Burkina Faso

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Burkina Faso je vnitrozemská země s nízkými příjmy, která se nachází v západní Africe. Hospodářství země je založeno především na zemědělství (téměř 30 % HDP) ; je však čtvrtým největším producentem zlata v Africe. V předcovidových letech země zažívala silný hospodářský růst, který byl tažen produkcí zlata a bavlny. Navzdory převratu bude ekonomika v letech 2022-23 podpořena robustní produkcí zlata a rostoucími objemy vývozu bavlny (podpořeny rostoucími globálními cenami). Růst Burkiny Faso se však asi nevrátí na historické úrovně, a to kvůli všeobecné nejistotě v letech 2022-23 a šoku z převratu v roce 2022.Burkina Faso bude pravděpodobně kopírovat vojenské režimy, které nedávno svrhly civilní vlády v Čadu, Guineji a Mali a pokusí se upevnit svou pozici u moci. Povstání v zemi nyní představuje regionální hrozbu, která hrozí, že se rozšíří do pobřežních západoafrických států. Očekává se, že reálný růst HDP klesne z odhadovaných 3,8% v roce 2021 na 2,3% v roce 2022 a poté poroste na 3,1% v roce 2023. Růst v obou letech bude podpořen zvýšeným hospodářským růstem v sousedních zemích, který podpoří Burkinu Faso. Největší export Burkiny Faso tvoří zlato, surová bavlna, zinková ruda, kokosové ořechy, para ořechy a kešu a jiná olejnatá semena. Bavlna a zlato jsou klíčovým vývozním artiklem Burkiny Faso – zlato se na celkových exportních příjmech země podílelo zhruba třemi čtvrtinami. Hospodářský růst a příjmy Burkiny Faso závisí do značné míry na úrovni produkce a globálních cenách komodit. Země zaznamenala vzestup v oblasti průzkumu, těžby a vývozu zlata. Nejvíce dováží plastové domácí zboží, plastové trubky, balené léky, směsná minerální nebo chemická hnojiva a cement. Největšími vývozními destinacemi Burkiny Faso jsou Švýcarsko, Indie, Turecko, Německo a Španělsko. Největšími původci dovozu jsou Ghana, Francie, Čína, Indie a Togo.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná . Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

Základní údaje
Hlavní město Ougadougou
Počet obyvatel 22,48 mil.
Jazyk Francoužština
Náboženství Muslimové 60,3 %, křesťané 23,2% tradiční 13,3% -3,2%
Státní zřízení Poloprezidentská republika
Hlava státu Ibrahim Traoré
Hlava vlády Appolinaire Joachim Kyelem de Tambela
Název měny CFA Frank
Cestování
Časový posun -1h (v létě -2h)
Kontakty ZÚ
Velvyslanec Ing. Pavel Bílek
Ekonomický úsek Mgr. Beata Matusiková, MBA
Konzulární úsek Mgr. Michal Korecký
CzechTrade ne
Czechinvest ne
Ekonomika 2023
Nominální HDP (mld. USD) 19,32
Hospodářský růst (%) 3,6
Inflace (%) 0,7
Nezaměstnanost (%) N/A

Mapa globálních oborových příležitostí – Burkina Faso (MZV) (243B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Burkina Faso (303.88 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Politika Burkiny Faso se odehrává v rámci poloprezidentské republiky, v jejímž čele stojí předseda vlády Burkiny Faso, a v rámci systému více stran. Hlavou státu je prezident Burkiny Faso. Výkonnou pravomoc vykonává jak prezident, tak vláda. Zákonodárná moc je svěřena vládě i parlamentu. Stranickému systému až do povstání v roce 2014 dominoval Kongres pro demokracii a pokrok (CDP). Od té doby ztratila CDP vliv. Hlavní politické strany v Burkině Faso jsou: ADF/RDA (Alliance pour la démocratie et la fédération/Rassemblement démocratique africain) – liberální CDP (Congrès pour la démocratie et le progrès) – levicová; je to strana exprezidenta Blaise Compaoré CPD (Parti pour le développement et le changement) Le Faso autrement – středová/liberální. Soudnictví je nezávislé na moci výkonné a zákonodárné. Předseda je volen lidovými hlasy na pětileté funkční období a může být ve funkci až dvě. Premiéra jmenuje prezident se souhlasem zákonodárného sboru. Ústavou ze dne 2. června 1991 byla ustavena poloprezidentská vláda s parlamentem (francouzsky: Assemblée), který může být rozpuštěn prezidentem republiky, který je volen na období 5 let. V roce 2000 byla přijata ústavní změna snižující prezidentské období ze 7 na 5 let, která byla prosazena během voleb v roce 2005. Národní shromáždění (Assemblée Nationale) má 111 členů, kteří se jmenují Poslanci, a jsou voleni na pětileté období poměrným zastoupením. Senát, jak je popsán v ústavě Burkiny Faso, by se skládal ze zástupců místních vládních složek, zvykových a náboženských autorit, pracovníků, zaměstnavatelů a osob jmenovaných prezidentem Burkiny Faso a byl by ve funkci šest let.

1.2. Zahraniční politika země

Burkina Faso hraje klíčovou roli v boji proti terorismu v západní Africe.  Je členskou zemí  G-5 Sahel, Transsaharského protiteroristického partnerství podporovaného USA, úzce spolupracuje se sousedními  zeměmi  při potírání terorismu, je klíčovým partnerem západních protiteroristických operací a hostí  jak americké, tak francouzské speciální jednotky. Burkina Faso i nadále spoléhala na mezinárodní pomoc a nadnárodní síly. Obavy, že nejistota v regionu bude hnací silou nové migrační vlny, znamenaly, že země Sahelu včetně Burkiny Faso zůstávaly prioritou zahraniční politiky a rozvoje evropských států. Rychle se zhoršující bezpečnostní a humanitární situace  v Burkině Faso si získala významnou pozornost klíčových mezinárodních partnerů a dárci, zejména Francie, Nizozemsko, OSN a USA, podpořili programy na zlepšení sektoru soudnictví, řešení přeplněnosti věznic a prodloužené vyšetřovací vazby pro osoby podezřelé z terorismu, poskytování školení v oblasti lidských práv pro bezpečnostní síly. V říjnu Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva podepsal dohodu o zřízení kanceláře na monitorování operací bezpečnostních sil  a obecněji  na podporu národní komise pro lidská práva a občanské společnosti.

Burkina Faso je členem Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS) a Západoafrické hospodářské a měnové unie (WAEMU). Ratifikovala také africkou kontinentální dohodu o volném obchodu, která vstoupila v platnost dne 30. května 2019. Hlavním cílem dohody AfCFTA je vytvořit jednotný kontinentální trh zboží a služeb s volným pohybem podniků a investic, který připraví cestu pro urychlení celní unie. Rozšíří také vnitroafrický obchod prostřednictvím lepší harmonizace a koordinace liberalizace a usnadnění obchodu a nástrojů napříč regionálními hospodářskými společenstvími a napříč Afrikou obecně. Očekává se, že AfCFTA posílí konkurenceschopnost na odvětvové a podnikové úrovni využitím rozsáhlých výrobních příležitostí, přístupem na kontinentální trh a lepším přerozdělením zdrojů.

V roce 2021 EU podpořila humanitární akci v Burkině Faso částkou 37,7 milionu EUR, včetně finančních prostředků na řešení nedostatku potravin. Humanitární pomoc EU se zaměřila  na podporu vnitřně vysídlených osob a hostitelského obyvatelstva postiženého probíhajícím ozbrojeným konfliktem.EU podpořila programy Světové zdravotnické organizace pro včasné odhalení a reakci a poskytla odpovídající odborné znalosti v terénu. EU podpořila také očkování přes UNICEF.

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel: 21,37 milionu

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,86%

Struktura populace podle věkových skupin: 􀀀 0-14 let: 43,58% 􀀀 15-24 let: 20,33% 􀀀 25-54 let: 29,36% 􀀀 55-64 let: 3,57% 􀀀 65 let a více: 3,16%

Střední věk populace – 17,4 let

Struktura etnik: 􀀀 Mossí 50,2% 􀀀 Fulani 9,4% 􀀀 Bobo 5,9% 􀀀 Gurma 5,8% 􀀀 Mandé 5,3% 􀀀 Senufo 4,9% 􀀀 Gurunsi 4,8% 􀀀 Lobi 4,7% 􀀀 Tuareg 2,5% 􀀀 Ostatní 6,5%

Struktura náboženských skupin 􀀀 Islám 60% 􀀀 Katolíci 19% 􀀀 protestanti 4,2% 􀀀 Tradiční/Animist 13,3% 􀀀 Jiné 1% 􀀀 Bez vyznání 0,4%

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Hospodářství Burkiny Faso zaznamenalo v roce 2019 navzdory bezpečnostním hrozbám v zemi růst HDP o 5,7 %. Kvůli vypuknutí COVID-19 se růst HDP v roce 2020 zpomalil na -1,5 %. Rok 2023 došlo k mírnému zotavení a růstu 3,6% HDP. Inflace je vysoce citlivá na domácí zemědělskou produkci, pro 80%  populace,, která se pro své živobytí spoléhá na rostlinnou a živočišnou výrobu, to znamená, že potraviny mají výraznou váhu ve spotřebním cenovém koši. Nedostatek potravin se bude zhoršovat. Inflace z ročního průměru 14,1% v krizovém roce 2022 postupně klesla na na 0,7% v roce 2023. Obchodní přebytek v poměru k HDP se v letech 2022-23 snížil s růstem dovozního účtu (částečně) taženým rostoucími globálními cenami ropy v roce 2022.

Zemědělství zaměstnává přibližně 24,7 % lidí, zatímco průmysl a služby 33,9 %, respektive 41,4 %. Zemědělství se na celkovém HDP podílí 20,3 %. Asi 80 % obyvatel se věnuje samozásobitelskému zemědělství, kdy bavlna je hlavní plodinou. Dalšími plodinami jsou arašídy a sezam, čirok, kukuřice a rýže. Průmyslový sektor je ovládán vládními společnostmi a přispívá asi 22,4 % HDP.

Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 20212022202320242025
Růst HDP (%) 6,941,783,654,5
HDP/obyv. (USD/PPP) 24002550269028102930
Inflace (%) 3,8514,10,70,40,5
Nezaměstnanost (%) N/AN/AN/AN/AN/A
Export zboží (mld. USD) 5,044,5434,474,9315,195
Import zboží (mld. USD) 4,615,5375,2454,9824,958
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 1,259-0,0780,1160,8871,209
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 22,122,6723,2523,8424,44
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 7/7N/A7/77/77/7

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Růst reálného HDP klesl na 3,2% v  2022 z 6,9% v 2021, protože těžební činnost klesla v 2022 o 13,6%  po uzavření několika dolů z bezpečnostních důvodů. Dalšími faktory ekonomického zpomalení byly sociopolitická nestabilita, vojenské převraty, zhoršující se bezpečnostní prostředí a dopady ruské invaze na Ukrajinu. K růstu přispělo zemědělství (nárůst o 10,3% v  2022 po poklesu o 12,3% v 2021) a terciární sektor (nárůst o 6,6  v  2022 oproti 13,5% v 2021). Na straně poptávky klesly veřejné investice. Inflace v 2022 vyskočila na 14,4% kvůli vyššímu dovozu potravinářských výrobků a ropy. Financování bankovního sektoru soukromým sektorem vzrostlo v 2022 o 16%. Rozpočtový deficit se v 2022 zvýšil na 8,5% HDP z 6,3 % v 2021 poté, co veřejné výdaje vzrostly na 26,1% HDP v roce 2022 na řešení bezpečnosti a humanitární pomoci. Daňové příjmy se zvýšily na 16,3% HDP v 2022 z 15,2% v 2021. Veřejný dluh byl  57,2% HDP v roce 2022, oproti 47,1 % v 2021. Bilance běžného účtu se změnila na schodek 5,2% HDP po přebytku 0,4% v 2021 kvůli vyšším nákladům na dovoz potravin a energií a slabému růstu vývozu.

Bezpečnostní kontext a výsledná humanitární krize prohloubily chudobu ve venkovských oblastech (odhadem 51, % v 2019) a také nezaměstnanost (57 % populace ve věku 15 let +). Reálný HDP v 2023 vzrostl o 3,7% a v roce 2024 o 3,9 %, což je méně než 6% průměr za roky 2017–19, a to kvůli sociopolitické nestabilitě a zhoršujícímu se bezpečnostnímu prostředí. Očekává se, že restriktivní měnová politika centrální banky západoafrických států a lepší dostupnost potravin sníží inflaci na 6,1 % v 2023 a 3,7 % v 2024. Předpokládá se, že rozpočtový schodek klesne na 6,1% HDP v 2023 a 5,2% v 2024, a to navzdory zvýšeným potřebám řešit bezpečnostní a humanitární výzvy díky vyšším daňovým příjmům. Očekává se, že veřejný dluh zůstane udržitelný a v letech 2023 a 2024 vzroste na 62% HDP kvůli nárůstu státních dluhopisů vydaných k vyrovnání rozpočtového deficitu. Očekává se, že deficit běžného účtu se v roce 2023 sníží na 3,1 % HDP a v roce 2024 na 2,9 %. Mezi možné protivětry patří zpoždění při znovunastolení ústavního pořádku, výrazné zhoršení bezpečnostní situace, inflační tlaky a nižší ceny vyvážených surovin. (zlato a bavlna).

Veřejné finance 2024
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -6,4
Veřejný dluh (% HDP) 61
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,903
Daně 2024
PO
FO
DPH

2.3. Bankovní systém

Finanční systém Burkiny Faso zahrnuje 13 komerčních bank, 3 bankovní finanční instituce, 16 pojišťoven a zajišťoven a 153 subjektů s licencí pro mikrofinancování. Tyto instituce fungují v harmonizovaném regulačním rámci a jsou organizovány kolem několika orgánů společenství, z nichž nejdůležitější jsou Centrální banka států západní Afriky (BCEAO), Bankovní komise Západoafrické hospodářské a měnové unie (WAEMU), Ministerstvo hospodářství a financí a Meziafrická konference o pojistných trzích (CIMA). Dohled nad bankovním sektorem a obezřetnostní kontrolu provádí bankovní komise WAEMU, která odpovídá za udělování a rušení provozních licencí úvěrovým institucím s výjimkou mikrofinančních institucí, jejichž povolení spravuje ministerstvo financí. Komise je rovněž odpovědná za administrativní dohled a ukládání disciplinárních opatření a sankcí vůči úvěrovým institucím, které nedodržují předpisy. Národní ředitelství pojištění ministerstva hospodářství a financí dohlíží na odvětví pojišťovnictví společně s Meziafrickou konferencí o pojistných trzích (CIMA), která dohlíží n a činnost subjektů na regionální úrovni. Úlohou CIMA je pomáhat vnitrostátním orgánům při regulaci pojišťovnictví a zajišťovat dodržování obezřetnostních pravidel. Úřad pro finanční trhy WAEMU (AMF-UEMOA), dříve známý jako Regionální rada pro investice a finanční trhy (CREPMF), je regulačním orgánem regionální burzy cenných papírů (BRVM), k níž Burkina patří. Na BRVM jsou kotovány dvě společnosti Burkinabe. Banky nadále ovládají finanční sektor Burkiny Faso. Čtyři největší banky drží téměř 65 % všech aktiv bankovního a finančního sektoru pod kontrolou BCEAO.  Agricultural Bank of Burkina Faso (BADF) oficiálně zahájila svou činnost v březnu 2019. Navzdory nedávnému pokroku přetrvávají potíže v přístupu k finančním službám. Asi 39% dospělých Burkinabe je vyloučeno z finančního systému.

2.4. Daňový systém

Daň z příjmu je progresívní a podle výše výdělku je mezi 12,1 – 25% s tím, že prvních 30.000 XOF je nezdanitelných, korporátní daň je 27,5% dividendy jsou daněny 12,5% (pro rezidenty i nerezidenty)úroky jsou daněny 12,5%/25% (pro rezidenty i nerezidenty) licenční poplatky pro rezidenty 0% pro nerezidenty 20% DPH (VAT) je 18%.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Obchodní spolupráce mezi Burkinou a ČR je postavena hlavně na obranném průmyslu, ostatní obchodní relace zůstávají minimální.

20192020202120222023
Import z ČR (mld. CZK) 0,130,170,160,170,24
Export do ČR (mld. CZK) 0,020,020,020,020,02
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,11-0,14-0,14-0,15-0,22

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
652Tkaniny bavlněné tkané (ne úzké a speciální)83,1234,35
727Stroje potravinářské (užívané jen průmyslově)30,4312,57
048Výrobky z obilnin, z mouky, ze škrobu z ovoce a zeleniny28,8811,93
764Zařízení telekomunikační, příslušenství přístojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu17,157,09
523Soli kovové, peroxosoli kyselin anorganických0,000,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
057Ovoce a ořechy (ne olejnaté) čerstvé, sušené14,8774,35
263Bavlna0,602,99
292Suroviny rostlinného původu j. n. (bambus, semena ap.)0,432,15
058Ovoce konzervované a výrobky ovocné (ne šťávy)0,130,65
421Tuky, oleje nevysychavé rostlinné „vláčné“ surové ap.0,080,39

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

Burkina Faso podporuje přímé zahraniční investice a nabízí daňové a právní pobídky, například možnost, aby zahraniční společnost vlastnila 100% podíl v místní společnosti. Nedostatečný přístup k moři a zemědělským zdrojům a slabost průmyslového odvětví však představují hlavní překážky pro investice. Podnikatelské klima je ve srovnání s mezinárodními standardy stále špatné. EU zůstává jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů

20192020202120222023
Import z EU (mil. EUR) 725,50798,11864,34912,07791,57
Export do EU (mil. EUR) 267,54129,85150,02171,41112,60
Saldo s EU (mil. EUR) -457,96-668,26-714,32-740,65-678,97

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Hlavními mimo EU partnery jsou Švýcarsko (39 % ) a Čína.

20192020202120222023
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 3148,293022,603399,914209,664060,05
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 2728,533922,574511,984030,864022,15
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -419,76899,971112,07-178,80-37,90

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Podle Světové investiční zprávy 2023 zveřejněné UNCTAD činil příliv přímých zahraničních investic do Burkiny Faso v roce 2022 celkem 121 milionů USD po negativním čistém přílivu přímých zahraničních investic ve výši -80 milionů USD o rok dříve. Celkový objem přímých zahraničních investic činil 2,44 miliardy USD, což je přibližně 12,5 % HDP země. Těžební sektor přitahuje většinu investic a průzkum nových ložisek se zvyšuje. Půdy země obsahují zlato, stejně jako zinek a mangan. Hlavními investujícími zeměmi jsou Kanada, Francie, Pobřeží slonoviny, Mali a Maroko (MMF).

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

N/A

Smlouvy s ČR

Vztahy ČR a Burkina Faso nejsou dosud upraveny žádnými bilaterálními smluvními dokumenty. Pracuje se na memorandu o spolupráci v oblasti obranného průmyslu.

3.4. Rozvojová spolupráce

V roce 2021 ZÚ Akkra úspěšně dokončila realizaci Malého lokálního projektu „ Fabric of the future“. Projekt je zaměřen a výrobu a prodej látek z organické bavlny. Cíl projektu je zejména pomoci místním ženám zajistit sobě a svým dětem obživu. V roce 2021 ZÚ Akkra realizoval v Burkině Faso 2 transformační projekty. Projekt na prevenci radikalismu a násilného extremismu v regionu Central Plateau. Projekt se soustředil na prevenci radikalizace a extrémismu, a druhý projekt Kampaň za zodpovědnou a uvědomělou účast v obecních volbách 2021 v Burkině Faso.

V roce 2021 EU podpořila humanitární akci v Burkině Faso částkou 37,7 milionu EUR, včetně finančních prostředků na řešení nedostatku potravin. Humanitární pomoc EU se zaměřila  na podporu vnitřně vysídlených osob a hostitelského obyvatelstva postiženého probíhajícím ozbrojeným konfliktem.  Cílem bylo řešit potřeby postižených obyvatel a podporovat operace, které partnerům umožní působit ve složitém prostředí. Cílem EU bylo  také vybudovat kapacitu místních organizací, aby se připravily na mimořádné události a reagovaly na ně.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

▶ Zemědělský průmysl – stroje, traktory, hnojiva, osiva, živá zvířata

▶ Stavební průmysl – projekty na výstavbu 40 tis. bytových jednotek

▶ Těžební průmysl – zlato, mangan jiné komodity

▶ Energetický průmysl – elektrifikace, výstavba solárních elektráren

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

N/A Je možné se inspirovat informacemi zpracovanými pro Ghanu. S tím, že je třeba brát v potaz, že je země frankofonní.

4.2. Oslovení

N/A

4.3. Obchodní schůzka

N/A

4.4. Komunikace

N/A

4.5. Doporučení

N/A

4.6. Státní svátky

Fixní: 1. leden (Nový rok), 3. leden (výročí převratu v roce 1966), 8. březen (Mezinárodní den žen), 1. května (Svátek práce), 4. srpna (Den revoluce), 5. srpna (Den nezávislosti), 15. srpna (Nanebevzetí Panny Marie), 15. října (výročí převratu v roce 1987), 1. listopad (svátek Všech svatých), 11. prosinec (vyhlášení republiky), prosinec 25. (Vánoce)

Pohyblivé: Velikonoční pondělí, Nanebevstoupení Páně , konec ramadánu, Tabaski , Mouloud ; islámské svátky jsou založeny na pozorování Měsíce, a data jsou proto podléhá mírné změně

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Situace v Burkině Faso je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících ve většině zemí oblasti (nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případů, často malá serióznost partnera, vysoký podíl korupce…) existují i specifické faktory (konzumní zboží je většinou dováženo a distribuováno velkoobchodníky – Libanonci, Číňané; dovozci luxusního zboží stejně jako důlní firmy většinou nakoupí a dovezou zboží přímo od výrobce), resp. orientace na tradiční (především frankofonní) dodavatele a dosavadní neexistence bilaterální smluvní základny. Navázání vztahu s místním, spolehlivým partnerem (dovozce, distributorem, zástupcem), s dobrými kontakty, je základní podmínkou úspěšného obchodu

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Předpisy Burkiny Faso upravující zakládání podniků zahrnují většinu forem společností přípustných podle francouzského obchodního práva, včetně: veřejných korporací, společností s ručením omezeným, komanditních společností, fyzických osob, dceřiných společností a přidružených společností zahraničních podniků. Aby se zjednodušil proces registrace pro společnosti, které si chtějí zřídit zastoupení v Burkině Faso, spustila vláda osm center pro registraci podniků nazvaných Centres de Formalités des Enterprises, známých pod svou francouzskou zkratkou CEFOREs. CEFORE jsou jednorázová kontaktní místa (one-stop shops, OSS) pro jakýkoli typ společnosti nebo registrace k podnikání. Práva zahraničních a domácích soukromých subjektů zakládat a vlastnit podniky a vykonávat všechny formy výdělečných činností jsou zaručena ústavou a investičním zákoníkem. Podniky lze svobodně zakládat a prodávat. Většina veřejných podniků má na svých trzích monopol. Zavedením strukturálních reforem vláda liberalizovala některé monopoly. Zahraniční investoři jsou vybízeni k účasti na privatizaci státních podniků Zahraniční podnikatelé se mohou rozhodnout založit akciovou společnost, komanditní společnost nebo pobočku v Burkině Faso Společnost s ručením omezeným: Burkina Faso Limited Liability Company musí jmenovat alespoň jednoho ředitele a jednoho akcionáře, kteří mohou být jakékoli národnosti. Minimální splacený základní kapitál potřebný k dokončení procesu založení činí 2000 USD. Veřejná společnost s ručením omezeným Burkina Faso Public Limited Liability Company požaduje minimální kapitál 20 000 amerických dolarů, který musí být před založením plně splacen. Musí být jmenován alespoň jeden akcionář a tři členové představenstva. Mohou být jakékoli národnosti.

5.3. Marketing a komunikace

n/a

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Burkina je členem Světové i Africké organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization, WIPO; African Intellectual Property Organization, AIPO). Smlouvy o copyright (WIPO Copyrights Treaty, WCT; WIPO Performances and Phonograms Treaty, WPPT) ratifikovala v 1999. Implementací (WTO Trade-Related Intellectual Property Rights/TRIPS) je pověřen Úřad pro copyright (Bureau burkinabè des droits d’auteurs, BBDA) při Ministerstvu kultury, umění a turistiky. Faktem nicméně je, že vzhledem k existenčním problémům Burkiny Faso nepatří ochrana duševního vlastnictví mezi vládní priority. Zastoupení padělků zboží s větových značek (většinou asijského původu) je vysoké. V Burkina Faso národní investiční kód zaručuje zahraničním investorům stejná práva a ochranu jako společnosti Burkinabské pro obchodní značky, patentová práva, etikety, autorská práva a licence. Předsednictvo Burkinabe du Droit d’Auteur je pověřeno správou systému autorských práv, zatímco Directeur Général de la Propriété Industrielle v rámci ministerstva průmyslu a obchodu se zabývá problematikou patentů a ochranných známek.

5.5. Trh veřejných zakázek

Mezinárodní tendry: Nabídky jsou zveřejňovány v místních novinách, mezinárodních časopisech, zasílány poštou na různé diplomatické mise, zasílány emailem zájemcům zahraničním investorům a zveřejňovány na internetu na internetových stránkách http://www.dgmarket.com. Zahraniční investoři dostávají v nabídkovém řízení stejný postup a časový plán jako místní investoři. Kritéria nabídek jsou stanovena a požadována vládním nařízením pro veřejné zakázky, autoritou pro regulaci veřejných zakázek je (ARCOP), původně nazývaná „Autorité de regulation des marches publics“ (ARMP).

Národní tendry: Metody zadávání veřejných zakázek závisí mimo jiné od kupní částky. Otevřené veřejné nabídkové řízení je povinné, pokud odhad nákladů, včetně všech daní, činí 20 milionů CFAF nebo více; výzva je zveřejněna v přehledu veřejných zakázek a v nejméně jednom hlavním tisku. Nabídkové řízení může být otevřené (s předběžným výběrem nebo bez něj). Ve výjimečných případech může zadavatel volit výběrové řízení nebo přímé vyjednávání (soukromá dohoda). Postup při žádosti o cenu, který vyžaduje zveřejnění pouze v přehledu veřejných zakázek a končí objednávkou, může být použit, pokud je částka rovna nebo větší než 1 milion CFAF, ale méně než 20 milionů CFAF. Veřejné zakázky, které nepřesahují hranici 1 milion CFAF, se provádějí ve formě „nákupní objednávky“ po žádosti o nabídky, což je zjednodušený postup, který nemá písemnou formu Restriktivní výběrové řízení Smlouvy v rámci restriktivního výběrového řízení jsou omezeny na organizace, které jsou kontaktovány zadavatelem. Aby byla zajištěna určitá úroveň hospodářské soutěže, počet uchazečů vyzvaných k podání nabídek v rámci výběrového řízení o nabídkovém řízení nesmí být nižší než tři.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Osob. vlastnictví chrání Civilní a Obchodní zákoník Burkiny Faso. Od 2006 fungují Obch. soudy, v 2007 bylo v Obch. a průmyslové komoře otevřeno Obchodní arbitrážní středisko (Centre d’Arbitrage et de Règlement des Litiges Commerciaux). Do kontraktů v Burkině Faso ovšem občas netransparentně, ad hoc zasahují vlád. orgány. Počí t a t j e třeba i s vysokými poplatky a korupcí. Burkinabské soudy přijímají mezinárodní arbitráž jako prostředek pro řešení investičních sporů mezi soukromými stranami. Dlouhodobé spory, které zůstávají nevyřešeny po soudních slyšeních v správním řízení, musí být předloženy rozhodčímu řízení. Burkinabské soudy uznávají a prosazují zahraniční rozhodčí nálezy. V případě, že nedojde k dosažení smírného urovnání sporu mezi vládou a investorem, investiční kód vyžaduje, aby rozhodčí řízení bylo předloženo mezinárodnímu rozhodčímu řízení podle pravidel uvedených v Úmluvě Mezinárodního střediska pro řešení sporů o investice z roku 1965 ( ICSID). Při řešení obchodních sporů je ovšem vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání, resp. do kontraktu zakomponovat ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo Burkinu Faso. Česká firma musí být připravena i na nestandardní, ne zcela přehledné, zdlouhavé postupy partnerů. Nezbytnou podmínkou obchodu je stoprocentně zajištěná platba předem, či neodvolatelný akreditiv. Přístup ke smluvním závazkům je poměrně volný. Doporučuje se dobře ošetřit platby (při vývozu platba předem, popř. neodvolatelný akreditiv potvrzený prvotřídní bankou; při dovozu za odebírané zboží předem neplatit).

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Vízum je možné obdržet na ZÚ Burkiny Faso ve Vídni, teor. i na hranicích země, ovšem jeho cena v takovém případě značně kolísá.

Burkinese Embassy in Vienna, Austria

trohgasse 14c 1030 Vienne Autriche

Tel: (+43) 1 503 82 64 Fax: (+43) 1 503 82 64 – 20

Email: s.r@abfvienne.at

Informace o vízech na: http://www.ambaburkina-at.org/index.php/en/ambassade/services/visa Burkina Faso je silně malarická oblast, vysoký je výskyt tuberkulózy. Povinné je očkování proti žluté zimnici, doporučuje se vakcinace proti meningitidě (bývá občasně vyžadována), tyfu a žloutence typu A i B. Před cestou je vhodné kontaktovat lékaře, zdravotní rizika předem konzultovat.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Pracovní smlouvy pro zahraniční pracovníky podléhají povolení direktorátu práce (Director of Labour). Komise pro zaměstnání, která zahrnuje představitele direktorátu práce, ředitele pro vzdělávání a zástupce pracovníků a zaměstnavatelů, posoudí situaci na trhu práce předtím, než direktorát rozhodne o povolení k práci. V případě vysoké nezaměstnanosti v dané profesi nesmějí cizinci, pracující v tomto oboru být zaměstnáni. Zákoník práce zajišťuje rovné zacházení se státními příslušníky. Cizinci, bez ohledu na jejich právní status, se řídí všemi povinnostmi a právy vyplývajícími z pracovněprávních předpisů. Zákon obsahuje výjimku ze zásady rovného zacházení týkající se odborů. Zatímco všichni cizinci se mohou připojit k odborové organizaci, pouze ti, kteří zůstali v Burkina Faso minimálně pět let, mohou vykonávat administrativní a výkonné funkce. Pracovní řád Burkiny Faso je účinně prosazován pracovním soudem. Odbory jsou dobře organizované a obhajují zájmy zaměstnanců v průmyslových sporech. Pracovníci znají svá práva a neváhají hledat odškodnění. Kolektivní smlouva z 1. února 1982 rozděluje zaměstnance (dělníky, řemeslníky a vedoucí pracovníky) do osmi kategorií s minimálními základními sazbami od 25 000 CFAF (asi 50 USD) za měsíc. Podmínky zaměstnávání pracovníků podniky jsou stanoveny ve vyhlášce č. 98 ze dne 15. února 1967. Zaměstnavatel by měl požádat uchazeče o zaměstnání o registrační kartu uchazeče o zaměstnání vydanou Úřadem pro zaměstnanost a propagaci, který je součástí Ministerstva práce, zaměstnanosti a mládeže. Pracovníci Burkiny Faso mají pověst pracovitých a oddaných zaměstnanců. Existuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků zejména v oblasti řízení, strojírenství a elektrotechniky.

5.9. Veletrhy a akce

https://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_burkina-faso.html

https://www.tradefairdates.com/Fairs-Burkina-Faso-Z22-S1.html

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky v Akkře

Embassy of the Czech Republic in Accra 2, Hilla Limann Highway, Kanda, Accra

Telefon+233(0) 540 126 815-6

Nouzová linka+233 (0) 247 011 428

E-mail: accra@embassy.mzv.cz

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Country Code – 226 

Police – 17 

Fire department – 18 

Ambulance – 112 

Water emergency – 1111

Electricity emergency – 1130 

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Government of Burkina Faso – www.gouvernement.gov.bf 

Public Service – www.servicepublic.gov.bf 

Burkina Faso Investment Promotion Agency – www.investburkina.com 

Central Bank of West African States – www.bceao.int/en 

Ministry of Finance – www.finances.gov.bf 

Ministry of Justice – www.justice.gov.bf 

Ministry of Health – www.sante.gov.bf

Ministry of Public Service, Labor and Social Protection – www.fonction-publique.gov.bf 

General Directorate of Taxes – www.impots.gov.bf 

Information Service of the Government of Burkina Faso – www.sig.gov.bf 

Ministry of the Environment, Green Economy and Climate Change www.environnement.gov.bf 

eRegulations – www.burkinafaso.eregulations.org

Regulatory Authority of Electronic Communications and Posts – www.arcep.bf 

The Burkina Faso Jurisdictions Virtual Reception Office – http://infos-pratiques.justice.gov.bf 

Burkina Faso Customs – www.douanes.bf 

Burkina Faso Investment Agency – www.investburkina.com 

Ministry of Commerce, Industry and Handicrafts – www.commerce.gov.bf

• Teritorium: Afrika | Burkina Faso | Zahraničí

Doporučujeme