Celní správa České republiky

Celní správa České republiky má právní zakotvení v zákoně číslo 185/2004 Sb. o Celní správě České republiky. Celní správu tvoří Generální ředitelství cel, celní ředitelství a celní úřady. Území ČR je rozděleno mezi 8 celních ředitelství. Hlavními úkoly Celní správy jsou především zajišťování bezpečnosti zahraničního obchodu, provádění celního řízení, boj proti porušování celních předpisů a ochrana společnosti a životního prostředí.Hlavními úkoly Celní správy jsou především zajišťování bezpečnosti zahraničního obchodu, provádění celního řízení, boj proti porušování celních předpisů a ochrana společnosti a životního prostředí.

Česká celní správa má dva základní úkoly, kterými jsou ochrana a regulace domácího trhu formou výběru cla z dováženého zboží a dohled nad tím, aby toto zboží neohrožovalo životy nebo zdraví lidí či zvířat.

Vývoj ekonomické situace, včetně zahájení příprav na členství v EU, vyžadoval, aby tento orgán co nejvíce usnadňoval legální mezinárodní obchod. Tohoto cíle mohlo být dosaženo pouze modernizací celní správy, a to jak v oblasti celního řízení, tak i v oblasti technického vybavení, zejména celního informačního systému. Další významnou okolností, která výrazně předurčila současnou podobu české celní správy, byl vstup České republiky do Evropské unie.

Z pohledu celní správy nešlo jen o samotný akt vstupu, ale o dlouholeté období sbližování legislativy a celních postupů s evropskými standardy. Od května 2016 platí pro celé území EU – tedy ï v ČR – jednotný Celní kodex. Ten výrazně mění pravidla pro dovozce zboží, které je importováno do Unie, a zároveň zavádí povinnou elektronickou komunikaci mezi úřady a podniky.

Na základě kodexu byl schválen v Česku nový Celní řád. „V zákoně jsou sjednoceny stávající postupy pro výkon celního dohledu, celní kontroly a celního řízení, včetně zajištění a vyměření cla a jeho výběr. Mohou tak být využívány moderní nástroje a technologie v souladu s cílem Evropské komise nastavit elektronické prostředí pro cla a obchod,“ shrnuje ministerstvo financí.

V důsledku rozšíření EU a vstupu ČR do schengenského prostoru došlo ke zrušení pravidelných celních kontrol na hranicích České republiky. Celní správě naopak přibyly nové úkoly, např. v oblasti společné zemědělské politiky nebo statistiky vnitrounijního obchodu. Současně s těmito změnami došlo také ke snížení počtu zaměstnanců celní správy a k úpravě její organizační struktury.

Právní zakotvení Celní správy České republiky

Dne 8. 12. 2011 vstoupil v platnost zákon č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky. Zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2013 a zároveň nahradil zákon č. 185/2004 Sb.

Celní správu České republiky tvoří

*   Generální ředitelství cel, které vykonává působnost pro celé území ČR a převádí cla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, stanovuje, ve kterých věcech v oboru působnosti orgánů celní správy jde o případy celostátního nebo mezinárodního významu, je orgánem celní správy, který má ve věcech vymezených trestním řádem postavení policejního orgánu, jde-li o případy celostátního nebo mezinárodního významu a plní funkci centrální analytické jednotky pro účely analýzy rizik.

*   celní úřady (15 celních úřadů rozdělených do působení v jednotlivých krajích České republiky včetně Celního úřadu Praha Ruzyně, který vykonává působnost na území celního prostoru Celního úřadu Praha Ruzyně).

 • Generální ředitelství cel řídí generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr financí.
 • Celní úřad je obecným správcem daně podle správního řádu a vykonává správu placení peněžitých plnění v rámci dělené správy, která jsou příjmem státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků a pověřeným celním orgánem, nejde-li o případy celostátního nebo mezinárodního významu. Celnictvím se pro účely tohoto zákona rozumí plnění úkolů celními orgány podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů, včetně plnění úkolů při správě daní a poplatků podle zvláštních právních předpisů a při správě cel
 • Generální ředitelství cel je účetní jednotkou, má vlastní IČO 71214011
 • Celní úřady nejsou účetními jednotkami a pro účely hospodaření s majetkem státu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají postavení vnitřních organizačních jednotek Generálního ředitelství cel.
 • Celní správa České republiky je bezpečnostním sborem
 • Celní správa České republiky je podřízena Ministerstvu financí

Úkoly Celní správy ČR

Celní správa ČR je vedle správního orgánu současně i bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie a při realizaci tohoto dohledu postupuje podle jednotných celních předpisů Společenství (Celní kodex Společenství, systém osvobození od dovozního cla a Společný celní sazebník Společenství). Soubor předpisů EU, jimiž se orgán řídí.

Určené útvary Celní správy ČR mají postavení policejního orgánu (orgánu činného v trestním řízení) pro vybrané trestné činy.

Kompetence

Celní řízení a správa cel

 • provádění celního dohledu a celní kontroly u dováženého, vyváženého a prováženého zboží;
 • rozhodování o přidělení celně schváleného určení zboží; o zajištění celního dluhu, rozhodování o určení celní hodnoty;
 • kontrola dodržování obchodně politických opatření ČR a EU, zákazů a omezení při dovozu, vývozu a tranzitu zboží; řízení o porušení celních předpisů, rozhodování o zajištění zboží důležitého pro řízení o porušení celních předpisů;
 • pátrání po zboží protiprávně dovezeném nebo vyvezeném nebo odňatém celnímu dohledu a zjišťování osob, které zboží tomuto dohledu odňaly nebo se tohoto odnětí zúčastnily, anebo toto zboží získaly.

Správa spotřebních a energetických daní

 • kompletní správa spotřebních daní, správa registru prodejců pohonných hmot; správa daní ze zemního plynu a některých dalších plynů, z pevných paliv a daň z elektřiny.

Dělená správa

 • vybírání a vymáhání peněžitých plnění (např. pokut), která byla uložena jinými správními úřady v řízení podle správního řádu a která jsou příjmem státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávních celků.
  .

Kontrola omezení plateb v hotovosti

 • kontrola, zda jsou platby převyšující v přepočtu hodnotu 15 000 EUR prováděny bankovním převodem

Kontrola ohlašovací povinnosti osob při dovozu a vývozu finančních prostředků a cenných věcí

 • kontrola, zda nejsou přes vnější hranice EU (v ČR pouze mezinárodní letiště) převáženy finanční prostředky a cenné věci (zlato, diamanty apod.) převyšující v přepočtu hodnotu 10 000 EUR.

Ochrana práv duševního vlastnictví

 • kontrola, zda není na území ČR jakkoliv nakládáno se zbožím porušujícím práva duševního vlastnictví.

Ochrana přírody

 • zejména kontroly exemplářů CITES (Convenntion on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) při dovozu, vývozu, zpětném vývozu a tranzitu.

Ochrana předmětů historické a kulturní hodnoty

 • kontrola, zda přepravované předměty mají příslušná povolení (např. povolení k vývozu z území ČR).

Kontrola přepravy omamných a psychotropních látek

Kontrola v oblasti silniční dopravy

 • zejména vážení nákladních vozidel, kontrola časového zpoplatnění – dálniční kupóny, kontroly výkonového zpoplatnění – mýtné, kontrola plnění podmínek pro přepravu nebezpečných nákladů.

Kontrola zaměstnávání cizinců

 • zda zaměstnavatelé plní všechny zákonné povinnosti související se zaměstnáváním cizinců ze zemí EU i mimo EU.

Trestní řízení

 • kompetence vyplývající z postavení celních orgánů jako orgánů činných v trestním řízení u trestných činů, kdy byly porušeny celní a daňové předpisy v souvislosti s výkonem působnosti celních orgánů. 

Mezinárodní vztahy

Základní úkoly v oblasti zajištění ochrany trhu a bezpečnosti mezinárodního obchodu jsou v zásadě všem celním správám společné. Mezinárodní obchod se vždy dotýká minimálně dvou a zpravidla více celních správ a každá z nich má kontrolu jen nad částí celé obchodní operace.

Z toho důvodu je nezbytné, aby celní správy vzájemně úzce spolupracovaly, a to na základě mezinárodních smluv, které poskytují právní rámec pro výměnu informací, předávání dokumentů, vzájemnou pomoc při šetřeních týkajících se porušování celních předpisů, apod. Česká republika podepsala smlouvy o vzájemné pomoci v celních otázkách s více než dvaceti státy. V tomto ohledu nelze opominout ani další podstatnou skutečnost, že Celní správa České republiky patří k dlouholetým členům Světové celní organizace, což významnou měrou přispívá ke snazší komunikaci s ostatními celními správami po celém světě.

Nejužší spolupráce probíhá mezi celními správami Evropské unie, které společně zajišťují provádění dohledu nad jednotným celním územím Společenství na základě společné celní legislativy. Důležitým úkolem Evropské komise je zajistit, aby společné celní předpisy byly prováděny na celém území EU jednotně a pro všechny obchodní subjekty ve Společenství, které dovážejí nebo vyvážejí zboží, tak existovaly stejné podmínky.

Celní řízení

Celní řízení doznalo výrazných změn již v 90. letech, kdy došlo k jeho značnému zjednodušení díky zavedení a zdokonalování celního informačního systému i na základě změn celních předpisů, které směřovaly ke zjednodušení celních formalit. K zásadní změně pak došlo v souvislosti se vstupem ČR do EU. Postupy celních orgánů v rámci celního řízení od toho okamžiku přestala upravovat národní legislativa a tato oblast přešla pod správu legislativy EU, která definuje jednotné postupy celního řízení pro všechny členské státy EU.

Trend zjednodušování a další elektronizace celního řízení tím však ani zdaleka neskončil. Celní správa České republiky se aktivně zapojila do procesu modernizace celního řízení, který vychází zejména z nového celního kodexu EU a programu jednotného počítačového zpracování celních režimů v rámci EU, takzvaného e-Customs. Projekt e-Customs byl úspěšně dokončen na konci roku 2014. Celkem bylo zrealizováno 22 výběrových řízení. Do provozu bylo uvedeno dvanáct IT systémů a pořízen potřebný hardware (servery, disková pole, zálohovací knihovna).

Cílem projektu bylo dosažení celkového zefektivnění a zjednodušení celních řízení a komunikace s ostatními členskými státy EU a odbourání s tím spojené administrativní zátěže. Postup při celním řízení v rámci ČR byl sjednocen a došlo ke sladění předávaných dat mezi členskými státy EU. Podrobnosti o Electronic Customs opět najdete na stránkách Celní správy.

V této oblasti celní správa navázala na úspěšné zvládnutí počítačového zpracování režimu tranzitu za použití systému NCTS. Tyto zkušenosti byly využity k zavedení dalších systémů jako Systém kontroly vývozu (ECS), Automatizovaný vývozní systém (AES), Systém kontroly dovozu (ICS) a Automatizovaný dovozní systém (AIS).

 

Povinnou elektronickou komunikaci zavádí nový Celní kodex EU (UCC), platný od  května 2016. Veškeré výměny informací mezi celními orgány a firmami, jako celní prohlášení, žádosti nebo rozhodnutí musejí být nově v elektronické podobě. Proto je potřeba, aby byly během přechodného období, tedy do konce roku 2019, nahrazeny veškeré zastaralé technologie novými a bezpečnými IT celními systémy.

UCC a jeho prováděcí předpisy v češtině, polštině, angličtině, němčině a francouzštině.

Boj proti porušování celních předpisů

Další důležitou oblastí činnosti Celní správy ČR je problematika pátrání, která se zaměřuje na odhalování případů, kdy byly porušeny celní a daňové předpisy v souvislosti s dovozem, vývozem nebo tranzitem zboží.

Útvary pátrání mají podobné kompetence jako Policie ČR a jsou při odhalování a šetření trestné činnosti oprávněny používat takzvaných „operativně pátracích prostředků“ jako sledování osob a věcí, sledovaná zásilka, využití informátorů apod. Jejich činnost směřuje i proti pachatelům závažných trestných činů, včetně organizovaného zločinu. Vynikajících výsledků dosahují celní orgány v boji proti drogám. Celní správa je v tomto ohledu zapojena do celé řady mezinárodních organizací, informačních systémů a pracovních skupin.

V minulých letech byl pro boj proti porušování celních předpisů zřízen zvláštní útvar – Skupina operativního nasazení, jež je určena k mimořádným činnostem při zajišťování pachatelů trestné činnosti, a to nejen v oblasti boje proti drogám. Disponuje skvěle vycvičenými a vybavenými specialisty pro zvlášť nebezpečné a krizové situace, jejichž výcviku je věnována velká pozornost nejen z hlediska fyzické, ale i psychologické přípravy.

K efektivnímu zajišťování úkolů v oblasti mezinárodní spolupráce byla zřízena Národní koordinační jednotka, která na základě mezinárodních smluv vyřizuje žádosti o pomoc při šetření případů porušení vnitrostátních a komunitárních celních předpisů. Centrální shromažďování informací a zajištění informační podpory výkonným útvarů zabezpečuje 24 hodin denně Operační centrum Generálního ředitelství cel.

zpět na začátek

Mobilní skupiny

Operativním článkem přímého výkonu kontrolních činností Celní správy ČR jsou především skupiny mobilního dohledu. Jejich hlídky přímo v terénu provádějí kontroly nad zbožím podléhajícím celnímu dohledu, kontroly přeprav vybraných výrobků (minerální oleje, lihoviny, pivo, víno a tabákové výrobky), a plní i úkoly v oblasti porušování práv duševního vlastnictví. Kontrolní činnost provádějí na celém území České republiky – a to v silniční, železniční, letecké i lodní dopravě.

Hlídky mobilního dohledu rovněž kontrolují na silnicích osobní automobily, mohou prohledávat jejich nákladové prostory, kabiny a vyžádat si dokumenty vztahující se k dopravovanému zboží, včetně dokladů svědčících o dodržování celních a daňových předpisů, o určené trase či lhůtě prováděné přepravy.

V oblasti silniční dopravy vykonávají další důležité kompetence jako kontrolní vážení a měření jízdních souprav, kontrola dálničních kupónů, kontrola plnění podmínek pro přepravu nebezpečných nákladů a odborný dozor nad prací řidičů v mezinárodní silniční nákladní dopravě. Na stanovených úsecích dálnic a rychlostních komunikacích vykonávají také kontroly plnění povinnosti úhrady poplatku za užívání těchto komunikací (výkonové zpoplatnění).

Pozornost věnují hlídky i kontrole přepravy zboží dvojího použití v rámci Společenství. Mezi jejich další činnosti pak patří například kontrola dodržování podmínek stanovených celním režimem, do kterého bylo zboží propuštěno, kontrola značení spotřebitelského balení lihu kontrolní páskou, kontrola nakládání s odpady, různé asistenční služby pro územní finanční orgány a v neposlední řadě také v případě mimořádných událostí (např. při povodních) plní specifické úkoly v rámci Integrovaného záchranného systému České republiky.

Ochrana společnosti a životního prostředí

Již zmiňovaná základní úloha celní správy v oblasti ochrany společnosti nabývá v poslední době na významu a postupně převyšuje její tradiční fiskální roli. Události po 11. září 2001 tento trend ještě urychlily a zdůraznily nutnost kontroly mezinárodního pohybu zbraní a vojenského materiálu, rizikových biologických látek, radioaktivních materiálů, včetně zboží dvojího použití. V tomto směru mají celní orgány oprávnění kontrolovat i přenos softwaru a technologie dvojího použití elektronickými prostředky až do místa určení mimo území EU.

Celní správa rovněž zajišťuje činnost stálých a pohotovostních složek celostátní radiační monitorovací sítě spočívající zejména v měření radionuklidové kontaminace osob, dopravních prostředků, zboží, předmětů a materiálů pomocí stacionárních detekčních zařízení na vybraných měřících místech na pozemních hraničních přechodech.

Celní orgány ve všech výše jmenovaných oblastech úzce spolupracují s dalšími orgány státní správy, zejména se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Ochrana je klíčovým prvkem činnosti celní správy, netýká se zdaleka jen domácího trhu, nebo zdraví a bezpečnosti občanů. Celní správa plní významné úkoly v oblasti ochrany duševního vlastnictví. V rámci kontrol prováděných zpravidla společně s pracovníky České obchodní inspekce dochází k zabavení velkého množství nedovolených napodobenin a padělků, jehož hodnota převyšuje jednu miliardu korun ročně.

S tím souvisí i kompetence celní správy v oblasti ochrany spotřebitele, jež spočívá v kontrole obecné bezpečnosti výrobků. Celní orgány se u výrobků navržených k propuštění do režimu volného oběhu zaměřují především na to, zda výrobek nebo série výrobků nevykazuje znaky, které by mohly představovat vážné a bezprostřední ohrožení zdraví spotřebitele. Jedná se např. o hračky, léčiva, potraviny a podobné výrobky, které musejí být doprovázeny dokladem potvrzujícím jejich bezpečnost. Dále celní orgány kontrolují, zda je výrobek opatřen náležitým označením v souladu s platnými právními předpisy.

Celní správě přísluší i významné povinnosti související s ochranou národního kulturního dědictví, zejména pak při kontrole vývozu kulturních památek, sbírkových předmětů, předmětů kulturní hodnoty a archiválií. Sleduje také, jak je dodržován předchozí souhlas ministerstva kultury nebo vlády a zda kulturní památka nebo národní kulturní památka vystavovaná, zapůjčená nebo pro jiné účely vyvezená nebo odeslaná z území ČR, byla ze zahraničí vrácena zpět v dobrém stavu.

Velmi významnou oblastí s celosvětovým rozměrem je dohled celních orgánů na dodržování tzv. Washingtonské úmluvy CITES o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Česká republika se stala v roce 1992 jejím signatářem, čímž se zavázala dodržovat pravidla upravující přepravu a obchod s chráněnými druhy fauny a flóry.

Více si přečtěte na stránkách Celní správy.

Technické laboratoře

Celně technické laboratoře mají nezastupitelné místo a postavení v organizační struktuře celní správy. Jejich činnost se stala nezbytnou podmínkou v mnoha oblastech činností, zejména však pro správné sazební zařazení zboží. Jejich pracovníci jsou vysoce specializovanými odborníky na problematiku laboratorní analýzy zboží.

Jednotlivé oblastní laboratoře v Plzni, Brně, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě a Českých Budějovicích jsou kromě běžných rutinních analýz vybaveny i pro další speciální analýzy, které jsou pro daný region charakteristické. Spolupracují také s výzkumnými ústavy.

zpět na začátek

Seznam Celních ředitelství, Celních úřadů, jejich poboček a oddělení

Kontakt na Celní správu ČR

Generální ředitelství cel
Adresa:
Budějovická 7, 14096 Praha 4
Spojovatelka: tel. +420 261 331 111
Elektronická podatelna: podatelna@cs.mfcr.cz

Datové schránky a adresy na elektronické podatelny celních úřadů a Generálního ředitelství cel.

Protikorupční linka Celní správy ČR

Tel: +420 800 232 222 (záznamník)
Tato bezplatná linka je určena pro oznamování skutečností nasvědčujících korupčnímu jednání zaměstnanců Celní správy ČR.
e-mail: korupce@cs.mfcr.cz

Kontakty na Helpdesk Celní správy ČR.

zpět na začátek

Doporučujeme