Chyby při investování do malých a středně velkých podniků

Německé firmy investují v České republice ročně 13 miliard korun, z toho nemalá část připadá na malé a středně velké firmy. Navíc je v České republice zakládán velký počet nových německých firem. Jaké chyby se při investování v České republice často opakují?

Malé a středně velké firmy často nemají mnoho zkušeností se zahraničními investicemi. Zahraniční firmy musí při založení a během podnikatelské činnosti splnit řadu nároků, které jsou na ně z hlediska zákonů a situace na trhu kladeny. Není tedy divu, že se dopouštějí chyb, které mají vliv na jejich další vývoj a prosperitu.

Při bližším pohledu na investice v České republice je čím dál zřejmější, že nejsou dobře naplánovány, nedohlíží se na průběh jejich realizace a není kontrolována jejich úspěšnost. Investiční proces by měl být ekonomicky, daňově a právně plánován a koordinován. K tomu patří přesný plán investice, který by měl být také daňově optimalizován. Dále je nutné přesně vymezit právní rámec investice, například jasné a právně doladěné formulace smluv při nákupu podniků a nemovitostí by měly být základní podmínkou.

Lidské zdroje jsou často podceňovány

V České republice je v současnosti nezaměstnanost ve výši 5,3 procent. V některých regionech, například v Praze, je nezaměstnanost téměř nulová. Problém se získáváním personálu je v investičních projektech velmi podceňován. V České republice je v současné době velmi těžké personál dlouhodobě vázat a motivovat. Při přípravě investice je nutné začít s vyhledáváním personálu s dostatečným předstihem. Velký význam mají také osobní náklady. Osobní náklady se velmi liší v jednotlivých regionech a také je výrazně ovlivňuje stupeň požadovaného vzdělání. Zejména v Praze, ale i v jiných regionech v poslední době výrazně vzrostly náklady na personál a pravděpodobně budou růst i nadále. Také tento stav je nutné při plánování investic vzít v úvahu.

Jak nalézt správný management?

Významným bodem je volba vedení firmy. U malých a středních firem jsou v podstatě dvě možnosti. Při první z nich je jmenován český jednatel, který je zodpovědný přímo německé mateřské firmě. Druhou možností je vyslání německého manažera pověřeného vedením firmy v České republice. Při vyhledávání personálu by měl být v obou případech kladen důraz zejména na kvalifikaci. Často je velmi rychle svěřena odpovědnost za vedení firmy Čechům, kteří dobře mluví německy bez ohledu na stupeň odborného vzdělání a úroveň a úspěšnost dosavadní praxe.

V prvním případě dávají společníci managementu malých společností s ručením omezeným příliš velkou důvěru, aniž by řádně smluvně určili jejich kompetence a kontrolovali jejich činnost. Jednatel, který je podle zákona jmenován a u kterého nejsou smluvně jasně určená pravidla, práva a povinnosti a není zajištěna kontrola výkonu funkce ze strany společníků, může společnost významně poškodit a způsobit velké ztráty a z toho plynoucí následné problémy. Opakovaně dochází k porušování povinností při výkonu funkce, které mohou mít i trestně právní důsledky.

Interkulturní rozdíly jsou často podceňovány

V druhém případě jsou často do České republiky vysláni němečtí manažeři, kteří nemají znalosti o zemi, kultuře ani odpovídající odborné předpoklady zodpovědně vést zahraniční investici. Obě možnosti představují pro německé investory významné riziko a mohou vést ke ztroskotání celého projektu. Velká pozornost by měla být věnována volbě místa, kde bude investice realizována. Mnohdy vzniká dojem, že dosažitelnost a blízkost Prahy jsou významnými kritérii pro volbu místa. Situace na trhu práce, vlastnická práva, podmínky pro dopravu a další kriteria se ke škodě věci zanedbávají. Jako všude na světě jsou i mezi Čechy a Němci kulturní rozdíly. Už při plánování investice je nutné se o nich informovat a zohlednit místní zvyklosti. Tento postup ulehčuje jednání s potenciálními obchodními partnery a je bezpodmínečně nutný při vedení zaměstnanců.

Zahraniční firmy využívají zpravidla služeb právníků, auditorů, daňových poradců atd. Při výběru dlouhodobého partnera by se kromě jazykových předpokladů mělo dbát především na odpovídající reference a doložení kvalifikace. Více než v Německu jsou podnikatelé v zahraničí odkázáni na kompetentnost a spolehlivost svých poradců.

Jak prověřovat reálnost a návratnost investice

Při investici by měla být také prověřena možnost investičních pobídek. Je nutné vzít na vědomí, že i v České republice jsou dotace vázány na splnění určitých podmínek. Může se stát, že tyto podmínky z nejrůznějších důvodů nemohou být investory splněny a dotace pak nejsou vyplaceny nebo musí být vráceny. Je proto nutná přesná analýza podmínek pro dotace a reálnosti jejich splnění. Zejména u malých a středně velkých firem se věnuje malá pozornost vyhodnocení úspěšnosti investice. Pro německé investory a mateřské firmy je důležité vytvořit včasný a dostatečně vypovídající controlling. Přitom je žádoucí výstupy z českého účetnictví upravit tak, aby mohla mateřská společnost kontrolovat výsledky. To znamená, že by jednotlivé informační systémy a zejména software měly být kompatibilní. Nepostradatelný je rovněž měsíční reporting.

Při mezinárodních investicích je nutné si všímat také specifických daňových pravidel v České republice a v Německu. Daňová problematika je neustále podceňována nebo dokonce úplně zanedbána. Delší dobu je známo, že zejména německá daňová správa velmi přesně zkoumá zúčtovací ceny mezi německou mateřskou firmou a českou dceřinou firmou. Daňovou kontrolu v Německu čím dál častěji provádějí tzv. odborníci na zahraniční vztahy. Tento trend je při nastavení zúčtovacích cen v menších a středních koncernech často podceňován. V jednotlivých případech, zejména v německých mateřských firmách, může dojít k citelným doměrkům ze strany německých finančních úřadů. Je proto nutné včas vypracovat koncept, který obstojí při kontrolách finančních úřadů obou zemí.

Vedle zde popsaných příkladů existuje jistě ještě celá řada dalších problémů, které by stály za zmínku. Přesto by se potenciální investoři neměli nechat odradit, protože se ukazuje, že dobře připravená a precizně provedená investice v České republice celkově dlouhodobě vede k lukrativní ziskovosti jednotlivých investičních záměrů. To v posledních letech dokázala už spousta malých a středně velkých podniků.

zpět na začátek

Převzato z magazínu PLUS, časopisu Česko-německé obchodní komory (ČNOPK). Autoř: Pavla Zavadilová – Zavadilová & Kolegové, Daňová společnost s.r.o..; Andreas Roters – Anochin Roters & Kollegen, GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme