Činnost účetních poradců – Podmínky získání živnostenského oprávnění

V textu jsou uvedeny podmínky pro získání živnostenského oprávnění pro Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence – kdo může danou živnost provozovat, kdo oprávnění vydává, jaké doklady a informace uváděné ve formuláři jsou třeba v případě ohlášení živnosti vázané fyzickou osobou s bydlištěm na území ČR.Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Živnost může provozovat fyzická či právnická osoba, která splňuje zákonné podmínky, tedy dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, předloží doklad o tom, že nemá vůči územním finančním orgánům daňové nedoplatky-doklad nesmí být starší než 3 měsíce vystaví ho místně příslušný finanční úřad, a doklad o tom, že, pokud osoba na území ČR podniká či podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného, na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti-doklad, ne starší tří měsíců, vystaví místně příslušná správa sociálního zabezpečení(U právnické osoby musí tyto požadavky splňovat odpovědný zástupce). Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel splňovat pro provozování živnosti vázané zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost, která je upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č.2 živnostenského zákona, nebo stanovena touto přílohou. Je-li v Příloze č.2 uvedena odborná způsobilost spočívající ve vyučení v oboru nebo ve středoškolském vzdělání zakončeném maturitní zkouškou, splnění podmínky vzdělání se prokazuje též dokladem o rekvalifikaci podle § 22 odst. 1 písm. e) ŽZ a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru.
Odborná způsobilost spočívající v délce praxe se nevyžaduje u fyzické osoby, která příslušnou živnost již provozovala nebo pro ni byla ustanovena jako odpovědný zástupce alespoň po dobu poloviny délky praxe uvedené v příloze č. 2 ŽZ. Občan ČR může odbornou způsobilost též prokázat dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem dle zákona č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace, jímž je pro živnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu. Odborná způsobilost může být též doložena doklady o odborné kvalifikaci prokazujícími odbornou kvalifikaci stanovenou pro jednotlivé živnosti dle přílohy č. 2 živnostenského zákona.

Živnost nelze provozovat, pokud soud uložil podnikateli zákaz činnosti v oboru (určena je i délka tohoto zákazu), když byl na majetek podnikatele prohlášen konkurz, či v případě, když byl návrh na konkurz zrušen pro nedostatek majetku.

Živnostenské oprávnění vydává místně příslušný živnostenský úřad (Živnostenský odbor MěÚ)do 15 dnů od doručení ohlášení, jsou-li splněny všechny náležitosti. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na živnostenském úřadu či na podatelně MěÚ. Ohlášení je možno podat osobně či poštou. Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti. Dále může oznámit přerušení provozování živnosti (pouze předem, nikoli zpětně!) či požádat o zrušení živnostenského oprávnění. Pro všechny tyto úkony jsou tiskopisy k dostání jak uvedeno výše.

Živnostenský úřad (odbor MěÚ) postupuje podle zákona č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání,ve znění pozdějších předpisů (dále např. dle nařízení Vlády ČR č. 491/2004 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností a dle správního řádu) a dalších souvisejících zákonů a předpisů, včetně zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských zemí EU.

Při ohlášení živnosti vázané fyzickou osobou s bydlištěm na území ČR, potřebuje tato osoba následující doklady:

 • Ohlášení živnosti (formulář k dostání na živnostenském úřadě či internetu; kontakty na jednotlivé živnostenské úřady).
 • Výpis z rejstříku trestů podnikatele či jeho odpovědného zástupce(ne starší tří měsíců,doklad je třeba uhradit částkou 50,-Kč). Doklad může být nahrazen dokladem o odborné způsobilosti, pokud ten zároveň prokazuje bezúhonnost.
 • Výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců.
 • Výše uvedené doklady o tom, že osoba nemá nedoplatky od finančního úřadu a správy sociálního zabezpečení.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku 1.000,- Kč za každou ohlašovanou živnost.
 • Doklad o vlastnickém či jiném právu k objektům a prostorám, kde bude místo podnikání (pouze není-li totožné s místem bydliště).
 • Úředně ověřené (neučiní-li ho osobně před živnostenským úřadem) čestné prohlášení odpovědného zástupce (pokud je ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce a převzetím povinností stanovených zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce již ustanoven.

Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popřípadě odbornou způsobilost jeho odpovědného zástupce.

Ve formuláři „ohlášení živnosti vázané“ pro fyzické osoby uvádí tato osoba zejména následující informace:

 • Osobní údaje a adresu bydliště.
 • Prohlášení o tom, zda jí byl uložen zákaz činnosti, zda u ní trvá překážka v provozování živnosti, zda jí bylo v posledních třech letech zrušeno živnostenské oprávnění.
 • Provozuje-li živnost prostřednictvím odpovědné ho zástupce, pak tyto údaje i o něm.
 • Předmět podnikání.
 • Místo podnikání.
 • Identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
 • Provozovnu/y v nichž bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění.
 • Datum zahájení provozování živnosti a, pokud má být živnost provozována na dobu určitou, i datum ukončení provozování živnosti.

Součástí oborové příručky Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

zpět na začátek

• Témata: Daně a účetnictví

Doporučujeme