Daňová kontrola – povinnosti a práva daňového subjektu a správce daně

Daňovou kontrolou pracovník správce daně zjišťuje nebo prověřuje daňový základ nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. Povinnosti a práva daňového subjektu a pracovníků správce daně při daňové kontrole a místním šetření jsou definovány ustanoveními zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.Dokument obsahuje informace o povinnostech a právech:

Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. Správce daně předmět daňové kontroly prověřuje ve vymezeném rozsahu. Rozsah daňové kontroly lze v jejím průběhu upřesnit postupem pro její zahájení. Daňovou kontrolu lze provádět společně pro více daňových řízení týkajících se jednoho daňového subjektu. Správce daně může daňovou kontrolu zahájit i pro další daňová řízení rozšířením daňové kontroly probíhající k jinému daňovému řízení.

Zákon vyžaduje od kontrolovaného daňového subjektu na straně jedné i od správce daně na straně druhé součinnost nebytnou k provedené daňové kontroly. Zákon stanovuje povinnosti a práva daňového subjektu a jim odpovídající práva a povinnosti správce daně.

Povinnosti a práva daňového subjektu při daňové kontrole

 1. Daňový subjekt je povinen umožnit správci daně zahájení a provedení daňové kontroly. (§ 86 odst. 1)
 2. Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, plní povinnosti podle § 82:
  1. Daňový subjekt a další přítomné osoby jsou povinny poskytnout úřední osobě všechny přiměřené prostředky a potřebnou součinnost k účinnému provedení daňové kontroly. (§ 86 odst. 3 a § 82 odst. 1)
  2. Osoby, u nichž je daňová kontrola prováděna, jsou povinny zapůjčit správci daně jím vyžádané doklady a další věci nezbytné pro správu daní i mimo své prostory, jinak správce daně tyto věci zajistí postupem podle § 83. (§ 86 odst. 3 a § 82 odst. 2)
 3. Dále je daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, povinen:
  1. zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly, (§ 86 odst. 3 písm. a))
  2. poskytnout nezbytné informace o vlastní organizační struktuře, o pracovní náplni jednotlivých útvarů, o oprávněních jednotlivých zaměstnanců nebo jiných osob zajišťujících jeho činnost a o uložení účetních záznamů a jiných informací; to neplatí pro nepodnikající fyzické osoby, (§ 86 odst. 3 písm. b))
  3. předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení, (§ 86 odst. 3 písm. c))
  4. umožnit jednání s kterýmkoliv svým zaměstnancem nebo jinou osobou, která vykonává jeho činnosti, (§ 86 odst. 3 písm. d))
  5. nezatajovat důkazní prostředky, které má k dispozici, nebo o nichž je mu známo, kde se nacházejí. (§ 86 odst. 3 písm. e))
  6. na vyzvání úřední osoby prokázat svoji totožnost (§ 23 odst. 1)
 4. Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má ve vztahu k pracovníku správce daně právo:
  1. být přítomen jednání se svými zaměstnanci nebo dalšími osobami, které vykonávají jeho činnosti, (§ 86 odst. 2 písm. a))
  2. předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky nebo navrhovat provedení důkazních prostředků, které on sám nemá k dispozici, (§ 86 odst. 2 písm. b))
  3. vyvracet pochybnosti vyjádřené správcem daně. (§ 86 odst. 2 písm. c))
  4. na předložení služebního průkazů úřední osoby (§ 12 odst. 3)
  5. podat stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správce daně (§ 261)
  6. být včas vyrozuměn o provádění svědecké výpovědi, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a být přítomen výslechu svědka a klást mu otázky v rámci dokazování svých práv a povinností (§ 96 odst. 5)
  7. být včas vyrozuměn o provádění výslechu znalce, být přítomen výslechu znalce a klást mu otázky týkající se podávaného znaleckého posudku
  8. u správce daně nahlédnout do částí spisu týkajících se jeho práv a povinností, které označí, s výjimkou části vyhledávací (§ 66 odst. 1)
  9. vyjádřit se k výsledku kontrolního zjištění (§ 88 odst. 1 písm. e) a odst. 2 a 3)

zpět na začátek

Povinnosti a práva pracovníků správce daně při daňové kontrole

 1. Kromě práv, která odpovídají výše uvedeným povinnostem daňového subjektu, a povinností, které odpovídají výše uvedeným právům daňového subjektu, má správce daně pravomoci podle § 80 až 84, především:
  1. Správce daně může pořizovat obrazový nebo zvukový záznam o skutečnostech dokumentujících průběh úkonu, o čemž předem uvědomí osoby, které se tohoto úkonu účastní. (§ 80 odst. 4)
  2. Úřední osoba v době přiměřené předmětu daňové kontroly, zejména v době provozu, právo na přístup na pozemky, do každé provozní budovy, místnosti a místa, včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, k účetním záznamům nebo jiným informacím, a to i na technických nosičích dat, v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle správy daní. Toto právo má též, jde-li o obydlí, které daňový subjekt užívá současně pro podnikání, je-li to nezbytné a nelze-li rozhodné skutečnosti zjistit jiným způsobem. (§ 81 odst. 1)
  3. Správce daně může provést nebo si vyžádat z účetních záznamů nebo jiných informací výpis nebo kopii, a to i na technických nosičích dat. (§ 81 odst. 2)
  4. V rozsahu nezbytném k prověření údajů na technických nosičích dat má správce daně právo na informace o používaných programech výpočetní techniky a může využívat programové vybavení, ve kterém byly informace pořízeny. (§ 81 odst. 3)
  5. Správce daně si může od osoby, u níž je daňová kontrola prováděna, vyžádat nebo odebrat pro účely bližšího posouzení nebo expertizy vzorky věcí. Takto získané vzorky se vrací po expertize či posouzení, připouští- li to jejich povaha. Zapůjčení dokladů a jiných věcí nebo odebrání vzorků potvrdí správce daně při jejich převzetí nebo odebrání. (§ 82 odst. 3)
  6. Správce daně může zajistit věci, které mohou sloužit jako důkazní prostředek, je-li důvodná obava, že by později nebylo možné příslušný důkazní prostředek provést vůbec nebo jen s velkými obtížemi. (§ 83 odst. 1 a násl.)
 2. Dále má správce daně právo:
  1. vyslechnout kteroukoliv osobu jako svědka (kromě zákonem stanovených výjimek) (§ 96 odst. 1 až 3)
  2. ustanovit znalce k prokázání skutečností rozhodných pro správné zjištění a stanovení daně (§ 95 odst. 1)
  3. ověřovat oprávněnost osob jednat jménem daňového subjektu nebo za daňový subjekt (§ 24 až § 30)
  4. stanovit daňovou povinnost podle pomůcek, nelze-li stanovit daň dokazováním (§ 98 odst. 1)
  5. uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo přijednání vedeném správcem daně závažně ztěžuje průběh řízení tím, že navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, či neuposlechne pokynu úřední osoby, která řízení vede, nebo navzdory předchozímu napomenutí se
  6. chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě zúčastněné na správě daní (§ 247 odst. 1)
  7. uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek (§ 247 odst. 2)
 3. Dále má správce daně tyto povinnosti:
  1. Úřední osoby jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. (§ 52 odst. 1)
  2. Převzaté doklady a další věci nebo odebrané vzorky je povinen správce daně vrátit osobě, od které je převzal, nejpozději do 30 dnů od jejich převzetí nebo odebrání. Ve zvlášť složitých případech, zejména je-li nutno zapůjčené doklady a další věci nebo odebrané vzorky podrobit vnější expertize, může tuto lhůtu prodloužit nejblíže nadřízený správce daně; pokud důvody pro zapůjčení trvají, může být tato lhůta z důležitých důvodů prodlužována opakovaně. (§ 82 odst. 4)
  3. Správce daně šetří práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů v souladu s právními předpisy a používá při vyžadování plnění jejich povinností jen takové prostředky, které je nejméně zatěžují a ještě umožňují dosáhnout cíle správy daní. (§ 5 odst. 3)
  4. Správce daně je povinen spolupracovat s daňovým subjektem. (6 odst. 2)
  5. Správce daně umožní osobám zúčastněným na správě daní uplatňovat jejich práva a v souvislosti se svým úkonem jim poskytne přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu potřebné nebo stanoví-li tak zákon. (§ 6 odst. 3)
  6. Správce daně podle možností vychází osobám zúčastněným na správě daní vstříc. Úřední osoby jsou povinny vyvarovat se při správě daní nezdvořilostí. (§ 6 odst. 4)
  7. Správce daně postupuje bez zbytečných průtahů. (§ 7 odst. 1)
  8. Správce daně postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady. Z důvodu hospodárnosti může konat správce daně úkony pro různá řízení společně. Ze spisu, popřípadě z rozhodnutí vydaného na základě těchto úkonů, musí být zřejmé, ke které povinnosti a s jakým výsledkem byly úkony učiněny. (§ 7 odst. 2)
  9. Správce daně při dokazování hodnotí důkazy podle své úvahy. Správce daně posuzuje každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlíží ke všemu, co při správě daní vyšlo najevo. (§ 8 odst. 1)
  10. Správce daně dbá, aby skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně byly zjištěny co nejúplněji, a není v tom vázán jen návrhy daňových subjektů. (§ 92 odst. 2)
  11. Správce daně dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. (§ 8 odst. 2)
  12. O zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly je správce daně povinen sepsat zprávu o daňové kontrole, která obsahuje výsledek kontrolního zjištění. (§ 88 odst. 1)

zpět na začátek

Povinnosti a práva daňového subjektu při místním šetření

Místní šetření je institutem zařazeným do obecné části zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem místního šetření je protokol či úřední záznam, který představuje důležitý důkazní prostředek.

 1. Daňový subjekt, u něhož je prováděno místní šetření, je povinen:
  1. poskytnout úřední osobě všechny přiměřené prostředky a potřebnou součinnost k účinnému provedení místního šetření (§ 82 odst. 1)
  2. zapůjčit správci daně jím vyžádané doklady a další věci nezbytné pro správu daní i mimo své prostory, jinak správce daně tyto věci zajistí postupem podle § 83 (§ 82 odst. 2)
  3. na vyzvání úřední osoby prokázat svoji totožnost (§ 23 odst. 1)
 2. Daňový subjekt, u něhož je prováděno místní šetření, má právo:
  1. na předložení služebního průkazů úřední osoby (§ 12 odst. 3)
  2. podat stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správce daně (§ 261)

zpět na začátek

Povinnosti a práva správce daně při místním šetření

 1. Kromě práv, která odpovídají výše uvedeným povinnostem daňového subjektu, a povinností, které odpovídají výše uvedeným právům daňového subjektu, má správce daně tyto pravomoci:
  1. Správce daně může pořizovat obrazový nebo zvukový záznam o skutečnostech dokumentujících průběh úkonu, o čemž předem uvědomí osoby, které se tohoto úkonu účastní. (§ 80 odst. 4)
  2. K provedení místního šetření může správce daně přizvat osobu, jejíž přítomnost je podle povahy věci potřebná. (§ 80 odst. 2)
  3. Úřední osoba v době přiměřené předmětu místního šetření, zejména v době provozu, právo na přístup na pozemky, do každé provozní budovy, místnosti a místa, včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, k účetním záznamům nebo jiným informacím, a to i na technických nosičích dat, v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle správy daní. Toto právo má též, jde-li o obydlí, které daňový subjekt užívá současně pro podnikání, je-li to nezbytné a nelze-li rozhodné skutečnosti zjistit jiným způsobem. (§ 81 odst. 1)
  4. Správce daně může provést nebo si vyžádat z účetních záznamů nebo jiných informací výpis nebo kopii, a to i na technických nosičích dat. (§ 81 odst. 2)
  5. V rozsahu nezbytném k prověření údajů na technických nosičích dat má správce daně právo na informace o používaných programech výpočetní techniky a může využívat programové vybavení, ve kterém byly informace pořízeny. (§ 81 odst. 3)
  6. Správce daně si může od osoby, u níž je místní šetření prováděno, vyžádat nebo odebrat pro účely bližšího posouzení nebo expertizy vzorky věcí. Takto získané vzorky se vrací po expertize či posouzení, připouští- li to jejich povaha. Zapůjčení dokladů a jiných věcí nebo odebrání vzorků potvrdí správce daně při jejich převzetí nebo odebrání. (§ 82 odst. 3)
  7. Správce daně může zajistit věci, které mohou sloužit jako důkazní prostředek, je-li důvodná obava, že by později nebylo možné příslušný důkazní prostředek provést vůbec nebo jen s velkými obtížemi. (§ 83 odst. 1 a násl.)
 2. Dále má správce daně právo:
  1. ověřovat oprávněnost osob jednat jménem daňového subjektu nebo za daňový subjekt (§ 24 až § 30)
  2. uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo přijednání vedeném správcem daně závažně ztěžuje průběh řízení tím, že navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, či neuposlechne pokynu úřední osoby, která řízení vede, nebo navzdory předchozímu napomenutí se
  3. chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě zúčastněné na správě daní (§ 247 odst. 1)
  4. uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek (§ 247 odst. 2)
 3. Dále má správce daně právo:
  1. Úřední osoby jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. (§ 52 odst. 1)
  2. Převzaté doklady a další věci nebo odebrané vzorky je povinen správce daně vrátit osobě, od které je převzal, nejpozději do 30 dnů od jejich převzetí nebo odebrání. Ve zvlášť složitých případech, zejména je-li nutno zapůjčené doklady a další věci nebo odebrané vzorky podrobit vnější expertize, může tuto lhůtu prodloužit nejblíže nadřízený správce daně; pokud důvody pro zapůjčení trvají, může být tato lhůta z důležitých důvodů prodlužována opakovaně. (§ 82 odst. 4)
  3. Správce daně šetří práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů v souladu s právními předpisy a používá při vyžadování plnění jejich povinností jen takové prostředky, které je nejméně zatěžují a ještě umožňují dosáhnout cíle správy daní. (§ 5 odst. 3)
  4. Správce daně je povinen spolupracovat s daňovým subjektem. (6 odst. 2)
  5. Správce daně umožní osobám zúčastněným na správě daní uplatňovat jejich práva a v souvislosti se svým úkonem jim poskytne přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu potřebné nebo stanoví-li tak zákon. (§ 6 odst. 3)
  6. Správce daně podle možností vychází osobám zúčastněným na správě daní vstříc. Úřední osoby jsou povinny vyvarovat se při správě daní nezdvořilostí. (§ 6 odst. 4)
  7. Správce daně postupuje bez zbytečných průtahů. (§ 7 odst. 1)
  8. Správce daně postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady. Z důvodu hospodárnosti může konat správce daně úkony pro různá řízení společně. Ze spisu, popřípadě z rozhodnutí vydaného na základě těchto úkonů, musí být zřejmé, ke které povinnosti a s jakým výsledkem byly úkony učiněny. (§ 7 odst. 2)
  9. Správce daně při dokazování hodnotí důkazy podle své úvahy. Správce daně posuzuje každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlíží ke všemu, co při správě daní vyšlo najevo. (§ 8 odst. 1)
  10. Správce daně dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. (§ 8 odst. 2)
  11. O průběhu místního šetření je správce daně povinen sepsat podle povahy šetření protokol nebo úřední záznam. (§ 80 odst. 3)

zpět na začátek

• Témata: Daně a účetnictví

Doporučujeme