Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje (CEP)

Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje (CEP) je součástí Informačního systému výzkumu a vývoje finančně podporovaného z veřejných prostředků České republiky a provozovaný Úřadem vlády ČR. Slouží k tomu, abyste mohli najít nějaký konkrétní projekt, nebo vyhledat určitou množinu projektů. Díky elektronické podobě CEP je možné získat snadný přehled o schválených i porobíhajících projektech případně se vhodným způsobem zapojit do výzkumné činnosti v rámci vlastního podnikatelského záměru.Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje (CEP) je provozován Úřadem vlády ČR . Slouží k tomu, abyste mohli najít nějaký konkrétní projekt, nebo vyhledat určitou množinu projektů. Díky elektronické podobě CEP je možné získat snadný přehled o schválených i porobíhajících projektech případně se vhodným způspbem zapojit do výzkumné činnosti v rámci vlastního podnikatelského záměru.

CEP je datovou oblastí IS VaV, v níž jsou shromažďovány informace o projektech výzkumu a vývoje podporovaných z veřejných prostředků. Údaje do CEP předávají poskytovatelé účelové podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy, Grantová agentura České republiky, Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky. Obsah CEP, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven zákonem. Přímé vyhledávání v CEP je umožněno pomocí uživatelské aplikace.

K samotnému vyhledávání slouží formulář, který obsahuje položky, do nichž můžete zadávat konkrétní požadavky. Ty se použijí při vytváření výsledného seznamu . Pokud nevyplníte žádnou položku formuláře, budou vyhledány všechny projekty.

Při vyplnění více jak jednoho políčka formuláře se tyto podmínky použijí ve spojení „a“.

Například:

Vyplníte-li do názvu organizace například MEDITRONIC a do IČO 46976078 , pak budou vyhledány projekty, pro které jsou na tuto společnost evidovány a spolu s nimi další podrobné údaje (kdo je poskytovatelem a podobně).

Jedinou výjimkou jsou zde obory, u kterých můžete toto spojení změnit z „a“ (při vyplnění hlavního a vedlejšího oboru se vyhledají pouze obory mající hlavní obor a zároveň vedlejší obor shodné s vaším zadáním) na „nebo“ (při vyplnění hlavního a vedlejšího oboru se vyhledají obory mající hlavní obor shodný s vaším zadáním nebo vedlejší obor shodný se zadaným).

Syntaxe zadávání podmínek

Syntaxe je závislá na typu vyhledávací položky formuláře. Vyhledávácí formulář rozeznává tři typy, a to:

  • výběrová (např. hlavní a vedlejší obor)
  • textová (např. název organizace)
  • textová slovní (pouze položka text)

U výběrových položek můžete pouze vybrat hodnotu z předem dané množiny. Každá množina má na svém začátku tzv. prázdnou hodnotu. Tato hodnota znamená, že se na tuto položku nebude uplatňovat žádná omezující podmínka. Jinak řečeno, tato položka bude formulářem ignorována.

Hledané slovo můžete zadávat rovněž s pomocí zástupných znaků * (hvězdička) a ? (otazník). Postupujte tím způsobem, že například místo MEDITRONIC zadáte M*, *TRONIC, nebo M?????????C a podobně.

Pokud pro vás bude takové jednoduché hledání nedostatečné, můžete vyzkoušet tzv. znaménkové vyhledávání. Tímto vyhledáváním můžete zadat slova, která se mají vyskytovat v projektu současně nebo slova, která se nesmí vůbec vyskytovat. Uvedením znaku „+“ (plus) před slovo znamená, že toto slovo se musí vyskytovat společně s ostatními slovy. Uvedením znaku „-“ před slovo znamená, že toto slovo se nesmí vyskytovat společně s ostatními slovy. Slov se znaky „+“ (plus) a „-“ (minus) můžete uvádět více. Zároveň můžete kombinovat „+“ (plus) a „-“ (minus) s obyčejným slovním vyhledáváním. V takovém případě se slova bez znaménka smí vyskytovat pouze před prvním znaménkovým slovem.

Na každé stránce se může zobrazit maximálně dvacet pět vyhledaných projektů.

zpět na začátek

Doporučujeme