Činnost nucených správců a likvidátorů – podmínky pro zapsání do seznamu

V dokumentu naleznete podmínky zápisu do seznamu nucených správců a náležitosti žádosti o zápis.zpět na dokument „Činnost nucených správců – oprávnění krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Registrace:

K tomu, aby mohl být samostatný likvidátor pojistných událostí zaregistrován, musí splnit následující požadavky:

 • Důvěryhodnost:

1.     Pro účely zákona  38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí  se za důvěryhodnou fyzickou osobu považuje fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům,
a) která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin hospodářský nebo pro jiný úmyslný trestný čin1) nebo, jejíž odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena (podmínka bezúhonnosti),
b) ohledně jejíhož majetku nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
c) která nebyla v posledních 5 letech přede dnem podání žádosti, se kterou je podle tohoto zákona spojena povinnost prokázání důvěryhodnosti fyzické osoby, členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, nebo byl-li insolvenční návrh na majetek takové právnické osobě zamítnut proto, že majetek této právnické osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek právnické osoby je zcela nepostačující,
d) které nebylo odejmuto povolení k provozování činnosti pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí pro porušení podmínek stanovených tímto zákonem.

2.     Pro účely zákona  38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí se za důvěryhodnou fyzickou osobu považuje rovněž fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, u níž nastaly skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) nebo c), jestliže
a) insolvenční soud zrušil konkurs jinak než usnesením o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
b) jde o osobu, která byla zvolena do funkce již za úpadku právnické osoby, nebo
c) jde o osobu, která se domůže v řízení podle zvláštního právního předpisu2) určení, že dosavadní funkci vykonávala s péčí řádného hospodáře.

3.    Nastanou-li skutečnosti mající za následek ztrátu důvěryhodnosti, je fyzická osoba povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit České národní bance a nesmí vykonávat činnost. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře, jestliže byla činnost vykonávána do zrušení registrace.

1) § 4, část druhá hlavy druhá a devátá zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 200e zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 • odborná způsobilost – odbornou způsobilostí se rozumí získání všeobecných a odborných znalostí nezbytných pro výkon jeho činnosti.

Všeobecné znalosti se prokazují dokladem o dokončení střední školy. Odborné znalosti se prokazují dokladem o absolvování odborného studia na střední nebo vysoké škole nebo složením odborné zkoušky základního stupně  pro  SAMOSTATNÉHO LIKVIDÁTORA  POJISTNÝCH  UDÁLOSTÍ. Odborným studiem se pro účely odborné způsobilosti rozumí středoškolské nebo vysokoškolské studium, zaměřené na problematiku pojišťovnictví, finančních služeb a s tím souvisejících oblastí. Odbornou zkoušku lze vykonat v instituci, která je oprávněna poskytovat vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti a je uvedena ve vyhlášce České národní banky, a způsobem stanoveným touto vyhláškou.

 • pojištění odpovědnosti

Žádosti a jejich náležitosti:

naleznete na webových stránkách České národní banky (ČNB), viz. „Tiskopisy žádostí, elektronická  podání“ a  „Povinné přílohy k žádostem“.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • zápis do seznamu

Příslušný úřad

 • Česká národní banka

Kontrolní a dozorové orgány

 • Česká národní banka

Postup udělení povolení

 • Zájemce si podá žádost o registraci do registru vedeném Českou národní bankou. Česká národní banka žadatele zapíše do registru do 60 dnů od doručení žádosti (za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené zákonem 38/2004 Sb.) O zápisu do registru vydá Česká národní banka registrovanému subjektu osvědčení.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Lhůta pro zápis do registru je do 60 dnů od doručení písemné žádosti pokud jsou splněny podmínky stanovené zákonem 38/2004 Sb.

Poplatky

 • 10 000 Kč

Doba platnosti povolení

 • registrace není časově omezena (možné je pouze zrušení zápisu v registru – na žádost nebo pokud přestane splňovat požadavky stanovené zákonem)

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

 • ne, i když jedním z požadavků pro zápis do registru je i předložení dokladu o odborné kvalifikaci

Vznik oprávnění uplynutím lhůty

 • V řízení se použije institutu vznik oprávnění uplynutím lhůty.

Právní úprava

 • z. č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)

Pojištění profesní odpovědnosti

Samostatný likvidátor pojistných událostí musí být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této činnosti s limitem pojistného plnění nejméně ve výši odpovídající hodnotě 500 000 eur na každou pojistnou událost, v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 000 000 eur.

Související právní předpisy

 • zákon č.  277/2009., o pojišťovnictví
 • občanský zákoník  (Pojistná smlouva je upravena ve čtvrté části návrhu nového občanského zákoníku. Občanský zákoník je však nutné číst jako celek)
 • Zákon  90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Vyhláška 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

zpět na dokument „Činnost nucených správců – oprávnění krok za krokem“

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme