Charakteristika Karlovarského kraje

Dokument seznamuje se základními charakteristikami Karlovarského kraje, jimiž jsou například poloha a rozloha kraje, počet obyvatel, struktura ekonomických aktivit, sociální a další údaje.Rozloha, poloha, počet obyvatel a území

Karlovarský kraj je proslulý především svým lázeňstvím. Na území kraje se nachází nejen naše nejznámější lázně Karlovy Vary, ale i Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov. Lázně v Kyselce nejsou v současné době v provozu. Spolu s léčivými prameny je kraj bohatý i na přírodní minerální vody, z nichž nejznámější je Mattoni. V souvislosti s lázeňstvím jsou také velice známé lázeňské oplatky, které si jako sladkou pochoutku zamilovali nejen místní obyvatelé, ale především lázeňští hosté z celého světa. Karlovy Vary kromě toho prosluly ještě bylinným likérem Becherovka a uměním sklářů společnosti Moser. Město Chodov proslavil růžový porcelán, který se vyváží do celého světa. Z kulturní oblasti je to především Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který nabízí setkání tvůrců domácích i zahraničních.

Karlovarský kraj se nachází na západě území České republiky a vznikl rozdělením kraje Západočeského na Plzeňský a Karlovarský. Na severu a západě uzavírá území republiky státní hranicí s Německem, na východě sousedí s Ústeckým krajem a na jihu s krajem Plzeňským. Spolu s Ústeckým krajem tvoří region soudržnosti Severozápad. Přes území těchto dvou krajů, podél státní hranice, se rozprostírají Krušné hory. Jejich nejvyšší bod Klínovec (1 244 m n.m.) leží v okrese Karlovy Vary, stejně tak jako nejnižší bod kraje (320 m n.m.), který se nachází na řece Ohři na hranici kraje. Ohře je zároveň nejvýznamnější řekou Karlovarského kraje a celé území také spadá do jejího povodí.

Dalšími významnými řekami jsou Teplá, Rolava, Bystřice a Svatava. Z nich nejznámější je řeka Teplá, která se vlévá do Ohře v Karlových Varech a která protéká údolím Karlových Varů, kde vyvěrá většina horkých pramenů. Ty vtékají do řeky a umožňují vznik odrůdy aragonitu, známé jako vřídlovec a hrachovec, oba vylučované po tisíciletí z horkých karlovarských pramenů, jejichž voda má v sobě rozpuštěno mnoho nerostných látek a plynů, hlavně kysličníku uhličitého. Z větších kusů se zhotovují umělecké a upomínkové předměty, vkusná těžítka, popelníčky, vykládají se jím víka krabic, vyrábějí přívěsky a nejznámější jsou asi vřídlovcové růže. Z dalších přírodních zdrojů jsou nejvýznamnější zásoby hnědého uhlí na Sokolovsku a dále keramické jíly, které se zasloužily o vysoký počet výroben porcelánu téměř po celém území kraje. Na světovém ohlasu našeho kraje se ale největší měrou podílí zásoby minerálních a léčivých vod, které daly vzniknout již výše zmiňovaným lázním.

Kraj tvoří 3 okresy – chebský, karlovarský a sokolovský a celkem se zde nachází 134 obcí, které jsou dále členěny do 527 částí. Svou rozlohou (3 310 km2) se Karlovarský kraj řadí k těm nejmenším, zaujímá pouze 4,2 % území ČR. Nejrozsáhlejší z okresů je karlovarský (46 % rozlohy kraje) s největším počtem obcí (56) a největším podílem žijících obyvatel v kraji (39,0 %). Okresy Sokolov a Cheb jsou, co do počtu obcí a rozlohy, srovnatelné. V kraji je celkem 38 měst. Ve městech karlovarského okresu ke dni 31. 12. 2016 žilo celkem 94 356 osob. Ve městech sokolovského okresu žilo k tomuto datu 73 134 obyvatel a ve městech chebského okresu 76 738 obyvatel. K 31. 12. 2016 žilo v obcích Karlovarského kraje celkem 296 749 obyvatel, což představuje 2,8 % obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres karlovarský, kde žilo celkem 115 785 obyvatel, z nichž 50,9 % (58 883) bylo žen.

zpět na začátek

Obyvatelstvo

Absolutním počtem narozených (2 815 osob) i zemřelých (3 167 osob) se náš kraj řadí na poslední místo v ČR. Srovnáme-li počet narozených na 1 000 obyvatel (9,5 osob), pak je Karlovarský kraj také na posledním místě v ČR. Počtem zemřelých na 1 000 obyvatel (10,7 osob) se Karlovarský kraj spolu s krajem Plzeňským řadí na 10. místo. V roce 2016 se do Karlovarského kraje přistěhovalo celkem 3 052 osob a vystěhovalo se 3 755 osob a bilance byla záporná (703 osob). Celkový přírůstek byl v roce 2016 také záporný a dosáhl hodnoty 1 055 osob.

Zaměstnanost a nezaměstnanost

Podíl nezaměstnaných, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let k obyvatelstvu stejného věku činil v Karlovarském kraji 5,45 %. Podíl nezaměstnaných osob činil v okrese Cheb 3,50 %, v okrese Karlovy Vary 5,46 % a v okrese Sokolov 7,43 %. Neumístěných žadatelů o práci bylo v roce 2016 celkem 11 796 (o 3 100 méně než v roce 2015) na 3 678 volných pracovních míst. Nejvíce žadatelů o práci bylo v okrese Sokolov (4 775 osob), dále v okrese Karlovy Vary (4 667 osob) a nejméně v okrese Cheb (2 354 osob). Největší zastoupení mezi nezaměstnanými měli uchazeči se základním vzděláním a bez vzdělání (5 903 osob, tj. 50,0 %), vyučení a se středním vzděláním bez maturity (3 837 osob, tj. 32,5 %). S ohledem na věk nezaměstnaných byla nejvíce zastoupena věková skupina 45–54 let (22,6 %), věková skupiny 35–44 let (22,5 %) a věková skupina 25–34 let (19,9 %). Průměrný věk žadatelů o práci (41,8 let) se oproti minulému roku zvýšil o 0,6 roku.

zpět na začátek

Cestovní ruch

Cestovní ruch je v Karlovarském kraji jedním z nejvýznamnějších odvětví. Především lázeňství udělalo z našeho kraje cílovou destinaci pro hosty z Čech i z ciziny. V roce 2016 navštívilo náš kraj 948 871 hostů. Přepočteme-li hosty na 1 000 obyvatel kraje vychází 3 191,4 hostů. Podíl cizinců, kteří navštívili v loňském roce náš kraj, byl 61,8 %. Počtem přenocování na 1 000 obyvatel (16 300,6) se Karlovarský kraj v rámci České republiky umístil na 1. místě. V souvislosti s lázeňským cestovním ruchem je na území Karlovarského kraje i dostatečná nabídka kulturních zařízení a památkových zón. Ty jsou doplněny nabídkou lázeňských symfonických orchestrů a několika festivalů, z nichž nejznámější je Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Z dalších kulturních a sportovních akcí jsou to například Chopinův festival Mariánské Lázně a Kanoe Mattoni.

Sociální údaje

V roce 2016 bylo dokončeno 501 bytů, tj. o 93 více než v roce 2015. Sledujeme-li počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel středního stavu, pak nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele vykazuje okres Karlovy Vary (2,3 bytu), naopak nejnižší okres Sokolov (1,0 bytu).

Zdravotní péči v Karlovarském kraji v roce 2016 zajišťovalo 5 nemocnic a 1 287 lékařů. Lékáren a výdejen léků včetně odloučených pracovišť bylo v roce 2016 v Karlovarském kraji 92.

zpět na začátek

Doporučujeme