Charakteristika Královéhradeckého kraje

Dokument seznamuje se základními charakteristikami Královéhradeckého kraje, jimiž jsou například poloha a rozloha kraje, počet obyvatel, struktura ekonomických aktivit, sociální a další údaje.Území a poloha

Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole Hradec Králové je od hlavního města Prahy vzdálená 112 km.

Na severu a severovýchodě se rozkládají pohoří Krkonoše a Orlické hory, které na jihu a jihozápadě přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od sebe odděluje Broumovský výběžek, geologicky i horopisně pestrý, který byl kdysi plochou pánví mezi dvěma pohořími a kde příroda vytvořila rozsáhlá skalní města. Jsou to Teplické a Adršpašské skály, Broumovské stěny, Křížový vrch a Ostaš. Tato oblast patří mezi nejvydatnější a nejkvalitnější zásobárny pitné vody v České republice. Významnou část území tvoří krkonošské a orlické podhůří. Hlavními vodními toky jsou Labe a jeho přítoky Orlice a Metuje. Téměř celé území kraje náleží do povodí Labe, jen okrajová část Broumovského výběžku k povodí Odry. Nejvyšším vrcholem kraje je Sněžka (1 602 m n. m.) v Krkonoších, která je zároveň nejvyšší horou České republiky. Nejníže položeným bodem je hladina Cidliny na území okresu Hradec Králové v nadmořské výšce 202 m.

Území kraje je po provedené reformě státní správy od 1. 1. 2000 tvořeno pěti okresy – Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. K 1. 1. 2007 došlo ke změně hranic okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou o tři obce. Obce Jílovice, Ledce a Vysoký Újezd přešly z okresu Rychnov nad Kněžnou do okresu Hradec Králové a došlo tak ke sladění hranic správních obvodů obcí s rozšířenou působností s hranicemi území okresů.

V Královéhradeckém kraji bylo k 1. 1. 2003 zřízeno 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 35 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. Pověřené obecní úřady spravují obce v území, které je skladebné do okresů i do správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

zpět na začátek

Rozloha

Rozlohou 4 759 km2 zaujímá Královéhradecký kraj šest procent rozlohy České republiky a řadí se na 9. místo v pořadí krajů. Je pátým krajem s nejvyšším podílem zemědělské i orné půdy. K 31. 12. 2016 představovala zemědělská půda 58 % celkové rozlohy kraje, podíl orné půdy činil 40 % a lesy pokrývaly území z 31 %. Rozlohou je největší okres Trutnov, který tvoří téměř čtvrtinu rozlohy kraje, za ním následuje s více než pětinou okres Rychnov nad Kněžnou a zbytek území se rovnoměrně, zhruba po 18 %, dělí mezi tři zbývající okresy.

Chráněná území tvoří více než pětinu rozlohy kraje. Na území se nachází Krkonošský národní park v okrese Trutnov (5,2 % rozlohy kraje), tři chráněné krajinné oblasti (13,8 % rozlohy kraje) a 139 maloplošných chráněných oblastí (1,7 % rozlohy kraje). Mezi chráněné krajinné oblasti patří Broumovsko (okres Náchod), Český ráj (okres Jičín a území krajů Středočeského a Libereckého) a Orlické hory (okres Rychnov nad Kněžnou a území kraje Pardubického).

zpět na začátek

Obyvatelstvo

Ke konci roku 2016 měl Královéhradecký kraj celkem 550 804 obyvatel, což je 5,2 % celkového počtu obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres Hradec Králové s necelými 163 tisíci osobami. Naopak populačně nejmenší se 79 tisíci obyvateli je okres Rychnov nad Kněžnou a Jičín. Hustotou 116 obyvatel na km nedosahuje kraj celorepublikového průměru 139 osob. Rozdílná je i v okresech a pohybuje se od nejvyšší v okrese Hradec Králové (183 obyvatel na km2) po nejnižší v okrese Rychnov nad Kněžnou (80 obyvatel na km2).

Na území kraje je celkem 448 obcí, z nichž k 31. 12. 2016 mělo 48 statut města a 12 statut městyse. Podíl městského obyvatelstva dosáhl celkem 66,6 %. Hlavním centrem kraje je statutární město Hradec Králové s 92 929 obyvateli, druhým největším městem s 30 680 obyvateli je město Trutnov. Nejméně urbanizován je okres Jičín, kde žije i nejvíce obyvatel v obcích do 500 obyvatel (více než pětina). V kraji činil tento podíl 12,5 % obyvatel. Průměrná rozloha obce je 1 062 ha a průměrný počet obyvatel v obci dosáhl 1 229 osob.

Královéhradecký kraj měl k 31. 12. 2016 stále nejnižší podíl obyvatel ve věku 15–64 let ze všech krajů (64,5 %) a zároveň měl nejvyšší podíl obyvatel ve věku nad 65 let (20,2 %). Průměrný věk 42,7 roků je rovněž nad republikovým průměrem a byl nejvyšší mezi kraji. Stejně je tomu v porovnání s krajským průměrem v okresech Hradec Králové a Náchod. Nejvyšší podíl obyvatel do 14 let měly okresy Rychnov nad Kněžnou a Náchod, nejvyšší podíl obyvatel ve věku 15–64 let byl v okresech Jičín a Rychnov nad Kněžnou a ve věkové skupině nad 65 let v okrese Hradec Králové a Náchod.

zpět na začátek

Ekonomická charakteristika

 Královéhradecký kraj lze charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový sbohatě rozvinutým cestovním ruchem. Průmysl je soustředěn do velkých měst, intenzivní zemědělství do oblasti Polabí. Největší koncentrací cestovního ruchu v České republice se vyznačují Krkonoše. Národní park Krkonoše zasahuje na území kraje dvěma třetinami své výměry a nacházejí se zde nejcennější lokality parku.

Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se kraj v roce 2016 podílel pouze 4,6 %, v přepočtu na 1 obyvatele dosáhl 88,8 % republikového průměru a byl mezi kraji na 6. pozici.

Podle výběrového šetření pracovních sil bylo v roce 2016 v hospodářství kraje zaměstnáno celkem zhruba 264,2 tisíc osob, z toho 32,6 % ve zpracovatelském průmyslu, 11,8 % ve velkoobchodě a maloobchodě, opravách motorových vozidel, 8,1 % v odvětví zdravotní a sociální péče, 6,3 % ve veřejné správě, 6,1 % ve vzdělávání, 5,9 % ve stavebnictví, 5,1 % v dopravě a skladování, 4,3 % v profesní, vědecké a technické činnosti, 4,2 % v zemědělství, lesnictví a rybářství a 3,0 % v ubytování, stravování a pohostinství.

V zemědělství převažuje v rostlinné výrobě pěstování obilovin (pšenice, ječmen), řepky a kukuřice, významná je též produkce cukrovky a pěstování ovoce (zejména jablek, rybízu, třešní a višní) a zeleniny (mrkev, cibule, zelí). V živočišné výrobě se jedná především o chov skotu a prasat. V průmyslu převažuje z odvětvového hlediska podle počtu zaměstnanců zpracovatelský průmysl, v jeho rámci pak výroba motorových vozidel, výroba elektrických zařízení a textilní výroba. V České republice však kraj nepatří mezi rozhodující průmyslové oblasti, podíl na tržbách průmyslových podniků v roce 2016 činil 4,4 %.

zpět na začátek

Cestovní ruch

V roce 2016 se v kraji v 1 036 statisticky sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 1 158 tisíc hostů, z toho 268 tisíc ze zahraničí, převážně z Německa (43 %) a Polska (18 %). Průměrná doba pobytu byla 4,2 dne. Většina těchto zařízení (64 %) je soustředěna v okrese Trutnov, na jehož území leží Krkonoše.

Při hranicích s Polskem se rozvíjí mnoho forem přeshraniční spolupráce. Jednou z nich je Euroregion Glacensis, který vznikl v roce 1995 jako jeden z euroregionů působících na polsko-českém příhraničním území. Velký rozmach také zaznamenaly dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny, v nichž se obce sdružují za účelem rozvoje svých území.

zpět na začátek

Doporučujeme