Budoucnost Společné zemědělské politiky a české předsednictví EU

Společná zemědělská politika se v následujícím období bude zaměřovat především na zvyšování kvality potravin, zajištění bezpečnosti potravin, zajištění dobrých životních podmínek venkovské společnosti, zajištění zachování zdravého životního prostředí pro další generace, zajištění lepšího zdraví a lepších životních podmínek zvířat, a to vše s co nejnižšími náklady.V průběhu následujících let se bude Společná zemědělská politika (SZP) postupně měnit tak, aby i nadále byla živou politikou odrážející potřeby a očekávání evropské společnosti, podporovala udržitelné zemědělství nabízející bezpečné, kvalitní produkty a zároveň chránila životní prostředí a blahobyt zvířat, podporovala mnohostrannou úlohu zemědělců jako dodavatelů veřejných statků pro společnost, podporovala růst a vytváření pracovních míst ve venkovských oblastech, posilovala konkurenceschopné a inovační zemědělské odvětví schopné reagovat na výzvy světového trhu a aby pro zemědělskou politiku platila jednoduchá a transparentní pravidla.

České předsednictví naváže na závěry Evropské rady z prosince 2005, podle kterých by měla být provedena komplexní revize zaměřená na všechny aspekty výdajů EU, včetně SZP. Vzhledem k podstatnému podílu SZP na výdajové stránce rozpočtu bude mít otázka jejího dalšího vývoje zásadní vliv na celkový výsledek jednání. Současně s diskusí o úpravách výdajové strany bude pravděpodobně zahájena i diskuse o příjmové straně rozpočtu. V tomto ohledu bude ČR prosazovat zrušení zdroje příjmu rozpočtu založeného na DPH a všech korekcí na příjmové straně a současně bude vystupovat proti zavádění nových zdrojů rozpočtu. Dojednání případné reformy SZP po věcné stránce spolu s dosažením shody o finančních aspektech bude velmi náročné, neboť obě otázky jsou vzájemně propojené.

Česká republika představila priority českého předsednictví počátkem roku 2009 v dokumentu nazvaném Evropa bez bariér, kde formulovala priority v sektoru zemědělství následovně:

Budoucnost SZP a rozvoje venkova

Předsednictví aktivně naváže na diskusi k budoucnosti Společné zemědělské politiky EU (SZP) po roce 2013. Bude rozvíjet diskusi o hledání takových nástrojů budoucí SZP, které povedou k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků, k posilování konkurenceschopnosti zemědělců a dají základ pro dlouhodobé posilování pozice evropského zemědělství a potravinářství na otevřeném světovém trhu. S tím souvisí i diskuse o budoucnosti přímých plateb a celého prvního pilíře po roce 2013. Výsledkem diskusí by měla být cesta k rovným podmínkám pro všechny členské státy EU, a to nejen pokud jde o výši přímých plateb, ale i o samotný systém jejich vyplácení, který bude respektovat různorodost zemědělství jednotlivých členských států.

Politika kvality zemědělských produktů a potravin

S cílem posílit konkurenceschopnost evropské produkce bude předsednictví aktivně podporovat pokračování debaty k revizi politiky kvality zemědělských produktů a potravin EU. Výsledkem této debaty by mělo být zajištění dlouhodobé perspektivy kvalitním zemědělským a potravinářským výrobkům. To se především týká výrobků s registrovaným chráněným zeměpisným označením a označením původu. Důraz bude kladen na efektivní a širokou propagaci, snížení administrativní náročnosti, zkrácení registračních procedur a další klíčové otázky. Za tímto účelem předsednictví uspořádá konferenci na vysoké úrovni a bude rozvíjet diskusi v Radě EU.

Zjednodušování Společné zemědělské politiky

Z pohledu budoucího fungování SZP a snižování administrativní zátěže EU coby významného horizontálního cíle považuje předsednictví za jedno z prioritních témat přehodnocování stávajících předpisů a zlepšování regulatorního prostředí v oblasti zemědělství. Na základě očekávané Zprávy 15 Komise o naplnění vytyčených cílů v oblasti zjednodušení a lepší regulace zemědělské legislativy hodlá předsednictví iniciovat širokou diskusi. V této souvislosti bude rovněž usilovat o přijetí legislativních textů k prověrce funkčnosti SZP a zahrnutí vína do jednotné organizace trhu.

Rozvoj venkova a vymezení méně příznivých oblastí (LFA)

V kontextu politiky rozvoje venkova plánuje české předsednictví zahájit diskuzi o novém vymezení ostatních znevýhodněných oblastí, a to v souvislosti s předložením sdělení Komise k této problematice. Cílem předsednictví je podnícení konstruktivní debaty, která povede ke stanovení jednotných postupů a metodik pro vymezení těchto oblastí.

Další legislativa v oblasti zemědělství

Předsednictví bude usilovat o pokrok v jednání o návrhu nařízení o poskytování informací spotřebitelům – označování potravin. V dialogu mezi členskými státy a Evropským parlamentem se bude snažit o dosažení společného cíle, kterým je umožnit konečným spotřebitelům informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití.

Předsednictví hodlá dokončit jednání o návrhu nařízení o statistice přípravků na ochranu rostlin. Účelem je vytvoření vyvážených pravidel pro uvádění látek na trh s cílem zajistit jak vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany spotřebitele, tak efektivní a jednoduché fungování vnitřního trhu.

Velký význam přikládá předsednictví návrhu nařízení na ochranu zvířat v čase porážky. Cílem předsednictví je zahrnout do návrhu nařízení nutná zlepšení a zjednodušení a vyjasnit příslušná pravidla v dané oblasti. Předsednictví bude zároveň iniciovat debatu k revizi legislativy v oblasti ochrany zvířat používaných pro výzkumné účely.

Předsednictví se v neposlední řadě zaměří na návrh nařízení o implementaci boje proti obchodu s nelegálním dřevem. Zvláštní pozornost bude zároveň věnována problematice řízení obchodu s dřívím v EU. Předsednictví dále podpoří význam role EU v mezinárodním kontextu lesnictví, zejména pak v rámci Fóra OSN o lesích, a Mezinárodní dohody pro tropické dřevo.

Aktivity českého předsednictví budou záviset na načasování publikace Bílé knihy Komise, která zhodnotí aktuální stav a nabídne první návrhy týkající se všech aspektů výdajů a příjmů EU. Tuto Bílou knihu by Komise měla předložit v 1. pololetí 2009.

V oblasti SZP bude předpokladem úspěšného zvládnutí předsednické role schopnost ČR ovlivnit směřování diskuse o budoucím modelu SZP v souladu s jejími prioritními cíli. Pro jednání o reformě zemědělské politiky a pro následnou debatu o finanční perspektivě na období po roce 2013 musí ČR vypracovat vlastní pozici k otázce budoucího modelu SZP. Nadřazeným cílem všech úprav bude racionalizace prostředků směřujících na SZP z rozpočtu EU a jejich přesměrování na politiky přispívající k dlouhodobé konkurenceschopnosti evropské ekonomiky.

zpět na začátek

Doporučujeme