Centrální registr úvěrů

Projekt Centrálního registru úvěrů připravila Česká národní banka (ČNB) ve spolupráci s Českou bankovní asociací (ČBA). Registr umožňuje vzájemnou výměnu informací mezi jednotlivými bankami a pobočkami zahraničních bank o úvěrovém zatížení klientů – právnických osob a fyzických osob – podnikatelů. Využití registru bankami a pobočkami zahraničních bank přispívá ke zvýšení kvality úvěrových procesů v bankách a povede ve svém důsledku ke snížení úvěrového rizika.

Centrální registr úvěrů (CRÚ) je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi účastníky CRÚ. Vzhledem k uvedenému zaměření nejsou v databázi CRÚ evidovány spotřebitelské úvěry fyzických osob, hypoteční úvěry fyzických osob, ručitelské závazky klientů, údaje o depozitních účtech (běžné účty bez povoleného debetu, spořící, termínové účty).

Účastníkem CRÚ jsou všechny banky a pobočky zahraničních bank, působící na území České republiky a další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon. Povinností účastníka CRÚ je provádění pravidelné měsíční aktualizace databáze CRÚ. Přístup k informacím je umožněn jednotlivým účastníkům a České národní bance v rozsahu potřebném pro zajištění provozu CRÚ.

Sdílení informací o závazcích a platební morálce klientů rozšiřuje okruh nástrojů využitelných v oblasti řízení úvěrového rizika. Předpoklad pozitivního působení na snižování podílu rizikových pohledávek v bankovním sektoru České republiky a zkušenosti z dlouhodobého provozování obdobných úvěrových registrů v zahraničí, zejména v EU, byly základním důvodem pro realizaci projektu CRÚ.

Garantem projektu a dalšího rozvoje systému CRÚ je Česká národní banka. Řešení projektu probíhalo v úzké kooperaci s Českou bankovní asociací, zohledněny byly rovněž podněty jednotlivých bank. Aplikace CRÚ je založena na využití moderních informačních technologií a splňuje přísné požadavky v oblasti bezpečnosti dat.

Obsah CRÚ

Předmětem povinné registrace v CRÚ jsou současné a potencionální závazky klientů zahrnující úvěrové riziko bez ohledu na velikost pohledávky účastníka CRÚ (s výjimkou u debetů na běžných účtech), tj.:

 • čerpané úvěry, vč. kontokorentních,
 • debety na běžných účtech nad stanovený limit (2 000 Kč),
 • nečerpané úvěrové rámce a přísliby,
 • vydané záruky,
 • úvěrové ekvivalenty vybraných podrozvahových pohledávek.

Registraci podléhají pohledávky za:

 • právnickými osobami s výjimkou bank a poboček zahraničních bank,
 • fyzickými osobami podnikateli.

Evidovány jsou pohledávky rezidentů i nerezidentů.

Obsah databáze CRÚ:

 • identifikační údaje o klientech (právní forma, IČO, název, adresa sídla, země, ekon. sektor atp.),
 • identifikační údaje pohledávky (číslo pohledávky, datum vzniku a splatnosti pohledávky, typ a další věcné specifikace pohledávky, stav pohledávky),
 • hodnoty pohledávky (celková výše pohledávky / rámce, aktuální zůstatek pohledávky, jistina po splatnosti, úroky a poplatky po splatnosti, počet dnů po splatnosti),
 • další proměnné vztahující se k pohledávce (měna pohledávky, typy zajištění pohledávky, odvětvová klasifikace pohledávky).

Databáze CRÚ je měsíčně aktualizována.

zpět na začátek

Přístup k informacím CRÚ

Účastníkům CRÚ je umožněn přístup k:

 • celkovému úvěrovému zatížení klientů (informacím o souhrnu závazků jednotlivých klientů vůči subjektům bankovního sektoru České republiky) = souhrnné hodnoty úvěrových pohledávek za klienty, vč. dluhu po splatnosti, v členění podle typu pohledávek; agregovaná podoba poskytnuté informace vylučuje možnost lokalizace závazků daného dlužníka ve vztahu ke konkrétním účastníkům CRÚ,
 • databázi informací poskytnutých do CRÚ = všechny vlastní údaje, které příslušný účastník CRÚ do databáze vložil.

K dispozici jsou informace o aktuálním stavu i historii záznamů v databázi CRÚ.

Za předpokladu dodržení předepsaných podmínek pro přístup k informacím CRÚ mohou účastníci CRÚ provádět denní on-line dotazy na nové, resp. stávající klienty. Přehled údajů o úvěrovém zatížení všech vlastních klientů je účastníkům CRÚ k dispozici jako pravidelný měsíční výstup.

Zpracování úvěrových informací v informační databázi České národní banky a sdílení těchto informací vymezeným okruhem účastníků CRÚ se opírá o ustanovení § 38a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Podrobná pravidla přístupu účastníků CRÚ k informacím stanovuje:

 • vyhláška České národní banky č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky CRÚ.

CRÚ zahrnuje údaje podléhající bankovnímu tajemství. Poskytnutí údajů z databáze zákonem daným účastníkům CRÚ není porušením bankovního tajemství, účastník CRÚ je však povinen k údajům o klientech jiného účastníka získaným z informační databáze CRÚ přistupovat tak, jako by šlo o údaje o jeho vlastních klientech.

V souladu se zákonem o bankách má klient, o němž jsou v CRÚ vedeny příslušné informace, právo požádat o pořízení výpisu z registru.

zpět na začátek

Výpisy z CRÚ

V Centrální registru úvěrů jsou evidovány údaje o úvěrových závazcích právnických osob a fyzických osob podnikatelů.

V souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších změn (konkrétně § 38a) má klient právo seznámit se s informacemi, které jsou o něm vedeny v databázi CRÚ .

Požadavek na pořízení výpisu předává klient (právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel) České národní bance prostřednictvím tiskopisu Žádost dlužníka o výpis Centrálního registru úvěrů (CRÚ). Žádosti jsou vyřizovány písemně. Adresa pro doručení žádosti je:

Česká národní banka
Centrální registr úvěrů
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Žádost o výpis lze rovněž podat prostřednictvím elektronické podatelny ČNB na adrese: podatelna@cnb.cz. Na tuto adresu lze zaslat žádost jako přílohu datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem, bližší informace o elektronickém podání jsou k dispozici na stránkách České národní banky.

Podmínky uplatnění žádosti o výpis jsou uvedeny v Informacích pro dlužníka – žadatele o výpis z Centrálního registru úvěru (CRÚ). Za poskytnutí výpisu z CRÚ je klientovi účtován poplatek dle ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky, platbu je třeba uhradit před poskytnutím výpisu.

Vyhotovení výpisů pro klienty bank zajišťuje Česká národní banka, která odpovídá za technickou stránku zpracování výpisu a jeho distribuci žadatelům. Reklamace nesouladu věcného obsahu výpisu se skutečností uplatňuje žadatel přímo banky, která sporný údaj do databáze CRÚ předala a která je bezprostředně odpovědná za věcnou správnost registrovaných informací.

Poznámka:

Úvěrové závazky fyzických osob občanů i fyzických osob podnikatelů jsou evidovány v Bankovním registru klientských informací provozovaným společností Czech Banking Credit Bureau, a.s. V případě požadavku na pořízení a ověření záznamu v tomto registru se klient banky musí obrátit přímo na Klientské centrum společnosti Czech Banking Credit Bureau, a.s. (CBCB).

Kontakt na správu CRÚ

V případě potřeby dalších informací pište na e-mailovou adresu: cru.sprava@cnb.cz.

zpět na začátek

Nejčastější dotazy a odpovědi

Mohu si jako  fyzická osoba – nepodnikatel požádat o výpis z úvěrového registru?
Centrální registr úvěrů provozovaný ČNB eviduje ve své databázi pouze údaje o právnických osobách a fyzických osobách podnikatelích. Pokud nejste podnikatel, tj. nemáte přiřazeno IČ, nemůžete se v této databázi vyskytovat. Bankovní registr s údaji o fyzických osobách (občanech i podnikatelích) provozuje  společnost Czech Banking Credit Bureau, a.s. Kontakty na klientské centrum tohoto registru jsou: CBCB, a.s, Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00  Praha 4, e-mail: klient@cbcb.cz, tel.: 277 778 680, další informace: http://www.cbcb.cz

Úvěr řádně splácím, nejsem v prodlení se žádnou splátkou. Mám i v tomto případě záznam v Centrálním registru úvěrů?
V centrálním registru úvěrů jsou evidovány veškeré úvěrové pohledávky bez ohledu na to, zda jsou spláceny nebo ne (tzn. pozitivní i negativní údaje). Úvěrovými pohledávkami se rozumí:

 • čerpané úvěry, vč. kontokorentních,
 • nepovolené debety na běžných účtech,
 • poskytnuté úvěrové rámce a přísliby,
 • poskytnuté záruky a ručení,
 • poskytnuté záruky z akreditivů.

Žádala jsem u banky o úvěr. Banka mi sdělila, že mám v Centrálním registru úvěrů evidovanou pohledávku. Musím hradit poplatek 400,-Kč za vystavení výpisu?
Pokud si chcete ověřit sdělenou skutečnost, máte podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, § 38a, odstavec 3) právo seznámit se se všemi informacemi, které jsou o Vás vedeny v databázi CRÚ, pokud se týkají Vás jako fyzické osoby podnikatele nebo právnické osoby, kterou zastupujete, a to za úhradu věcných nákladů. Cena za výpis z CRÚ je uvedena v sazebníku České národní banky a v současné době činí 400,- Kč včetně DPH a je určena k pokrytí nákladů spojených s vystavením výpisu.

Za jak dlouho bude vyřízena má žádost o výpis z Centrálního registru úvěrů?
Výpis je vyhotoven nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti dlužníka o výpis z Centrálního registru úvěrů a připsání ceny za výpis (400,- Kč včetně DPH) na účet ČNB (č. ú.: 115-54186891/0710). Zpravidla však výpis vyřizujeme v kratším termínu.

Jsou v Centrálním registru úvěrů evidovány údaje od jiných subjektů než jsou banky?
Centrální registr úvěrů je provozován podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, § 38a, odst. 2. Do Centrálního registru úvěrů zasílají údaje o svých klientech banky, pobočky zahraničních bank a další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon. Do systému nejsou zahrnuty finanční úřady, leasingové společnosti, nebankovní finanční instituce apod.

Které banky jsou začleněny do Centrálního registru úvěrů?
Centrální registr úvěrů je registr úplný, tzn., že všechny banky působící v ČR včetně poboček zahraničních bank jsou povinny na základě vydaného Opatřeni ČNB  č. 5/2002 předávat do registru údaje o svých klientech.

Je Centrální registr úvěrů propojen s jinými registry?
Centrální registr úvěrů provozovaný Českou národní bankou nesdílí data s jinými bankovními nebo nebankovními registry.

Jak Česká národní banka dohlíží na bankovní registr fyzických osob provozovaný společností Czech Banking Credit Bureau, a.s.?
Bankovní registr klientských informací (BRKI) provozovaný společností Czech Banking Credit Bureau, a. s. je registr soukromý a Česká národní banka se nijak nepodílí na jeho provozu a ani nad ním neprovádí dohled.

Jak často jsou údaje aktualizovány?
Údaje v databázi CRÚ se aktualizují v měsíční periodicitě. Údaje platné k ultimu příslušného měsíce jsou k dispozici uživatelům cca 25. den následujícího měsíce. Změny, ke kterým dojde v průběhu měsíce (tzn. např. splacení pohledávky, vznik nové pohledávky apod.), se tudíž objevují v databázi nejdříve cca 25 dnů po skončení měsíce, ve kterém k dané změně došlo.

Jak dlouho jsou údaje v Centrálním registru úvěrů archivovány?
Údaje jsou archivovány po dobu 10 let od splacení pohledávky, aby banky měly k dispozici historii svých klientů.

Je po splacení úvěru proveden  výmaz údajů z Centrálního registru úvěrů?
CRÚ uchovává veškeré zaslané záznamy, tj. i když byl úvěr splacen, zůstává evidován v databázi po dalších 10 let. Bankám jsou k dispozici údaje evidované v databázi po dobu 10 let od splacení pohledávky. Výmaz banka provádí pouze v případě chybně zaslaných údajů.

Musím zaplatit poplatek i v případě, že nejsem v Centrálním registru úvěrů evidován?
Pokud podáte žádost o výpis z Centrálního registru úvěrů, musíte poplatek zaplatit. Jedná se o úhradu věcných nákladů za pořízení výpisu (viz zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, § 38a, odstavec 3). Úkony, které je nutno provést v souvislosti s pořízením výpisu, jsou stejné, ať již jste v CRÚ evidován či nikoliv. Cena za výpis z CRÚ je uvedena v Sazebníku České národní banky a v současné době činí 400,- Kč včetně 19% DPH.

Jakým způsobem mohu uhradit poplatek za výpis z Centrálního registru úvěrů?
Cenu za výpis můžete uhradit:

 • příkazem ze svého účtu na účet ČNB, číslo účtu je 115-54186891, kód banky 0710, variabilní symbol je evidenční číslo z formuláře (číslo je uvedeno v pravém horním rohu žádosti), konstantní symbol 0308,
 • poštovní složenkou, kde adresátem je Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, číslo účtu je 115-54186891, kód banky 0710, variabilní symbol je evidenční číslo z formuláře (číslo je uvedeno v pravém horním rohu žádosti).

Mohu požádat o výpis údajů z Centrálního registru úvěrů na svého obchodního partnera?
Přístup k informacím z Centrálního registru údajů mají pouze banky, pobočky zahraničních bank a další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon. Údaje v Centrálním registru úvěrů podléhají bankovnímu tajemství a nemohou být poskytovány jiným žadatelům než stanovuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů., §38a. O výpis může požádat klient, který má právo seznámit se s informacemi, které o něm vedeme v databázi, pokud se týkají jeho osoby nebo právnické osoby, kterou zastupuje (odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů., §38a).

zpět na začátek

Doporučujeme