Činnost autorizovaného inženýra – podmínky pro získání autorizace

V dokumentu naleznete podmínky pro získání a další informace o povolovacím řízení o získání autorizace k poskytování služeb autorizovaného inženýra.zpět na dokument „Činnost autorizovaného inženýra – autorizace krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) udělí na podkladě písemné žádosti autorizaci tomu, kdo:

 1. je občanem České republiky, nebo
 2. státním příslušníkem členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „členský stát“) nebo jeho rodinným příslušníkem, nebo je státním příslušníkem jiného než členského státu, pokud mu
  1. v České republice nebo jiném členském státě bylo přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství,
  2. v České republice byl povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu,
  3. byl v České republice udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo je rodinným příslušníkem osoby uvedené v bodě 1 nebo 2, pokud mu byl na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt nebo udělen azyl nebo doplňková ochrana za účelem sloučení rodiny,
  4. v České republice nebo jiném členském státě byl povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby,
  5. v České republice nebo jiném členském státě byl povolen pobyt, protože je obětí obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a spolupracuje s příslušnými orgány, a
 3. je plně způsobilý k právním úkonům,
 4. je bezúhonný,
 5. získal vysokoškolské vzdělání získané studiem v příslušných studijních oborech v bakalářském studijním programu trvajícím nejméně čtyři roky nebo magisterském studijním programu,
 6. vykonal odbornou praxi nejméně tři roky, je-li uchazeč absolventem magisterského studijního programu, nejméně pět let, je-li uchazeč absolventem bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání,
 7. úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti,
 8. složil předepsaný slib

Ke zkoušce odborné způsobilosti Komora připustí do šesti měsíců od obdržení písemné žádosti každého uchazeče, který splnil výše uvedené podmínky uvedené v písm. a) až f).

Komora umožní složení předepsaného slibu každému uchazeči o autorizaci, který splnil podmínky uvedené písm. a) až g), a to nejpozději do jednoho měsíce od úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti.

Za bezúhonného se autorizačního zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

 1. pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s výkonem odborné činnosti podle tohoto zákona,
 2. pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k osobě žadatele o udělení autorizace je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při výkonu činnosti autorizované osoby.

Komora může ve výjimečných případech podložených zejména úspěšnou odbornou činností uchazeče povolit výjimku z předepsaného vzdělání.

Získání potřebné kvalifikace k vybrané činnosti v jiném členském státě:

 • Hostující osoba – usazená na území jiného členského státu a na území ČR vykonává činnost dočasně nebo příležitostně
 • Usazená osoba – na území ČR vykonává soustavnou vybranou činnost, nebo na území ČR má podnik nebo organizační složku

Náležitosti žádosti o povolení

Žádost o udělení autorizace podle § 7 odst. 1 autorizačního zákona podává žadatel Komoře písemně na předepsaném tiskopisu, který musí být vyplněn čitelně a úplně, a který obsahuje tyto údaje (§ 3 autorizačního řádu ČKAIT):

 1. jméno a příjmení, rodné jméno, popřípadě dřívější příjmení,
 2. akademický titul, vědeckou nebo pedagogickou hodnost,
 3. rodné číslo či jiný osobní identifikační údaj, státní občanství,
 4. adresu trvalého bydliště s uvedením čísla telefonu, případně faxu a e-mail adresu,
 5. kontaktní adresu, liší-li se od trvalého bydliště,
 6. požadavek na profesní označení (autorizovaný inženýr, autorizovaný technik, autorizovaný stavitel)
 7. obor, popřípadě specializace požadované autorizace,
 8. dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru,
 9. soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený,
 10. údaje o předcházející žádosti o autorizaci.

Doklady povinně přikládané k žádosti

 1. Originál a kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 2. Doklady o vykonané odborné praxe
 3. Výpis z trestního rejstříku
 4. Soupis vybraných projektů, realizovaných staveb, vydaných odborných statí a publikací, přijatelných patentů
 5. Potvrzení o účasti na pracích uvedených v příloze 4
 6. Popis dosavadní odborné činnosti
 7. Potvrzení odborné činnosti uvedené v příloze 6
 8. Doklad o plné způsobilosti k právním úkonům
 9. Kopie dokladu o změně příjmení

Výkon činností občany EU

Novela zákona č. 18/2004 Sb., ve znění zákona č.189/2008 Sb., v souvislosti s implementací Směrnice 2005/36/ES novelizuje i zákon č. 360/1992 Sb.,:

§ 30i „(1) Žadatel o registraci v žádosti uvede

 1. vybrané činnosti, které hodlá na území ČR soustavně vykonávat, a
 2. adresu pro doručování na území ČR,

(2) Žádost podle odst. 1 musí být doplněna listinami prokazujícími

 1. odbornou kvalifikaci,
 2. bezúhonnost,
 3. uzavření pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti,
 4. zaplacení poplatku stanoveného ustanovením § 30d odst.3 za přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace

(3) Doklad podle odst. 2 písm. b) nesmí být starší 3 měsíců

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Autorizace udělená Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků – autorizovaný inženýr (§ 5 autorizačního zákona).
 • Zápis do seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Příslušný úřad

 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Kontrolní a dozorové orgány

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

 • autorizační rada
 • dozorčí rada

Postup udělení oprávnění

Zájemce o autorizaci podá žádost o udělení autorizace. Žadatel je do 6 měsíců od obdržení žádosti připuštěn ke zkoušce odborné způsobilosti. Do 1 měsíce od úspěšného složení zkoušky obdrží žadatel výzvu ke složení předepsaného slibu. Ke dni složení slibu mu je udělena autorizace a je zapsán do seznamu autorizovaných inženýrů a je mu vydáno osvědčení o autorizaci. Dále obdrží od České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě certifikát o pojištění.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Po podání kompletní žádosti o autorizaci Komora umožní do šesti měsíců žadateli vykonat zkoušku odborné způsobilosti. Komora umožní složení předepsaného slibu každému uchazeči o autorizaci, který úspěšně absolvoval zkoušku odborné způsobilosti, a to nejpozději do jednoho měsíce od úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti. Autorizace se uděluje ke dni složení předepsaného slibu.

Výkon činností občany EU

Uznávací orgán dle § 24 odst.5 zákona č.189/2008 Sb. je povinen vydat rozhodnutí osobě usazené bezodkladně, nejpozději však do 60 dnů ode dne doručení žádosti o uznání odborné kvalifikace s předložením všech dokladů uchazeče věcně a místně příslušnému uznávacímu orgánu.

Splňuje-li hostující osoba požadavky podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, zapíše ji uznávací orgán dle § 30r autorizačního zákona bezodkladně do seznamu registrovaných osob.

Poplatky

Autorizační poplatek za zkoušku odborné způsobilosti v jednom i více oborech je dle § 8 odst.7 autorizačního zákona 500,- Kč.

Výkon činností občany EU

Poplatek za podání žádosti o uznání odborné kvalifikace je dle § 30d odst.3 2000,- Kč.

Doba platnosti povolení

Autorizace zaniká, jestliže autorizovaná osoba zemře nebo je prohlášena za mrtvou.

Komora odejme autorizaci tomu (§ 10 autorizačního zákona)

 1. kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena,
 2. komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace,
 3. komu byla autorizace udělena na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů,
 4. kdo se písemně vzdá autorizace.

Komora vyškrtne osobu jejíž autorizace zanikla nebo které byla autorizace odejmuta ze seznamu autorizovaných osob.

Komora pozastaví autorizaci autorizované osobě (§ 11 autorizačního zákona)

 1. na dobu výkonu trestu odnětí svobody, ke kterému byla odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti, pro kterou jí byla autorizace udělena,
 2. na dobu trvání trestu zákazu výkonu činnosti autorizované osoby,
 3. na dobu trvání disciplinárního opatření, jímž byla pozastavena autorizace,
 4. pokud o to autorizovaná osoba písemně požádá.

Komora může autorizované osobě pozastavit autorizaci

 1. bylo-li proti autorizované osobě v souvislosti s výkonem její činnosti zahájeno trestní řízení pro trestný čin, a to až do vynesení pravomocného rozhodnutí,
 2. bylo-li zahájeno řízení o její způsobilosti k právním úkonům, a to až do pravomocného rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,
 3. jestliže autorizovaná osoba po dobu nejméně pět let nevykonávala činnost, pro kterou jí byla autorizace udělena, a to až do přezkoušení odborné způsobilosti podle § 7 odst. 1 písm. f) autorizačního zákona

O pozastavení autorizace učiní Komora záznam do seznamu autorizovaných osob.

Autorizovaná osoba je povinna oznámit Komoře do 15 dnů všechny skutečnosti, které mají vliv na odejmutí nebo pozastavení autorizace. Opomenutí má za následek disciplinární řízení.

Výkon činností občany EU

 • Usazené osoby – platí stejná pravidla jako pro osoby s českou autorizací
 • Hostující osoby – platnost osvědčení je jeden rok

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

 • Ano.


Právní úprava

 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon)

Pojištění profesní odpovědnosti

 • Před započetím činnosti a po celou dobu jejího trvání musí mít uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škodu.
 • min. 250 000,- na jednu pojistnou událost

Související právní předpisy

 • Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
 • Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního, zrušena právním předpisem č. 63/2013 Sb.

Existující komunitární úprava

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7.9.2005 o uznání odborných kvalifikací.
 • Čl. 39,43 a 49 Smlouvy o založení Evropského společenství

zpět na dokument „Činnost autorizovaného inženýra – autorizace krok za krokem“

• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme