Dodavatel rozmnožovacího materiálu – podmínky pro udělení registrace a náležitosti žádosti

V dokumentu naleznete podmínky pro udělení registrace dodavatele osiva a sadby a náležitosti oznámení a další informace o povolovacím řízení.zpět na dokument „Dodavatel rozmnožovacího materiálu – registrace krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Prokázání odborné způsobilosti a uhrazení správního poplatku.

Náležitosti žádosti

 1. u fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, identifikační číslo, místo trvalého pobytu nebo pobytu , místo podnikání, liší-li se toto od místa trvalého pobytu nebo pobytu, u právnické osoby obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky,
 2. druh a rozsah činnosti, na niž je žádána registrace,
 3. jméno a příjmení osoby odpovědné za výkon registrované činnosti,
 4. registrační číslo, bylo-li již osobě žádající o registraci dříve přiděleno podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Rozhodnutí o registraci dodavatele.

Příslušný úřad

 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 30 dní dle správního řádu

Poplatky

 • Poplatek 100 Kč. dle zákona o správních poplatcích

Doba platnosti povolení

 • Povolení se vydává na dobu neurčitou

Právní úprava

 • zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

Související právní předpisy

 • Vyhláška č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu.

Existující komunitární úprava

 • Směrnice Rady 98/56/ES ze dne 20. července 1998 o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin na trh (čl. 8 odst. 1, 2)
 • Směrnice Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (čl. 6 odst. 1, čl. 8 odst. 1)
 • Směrnice Rady 92/33/ES ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh (čl. 6 odst. 1, čl. 8 odst. 1)

zpět na dokument „Dodavatel rozmnožovacího materiálu – registrace krok za krokem“

Doporučujeme