Činnost autorizovaného inspektora – podmínky pro získání autorizace

V dokumentu naleznete podmínky pro získání a další informace o povolovacím řízení o získání autorizace k poskytování služeb autorizovaného inspektora.zpět na dokument „Činnost autorizovaného inspektora – autorizace krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Autorizovaným inspektorem jmenuje ministr pro místní rozvoj fyzickou osobu, která:

 1. požádala o jmenování autorizovaným inspektorem,
 2. dosáhla magisterského vzdělání architektonického nebo stavebního směru a je autorizovanou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
 3. prokázala nejméně 15 let praxe v projektové činnosti nebo v odborném vedení provádění staveb anebo na stavebním úřadu, má-li osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle § 21 až 26 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb., v
 4. prokázala svou bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců (za bezúhonnou nepovažuje osoba,
  • která byla pravomocně odsouzena za trestný čin, který spáchala v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby anebo s činností autorizovaného inspektora podle tohoto zákona,
  • které byla Komorou pravomocně uložena jako disciplinární opatření pokuta nebo pozastavení či odnětí autorizace, nebylo-li k návrhu autorizované osoby zrušeno soudem podle § 22 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění zákona č. 224/2003 Sb
 5. prokázala právní a odborné znalosti a zkušenosti potřebné pro výkon funkce při zkoušce před odbornou komisí, jejíž členy jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj
 6. prokázala svoji disciplinární bezúhonnost

Za podmínek stanovených v odstavci 1 písm. a), b), d) a e) a po vyjádření České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen "Komora")" může být autorizovaným inspektorem výjimečně jmenován i odborník z vysoké školy, výzkumného pracoviště nebo vědeckého ústavu, i když nesplňuje předepsanou praxi.

Náležitosti žádosti o povolení

Žádost o jmenování autorizovaným inspektorem a o vydání osvědčení o jmenování se podává na základě výsledku zkoušky k ověření způsobilosti pro jmenování autorizovaným inspektorem vykonané podle § 143 odst. 1 písm. e) stavebního zákona s náležitostmi podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, jimiž jsou tyto údaje a dokumenty:

 1. Příjmení, jméno, titul
 2. Datum narození
 3. Adresa trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu na území České republiky anebo adresa bydliště v cizině
 4. Číslo autorizace, obor a specializace nebo číslo, pod kterým je registrován v Komoře
 5. Datum vykonání zkoušky
 6. Datum a podpis žadatele

Přílohy:

 1. výpis z Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
 2. doklad o zaplacení správního poplatku (§ 143 odst. 3 stavebního zákona)

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Jmenování ministrem pro místní rozvoj

Příslušný úřad

 • Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, které shromažďují, evidují, aktualizují a poskytují informace nezbytné pro činnost autorizovaného inspektora a pro objednatele jejich služeb podle § 150 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo pro místní rozvoj dozírá na přípravu ke zkoušce, na osnovy a postup při provádění zkoušek, na podklady pro jmenování a odvolávání autorizovaných inspektorů, na činnost Komory a výkon agendy s tím související. V součinnosti se stavebními úřady vykonává též dohled nad činností autorizovaných inspektorů a může dát návrh na odvolání autorizovaného inspektora z funkce (§ 150 odst. 1 stavebního zákona).

Postup udělení oprávnění

 • Zájemce o autorizaci musí nejprve vykonat zkoušku odborné způsobilosti. Po úspěšném absolvování zkoušky si pak podá žádost o jmenování autorizovaným inspektorem. Ministr pro místní rozvoj jmenuje žadatele autorizovaným inspektorem a je mu zasláno osvědčení o jmenování.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • neprodleně, nejpozději do 30 dnů (dle správního řádu)

Poplatky

 • Při podání žádosti o vydání osvědčení o jmenování autorizovaným inspektorem a podání žádosti právnické osoby o souhlas s výkonem činnosti autorizovaného inspektora činí podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Kč 10 000 Kč.
 • Uchazeč o jmenování autorizovaným inspektorem hradí náklady spojené s přípravou na zkoušku a s jejím vykonáním (§ 150 odst. 1 stavebního zákona).
 • Autorizovaný inspektor se každoročně podílí příspěvkem ve prospěch Komory na úhradu nákladů spojených se shromažďováním, evidováním, aktualizací a poskytováním informací nezbytných pro činnost autorizovaného inspektora; výše příspěvku je shodná s příspěvkem určeným členům Komory (§ 150 odst. 2 stavebního zákona).

Doba platnosti povolení

 • Autorizovaný inspektor je pro výkon funkce jmenován s působností pro celé území České republiky na dobu 10 let. Tato doba může být na jeho žádost prodloužena bez vykonání zkoušky nejvýše o deset roků, jestliže prokazatelně činnost autorizovaného inspektora soustavně vykonával (§ 143 odst. 4 stavebního zákona).


Právní úprava

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Pojištění profesní odpovědnosti

 • Před započetím činnosti a po celou dobu jejího trvání musí mít uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škodu.

Související právní předpisy

 • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

Existující komunitární úprava

 • Činnost autorizovaného inspektora není upravena komunitárním právem.

zpět na dokument „Činnost autorizovaného inspektora – autorizace krok za krokem“

• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme