Burkina Faso

Počet obyvatel: 21,37 milionu 

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoOuagadougou
Počet obyvatel21,37 milionů
JazykFrancouzština
Náboženstvímuslimové 60,3%, křesťané 23,2% tradiční 13,3% -3,2%
Státní zřízeníRepublika
Hlava státuRoch Marc Christian Kaboré
Hlava vládyRoch Marc Christian Kaboré
Název měnyCFA Frank
Cestování
Časový posun-1h (v létě -2h)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecPhDr. Ján FÜRY
Ekonomický úsekIng. Robert Hrubý, MBA
Konzulární úsekMgr. Tomáš Hlavan
Czechtrade
Czechinvest
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 19,3
Hospodářský růst (%) 3,8
Inflace (%) 3,4
Nezaměstnanost (%) N/A

Burkina Faso je vnitrozemská země s nízkými příjmy, která se nachází v západní Africe. Hospodářství země je založeno především na zemědělství (téměř 30% HDP); je však čtvrtým největším producentem zlata v Africe. V posledních letech země zažívala silný hospodářský růst, který byl tažen produkcí zlata a bavlny. Po recesi v roce 2020 (-2%, nejnovější dostupné údaje MMF) způsobené krizí způsobenou koronavirem zaznamená ekonomika v roce 2021 prudký růst (3,8%) a do roku 2022 by měla dosáhnout 5,5%. Tento růst bude tažen soukromou spotřebou a dobrými výsledky zemědělského sektoru. Navzdory krizi kolem viru Coronavirus se Burkině Faso podařilo udržet inflaci na 2%, což je výrazně pod kritérii Západoafrické hospodářské a měnové unie (WAEMU). Aby čelila pandemii Covid-19, zahájila vláda plán obnovy. Podle odhadu FCFA 394 miliard zahrnuje sociální opatření, jako je zproštění viny na účtech za vodu a elektřinu a dotace na ceny potravin. Tento plán a pokles fiskálních příjmů ovlivnily státní prostředky. Díky tomu se schodek zvýšil na 5,3 %. Toto úsilí mělo rovněž dopad na poměr dluhu k HDP, který v roce 2021 dosáhne 48,10 % oproti 46,60 % v roce 2020. Největší export Burkiny Faso tvoří zlato, surová bavlna, zinková ruda, kokosové ořechy, para ořechy a kešu a jiná olejnatá semena. Bavlna a zlato jsou klíčovým vývozním artiklem Burkiny Faso – zlato se na celkových exportních příjmech země podílelo zhruba třemi čtvrtinami. Hospodářský růst a příjmy Burkiny Faso závisí do značné míry na úrovni produkce a globálních cenách obou komodit. Země zaznamenala vzestup v oblasti průzkumu, těžby a vývozu zlata. Nejvíce dováží plastové domácí zboží, plastové trubky, balené léky, směsná minerální nebo chemická hnojiva a cement. Největšími vývozními destinacemi Burkiny Faso jsou Švýcarsko, Indie, Turecko, Německo a Španělsko. Největšími původci dovozu jsou Ghana, Francie, Čína, Indie a Togo.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná . Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Burkina Faso (266.79kB) Mapa globálních oborových příležitostí – Burkina Faso (MZV) (243B)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Politika Burkiny Faso se odehrává v rámci poloprezidentské republiky, v jejímž čele stojí předseda vlády Burkiny Faso, a v rámci systému více stran. Hlavou státu je prezident Burkiny Faso. Výkonnou pravomoc vykonává jak prezident, tak vláda. Zákonodárná moc je svěřena vládě i parlamentu. Stranickému systému až do povstání  v roce 2014 dominoval Kongres pro demokracii a pokrok (CDP). Od té doby ztratila CDP vliv. Hlavní politické strany v Burkině Faso jsou: ADF/RDA (Alliance pour la démocratie et la fédération/Rassemblement démocratique africain) – liberální CDP (Congrès pour la démocratie et le progrès) – levicová; je to strana exprezidenta Blaise Compaoré CPD (Parti pour le développement et le changement) Le Faso autrement – středová/liberální. Soudnictví je nezávislé na moci výkonné a zákonodárné. Předseda je volen lidovými hlasy na pětileté funkční období a může být ve funkci až dvě. Premiéra jmenuje prezident se souhlasem zákonodárného sboru. Ústavou ze dne 2. června 1991 byla ustavena poloprezidentská vláda s parlamentem (francouzsky: Assemblée), který může být rozpuštěn prezidentem republiky, který je volen na období 5 let. V roce 2000 byla přijata ústavní změna snižující prezidentské období ze 7 na 5 let, která byla prosazena během voleb v roce 2005. Národní shromáždění (Assemblée Nationale) má 111 členů, kteří se jmenují Poslanci, a jsou voleni na pětileté období poměrným zastoupením. Senát, jak je popsán v ústavě Burkiny Faso, by se skládal ze zástupců místních vládních složek, zvykových a náboženských autorit, pracovníků, zaměstnavatelů a osob jmenovaných prezidentem Burkiny Faso a byl by ve funkci šest let.

1.2. Zahraniční politika země

Přestože v důsledku omezeným relacím v důsledku COVID 19 EU zůstala hlavním zahraničně-politickým partnerem Burkiny Faso a zdrojem největší části rozvojové pomoci. Silné vztahy udržuje země historicky s Francií. V průběhu roku dále posílila spolupráce s Čínou, se kterou Burkina Faso navázala vztahy v r. 2018 Zahraniční politika Burkiny Faso se odvíjí od reakce na bezpečnostní hrozby, jímž země čelí. Očekává se, že Burkina Faso bude nadále spoléhat na mezinárodní pomoc a mnohonárodní síly, především z Francie a regionálních společných sil G5 Sahelu (FC-G5S), aby se v letech 2021-22 vypořádaly s ozbrojenci.  Na žádost Burkiny Faso zahájily EU, OSN, Světová banka a Africká rozvojová banka tzv. Evaluaci prevence a stabilizace (Evaluation de la prévention et de la consolidation de la paix, EPCP), která má zlepšit koordinaci a přispět k synergiím mezi humanitárními, rozvojovými a stabilizačními aktivitami v zemi.

1.3. Obyvatelstvo

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,86%

Struktura populace podle věkových skupin:  0-14 let: 43,58%  15-24 let: 20,33%  25-54 let: 29,36%  55-64 let: 3,57%  65 let a více: 3,16% Střední věk populace – 17,4 let

Struktura etnik:  Mossí 50,2%  Fulani 9,4%  Bobo 5,9%  Gurma 5,8%  Mandé 5,3%  Senufo 4,9%  Gurunsi 4,8%  Lobi 4,7%  Tuareg 2,5%  Ostatní 6,5%

Struktura náboženských skupin  Islám 60%  Katolíci 19%  protestanti  4,2%  Tradiční/Animist 13,3%  Jiné 1%  Bez vyznání 0,4%

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Ekonomika Burkiny Faso zaznamenala růst HDP o 5,7% navzdory bezpečnostním hrozbám v zemi. V důsledku vypuknutí epidemie COVID-19 se růst HDP v roce 2020 zpomalil na -1,5%, ale předpokládá se, že v roce 2021 vzroste na 3,8 %, a to za předpokladu, že dojde ke globálnímu hospodářskému oživení po pandemii.   Zemědělství zaměstnává přibližně 24,7 % lidí, zatímco průmysl a služby 33,9 %, respektive 41,4 %. Zemědělství se na celkovém HDP podílí 20,3 %. Asi 80 % obyvatel se věnuje samozásobitelskému zemědělství, kdy bavlna je hlavní plodinou. Dalšími plodinami jsou arašídy a sezam, čirok, kukuřice a rýže. Průmyslový sektor je ovládán vládními společnostmi a přispívá asi 22,4 % HDP. Zlato tvoří asi tři čtvrtiny celkových příjmů země z vývozu, takže Burkina Faso je citlivá na výkyvy cen této komodity. Odvětví služeb představuje přibližně 44,9 % HDP, z toho 30 % připadá na finanční sektor. Bankovní sektor, který je vysoce koncentrovaný, je jedním z pilířů ekonomiky. Tři největší banky drží téměř 60% celkových aktiv finančního sektoru. Inflace klesla na 2,1 % kvůli výjimečně dobré úrodě v roce 2019 a klesajícím cenám telekomunikačních služeb, které byly pod tlakem zvýšené konkurence. Odhaduje se však, že míra inflace se do konce roku 2021 zvýší na 3,8 %.

Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 6,75,7-1,53,85,1
HDP/obyv. (USD/PPP) 2 172,02 274,72 220,02 280,02 370,0
Inflace (%) 2,0-3,22,13,43,9
Nezaměstnanost (%) 4,74,65,0N/AN/A
Export zboží (mld. USD) 4,03,43,33,63,7
Import zboží (mld. USD) 3,74,34,34,65,0
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 0,3-1,0-1,0-1,0-1,3
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 19,820,320,921,522,1
Konkurenceschopnost 124/140130/141N/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 7/77/77/77/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -3,5
Veřejný dluh (% HDP) 40,5
Bilance běžného účtu (mld. USD) -1,7
Daně
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Rozpočtový schodek byl v roce 2020 pod hranicí 3,5procent HDP Západoafrické hospodářské a měnové unie (WAEMU) a očekává se, že na této úrovni zůstane i v roce 2021. Hrubý veřejný dluh představuje 40,5% HDP země. Ekonomiku Burkiny Faso brzdí její špatná infrastruktura, včetně elektrické infrastruktury. V roce 2018 schválil MMF tříletou dohodu v rámci ECF na částku 157,6 milionu USD. Burkina Faso se navíc spojila s Mali a Pobřežím slonoviny, aby spustila společné zvláštní ekonomické zóny v regionech Sikasso, Bobo-Dioulasso a Korhogo. Země je vystavena velkým vnitřním i vnějším rizikům. Z vnějšího hlediska je země zranitelná vůči kolísání cen dovozu ropy i cen zlata a bavlny. Burkina Faso je považována za zemi s vysokým rizikem předlužení, neboť je extrémně závislá na zahraniční pomoci.  Nesplacený veřejný dluh na konci roku 2020 byl podle CFAF odhadnut na 3,73869 bilionu. Skládá se z 1,86376 bilionu CFAF v domácím dluhu a 1,87493 bilionu CFAF v zahraničním dluhu, což odpovídá 49,85 % a 50,15 %.  Burkina Faso je členem Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS) a Západoafrické hospodářské a měnové unie (WAEMU). Ratifikovala také africkou kontinentální dohodu o volném obchodu, která vstoupila v platnost dne 30. května 2019. Hlavním cílem dohody AfCFTA je vytvořit jednotný kontinentální trh zboží a služeb s volným pohybem podniků a investic, který připraví cestu pro urychlení celní unie. Rozšíří také vnitroafrický obchod prostřednictvím lepší harmonizace a koordinace liberalizace a usnadnění obchodu a nástrojů napříč regionálními hospodářskými společenstvími a napříč Afrikou obecně. Očekává se také, že AfCFTA posílí konkurenceschopnost na odvětvové a podnikové úrovni využitím rozsáhlých výrobních příležitostí, přístupem na kontinentální trh a lepším přerozdělením zdrojů.

2.3. Bankovní systém

Finanční systém Burkiny Faso zahrnuje 13 komerčních bank, 3 bankovní finanční instituce, 16 pojišťoven a zajišťoven a 153 subjektů s licencí pro mikrofinancování. Tyto instituce fungují v harmonizovaném regulačním rámci a jsou organizovány kolem několika orgánů společenství, z nichž nejdůležitější jsou Centrální banka států západní Afriky (BCEAO), Bankovní komise Západoafrické hospodářské a měnové unie (WAEMU), Ministerstvo hospodářství a financí a Meziafrická konference o pojistných trzích (CIMA). Dohled nad bankovním sektorem a obezřetnostní kontrolu provádí bankovní komise WAEMU, která odpovídá za udělování a rušení provozních licencí úvěrovým institucím s výjimkou mikrofinančních institucí, jejichž povolení spravuje ministerstvo financí. Komise je rovněž odpovědná za administrativní dohled a ukládání disciplinárních opatření a sankcí vůči úvěrovým institucím, které nedodržují předpisy. Národní ředitelství pojištění ministerstva hospodářství a financí dohlíží na odvětví pojišťovnictví společně s Meziafrickou konferencí o pojistných trzích (CIMA), která dohlíží na činnost subjektů na regionální úrovni. Úlohou CIMA je pomáhat vnitrostátním orgánům při regulaci pojišťovnictví a zajišťovat dodržování obezřetnostních pravidel. Úřad pro finanční trhy WAEMU (AMF-UEMOA), dříve známý jako Regionální rada pro investice a finanční trhy (CREPMF), je regulačním orgánem regionální burzy cenných papírů (BRVM), k níž Burkina patří. Na BRVM jsou kotovány dvě společnosti Burkinabe. Banky nadále ovládají finanční sektor Burkiny Faso. Čtyři největší banky drží téměř 65 % všech aktiv bankovního a finančního sektoru pod kontrolou BCEAO. Třináct bank v zemi mělo v roce 2016 bilanční sumu CFAF 4,466 miliardy, což je meziročně o 19% více. Burkinabeské banky jsou dostatečně kapitalizované a přispívají do bavlnářské sezóny zhruba 70 miliardami CFAF ročně. Agricultural Bank of Burkina Faso (BADF) oficiálně zahájila svou činnost v březnu 2019. Navzdory nedávnému pokroku přetrvávají potíže v přístupu k finančním službám. Asi 39% dospělých Burkinabe je vyloučeno z finančního systému.

2.4. Daňový systém

Dań z příjmu je progresívní a podle výše výdělku je mezi 12,1 – 25% s tím, že prvních 30.000 XOF je nezdanitelných, korporátní daň je 27,5% dividendy jsou daněny 12,5% (pro rezidenty i nerezidenty)úroky jsou daněny 12,5%/25% (pro rezidenty i nerezidenty)licenční poplatky pro rezidenty 0% pro nerezidenty 20%DPH (VAT) je 18%

3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Burkina Faso podporuje přímé zahraniční investice a nabízí daňové a právní pobídky, například možnost, aby zahraniční společnost vlastnila 100% podíl v místní společnosti. Nedostatečný přístup k moři a zemědělským zdrojům a slabost průmyslového odvětví však představují hlavní překážky pro investice. Podnikatelské klima je ve srovnání s mezinárodními standardy stále špatné. EU zůstává jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů.

Obchodní výměna s EU (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 713,2725,9804,6N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 194,3267,5130,1N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) -518,9-458,3-674,5N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Obchodní spolupráce mezi Burkinou a ČR je postavena hlavně na obranném průmyslu, ostatní obchodní relace zůstávají minimální.

Obchodní výměna s ČR (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z ČR (mld. CZK) 0,10,10,2N/AN/A
Import do ČR (mld. CZK) 0,00,00,0N/AN/A
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,1-0,1-0,1N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

3.2. FTA a smlouvy

Smlouvy s ČR

Vztahy ČR a Burkina Faso nejsou dosud upraveny žádnými bilaterálními smluvními dokumenty. Pracuje se na memorandu o spolupráci v oblasti obranného průmyslu.

3.3. Rozvojová spolupráce

V letošním roce 2021 ZÚ Akkra plánuje realizaci Malého lokálního projektu „ Fabric of the future“.Projekt je zaměřen a výrobu a prodej látek z organické bavlny. Cíl projektu je zejména pomoci místním ženám zajistit sobě a svým dětem obživu.

3.4. Perspektivní obory (MOP)

▶ Zemědělství – stroje, traktory, hnojiva, osiva, živá zvířata


▶ Stavební průmysl – projekty na výstavbu 40tis. bytových jednotek


▶ Těžební průmysl – zlato, mangan jiné komodity


▶ Energetický průmysl – elektrifikace, výstavba solárních elektráren4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

N/A Možná inspirace informacemi zpracovanými pro Ghanu

4.2. Oslovení

N/A

4.3. Obchodní schůzka

N/A

4.4. Komunikace

N/A

4.5. Doporučení

N/A

4.6. Státní svátky

Fixní svátky

1. leden (Nový rok)3.  leden (výročí převratu z roku 1966)8. březen (Svátek žen)1. květen (Svátek práce)4. srpen (Den revoluce)5. srpen (Svátek nezávislosti)15. srpen (Nanebevzetí)15. říjen ( výročí převratu z roku 1987)1. listopad (Všech svatých)11. prosinec (Den republiky)25. prosinec (Vánoce)

Pohyblivé svátky

islámský Nový rok Eid ul-Fitr (Aid el Sagheer)-konec Ramadánu Velikonoce Mouloud – Prorokovo narození Nanebevstoupení Eid ul-Adhá/Tabaski (Aid el Kebir) – Svátek oběti

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Situace v Burkině Faso je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících ve většině zemí oblasti (nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případů, často malá serióznost partnera, vysoký podíl korupce…) existují i specifické faktory (konzumní zboží je většinou dováženo a distribuováno velkoobchodníky – Libanonci, Číňané; dovozci luxusního zboží stejně jako důlní firmy většinou nakoupí a dovezou zboží přímo od výrobce), resp. orientace na tradiční (především frankofonní) dodavatele a dosavadní neexistence bilaterální smluvní základny. Navázání vztahu s místním, spolehlivým partnerem (dovozce, distributorem, zástupcem), s dobrými kontakty, je základní podmínkou úspěšného obchodu.

Níže uvádíme několik odkazů na databáze firem pro vyhledání partnera:

http://www.yellowpagesofafrica.com/country/burkina-faso/http://importer.usaypage.com/country/burkina-faso.htmlhttps://bfa.bizdirlib.com/companyJeden odkaz na agenturu nabízející prověření partnera (sídlo firmy je v Barceloně, ale pobočku mají v BF): https://creditinfo.com/contact-us/#

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Předpisy Burkiny Faso upravující zakládání podniků zahrnují většinu forem společností přípustných podle francouzského obchodního práva, včetně: veřejných korporací, společností s ručením omezeným, komanditních společností, fyzických osob, dceřiných společností a přidružených společností zahraničních podniků. Aby se zjednodušil proces registrace pro společnosti, které si chtějí zřídit zastoupení v Burkině Faso, spustila vláda osm center pro registraci podniků nazvaných Centres de Formalités des Enterprises, známých pod svou francouzskou zkratkou CEFOREs. CEFORE jsou jednorázová kontaktní místa (one-stop shops, OSS) pro jakýkoli typ společnosti nebo registrace k podnikání. Práva zahraničních a domácích soukromých subjektů zakládat a vlastnit podniky a vykonávat všechny formy výdělečných činností jsou zaručena ústavou a investičním zákoníkem. Podniky lze svobodně zakládat a prodávat. Většina veřejných podniků má na svých trzích monopol. Zavedením strukturálních reforem vláda liberalizovala některé monopoly. Zahraniční investoři jsou vybízeni k účasti na privatizaci státních podniků Zahraniční podnikatelé se mohou rozhodnout založit akciovou společnost, komanditní společnost nebo pobočku v Burkině Faso Společnost s ručením omezeným: Burkina Faso Limited Liability Company musí jmenovat alespoň jednoho ředitele a jednoho akcionáře, kteří mohou být jakékoli národnosti. Minimální splacený základní kapitál potřebný k dokončení procesu založení činí 2000 USD. Veřejná společnost s ručením omezeným Burkina Faso Public Limited Liability Company požaduje minimální kapitál 20 000 amerických dolarů, který musí být před založením plně splacen. Musí být jmenován alespoň jeden akcionář a tři členové představenstva. Mohou být jakékoli národnosti.

5.3. Marketing a komunikace

Inzeráty v denním tisku mají vzhledem ke struktuře vzdělanosti a nákladům omezený dosah.

L’Observateur Paalga01 BP 584 Ouagadougou 01 Tel: 226 5033 2705; fax: 226 5031 4579 Website: www.lobservateur.bf

Le Pays01 BP 4577 Ouagadougou Tel: 226 5036 2046; fax: 5036 0378 Website: www.lepays.bf

Největší dosah/ohlas má reklama v rozhlasovém vysílání: Radio Télévision du BurkinaOuaga FM Omezený dosah může mít reklama v TV: Television Nationale du BurkinaRTB Television

Marketingový průzkum může zajistit společnost Delphicom Afrique – www.delphicomafrique.com

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Burkina je členem Světové i Africké organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization, WIPO; African Intellectual Property Organization, AIPO). Smlouvy o copyright (WIPO Copyrights Treaty, WCT; WIPO Performances and Phonograms Treaty, WPPT) ratifikovala v 1999. Implementací (WTO Trade-Related Intellectual Property Rights/TRIPS) je pověřen Úřad pro copyright (Bureau burkinabè des droits d’auteurs, BBDA) při Ministerstvu kultury, umění a turistiky. Faktem nicméně je, že vzhledem k existenčním problémům Burkiny Faso nepatří ochrana duševního vlastnictví mezi vládní priority. Zastoupení padělků zboží světových značek (většinou asijského původu) je vysoké. V Burkina Faso národní investiční kód zaručuje zahraničním investorům stejná práva a ochranu jako společnosti Burkinabské pro obchodní značky, patentová práva, etikety, autorská práva a licence. Předsednictvo Burkinabe du Droit d’Auteur je pověřeno správou systému autorských práv, zatímco Directeur Général de la Propriété Industrielle v rámci ministerstva průmyslu a obchodu se zabývá problematikou patentů a ochranných známek.

5.5. Trh veřejných zakázek

Mezinárodní tendry: Nabídky jsou zveřejňovány v místních novinách, mezinárodních časopisech, zasílány poštou na různé diplomatické mise, zasílány emailem zájemcům zahraničním investorům a zveřejňovány na internetu na internetových stránkách http://www.dgmarket.com. Zahraniční investoři dostávají v nabídkovém řízení stejný postup a časový plán jako místní investoři. Kritéria nabídek jsou stanovena a požadována vládním nařízením pro veřejné zakázky, autoritou pro regulaci veřejných zakázek je (ARCOP), původně nazývaná „Autorité de regulation des marches publics“ (ARMP).  

Národní tendry: Metody zadávání veřejných zakázek závisí mimo jiné od kupní částky. Otevřené veřejné nabídkové řízení je povinné, pokud odhad nákladů, včetně všech daní, činí 20 milionů CFAF nebo více; výzva je zveřejněna v přehledu veřejných zakázek a v nejméně jednom hlavním tisku. Nabídkové řízení může být otevřené (s předběžným výběrem nebo bez něj). Ve výjimečných případech může zadavatel volit výběrové řízení nebo přímé vyjednávání (soukromá dohoda). Postup při žádosti o cenu, který vyžaduje zveřejnění pouze v přehledu veřejných zakázek a končí objednávkou, může být použit, pokud je částka rovna nebo větší než 1 milion CFAF, ale méně než 20 milionů CFAF. Veřejné zakázky, které nepřesahují hranici 1 milion CFAF, se provádějí ve formě „nákupní objednávky“ po žádosti o nabídky, což je zjednodušený postup, který nemá písemnou formu   Restriktivní výběrové řízení Smlouvy v rámci restriktivního výběrového řízení jsou omezeny na organizace, které jsou kontaktovány zadavatelem. Aby byla zajištěna určitá úroveň hospodářské soutěže, počet uchazečů vyzvaných k podání nabídek v rámci výběrového řízení o nabídkovém řízení nesmí být nižší než tři.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Osob. vlastnictví chrání Civilní a Obchodní zákoník Burkiny Faso. Od 2006 fungují Obch. soudy, v 2007 bylo v Obch. a průmyslové komoře otevřeno Obchodní arbitrážní středisko (Centre d’Arbitrage et de Règlement des Litiges Commerciaux). Do kontraktů v Burkině Faso ovšem občas netransparentně, ad hoc zasahují vlád. orgány. Počítat je třeba i s vysokými poplatky a korupcí. Burkinabské soudy přijímají mezinárodní arbitráž jako prostředek pro řešení investičních sporů mezi soukromými stranami. Dlouhodobé spory, které zůstávají nevyřešeny po soudních slyšeních v správním řízení, musí být předloženy rozhodčímu řízení. Burkinabské soudy uznávají a prosazují zahraniční rozhodčí nálezy. V případě, že nedojde k dosažení smírného urovnání sporu mezi vládou a investorem, investiční kód vyžaduje, aby rozhodčí řízení bylo předloženo mezinárodnímu rozhodčímu řízení podle pravidel uvedených v Úmluvě Mezinárodního střediska pro řešení sporů o investice z roku 1965 ( ICSID).  Při řešení obchodních sporů je ovšem vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání, resp. do kontraktu zakomponovat ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo Burkinu Faso.   Česká firma musí být připravena i na nestandardní, ne zcela přehledné, zdlouhavé  postupy partnerů. Nezbytnou podmínkou obchodu je stoprocentně zajištěná platba předem, či neodvolatelný akreditiv. Přístup ke smluvním závazkům je poměrně volný. Doporučuje se dobře ošetřit platby (při vývozu platba předem, popř. neodvolatelný akreditiv potvrzený prvotřídní bankou; při dovozu za odebírané zboží předem neplatit).

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Vízum je možné obdržet na ZÚ Burkiny Faso ve Vídni, teor. i na hranicích země, ovšem jeho cena v takovém případě značně kolísá.

Burkinese Embassy in Vienna, AustriaStrohgasse 14c 1030 Vienne Autriche Tel: (+43) 1 503 82 64 Fax: (+43) 1 503 82 64 – 20 Email: s.r@abfvienne.at

Informace o vízech na: http://www.ambaburkina-at.org/index.php/en/ambassade/services/visa

Burkina Faso je silně malarická oblast, vysoký je výskyt tuberkulózy. Povinné je očkování proti žluté zimnici, doporučuje se vakcinace proti meningitidě (bývá občasně vyžadována), tyfu a žloutence typu A i B. Před cestou je vhodné kontaktovat lékaře, zdravotní rizika předem konzultovat.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Pracovní smlouvy pro zahraniční pracovníky podléhají povolení direktorátu práce (Director of Labour). Komise pro zaměstnání, která zahrnuje představitele direktorátu práce, ředitele pro vzdělávání a zástupce pracovníků a zaměstnavatelů, posoudí situaci na trhu práce předtím, než direktorát rozhodne o povolení k práci. V případě vysoké nezaměstnanosti v dané profesi nesmějí cizinci, pracující v tomto oboru být zaměstnáni. Zákoník práce zajišťuje rovné zacházení se státními příslušníky. Cizinci, bez ohledu na jejich právní status, se řídí všemi povinnostmi a právy vyplývajícími z pracovněprávních předpisů. Zákon obsahuje výjimku ze zásady rovného zacházení týkající se odborů. Zatímco všichni cizinci se mohou připojit k odborové organizaci, pouze ti, kteří zůstali v Burkina Faso minimálně pět let, mohou vykonávat administrativní a výkonné funkce. Pracovní řád Burkiny Faso je účinně prosazován pracovním soudem. Odbory jsou dobře organizované a obhajují zájmy zaměstnanců v průmyslových sporech. Pracovníci znají svá práva a neváhejí hledat odškodnění. Kolektivní smlouva z 1. února 1982 rozděluje zaměstnance (dělníky, řemeslníky a vedoucí pracovníky) do osmi kategorií s minimálními základními sazbami od 25 000 CFAF (asi 50 USD) za měsíc. Podmínky zaměstnávání pracovníků podniky jsou stanoveny ve vyhlášce č. 98 ze dne 15. února 1967. Zaměstnavatel by měl požádat uchazeče o zaměstnání o registrační kartu uchazeče o zaměstnání vydanou Úřadem pro zaměstnanost a propagaci, který je součástí Ministerstva práce, zaměstnanosti a mládeže. Pracovníci Burkiny Faso mají pověst pracovitých a oddaných zaměstnanců. Existuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků zejména v oblasti řízení, strojírenství a elektrotechniky.

5.9. Veletrhy a akce

https://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_burkina-faso.html  

https://www.tradefairdates.com/Fairs-Burkina-Faso-Z22-S1.html


6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky v Akkře Embassy of the Czech Republic in Accra 

2, Hilla Limann Highway,  Kanda,  Accra Telefon+233(0) 540 126 815-6

Nouzová linka+233 (0) 247 011 428 E-mail: accra@embassy.mzv.cz

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

–        Country Code – 226 –        Police – 17 –        Fire department – 18 –        Ambulance – 112 –        Water emergency – 1111 –        Electricity emergency – 1130 –        COVID-19 – +226 1608989, +226 5219539

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

–        Government of Burkina Faso –  www.gouvernement.gov.bf –        Public Service – www.servicepublic.gov.bf –        Burkina Faso Investment Promotion Agency – www.investburkina.com –        Central Bank of West African States – www.bceao.int/en –        Ministry of Finance – www.finances.gov.bf –        Ministry of Justice – www.justice.gov.bf –        Ministry of Health – www.sante.gov.bf –        Ministry of Public Service, Labor and Social Protection – www.fonction-publique.gov.bf –        General Directorate of Taxes – www.impots.gov.bf –        Information Service of the Government of Burkina Faso – www.sig.gov.bf –        Ministry of the Environment, Green Economy and Climate Change www.environnement.gov.bf –        eRegulations – www.burkinafaso.eregulations.org –        Regulatory Authority of Electronic Communications and Posts – www.arcep.bf –        The Burkina Faso Jurisdictions Virtual Reception Office – http://infos-pratiques.justice.gov.bf –        Burkina Faso Customs – www.douanes.bf –        Burkina Faso Investment Agency – www.investburkina.com –        Ministry of Commerce, Industry and Handicrafts – www.commerce.gov.bf –        Cotecna – www.cotecna.com
• Teritorium: Afrika | Burkina Faso | Zahraničí