Consumer conditions scoreboard – sedmé vydání

Evropská komise uveřejnila další vydání pravidelné zprávy, ve které hodnotí postavení spotřebitelů v jednotlivých členských zemích EU.Evropská komise dvakrát do roka vydává tzv. Consumer Scoreboard, ve kterém z různých hledisek hodnotí úroveň spotřebitelských trhů a postavení spotřebitelů v jednotlivých členských zemích EU. Právě postavení spotřebitelů napříč členskými státy EU je předmětem zkoumání jarního vydání této hodnotící zprávy (Consumer Conditions Scoreboard).

Pro účely hodnocení je používán „Consumer Conditions Index“, ve kterém jsou zohledněny takové aspekty jako důvěra spotřebitelů ve státní instituce a spotřebitelské organizace, počet stížností spotřebitelů, dostupnost soudní ochrany či alternativního řešení sporů nebo bezpečnost výrobků. Zdroje, ze kterých tvůrci indexu vycházejí, jsou zejména průzkumy veřejného mínění, odborné studie a statistické údaje Eurostatu a členských států.

Oproti loňskému roku došlo ke zvýšení souhrnného indexu o jeden bod (na 62) a zlepšení bylo zaznamenáno celkem v 19 státech (včetně ČR). Ze zprávy je rovněž patrné, že mezi jednotlivými členskými státy stále panují značné rozdíly (Lucembursko: 74; Bulharsko: 49). Ačkoliv tedy postupně dochází k posilování postavení spotřebitelů, stále je zde značný prostor pro zlepšení, zejm. v nových členských státech. Z hlediska dalšího prohlubování vnitřního trhu je potom hlavním úkolem, před kterým členské státy stojí, zvýšení důvěry spotřebitelů a obchodníků v přeshraniční elektronický obchod. Komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku John Dalli uvedl: „Vyzývám politické představitele a další zúčastněné strany v členských státech, aby výsledky dnešní hodnotící zprávy využili k vytvoření kvalitního prostředí pro spotřebitele. Pouze spotřebitelé, kteří znají svá práva a vědí, jak je uplatňovat, mohou plně využít potenciál jednotného trhu a podpořit tak inovace a růst. Je proto prvořadé vytvořit správné podmínky k tomu, aby byl tento mohutný potenciál využit ve prospěch evropského hospodářství, spotřebitelů a podniků.“1

Hodnocení České republiky je v celkovém srovnání mírně podprůměrné (souhrnný index 55), od roku 2009 však index zaznamenává postupné zlepšování postavení českých spotřebitelů (2009: 48; 2010: 52). Z dílčích poznatků je zajímavé např. zjištění, že od roku 2010 došlo k výraznému nárůstu důvěry spotřebitelů ke spotřebitelským organizacím. Oblastí, ve které jsou výsledky České republiky výrazně nad průměrem EU, je povědomí spotřebitelů o jejich právech: např. otázky týkající se délky záruky na zakoupené zboží a možnosti odstoupení od smlouvy při smlouvě uzavřené na dálku správně zodpovědělo více než 80% respondentů.

Úplné znění hodnotící zprávy Consumer Conditions Scoreboard můžete nalézt na následující stránce Evropské komise

1http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/510&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Doporučujeme