Činnost Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ)

Český telekomunikační úřad byl zřízen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů ke dni 1. července 2000, jako samostatný správní úřad v působnosti vlády České republiky pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech telekomunikací. Jeho sídlem je Praha. Úřad se člení na odbory a samostatné oddělení interního auditu.

Vznik ČTÚ

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“) ke dni 1. května 2005 jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.

Úřad je právním nástupcem Českého telekomunikačního úřadu, který byl jako samostatný správní úřad zřízen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ke dni 1. července 2000.

Vzniku Úřadu předcházelo historicky významné období podstatných změn v telekomunikacích, kdy byl Úřad součástí různých ministerstev. Na základě zákona č. 474/1992 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky, a ústavního zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR, byl rozhodnutím ministra hospodářství České republiky k 1. lednu 1993 zřízen Český telekomunikační úřad jako 6. sekce Ministerstva hospodářství, v jehož působnosti byly telekomunikace do 31. října 1996. Od 1. listopadu 1996 přešly veškeré kompetence této sekce do působnosti Ministerstva dopravy a spojů, kde byly vykonávány až do 30. června 2000.

 

PŮSOBNOST

Působnost Českého telekomunikačního úřadu je dána zejména:

zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) – § 108 zákona,

zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů – § 37 zákona,

zákonem č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů – § 22 zákona,

zákonem č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti – § 6 zákona.

Působnost Českého telekomunikačního úřadu podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Český telekomunikační úřad podle tohoto zákona zejména:

 1. vydává všeobecná oprávnění, rozhoduje o jejich změně nebo zrušení a vede evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích,
 2. vydává opatření obecné povahy,
 3. provádí analýzy relevantních trhů v oblasti elektronických komunikací,určuje podniky s významnou tržní silou a ukládá jim zvláštní povinnosti,
 4. stanovuje poskytovatele univerzální služby v elektronických komunikacích a přezkoumává poskytování univerzální služby,
 5. stanovuje čisté náklady na poskytování univerzální služby a stanovuje, vybírá a vymáhá platby na jejich úhradu a zřizuje a spravuje účet univerzální služby,
 6. vydává rozhodnutí o ceně a vykonává kontrolu cen v oblasti elektronických komunikací,
 7. rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon,
 8. spolupracuje s příslušnými národními regulačními orgány členských států a s Komisí Evropských společenství,
 9. ukládá povinnosti nepeněžitého plnění,
 10. ověřuje odbornou způsobilost k obsluze vysílacích rádiových zařízení,
 11. vykonává působnost uznávacího orgánu podle zvláštního právního předpisu při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro přístup k regulované činnosti v oblasti elektronických komunikací nebo pro její výkon na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace pro výkon této činnosti získána nebo tato činnost vykonávána mimo Českou republiku státními příslušníky členských států Evropského společenství nebo jejich rodinnými příslušníky,
 12. stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky,
 13. vykonává státní kontrolu elektronických komunikací,
 14. ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností,
 15. vykonává správu rádiových kmitočtů a čísel, včetně vedení jejich databáze,
 16. provádí výběrová řízení,
 17. zabezpečuje harmonizaci využívání rádiového spektra a harmonizaci číslovacích plánů,
 18. zřizuje a spravuje radiokomunikační účet.
 19. předkládá ministerstvu informatiky věcné návrhy právních předpisů v oblasti elektronických komunikací a spolupracuje s ministerstvem informatiky na jejich přípravě,
 20. vydává prováděcí právní předpisy v oblasti elektronických komunikací v rozsahu zmocnění podle tohoto zákona,
 21. zabezpečuje oznamovací a informační povinnost ve vztahu ke Komisi Evropských společenství v otázkách patřících do jeho působnosti,
 22. vykonává státní statistickou službu,
 23. zabezpečuje mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací v případech stanovených vládou,
 24. získává a zpracovává v rámci statistického zjišťování údaje z oblasti elektronických komunikací od subjektů vykonávajících komunikační činnosti a fyzických osob za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, a poskytuje jednotlivé údaje získané při statistickém zjišťování ministerstvu informatiky,
 25. zabezpečuje vydávání Telekomunikačního věstníku prostřednictvím portálu veřejné správy.

Působnost Českého telekomunikačního úřadu podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad podle tohoto zákona dohlíží zejména:

 1. zda držitel poštovní licence a držitelé zvláštní poštovní licence plní poštovní povinnost a zvláštní poštovní povinnost způsobem podle § 33 a § 34,
 2. zda držitel poštovní licence a držitelé zvláštní poštovní licence nabízejí poštovní služby, na něž se vztahuje poštovní povinnost a zvláštní poštovní povinnost, podle poštovních podmínek, s nimiž Úřad vyslovil souhlas,
 3. zda držitel poštovní licence a držitelé zvláštní poštovní licence plní další povinnosti uložené jim tímto zákonem.

Dále Český telekomunikační úřad podle tohoto zákona zejména:

 1. provádí státní kontrolu,
 2. provádí dohled využitím poznatků získaných jiným způsobem,
 3. zaujímá stanovisko ke sporům týkajícím se poskytování a zajišťování základních služeb držitelem poštovní licence nebo držitelem zvláštní poštovní licence, o které byl požádán, pokud je toho k vyřešení sporu zapotřebí,
 4. nejméně jednou ročně vhodným způsobem zveřejní, včetně zveřejnění v Poštovním věstníku, souhrnnou zprávu o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence a držitelům zvláštní poštovní licence tímto zákonem,
 5. činí další opatření v zájmu řádného poskytování a zajišťování základních služeb,
 6. spolupracuje s Komisí Evropských společenství ve věcech týkajících se poštovních služeb.

Působnost Českého telekomunikačního úřadu podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad podle tohoto zákona zejména:

 1. uplatňuje, reguluje a kontroluje ceny poštovních služeb do zahraničí,
 2. uplatňuje, reguluje a kontroluje ceny služeb souvisejících s poskytování poštovních služeb do zahraniční,
 3. uplatňuje, reguluje a kontroluje ceny zahraničních poštovních služeb.

Působnost Českého telekomunikačního úřadu podle zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti

Český telekomunikační úřad podle tohoto zákona zejména:

 1. projednává správní delikty a přestupky,
 2. vybírá a vymáhá pokuty.

Český telekomunikační úřad vykonává i další činnosti, pokud to vyplývá z ustanovení výše uvedených právních předpisů anebo jiných právních předpisů. Ústředí Praha
Český telekomunikační úřad

Kontakty

Sídlo
Sokolovská 219
Praha 9
Poštovní adresa
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025
Telefon: 224 004 111
Fax: 224 004 830
Elektronická adresa: podatelna@ctu.cz

Odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací
Telefon: 224 004 761
Fax: 224 004 820

Odbor regulace poštovních služeb
Telefon: 224 004 852
Fax: 224 004 848

Odbor ekonomické regulace
Telefon: 224 004 651
Fax: 224 004 821

Odbor státní kontroly elektronických komunikací
Telefon: 224 004 688
Fax: 224 004 826

Odbor správy kmitočtového spektra
Telefon: 224 004 661
Fax: 224 004 823

 • rozhlasová služba (rozhlasové a televizní vysílání)
  Telefon: 224 004 699
 • pevná služba
  Telefon: 224 004 676
 • pozemní pohyblivá služba
  Telefon: 224 004 660
 • amatérská radiokomunikační služba
  Telefon: 224 004 725
 • družicová služba
  Telefon: 224 004 673
 • letecká a námořní služba
  Telefon: 224 004 709
  Fax: 224 004 824
 • správa poplatků
  Telefon: 224 004 674

Komise pro zkoušky odborné způsobilosti

 • všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby
 • všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (GOC)
 • omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (ROC)
 • všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby (pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty)
 • omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby (pro námořní pohyblivou službu v pobřežních cestách a vnitrozemské vodní cesty)
 • průkaz pozemního radiotelegrafisty
 • všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (LRC)
 • omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (SRC)

Telefon: 224 004 708
Tel./fax: 224 004 824

Komise pro zkoušky odborné způsobilosti

 • omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

Čechy
Sokolovská 219,Praha 9
Poštovní adresa
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025
Telefon: 224 004 504
Fax: 224 004 828

Morava a Slezsko
Kukučínova 8
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Telefon: 596 626 022
Fax: 596 620 252

Komise pro zkoušky odborné způsobilosti

 • průkaz HAREC operátora třídy A
 • průkaz NOVICE operátora třídy N

Telefon: 224 004 725
Fax: 224 004 823

zpět na začátek

Doporučujeme