Celní kodex Společenství

Celní kodex je základním celním předpisem platným a závazným pro všechny státy Evropské unie. Kodex platí, bez újmy na zvláštních předpisech stanovených v jiných oblastech, pro obchod mezi Společenstvím a třetími zeměmi a pro zboží, na něž se vztahují Smlouvy. Kodex doplňují předpisy přijaté na úrovni Společenství nebo na úrovni národní za účelem jeho provádění.

Evropské společenství je založeno na celní unii, proto bylo žádoucí shromáždit celní předpisy do jediného kodexu, a to jak v zájmu hospodářských subjektů Společenství, tak celních správ. Kodex obsahuje obecná pravidla a postupy, které zajišťují uplatnění sazebních a ostatních opatření zaváděných na úrovni Společenství v rámci obchodu se zbožím mezi Společenstvím a třetími zeměmi, a to včetně opatření v oblasti zemědělské a obchodní politiky.

Používáním tohoto kodexu nejsou dotčeny zvláštní předpisy přijaté v jiných oblastech. Zvláštní pravidla mohou existovat nebo být zavedena mimo jiné v souvislosti s právní úpravou zemědělství, statistiky, obchodní politiky nebo vlastních zdrojů.

Za účelem existence rovnováhy mezi potřebami celní správy zajistit řádné provádění celních předpisů na jedné straně a uplatňováním práva hospodářských subjektů na spravedlivé zacházení na straně druhé, byly celní správě mimo jiné přiznány rozsáhlé kontrolní pravomoci a uvedeným hospodářským subjektům právo na podání opravných prostředků.

Rovněž je důležité zaručit jednotné uplatňování tohoto kodexu a za tím účelem stanovit postup Společenství, který umožní stanovit prováděcí pravidla k němu v přiměřené době. Při přijímání prováděcích opatření k tomuto kodexu je třeba věnovat nejvyšší pozornost tomu, aby se zabránilo jakýmkoliv podvodům nebo nesrovnalostem, které by měly nepříznivý dopad na obecný rozpočet Evropských společenství.

Související odkazy

Doporučujeme