cz
http://www.npj.cz

zpět na začátek

Program Česká kvalita – značky kvality pro spotřebitele

Program Česká kvalita (CzQ) byl schválen usnesením vlády č. 685/2002, jako program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Hlavním cílem programu je zlepšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních výrobků a služeb na českém trhu a umožnit jim orientaci při nákupu. Proto byl zaveden jednotný systém značek kvality, který zastřešuje dosud používané (ale i nově vznikající) značky a jednoznačně je odlišuje od jiných nebo klamavých označení používaných některými dodavateli. Pokud konkrétní značka splní podmínky zásad

Programu Česká kvalita (především ověřování třetí nezávislou osobou), najdou spotřebitelé na obalu výrobku kromě původní značky i logo Programu Česká kvalita, které dokladuje ověřenou kvalitu, a to nad rámec předpisů a zákonných požadavků na výrobek či službu. Program umožňuje zviditelnění značek kvality různých oborů, odborných cechů a sdružení. Kromě zlepšení informovanosti spotřebitelů je program také šancí pro domácí firmy, zejména malé a střední, aby upozornily zákazníky na kvalitu své produkce a tak zlepšily svou pozici na trhu. Uvažuje se, že v budoucnu bude držení značky v Programu Česká kvalita též zohledňováno ve výběrových řízeních.

K 30. 8. 2006 byly v Programu Česká kvalita zaregistrovány značky:

 • Bezpečná a kvalitní hračka (bezpečné a zdravotně nezávadné hračky),
 • Nábytek (nábytek s ověřenou kvalitou),
 • SZUTEST – product tested (nezávisle prověřené průmyslové výrobky),
 • Podporované zaměstnávání (služba splňující standardy PZ),
 • Kvalitní a bezpečná a montáž (montáž elektrických zařízení),
 • EŠV (ekologicky šetrné výrobky),
 • ČSN Test (výrobek splňuje podmínky ČSN),
 • Czech Made (kvalitní zboží a služby),
 • ESČ (bezpečné elektrické spotřebiče),
 • QZ – zaručená kvalita (textilní výrobky a služby prádelen a čistíren),
 • Zdravotně nezávadná obuv – Bota pro Vaše dítě "Žirafa" (certifikovaná obuv pro děti),
 • Pyramida bezpečnosti (posouzení kvality zámků a zabezpečovacích zařízení),
 • CG (výrobky pro plynárenství), Pečeť jakosti (služba ověřující kvalitu ojetých vozů),
 • Program kvality Tesco (výrobky prodávané v supermarketech Tesco s nadstandardní kvalitou),
 • OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky),
 • Certifikovaný e-obchod (prověřené internetové obchody),
 • Metro Quality (potravinářské výrobky pro hotely, restaurace a catering v síti Makro)

Program Česká kvalita vychází ve svých zásadách z obdobného jednotného systému značek kvality, který v SRN úspěšně funguje již desítky let.

zpět na začátek

Doporučujeme