Cíle spotřebitelské politiky

Základní cíle spotřebitelské politiky – ochrana zdraví a bezpečnosti občanů, ochrana ekonomických zájmů, podpora vzdělávání a informování spotřebitelské veřejnosti, podpora činnosti nevládních spotřebitelských organizací, podpora samoregulativních aktivit.Základní cíle a obecné principy ochrany spotřebitele byly formulovány a deklarovány ve vládou schválených koncepcích spotřebitelské politiky, na jejichž základě byla uskutečňována opatření v této oblasti v České republice.

První Koncepce spotřebitelské politiky na léta 1999 až 2000 vycházela z požadavků Evropské komise na harmonizaci opatření v oblasti ochrany spotřebitele a odrážela požadavky Bílé knihy na fungování spotřebitelské legislativy a uznání práv spotřebitelů ve smyslu Akčního programu Společenství na pomoc spotřebitelům.Koncepce byla navržena jako soubor krátkodobých úkolů, které měly vyřešit aktuální problémy v oblasti ochrany spotřebitele. Jednalo se především o překonání stagnace v transpozici spotřebitelské legislativy Evropské unie, zajištění mechanismu pro sjednocování české spotřebitelské politiky a její jednotnou a koordinovanou prezentaci vůči EU, zlepšení přístupu spotřebitele k právu a vytvoření podmínek pro posílení role nevládních spotřebitelských organizací na vnitřním trhu.

Ke splnění uvedených cílů byly postupně zpracovány tři navazující koncepční dokumenty – Koncepce spotřebitelské legislativy, Návrh postupů pro zajištění koordinační úlohy Ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti spotřebitelské politiky při jednání o připojení ČR k EU a Opatření pro posílení vlivu občanských spotřebitelských organizací na vnitřním trhu, včetně jejich finanční podpory pro období po roce 2000. Tyto vládou projednané dokumenty spolu s Koncepcí spotřebitelské politiky na léta 1999 až 2000 tak vytvářely ucelený systém krátkodobých a střednědobých priorit české spotřebitelské politiky.

V návaznosti na výše uvedená opatření v oblasti ochrany spotřebitele byla v roce 2000 vládou schválena Koncepce spotřebitelské politiky na léta 2001 až 2005, která přímo navazuje na pozitivní výsledky dosažené v rámci předchozí koncepce a reaguje na závazek ČR přijatý v čl. 92 odst. 1 Evropské dohody, totiž "dosáhnout plného přizpůsobení ČR systému ochrany spotřebitele ve Společenství".

Cíle spotřebitelské politiky ČR deklarované v obou výše uvedených Koncepcích spotřebitelské politiky v nezměněné podobě jsou:

  • chránit bezpečnost života, zdraví a ekonomické zájmy občanů,
  • přispívat k ochraně vnitřního trhu před nekalým jednáním,
  • rozvíjet činnost nevládních spotřebitelských organizací,
  • zlepšovat informovanost občanů o jejich právech při nákupu zboží a služeb a o způsobech, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy,
  • přispět k dosažení kompatibility domácího trhu ČR s vnitřním trhem EU do referenčního data vstupu ČR do EU,
  • podílet se na vytváření důvěry v elektronický trh a na jeho vývoji.

Dne 4. ledna 2006 schválila vláda novou Koncepci spotřebitelské politiky na léta 2006 až 2010. Koncepce navazuje na pozitivní výsledky z předcházejících let a stanoví nové úkoly v této oblasti. Jedná se především o zajištění bezpečnosti a zdraví spotřebitelů, ochranu jejich ekonomických zájmů, podporu aktivit v oblasti vzdělávání a informování spotřebitelské veřejnosti, podporu činnosti nevládních spotřebitelských organizací, podporu samoregulativním aktivitám ze strany podnikatelských subjektů. Obsahuje také úkoly pro orgány státní správy v oblasti legislativní, nelegislativní. Samostatná část je věnována zajištění účinného vymáhání práv spotřebitelů ze strany státních dozorových orgánů. Jako jeden z úkolů si Koncepce klade za cíl vytvořit právní podmínky pro uplatňování mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Koncepce rovněž předpokládá spolupráci na evropské a mezinárodní úrovni.

Ochrana spotřebitele byla v ČR zajištěna různými způsoby právní ochrany. Její základ je obsažen v občanském zákoníku, tedy v předpisu soukromoprávním. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele byla zakotvena do řady právních norem, mezi nimiž zaujal významnou pozici zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanovil některé základní požadavky a povinnosti kladené na podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli (např. zákaz klamání, informační povinnosti), úkoly veřejné správy a oprávnění spotřebitelů a to včetně jejich sdružování s cílem zajistit prosazování svých požadavků.

Doporučujeme