Charta kvality ČR

Charta kvality České republiky navazuje na Evropskou Chartu kvality, kterou Evropská unie deklarovala své přesvědčení, že v globální světové ekonomice je kvalita určujícím faktorem úspěšnosti podnikání. Kvalita je neoddiskutovatelným měřítkem jeho efektivnosti a rohoduje nejen o konkurenceschopnosti firem, ale i o postavení národních ekonomik ve světě a úrovni života občanů. Signatáři Charty kvality se zavazují zejména:

  • Všeobecně podporovat přístup ke kvalitě v soukromém i veřejném setoru formulovaný v přijaté strategii Národní politiky kvality;
  • Rozvíjet výchovu ke kvalitě na všech úrovních vzdělávání od základního o nejvyšší a poporovat výchovu k etice a morálce v rodině i ve společnosti;
  • Rozvíjet současné chápání metod a nástrojů kvality a zpřístupňovat je každému;
  • Aktivně rozšiřovat zkušenosti a nejlepší praxi z oblasti kvality a inovací;
  • Podporovat a šířit dobré jméno "České kvality" ve světě;
  • Usilovat každodenně o dosažení nového pokroku v kvalitě a inovacích;
  • Angažovat se pro dosahování vysoké kvality a inovací ve všem, co člověk vytváří a naplňovat cíle Národní poliitky kvality vyhlašované každoorčně Radou kvality České republiky. 

Dokumenty

Charta kvality ČR

Signatáři Charty kvality ČR

Doporučujeme