Burkina Faso: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Burkina Faso se v žebříčku Doing Business zveřejněné Světovou bankou v roce 2020 se tato země umístila na 151. místě ze 190 zemí. Hlavními exportními komoditami země jsou zlato; surová bavlna; různá olejová semena; kokosové, para a kešu ořechy; zinek. Hlavními dovozovými komoditami jsou rafinovaná ropa, léky, cement a rýže. Ekonomika země je příznivá pro obchod a stav její infrastruktury je považován za uspokojivý. Hlavní příčinou malého přílivu investic je nedostatečný přístupu k moři a zemědělským zdrojům, jakož i slabost průmyslového odvětví. Obchodní klima je stále nedostatečné pro mezinárodní standardy.

 

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance Burka Faso

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

2,3

2,2

2,5

3,14 3,3 N/A

Dovoz

3,5

3,9

3,3

3,3

3,77

N/A

Saldo

-1,2

-1,7

-0,8

-0,16

-0,47 N/A

* odhad
Údaje jsou mld. USD
Zdroj: www.statista.com

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Burkina Faso (BF) je od svého založení velmi aktivní členem ECOWAS. Od roku 1998, existuje specializovaná instituce ECOWAS zodpovědná za zdravotní otázky s ústředím v Bobo-Dioulasso. ECOWAS rovněž vytvořilo centrum mládeže, které má momentálně sídlo v BF. Pobřeží slonoviny a Burkina Faso mají dlouhodobě dobré vztahy. Velká komunita obyvatel BF žije v současné době v Pobřeží slonoviny – odhaduje se, že je jich zhruba 4 miliony. Pobřeží slonoviny mělo velké přírodní bohatství, ale postrádalo pracovní sílu a naopak BF měla málo bohatství, ale byla hustě obydlená, proto došlo k migraci lidí.

Burkina Faso má také vynikající vztahy s evropskými dárci pomoci. zejména Francie a Evropská unie poskytují významnou pomoc. Dalšími dárci s rozsáhlými programy bilaterální pomoci jsou Německo, Dánsko, Nizozemsko a Švédsko.

Francie a Burkina Faso mají historii velmi silných vztahů. Jejich dvoustranné vztahy se v současnosti řídí rámcovým dokumentem o partnerství, který byl podepsán v listopadu 2013 na období 2013-2015 a který jako prioritní otázky stanoví udržitelný rozvoj, lidský rozvoj, zemědělství a zajišťování potravin. To je spojeno s rozsáhlou spoluprací v oblasti bezpečnosti a obrany. Celá tato spolupráce byla krátce pozastavena během pokusu o převrat v září 2015. Vzhledem k bezpečnostním výzvám v regionu Sahel-Sahara a účasti Burkiny Faso v mírových operacích existuje rozsáhlá bezpečnostní a obranná spolupráce mezi Francií a Burkinou Faso. Burkina Faso je také hostitelkou dvou regionálně orientovaných národních škol financovaných francouzskou spoluprací, které absolvují stážisty ze třetích zemí: ISEPC, vysokoškolský institut pro civilní ochranu a EMTO, technická vojenská akademie. Kromě toho v rámci operace Barkhane, která byla zahájena v srpnu 2014, má Francie operační základnu v Ouagadougou.

Dovoz zboží do Burkiny Faso směřuje z Pobřeží slonoviny (11,5 %), Francie (15 %), USA (6,3%) Ghany (5 %) a Toga (4,6 %)

Vývoz z Burkiny Faso směřuje do Švýcarska (1731 mil. USD),Indie (504 mil USD), Číny (179 mil. USD), JAR (144 mil. USD), Singapuru Indonésie a Francie.

Z kontinentálního hlediska přibližně dvě třetiny (67,2%) vývozu BF byly dodány do evropských zemí, zatímco 18,3% bylo prodáno dovozcům z Asie. Burkina Faso dodala do Afriky dalších 13,7% zboží, přičemž jen 0,8% do Severní Ameriky.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejdůležitějšími vývozními komoditami jsou:

  • zlato
  • bavlna
  • sezamová semínka
  • kešu ořechy
  • zinek

Nejdůležitějšími dovozními komoditami jsou: 

  • rafinovaná ropa
  • léčiva
  • cement
  • minerální nebo chemická hnojiva
  • rýže

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Burkina Faso nemá ke konci roku 2019 žádnou zónu volného obchodu. Burkina Faso však zahájila proces vytvoření dvou zvláštních ekonomických zón. Důvodem je snížit strukturální deficit obchodní bilance a zvýšit transformaci jejích surovin. Tyto zóny jsou vymezené oblasti, z nichž by měla prospěch ekonomicky liberálnější a výhodnější regulace, a jsou navrženy tak, aby podporovaly vývoz.
V květnu 2019 Burkina Faso, Pobřeží slonoviny a Mali zahájily v trojúhelníku SKBo zvláštní ekonomickou zónu, která se skládá z regionů Sikasso (Mali), Bobo Dioulasso (Burkina Faso) a Korhogo (Pobřeží slonoviny). Je to první zvláštní hospodářská zóna v západní Africe, která působí přes hranice. Právní rámec předpokládá, že společnosti, které se rozhodnou působit v této přeshraniční oblasti, budou mít fiskální výhody, což by mohlo přispět k integraci místních ekonomik. Cílem těchto tří vlád je zejména přilákat investice soukromého sektoru do zemědělství, zemědělství a těžebního sektoru.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Burkina Faso podporuje přímé zahraniční investice a nabízí daňové a právní pobídky, jako je možnost zahraniční společnosti vlastnit 100% akcií v místní společnosti. Investice v odvětvích, jako je těžba, telekomunikace, finanční služby a elektřina, však podléhají omezením. Příliv přímých zahraničních investic (PZI) do Burkiny Faso v posledních letech roste, a to z 390 milionů USD v roce 2016 na 486 milionů USD v následujícím roce (+24,6%), zatímco průměr za období 2005-2007 činil 137 milionů USD (údaje podle Světové investiční zprávy z roku 2018, kterou vydala UNCTAD). Celková výše PZI dosáhla v roce 2017 hodnoty 2,8 mld. USD, což je přibližně 23,4% HDP. Těžební sektor přitahuje většinu investic a průzkum nových ložisek je na vzestupu, zejména zlata, zinku a manganu. Očekává se, že vytvoření tří nových růstových center, po úspěchu přehrady Bagré, podnítí nové aktivity a přiláká investice.Hlavními investičními zeměmi jsou Libanon a Francie (70% přímých zahraničních investic).

 
Burkina Faso reviduje svůj těžební zákon od roku 2015 a nyní plánuje zavedení ropného kodexu, protože vláda má zájem prozkoumat tři oblasti, které by mohly být potenciálně vhodné pro těžbu ropy. Dva nové doly začaly fungovat v roce 2017 (Houndé a Netiana) a země hledá nového partnera, který by převzal těžební činnosti v ložisku Tambao (v hodnotě 1 miliardy USD, v současné době největší ve světové rezervě manganu, s odhadem 55 milionů tun), což by mělo přinést značné zahraniční investice.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Informace o podmínkách vstupu na burkinabský trh:

Některé poznatky:

Je potřeba 5 procedur a 15 dní k založení společnosti s ručením omezeným se sídlem v zahraničí (LLC) v Burkině Faso (Ouagadougou). Kromě postupů požadovaných pro tuzemské společnosti, je-li zahraniční společnost řízena cizinci, musí získat od ministerstva obchodu investiční schválení (autorisation d’exercer le commerce). Zákon umožňuje společnostem předložit doklad o žádosti o zaregistrování, tak aby mohli začít fungovat. Společnosti se zaregistrují u Centra pro obchodní formality (Centre des Formalité des Entreprises-CEFORE) a je jim přiděleno jedinečné identifikační číslo společnosti pro registraci společností, fiskální identifikaci a sociální zabezpečení. Obvykle to trvá přibližně 9 pracovních dnů. Podle směrnice Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS) nemají společnosti v Burkina Faso povoleno otevřít bankovní účty v cizí měně, pokud nedostanou souhlas od ministerstva financí Burkina Faso a centrální banky západní Afriky. Toto schválení musí být obnoveno každoročně. Minimální kapitálový požadavek XOF 1 000 000 (~ 2 000 USD) je použitelný ve všech členských státech OHADA (Organizace pro harmonizaci obchodního práva v Africe). Musí být zaplaceno v plné výši za zaregistrování LLC.
Burkina Faso také přijala nový kodex v odvětví těžby. Mimo jiné to vyžaduje například, aby těžební společnosti daly přednost kvalifikovaným místním zaměstnancům, podnikům a dodavatelům. Podobně jsou těžební společnosti povinny poskytovat odborné školení místním manažerům. Kvóty pro tyto závazky budou stanoveny v připravované prováděcí vyhlášce.
Většina odvětví, na něž se vztahují ukazatele nařízení o přímých zahraničních investicích, je plně otevřená vlastnictví zahraničních majetkových účastí v Burkina Faso, ačkoli zákon vyžaduje, aby společnosti poskytující mobilní nebo bezdrátové telekomunikační služby měly alespoň 1 domácího akcionáře. Navíc stát automaticky vlastní 10% akcií všech společností působících v odvětví těžby. Telekomunikační sektory televizního vysílání a pevné linky jsou plně uzavřeny pro vlastnictví zahraničními majiteli. Několik strategických sektorů ovládají podniky ve veřejném vlastnictví působící v rámci monopolních nebo oligopolních tržních struktur. Jedná se zejména o přenos a distribuci elektrické energie, což pro zahraniční investory představuje problém.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 11.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem