Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism byla zřízena k plnění úkolů v oboru cestovního ruchu, pro které je ústředním orgánem státní správy Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. V rámci svého poslání koordinuje státní propagaci cestovního ruchu s aktivitami prováděnými podnikatelskými a regionálními subjekty a rozvíjí střednědobou a aktuální strategii pro marketing cestovního ruchu na domácím a zahraničním trhu.

Česká centrála cestovního ruchu – CZECHTOURISM je státní příspěvkovou organizací, zřízenou rozhodnutím ministra hospodářství v roce 1993. Jejím úkolem je plnění úkolů v oblasti cestovního ruchu. Současný název „CzechTourism“ nahradil předešlé označení „Česká centrála cestovního ruchu“ v září roku 2003. K snadnější orientaci veřejnosti jsou však při mnoha veřejných příležitostech dále používány obě označení současně. Zřizovatelem agentury CzechTourism je Ministerstvo pro místní rozvoj , jakožto ústřední orgán státní správy České republiky ve věcech cestovního ruchu.

CzechTourism v rámci svého poslání koordinuje státní propagaci cestovního ruchu s aktivitami prováděnými podnikatelskými subjekty a rozvíjí střednědobou a aktuální strategii pro m arketing produktů cestovního ruchu na domácím i zahraničním trhu. CzechTourism je členem Evropské komise cestovního ruchu / European Travel Commission (ETC) a podílí se tak společně s ostatními evropskými zeměmi na marketingových aktivitách na zámořských trzích. Zvláštní důraz klade CzechTourism na společnou prezentaci středoevropských zemí na vzdálených trzích.

Hlavní úkoly agentury CzechTourism

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice. K dosažení tohoto cíle plní CzechTourism tyto hlavní úkoly:

 • zajišťování, podpora a koordinace marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu,
 • podpora všestranného rozvoje cestovního ruchu,
 • spolupráce v oblasti cestovního ruchu s orgány státní správy a samosprávy, profesními organizacemi, peněžními ústavy, školami, výzkumnými a poradenskými institucemi a analogickými zahraničními institucemi,
 • vytváření příznivého image turistické destinace „Česká republika“ a její prosazování na domácím a zejména zahraničním trhu,
 • stanovení a rozpracování prioritních produktů, charakteristických pro destinaci Česká republika,
 • podpora tvorby produktů cestovního ruchu s šetrným přístupem k životnímu prostředí,
 • zabezpečování spolupráce s domácími i zahraničními novináři a médii,
 • informační servis pro odvětví průmyslu cestovního ruchu v České republice, zejména vydávání odborných zpráv, jejichž náplní a obsahem budou především marketingové a regionální informace,
 • spolupráce při vytváření celostátního turistického informačního systému,
 • vydávání propagačních materiálů o České republice v příslušných jazykových verzích,
 • spolupráce s regiony v ČR, angažovanost při vzniku přirozených oblastí cestovního ruchu, působení při jejich turistickém rozvoji a zatraktivnění,
 • působení na českou veřejnost s cílem povzbudit vstřícné chování vůči zahraničním hostům a zdůraznění významu cestovního ruchu pro Českou republiku,
 • zakládání zastoupení v zahraničí s cílem informovat zahraniční novináře, odbornou i nejširší veřejnost o nabídce cestovního ruchu v České republice a všestranně podporovat prodej národních produktů cestovního ruchu

Zmíněné úkoly uskutečňuje CzechTourism formou:

 • propagační, reklamní, inzertní činnosti,
 • výstavnické činnosti, workshopy,
 • vydavatelské a nakladatelské činnosti neperiodických tiskovin,
 • překladatelskou činností,
 • sběrem, zpracováním, analýzou, distribucí a prezentací informací,
 • zprostředkovatelskou činností v oblasti informatiky,
 • obchodní činností,
 • přednáškovou a poradenskou činností,
 • výroby obrázkových a zvukových nosičů.

Koncepce propagace ČR po roce 2003

Od roku 2003 byla zavedena zcela nová koncepce propagace České republiky: byl zúžen počet komunikovaných témat (doposud byl rozpočet rozmělněn mezi více než 25 oblastí). Veškeré aktivity agentury CzechTourism jsou nyní soustředěny na podporu těchto pěti hlavních témat:

 • Kouzlo hradů, zámků a historických měst
 • Zdravá a aktivní dovolená
 • Zlatá Praha (v trojím pojetí: historická, kulturní, pro mladé)
 • Lázně: místo pro odpočinek a potěšení
 • Církevní památky a poutní místa

Cestovní ruch je významným faktorem české ekonomiky: Celkové příjmy z turistického průmyslu v České republice dosahují ročně 184 mld. Kč a podílejí se tak 8,1% na HDP. Z toho 96 mld. Kč (4,2% HDP) tvoří devizové příjmy z příjezdové turistiky, které se na celkové hodnotě exportu ČR podílejí 7,7 %. 88 mld.Kč (3,9% HDP) tvoří v celkových příjmech výdaje občanů ČR na domácí cestování a před výjezdem do zahraničí. Přímo v cestovním ruchu bylo v roce 2002 zaměstnáno 121200 osob (2,56 %), celková zaměstnanost (včetně nepřímé) zahrnovala 576 370 pracovních míst (12,16 %), tzn., že každý 8. člověk je zaměstnán v cestovním ruchu nebo souvisejícím odvětví.

CzechTourism pořádá fam tripy pro incomingové cestovní kanceláře, press tripy pro zahraniční novináře, prezentuje Českou republiku na zahraničních i domácích veletrzích, vydává a distribuuje obrovské množství prospektů a jiných propagačních materiálů. Jedním z jejích důležitých úkolů je také podpora českých regionů (pořádání seminářů, regionální prezentace, venkovská turistika, ad.). Dalším úkolem je analýza trhu, statistická šetření na téma příjezdového cestovního ruchu, zjišťování motivace příjezdu turistů a především důvodů, proč turisté nepřijeli – všechny tyto údaje potom ovlivňují směřování aktivit CzechTourism. V nejobecnější rovině je naším cílem zvýšit příjmy z cestovního ruchu, čehož lze dosáhnout několika způsoby:

 • zvýšením počtu zahraničních turistů
 • prodloužením jejich pobytu v ČR
 • opakováním jejich cest do ČR

Czechtourism spravuje 25 zahraničních zastoupení (Amsterodam, Berlín, Bratislava, Brusel, Budapešť, Curych, Helsinky, Lisabon, Londýn, Madrid, Milán, Mnichov, Moskva, New York, Paříž, Taškent, Tel-Aviv, Tokio, Toronto, Varšava a Vídeň, Rijád, Kyjev, Almaty, Peking). Nepodstatná není ani její aktivita na poli vzdělávání – Czechtourism pořádá četné exkurze pro studenty odborných škol i semináře pro odbornou veřejnost.

zpět na začátek

Kontakt

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Nové Město
Tel.: +420 221 580 111
Fax: +420 224 247 516
internet: www.czechtourism.cz

Další informace

Na stránkách portálu BusinessInfo.cz naleznete též přehled zahraničních zastoupení České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.

zpět na začátek

Doporučujeme