Činnost prováděna hornickým způsobem – podmínky pro získání oprávnění

V dokumentu naleznete podmínky vydání oprávnění k provozování činnosti prováděné hornickým způsobem a další informace o povolovacím řízení.zpět na dokument „Činnost prováděna hornickým způsobem“

Podmínky udělení povolení

Osoba musí být odborně způsobilá, případně musí provozovat činnost prostřednictví odborně způsobilého zaměstnance. Odbornou způsobilost ověřují orgány státní báňské správy zkouškou před komisí.

Náležitosti žádosti

V žádosti o vydání oprávnění právnická nebo fyzická osoba uvede:

 • obchodní jméno, popřípadě jméno a příjmení,
 • sídlo, popřípadě místo podnikání nebo bydliště,
 • identifikační číslo, popřípadě rodné číslo,
 • požadovaný předmět činnosti,
 • jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo závodního, popřípadě závodního dolu nebo závodního lomu nebo projektanta, včetně jeho osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce,
 • jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo odpovědného řešitele geologických prací,
 • jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo odpovědné osoby,
 • jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo hlavního důlního měřiče.

K žádosti se přikládá:

 1. osvědčení odborné způsobilosti odpovědné osoby (viz. výše),
 2. doklady o právní existenci žadatele (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list. Zakladatelské listiny, apod.),
 3. doklad o zaplacení správního poplatku 1.000,- Kč.

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Jsou- li stanoveny požadavky na kvalifikaci, odbornou způsobilost či jiné požadavky, považují se tyto požadavky za splněné také tehdy, pokud fyzická osoba předloží potvrzení vydané příslušným orgánem členského státu Evropské unie v souladu s příslušnou směrnicí Evropské unie. Toto potvrzení je českým subjektům pro účely předložení v jiném členském státě vydáváno Českým báňským úřadem.

Další informace o povolovacím řízení

Příslušný úřad

 • Obvodní báňský úřad

Kontrolní a dozorové orgány

 • Orgány státní báňské správy

Postup udělení povolení

 • Žadatel vykoná zkoušku odborné způsobilosti, poté zašle žádost o udělení oprávnění příslušnému Obvodnímu báňskému úřadu. V řízení se postupuje dle správního řádu.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Lhůta pro rozhodnutí o žádosti činí 30 dnů ode dne, kdy příslušný úřad obdržel písemné oznámení provozovatele taxislužby, včetně jeho příloh.

Poplatky

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • 1.000,- Kč

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti není stanovena.

Vznik oprávnění uplynutím lhůty

 • Ano, v řízení se použije režim vzniku oprávnění uplynutím lhůty.

Právní úprava

 • Vyhl. 15/1995 Sb. (o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem),
 • Vyhl. 298/2005 (o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů),
 • Zákoník práce,
 • Správní řád,
 • Vyhl. 435/1992 Sb. (o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem),
 • Vyhl. 72/1988 o požívání výbušnin

Související právní předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb. , Správní řád

zpět na dokument „Činnost prováděna hornickým způsobem“

Doporučujeme