Činnost autorizovaného architekta – podmínky pro získání autorizace

V dokumentu naleznete podmínky pro vydání a další informace o povolovacím řízení o autorizaci architekta.zpět na dokument „Činnost autorizovaného architekta – oprávnění krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Česká komora architektů udělí na podkladě písemné žádosti autorizaci tomu, kdo:

 1. je občanem České republiky, nebo
 2. je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie než České republiky (dále jen “jiný členský stát“) a
 3. je plně způsobilý k právním úkonům,
 4. je bezúhonný. V tomto případě se za bezúhonného nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
  • pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s výkonem odborné činnosti podle tohoto zákona,
  • pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k osobě žadatele o udělení autorizace je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při výkonu činnosti autorizované osoby.
 5. získal vysokoškolské vzdělání získané studiem v oblasti architektury v bakalářském studijním programu trvajícím nejméně čtyři roky nebo magisterském studijním programu,
 6. vykonal odbornou praxi nejméně tři roky, je-li uchazeč absolventem magisterského studijního programu, nejméně pět let, je-li uchazeč absolventem bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání,
 7. úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti – Ke zkoušce odborné způsobilosti Komora připustí do šesti měsíců od obdržení písemné žádosti každého uchazeče, který splnil výše uvedené podmínky.
 8. složil předepsaný slib – Komora umožní složení předepsaného slibu každému uchazeči o autorizaci, který splnil výše uvedené podmínky, a to nejpozději do jednoho měsíce od úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti.

Komora může ve výjimečných případech podložených zejména úspěšnou odbornou činností uchazeče povolit výjimku z předepsaného vzdělání

Náležitosti žádosti

Žádost o udělení autorizace podává žadatel Komoře písemně na předepsaném tiskopisu, který musí být vyplněn čitelně a úplně, a který obsahuje tyto údaje (podle autorizačního řádu – vnitřní předpis profesní komory):

 1. jméno a příjmení, rodné jméno, popřípadě dřívější příjmení,
 2. akademický titul, vědeckou nebo pedagogickou hodnost,
 3. rodné číslo či jiný osobní identifikační údaj, státní občanství,
 4. adresu trvalého bydliště s uvedením čísla telefonu, případně faxu a e-mail adresu,
 5. kontaktní adresu, liší-li se od trvalého bydliště,
 6. požadavek na profesní označení (autorizovaný inženýr, autorizovaný technik, autorizovaný stavitel)
 7. druh, obor, popřípadě specializace požadované autorizace,
 8. dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru,
 9. soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený,
 10. údaje o předcházejících žádostech o autorizaci.

Doklady povinně přikládané k žádosti:

 1. Originál a kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 2. Doklady o vykonané odborné praxe
 3. Výpis z rejstříku trestu
 4. Soupis vybraných projektů, popřípadě realizovaných staveb a územně plánovacích dokumentací odborných statí a publikací, přijatelných patentů
 5. Potvrzení o účasti na pracích uvedených v příloze 4
 6. Popis dosavadní odborné činnosti
 7. Potvrzení odborné činnosti uvedené v příloze 6
 8. Doklad o plné způsobilosti k právním úkonům
 9. Kopie dokladu o změně příjmení

Výkon činností občany EU

Navrhovaná novela zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s implementací Směrnice 2006/36/EU novelizuje i zákon č. 360/1992 Sb.,(dále navrhované znění):

§ 30i

žadatel o registraci v žádosti uvede:

 1. vybrané činnosti, které hodlá na území ČR soustavně vykonávat,
 2. adresu pro doručování na území ČR,

přílohy:

žádost podle odst. 1 musí být doplněna listinami prokazujícími

 1. odbornou kvalifikaci,
 2. bezúhonnost – doklad o bezúhonnosti nesmí být starší 3 měsíců
 3. uzavření pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti,
 4. zaplacení správního poplatku stanoveného zvláštním předpisem za přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

V případě, že se chce zahraniční podnikatel usadit v ČR, musí si podat žádost o uznání odborné kvalifikace podle § 22 zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Zahraniční podnikatel může v ČR poskytovat služby architekta přeshraničně, a sice jako hostující architekt, architekt urbanista a krajinářský architekt.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • autorizace udělená Českou komorou architektů (ČKA) – autorizovaný architekt (§ 4 a § 7 zákona) ve formě „Osvědčení o autorizaci“
 • zápis do seznamu autorizovaných architektů vedeného ČKA

Výkon činností občany EU

 • zápis do seznamu hostujících registrovaných osob ve formě „Osvědčení o registraci osoby hostující“ – oprávnění k výkonu činnosti časově omezené na jeden rok

zápis do seznamu usazených registrovaných osob ve formě „Osvědčení o registraci osoby usazené“ – oprávnění k výkonu vybrané činnosti v daném oboru (časově neomezené)

Příslušný úřad

 • Česká komora architektů

Kontrolní a dozorové orgány

 • Autorizační rada, dozorčí rada

Postup udělení povolení

Zájemce o autorizace musí nejprve podat žádost o udělení autorizace České komoře architektů. V případě, že žádost splňuje všechny náležitosti, je žadatel připuštěn ke zkoušce odborné způsobilosti. Pokud žadatel úspěšně složí zkoušku, obdrží výzvu ke složení předepsaného slibu. Ke dni složení slibu je mu udělena autorizace a je zapsán do seznamu autorizovaných architektů. Také je mu vydáno osvědčení o autorizaci.

Výkon činností občany EU

uznávací orgán po posouzení odborné kvalifikace a jiné způsobilosti provede bezodkladně zápis do seznamu registrovaných osob usazených, popřípadě hostujících, nejpozději však do tří měsíců ode dne podání úplné žádosti nebo úplného oznámení; v případě důvodných pochybností o pravosti podkladů o odborné kvalifikaci postupuje uznávací orgán podle zvláštního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb.)

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • nejpozději do 6 měsíců od podání úplné žádosti je žadatel připuštěn ke zkoušce odborné způsobilosti
 • nejpozději do 1 měsíce po úspěšném složení zkoušky je žadatel vyzván ke složení slibu – v den složení slibu je zapsán do seznamu

Poplatky

 • poplatek za podání žádosti o uznání odborné kvalifikace ve výši 2000,- Kč dle § 30d zákona

navrhované znění:

§ 30i, odst. 2 písm. e) zákona

správní poplatek za přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích), ve znění pozdějších předpisů

Doba platnosti

 • povolení autorizace zaniká, jestliže autorizovaná osoba zemře nebo je prohlášena za mrtvou

Komora odejme autorizaci tomu (§ 10 zákona)

 1. kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena,
 2. komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace,
 3. komu byla autorizace udělena na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů,
 4. kdo se písemně vzdá autorizace.

Komora vyškrtne osobu, jejíž autorizace zanikla nebo které byla autorizace odejmuta ze seznamu autorizovaných osob

Komora pozastaví autorizaci autorizované osobě (§ 11 zákona)

 1. na dobu výkonu trestu odnětí svobody, ke kterému byla odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti, pro kterou jí byla autorizace udělena,
 2. na dobu trvání trestu zákazu výkonu činnosti autorizované osoby,
 3. na dobu trvání disciplinárního opatření, jímž byla pozastavena autorizace,
 4. pokud o to autorizovaná osoba písemně požádá.

Komora může autorizované osobě pozastavit autorizaci

 1. bylo-li proti autorizované osobě v souvislosti s výkonem její činnosti zahájeno trestní řízení pro trestný čin, a to až do vynesení pravomocného rozhodnutí,
 2. bylo-li zahájeno řízení o její způsobilosti k právním úkonům, a to až do pravomocného rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,
 3. jestliže autorizovaná osoba po dobu nejméně pět let nevykonávala činnost, pro kterou jí byla autorizace udělena, a to až do přezkoušení odborné způsobilosti podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona

o pozastavení autorizace učiní Komora záznam do seznamu autorizovaných osob; autorizovaná osoba je povinna oznámit Komoře do 15 dnů všechny skutečnosti, které mají vliv na odejmutí nebo pozastavení autorizace – opomenutí má za následek disciplinární řízení

Výkon činností občany EU

 • Usazené osoby – neomezeně
 • Hostující osoby – omezeno na jeden rok s možností opakovaného prodloužení

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

 • ano


Právní úprava

 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Pojištění profesní odpovědnosti

 • Ano. Před započetím činnosti a po celou dobu jejího trvání musí mít uzavřeno základní pojištění z odpovědnosti za škodu, podle zákona.

Související právní předpisy

 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci /…/ (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Autorizační řád

Existující komunitární úprava

 • Směrnice 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací

zpět na dokument „Činnost autorizovaného architekta – oprávnění krok za krokem“

Doporučujeme