Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR) je příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR). Základním posláním CRR ČR je podpora činností MMR ČR při realizaci regionální politiky vlády České republiky a implementaci programů a projektů Evropské unie v České republice, které spadají do kompetence uvedeného ministerstva.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Založena byla na konci roku 1996 pod názvem Regionální rozvojová agentura ČR, v letech 1997-2015 působila pod názvem Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR).

Celková charakteristika

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) je státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Založena byla na konci roku 1996 pod názvem Regionální rozvojová agentura ČR, v letech 1997-2015 působila pod názvem Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum). Centrála sídlí na adrese U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3, organizace má dále pobočky v každém krajském městě pro program IROP a v každém regionu NUTS II pro programy přeshraniční spolupráce. Aktuálně má Centrum kolem čtyř set zaměstnanců.

Již od roku 1999 je hlavní náplní činnosti organizace podpora regionální politiky vlády realizovaná z evropských prostředků. Centrum se věnuje především  administraci a kontrole čerpání evropských fondů. V minulých programovacích obdobích administrovalo projekty předvstupní pomoci  z programů PHARE, ISPA a SAPARD, v období 2004-2006 mělo na starosti programy Společný regionální operační program (SROP), Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) a INTERREG. V programovacím období 2007-2013 mělo Centrum na starosti administraci Integrovaného operačního programu, operačního programu Technická pomoc a všech programů přeshraniční spolupráce, v novém období 2014-2020 se jedná o Integrovaný regionální operační program a opět programy přeshraniční spolupráce.

Centrum je také součástí celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network

V minulých letech se Centrum podílelo také na realizaci vybraných národních programů regionálního rozvoje.

Kontakt

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
IČ: 04095316, DIČ: CZ04095316

Hlavní kancelář
U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00  Praha 3 – Strašnice

Recepce
Tel.: 225 855 300

Sekretariát
Tel.: 225 855 321

Podatelna
Tel.: 225 855 212

Generální ředitel: Ing. Zdeněk Vašák 

Asistentka generálního ředitele:
Zuzana Gulašiová, tel: 225 855 260, e-mail: zuzana.gulasiova(at)crr.cz

Sekretariát:
Helena Zeimannová, tel.: 225 855 200, e-mail: helena.zeimannova(at)crr.cz
Radka Bystřická: tel.: 225 855 321, e-mail: radka.bystricka(at)crr.cz

Podatelna:
Denisa Břehová: tel. 225 855 212, e-mail: denisa.brehova(at)crr.cz
Hana Šourková: tel. 225 855 212, e-mail: hana.sourkova(at)crr.cz

Úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 8:30 až 16:00, pátek 8:30 až 15:00.

Elektronická podatelna je určena pro zasílání oznámení podle vyhlášky č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty na podatelnu:
Elektronická adresa podatelny: crr(at)crr.cz
ID datové schránky: mt6427q

Elektronická podání (podání v digitální podobě) je možné učinit dvěma způsoby, a to

  • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny
  • prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS)

Všeobecná pravidla:

  • pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
  • pokud by bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem, může být odesílatel podle povahy věci vyzván, aby tento nedostatek odstranil, tj. připojil svůj elektronický podpis

Státem uznané certifikační autority vydávající kvalifikované certifikáty:

  • PostSignum (služba České pošty, s.p.)
  • Eldentity, a. s.
  • První certifikační autorita, a.s.

Technické parametry datových zpráv přijímané formáty:

  • doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg a zip
  • maximální velikost e-mailového podání včetně příloh: 10MB
  • maximální velikost datové zprávy dodávané do DS dle vyhlášky č. 194/2009 Sb., o užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů: 20MB

Údaje pro technické nosiče:
Povolený typ přenosného technického nosiče: CD, DVD, USB Flash Disk, Externí HDD

Oddělení interního auditu: 
Ing. Radka Dvořáková (vedoucí), tel. 225 855 296, e-mail: radka.dvorakova(at)crr.cz

Oddělení Enterprise Europe Network: 
PhDr. Marie Pavlů, CSc., tel. 225 855 316, e-mail: marie.pavlu(at)crr.cz

Odbor vnitřních věcí:
Ing. Mgr. Jan Kuchařík (ředitel odboru), tel. 225 855 207, e-mail: jan.kucharik(at)crr.cz

Oddělení kancelář generálního ředitele: Mgr. Vilém Juránek, tel. 225 855 250, e-mail: vilem.juranek(at)crr.cz
Oddělení řízení lidských zdrojů: Mgr. Radek Filo, tel. 225 855 295, e-mail: radek.filo(at)crr.cz
Oddělení informačních systémů: Ing. Eva Pavlíková, tel. 225 855 255, e-mail: eva.pavlikova(at)crr.cz
Oddělení financování a projektového řízení: Mgr. Martin Pavlík, tel. 225 855 279, e-mail: martin.pavlik(at)crr.cz
Oddělení účetnictví a majetku: Zdeňka Hlušičková, tel. 225 855 286, e-mail: zdenka.hlusickova(at)crr.cz

Kontakt pro média: 
tel: 725 043 769, 225 855 250, 225 855 318, e-mail: media(at)crr.cz

Sekce administrace programů:
Ing. Helena Miškovičová (ředitelka)
(V případě potřeby kontaktuje Bc. Miloše Šenkýře, vedoucího Oddělení podpory administrace, tel.: 225 855 339, e-mail: milos.senkyr(at)crr.cz) 

Odbor řízení administrace programů:
Mgr. Kateřina Dohnalová (ředitelka odboru), tel. 225 855 201, katerina.dohnalova(at)crr.cz

Oddělení monitoringu: Ing. Tomáš Roman, tel. 225 855 340, e-mail: tomas.roman(at)crr.cz
Oddělení metodické podpory: Ing. Lenka Skopalíková, tel. 225 855 330, e-mail: lenka.skopalikova(at)crr.cz
Oddělení kontroly: Ing. Jan Chumlen, tel. 225 855 347, e-mail: jan.chumlen(at)crr.cz
Oddělení právní: Mgr. Ivo Lukš, tel. 225 855 341, e-mail: ivo.luks(at)crr.cz

Odbor centrální administrace programů:
Ing. Karel Manoch, MPA (ředitel odboru), tel.: 225 855 205, karel.manoch(at)crr.cz

Oddělení administrace udržitelnosti: Ing. Pavel Mohaupt, tel: 225 855 317, e-mail: pavel.mohaupt(at)crr.cz
Oddělení hodnocení projektů OSS: Ing. Jiří Znamenáček, tel: 225 855 274, e-mail: jiri.znamenacek(at)crr.cz
Oddělení realizace projektů OSS: Ing. Anna Kreutziger, tel: 225 855 352, e-mail: anna.kreutziger(at)crr.cz

územní odbory IROP viz Kontakty IROP 

Odbor Evropské územní spolupráce:
Mgr. Jiří Jansa (ředitel odboru), tel. 225 855 309, e-mail: jiri.jansa(at)crr.cz

Oddělení administrace a kontroly projektů EÚS: Ing. Markéta Weingärtnerová, tel. 225 855 231, e-mail: marketa.weingartnerova(at)crr.cz

regionální pracoviště viz Kontakty EÚS 

Newslettery CCR

Centrum pro regionální rozvoj České republiky vydává od podzimu 2011 svůj informační newsletter nazvaný Včera, dnes a zítra, ve kterém představuje aktuální novinky ze všech okruhů činnosti. Newslettery ale i další důležité publikace naleznete zde.

Kontakty na regionální pobočky CRR ČR

zpět na začátek

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme