Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence v právu ES

Na návrh Evropské komise z roku 2000 se všechny společnosti v EU s veřejně obchodovanými cennými papíry při sestavování svých finančních výkazů řídí jednotnými mezinárodními účetními standardy. Komise dále ustanovila účetní regulační výbor, jehož funkcí je zajišťovat účel Komisních návrhů ke schválení či přijetí mezinárodních účetních norem.Na poli účetnictví je práce Komise řízena směrem k: zlepšování kvality, srovnatelnějšímu a transparentnějšímu finančnímu informačnímu poskytování společností a zaručení slučitelnosti mezi účetními nařízeními a mezinárodními finančními vykazovacími standardy. Komise také úzce spolupracuje s mezinárodními organizacemi: IASB, IFAC, OECD, World Bank, UNCTAD, atd…

Evropská rada na zasedání v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 zdůraznila potřebu urychlit dotvoření vnitřního trhu finančních služeb, stanovila lhůtu pro provedení akčního plánu Komise pro finanční služby na rok 2005 a vyzvala k přijetí opatření, která by zlepšila srovnatelnost finančních výkazů společností Společenství, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Dne 13. června 2000 Komise uveřejnila sdělení „Strategie účetního výkaznictví EU: cesta vpřed“, v nichž navrhla, aby všechny společnosti Společenství s veřejně obchodovanými cennými papíry sestavovaly své konsolidované finanční výkazy v souladu s jednotným souborem účetních standardů, a to jmenovitě s mezinárodními účetními standardy (IAS), nejpozději do roku 2005.

Hlavními harmonizačními nástroji na poli účetnictví uvnitř EU jsou:

  • Nařízení (EC) číslo 1606/2002 Evropského Parlamentu a Rady z 19. srpna 2002 k aplikaci mezinárodních účetních norem (IAS nařízení) harmonizují finanční informace prezentované veřejně zapsanými společnostmi k příkazu v zajištění vysokého stupně transparentnosti a srovnatelnosti finančních výkazů.
  • Čtvrtá směrnice Rady 660/1978/EEC z 25. července 1978 (naposledy doplněna směrnicí 51/2003EC) a sedmá směrnice Rady 349/1983EEC z 13. června 1983 (opět ve znění nejnovějšího doplnění směrnicí 51/2003/EC).

Čtvrtá směrnice Rady 660/1978/EEC je založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o ročních účetních závěrkách některých forem společností. Plné, české, neúřední revidované znění této směrnice je možno nalézt na této stránce pod clx číslem 31978L0660, směrnici 51/2003/EC, jež jí mění pak na stejné stránce pod číslem 32003L0051.

Sedmá směrnice Rady 349/1983/EEC je k nalezení na stejné adrese pod číslem clx 31983L0349.

Výbory související s účetnictvím

Spojovací výbor Contact committee je poradní orgán složený z reprezentantů členských států a reprezentantů Komise. Byl zřízen Komisí ke splnění požadavku obsaženém v článku 52 směrnice 660/1978/EEC. Funkcemi Spojovacího výboru jsou:

  • zprostředkovat harmonizované aplikace Účetních směrnic pravidelnými schůzkami jednotlivou dohodou v jednotlivých problémech vyvstávajících v souvislosti s jejich aplikací
  • doporučovat Komisi, když je to nezbytné, dodatky či návrhy k opravám Účetních směrnic

Účetní regulační výbor Accounting Regulatory Committee (ARC) je složen z reprezentantů členských zemí a předsedá mu Komise. Výbor byl ustanoven Komisí, aby naplnil článek 6 IAS nařízení EC/1606/2002. Funkce výboru je regulační a spočívá v zajištění účelu Komisních návrhů ke schválení či přijetí mezinárodních účetních norem jak předpokládá článek 3 IAS nařízení.

Plné znění 2. mezinárodního standardu účetního vykazování v českém jazyce

Součástí oborové příručky Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

zpět na začátek

• Témata: Daně a účetnictví

Doporučujeme