Daň z piva a daň z vína a meziproduktů

Problematika spotřební daně z piva a spotřební daně z vína a meziproduktů je upravena zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.Daň z piva

Předmětem daně z piva se rozumí:

  • výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu, nebo
  • směsi výš uvedeného výrobku s nealkoholickými nápoji uvedené pod kódem nomenklatury 2206 obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu.

Základem spotřební daně z piva je množství piva vyjádřené v hektolitrech, přičemž zákon v § 85 stanoví základní sazbu daně a snížené sazby daně pro malé nezávislé pivovary zařazené do pěti velikostních skupin v závislosti na roční produkci piva.

Malý nezávislý pivovar

Malým nezávislým pivovarem je pivovar, jehož roční výroba piva, včetně piva vyrobeného v licenci, není větší než 200 000 hl a splňuje tyto základní podmínky:

  • není právně ani hospodářsky závislý na jiném pivovaru,
  • nadzemní ani podzemní provozní a skladovací prostory nejsou technologicky, či jinak propojeny s prostorami jiného pivovaru.

Daň z vína a meziproduktů

Předmětem daně z vína a meziproduktů pro účely zákona o spotřebních daních jsou vína, fermentované nápoje a meziprodukty uvedené pod kódy nomenklatury 2204, 2205, 2206, které obsahují více než 1,2 % objemových alkoholu, nejvýše však 22 % objemových alkoholu.

Základem spotřební daně z vína a meziproduktů je množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech. Z hlediska stanovení sazby spotřební daně z vína a meziproduktů je třeba zvláštní pozornost věnovat zejména správnému určení předmětu daně v souladu s ustanovením § 93 odstavec 2, 3 a 4 zákona o spotřebních daních, který rozlišuje:

  • šumivá vína (sazba spotřební daně 2 340,- Kč/hl),   
  • tichá vína (sazba spotřební daně 0,- Kč/hl)
  • meziprodukty (sazba spotřební daně 2 340,- Kč/hl).

Pro dopravu tichého vína v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky a povinnosti malého výrobce vína, jsou specifikovány v ustanoveních §§ 100, resp. 100a zákona o SPD ( § 19 odstavec 2 písmeno a).

Malý výrobce vína

Malým výrobcem vína se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která vyrábí výhradně tiché víno, přičemž průměrná roční výroba nepřevýší 1 000 hl a toto víno není vyráběno v podniku na výrobu vybraných výrobků (§ 19  odstavec 2 písmeno a) zákona o SPD).

Doporučujeme