Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly – podmínky pro získání pověření

V dokumentu naleznete podmínky pro udělení pověření a další informace o povolovacím řízení k výkonu odborné činnosti „Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly“.zpět na dokument „Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly“

Podmínky udělení povolení

Pověření k provádění technickobezpečnostního dohledu lze udělit jen osobě, která má odborné, personální a materiální vybavení a splňuje podmínky pro kvalifikovaný výkon dohledu.

Odborné vybavení

Odborné vybavení se prokazuje:

 • výpisem z obchodního rejstříku,
 • živnostenským listem,
 • referencemi k výkonu TBD nebo souvisejících činností,
 • dalšími odbornými předpoklady, kterými jsou například osvědčení o akreditaci, osvědčení o zavedení systému jakosti, členství a činnosti v profesních sdruženích apod.

Personální vybavení

Personální vybavení se prokazuje:

 • bezúhonností členů statutárního orgánu a osoby nebo osob odpovědných za výkon TBD prokázanou výpisy z rejstříku trestů,
 • doložením pracovně-právního nebo smluvního vztahu s osobou nebo osobami odpovědnými za výkon TBD nebo zpracování Posudků, splňujícími předpoklady pro jeho kvalifikovaný výkon dle článku 2, odst. 5,
 • souhlasem fyzické osoby s jejím určením jako osoby odpovědné za výkon TBD nebo zpracování Posudků,
 • dostatečným počtem zaměstnanců pokrývající potřebný rozsah provádění TBD nebo zpracování Posudků, v odpovídajícím odborném složení, které se prokáže předložením:
 • organizační struktury,
 • počtem zaměstnanců a jejich pracovními úvazky zajišťující TBD a zpracovávání Posudků
 • profesní skladbou zaměstnanců (uvedení počtu pracovníků jednotlivých profesí, jejich vzděláním a praxí při výkonu TBD, zpracování posudků, nebo souvisejících činností), kteří budou provádět TBD nebo zpracovávat Posudky,
 • specifikací činností souvisejících s výkonem TBD zajišťovaných smluvně odbornými organizacemi.

Materiálové vybavení

Materiálové vybavení se prokazuje:

 • dostatečnými prostory vyhrazenými pro potřeby výkonu TBD a jejich odpovídající strukturou (dílny, laboratoře, sklady kanceláře atd.), prokázanými předložením organizační struktury s uvedením umístění jednotlivých částí souvisejících s výkonem TBD,
 • dostupností průzkumné a přístrojové techniky, laboratorního a dílenského vybavení, prokázanou seznamem této techniky, případně doplněné smlouvami o jejich zajištění,
 • vybavením výpočetní technikou a programovým vybavením pro specializované činnosti související s výkonem TBD nebo zpracováním Posudků, prokázané seznamem této techniky, případně doplněné smlouvami o jejich zajištění.

Předpoklady pro kvalifikovaný výkon technickobezpečnostního dozoru

Předpoklady pro kvalifikovaný výkon TBD nebo zpracování Posudků se prokazují:

 • splněním kvalifikačních předpokladů pro výkon TBD jednotlivých kategorií vodních děl nebo zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska TBD:

Požadovaná kvalifikace se liší podle kategorie vodního díla:

 1. kategorie: ukončené vysokoškolské vzdělání v rozsahu magisterského studia stavebního inženýrství v oboru vodní stavby a vodní hospodářství + nejméně 10 let při provádění TBD v rozsahu požadavků stanovených vyhláškou č. 471/2001 Sb., nebo dříve vyhláškou č. 62/1975 Sb. Odborná praxe při provádění TBD musí být vykonávána až do termínu podání žádosti o pověření.
 2. kategorie: ukončené vysokoškolské vzdělání v rozsahu magisterského studia stavebního inženýrství v oboru vodní stavby a vodní hospodářství + nejméně 5 let při provádění TBD v rozsahu požadavků stanovených vyhláškou č. 471/2001 Sb., nebo dříve vyhláškou č. 62/1975 Sb. Odborná praxe při provádění TBD musí být vykonávána nejpozději 2 roky před termínem podání žádosti o pověření.
 3. kategorie:
  1. ukončené vysokoškolské vzdělání v rozsahu magisterského studia technického směru s vazbou na vodní díla + nejméně 3 roky při provádění TBD v rozsahu požadavků stanovených vyhláškou č. 471/2001 Sb., nebo dříve vyhláškou č. 62/1975 Sb. nebo nejméně 5 let při navrhování, provádění a provozování vodních děl odpovídající III. nebo vyšší kategorii
  2. ukončené středoškolské vzdělání technického směru s vazbou na vodní díla + nejméně 5 let při provádění TBD v rozsahu požadavků stanovených vyhláškou č. 471/2001 Sb., nebo dříve vyhláškou č. 62/1975 Sb. nebo nejméně 8 let při navrhování, provádění a provozování vodních děl odpovídající III. nebo vyšší kategorii.

Náležitosti žádosti

 • Identifikační údaje žadatele (název, právní forma, adresa, IČ, údaje o zapsání do obchodního rejstříku
 • přesná specifikace žádosti (kategorie vodního díla, na kterou žádá o pověření k provádění TBD, případně žádost o zpracování posudků bez rozdílu kategorie,
 • jméno a podpis statutárního zástupce žadatele

K žádosti se přikládá:

 1. Originál nebo ověřená kopie živnostenského listu nebo výpisu z Obchodního rejstříku (žadatel musí doložit, že je podnikatelem v oblasti týkající se projektování nebo provozování vodních děl)
 2. Reference k výkonu TBD nebo souvisejících činností (není povinnou přílohou)
 3. Originály nebo ověřené kopie odborných osvědčení, kterými jsou například osvědčení o akreditaci, osvědčení o zavedení systému jakosti, členství a činnosti v profesních sdruženích apod. (není povinnou přílohou)
 4. Výpis z rejstříku trestů členů statutárního orgánu a osoby odpovědné za výkon TBD
 5. Originál nebo ověřená kopie dosaženého vzdělání a praxe zástupce žadatele odpovědného za výkon TBD (požadovaná kvalifikace se liší podle kategorie vodního díla – podrobnosti viz. tabulka)
 6. Charakteristika odborného, personálního a materiálního vybavení a kvalifikačních předpokladů pro výkon TBD, přiměřeně k rozsahu žádosti a právní formě žadatele.

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly není právními předpisy Evropské Unie upraven a je ponechán na národních právních úpravách vzhledem k značné rozdílnosti způsobu a podmínek provádění v jednotlivých státech. Vzhledem k tomu by se stanovená praxe provádění dohledu podle prováděcí vyhlášky č. 471/2001 Sb., o výkonu technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly, a její délka posuzovala samostatně podle charakteru právních předpisů a praxe státu žadatele.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Pověření

Příslušný úřad

 • Ministerstvo zemědělství

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo zemědělství

Postup udělení povolení

 • Žádost schvaluje a pověření vydává Ministerstvo zemědělství

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 30 dní od podání žádosti, ve složitějších případech 60 dní

Poplatky

 • Není třeba uhradit žádný poplatek

Doba platnosti povolení

 • Na dobu neurčitou, ale veškeré změny podmínek rozhodných a posuzovaných při udělování pověření je třeba neprodleně nahlásit, a to včetně ukončení provádění dohledu a seznamu vodních děl nad kterými v uplynulém kalendářním roce byl prováděn technickobezpečnostní dohled.
 • Pověření může být odejmuto, jestliže po určitou dobu pověřená osoba technickobezpečnostní dohled nevykonává.

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

 • Ano

Vznik oprávnění uplynutím lhůty

 • Ne

Právní úprava

 • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (§61)
 • Vyhláška č. č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

Pojištění profesní odpovědnosti

 • Ne

zpět na dokument „Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly“

Doporučujeme