Centrální evidence výzkumných záměrů (CEZ)

Online Centrální evidence výzkumných záměrů (CEZ) je jednou z částí (datovou oblastí) Informačního systému výzkumu a vývoje (výzkum a vývoj finančně podporovaný z veřejných prostředků ČR) (IS VaV). V této databázi jsou shromažďovány informace o výzkumných záměrech podporovaných z veřejných prostředků. Online verze CEZ je volně k dispozici všem uživatelům internetu, kteří ji potřebují ať pro výzkumnou, studijní, podnikatelskou či jinou činnost.Online Centrální evidence výzkumných záměrů (CEZ) je jedním z projektů, za něž odpovídá Rada pro výzkum a vývoj. V této databázi jsou shromažďovány informace o výzkumných záměrech podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.

Údaje do CEZ předávají poskytovatelé institucionální podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy, Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky.

Obsah CEZ, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, nařízením vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, zvláštními právními předpisy a provozním řádem IS VaV. Přímé vyhledávání v CEZ je umožněno pomocí uživatelské aplikace.

Základní informace o využívání databáze

Chcete-li najít nějaký konkrétní záměr, nebo chcete-li vyhledat určitou množinu záměrů, můžete k tomu využít stránku hledání. Na této stránce je formulář, který obsahuje položky, do nichž můžete zadat omezující podmínky. Ty se použijí při vytváření výsledného seznamu (po stlačení tlačítka hledej ve spodní částí formuláře).

Pokud nevyplníte žádnou položku formuláře, vyhledají se všechny záměry.

Při vyplnění více jak jednoho políčka formuláře se tyto podmínky použijí ve spojení „a“. Například vyplníte-li do názvu organizace Novakov a do IČO 3154896, pak se vám vyhledají záměry, pro které platí, že organizace má název Novakov a IČO 3154896. Jedinou výjimkou jsou zde obory, u kterých můžete toto spojení změnit z „a“(při vyplnění hlavního a vedlejšího oboru se vyhledají pouze obory mající hlavní obor a zároveň vedlejší obor shodné s vaším zadáním) na „nebo“(při vyplnění hlavního a vedlejšího oboru se vyhledají obory mající hlavní obor shodný s vaším zadáním nebo vedlejší obor shodný se zadaným).

Příklady hledání

Všechny záměry, organizace Novakov s ICO = 3154896:
nazev: Novakov
IČO: 3154896

Všechny záměry, které zadal resort „Grantová agentura ČR“
zadavatel: GA0 – GAČR Grantová agentura ČR
Záměr s označením „CD703420801“:
kód: CD703420801

Všechny záměry s hlavním nebo vedlejším oborem „Termodynamika“
hlavní: BJ – Termodynamika
vedlejší: BJ – Termodynamika
a: ( )
nebo: (*)

Všechny záměry s hlavním oborem „Řízení, správa a administrativa“a vedlejším oborem „Ekonomie“:
hlavní: AE – Řízení, správa a administrativa
vedlejší: AH – Ekonomie
a: (*)
nebo: ( )

Všechny záměry oborů „Ekonomie“, které probíhaly v roce 1997:
hlavní: AH – Ekonomie
vedlejší: AH – Ekonomie
a: ( )
nebo: (*)
rok: 1997

zpět na začátek

Doporučujeme