Český institut pro akreditaci

Český institut pro akreditaci, o.p.s., (ČIA) je jediný národní akreditační orgán České republiky notifikovaný Evropskou komisí v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008. Jako nezisková organizace založená státem ČIA vznikl dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským obchodním soudem v Praze dne 1. července 1998.

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodnutím č. 190/2010 ze dne 29. října 2010 a č. 163/2012 ze dne 3. ledna 2013 pověřilo ČIA prováděním akreditace v souladu s § 15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Vydání rozhodnutí bylo oznámeno ve Sbírce zákonů Sdělením Ministerstva průmyslu a obchodu pod č. 385/2010 Sb. a č. 30/2013 Sb.

ČIA

ČIA je pověřen k provádění akreditace subjektů posuzování shody podle harmonizovaných norem a dalších dokumentů stanovujících akreditační požadavky v následujícím rozsahu:

 • Orgány provádějící zkoušení a kalibraci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
 • Orgány provádějící inspekce podle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2005
 • Orgány provádějící certifikace produktů podle ČSN EN 45011:1998
 • Certifikační orgány certifikující systémy managementu podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2011
 • Certifikační orgány certifikující osoby podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2003
 • Zdravotnické laboratoře podle normy ČSN EN ISO 15189:2007
 • Ověřovatele výkazů emisí skleníkových plynů podle normy ČSN ISO 14065:2008 v rozsahu nařízení (ES) č. 600/2012
 • Ověřovatele environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení (ES) č. 1221/2009
 • Organizátory programů zkoušení způsobilosti podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010.

Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 319/2009 ze dne 17. prosince 2009 o notifikaci ČIA Komisi ES je ČIA jako formálně uznaný vnitrostátní akreditační orgán oprávněn provádět akreditaci v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008 v rozsahu specifikovaném tímto rozhodnutím.

Pro usnadnění obchodní výměny je ČIA členem mezinárodních organizací zabývajících se akreditací:

 • European co-operation for Accreditation (EA) www.european-accreditation.org,
 • International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) www.ilac.org,
 • International Accreditation Forum (IAF) wwwiaf.nu,
 • Forum of Accreditation and Licensing Bodies (FALB)
 • signatář Mnohostranné dohody o vzájemném uznávání výsledků akreditace (MLA EA) v oblasti zkoušek, kalibrací, certifikace produktů, systémů managementu, osob a inspekcí
 • signatář Mnohostranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (MLA IAF) v oblasti certifikací systémů managementu a v oblasti certifikace produktů
 • signatář Mnohostranné dohody o vzájemném uznávání výsledků akreditace (MRA ILAC) v oblasti zkoušek, kalibrací a inspekcí
 • signatář Etického kodexu akreditačních orgánů
 • uznaný FALB pro provádění akreditace environmentálních ověřovatelů působících v rámci programu EMAS.

Podrobné informace o udělení akreditace sdělí zaměstnanci ČIA nebo je získáte na internetových stránkách www.cai.cz.

Kontakt:

Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
Tel.: 272 096 222
Fax: 272 096 221
E-mail: mail@cai.cz

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme