Dohoda o investičních opatřeních souvisejících s obchodem (TRIMs)

Státy často stanovují zahraničním investorům podmínky, aby podpořily diverzifikaci industrializace dané země. V případech, kdy ovlivňují obchod, hovoříme o investičních opatřeních souvisejících s obchodem (TRIMs). Tato opatření zahrnují pobídky, daňové úlevy a poskytování pozemků nebo služeb za zvýhodněných podmínek. Výsledkem Uruguayského kola úmluvy GATT byla proto mimo jiné dohoda o TRIMs, resp. o regulaci či zákazu některých aktivit odporujícím příslušným principům GATT.Státy často stanovují zahraničním investorům podmínky, aby podpořily diverzifikaci industrializace. V případech, kdy ovlivňují obchod, hovoříme o investičních opatřeních souvisejících s obchodem (TRIMs).

TRIMs jsou opatření přijímaná vládami na přilákání a regulaci zahraničních investic. Zahrnují pobídky, daňové úlevy a poskytování pozemků nebo služeb za zvýhodněných podmínek. Vlády mohou také zavést podmínky, které přilákají investice v zájmu národních priorit. Požadavek lokálního objemu, který vyžaduje od investora spotřebu určitého množství místních zdrojů, je příkladem opatření na podporu domácího průmyslu skrze investice.

TRIMs mohou být pozitivní nebo negativní. Pozitivní TRIMs zahrnují stimuly pro podniky k investování v určité lokalitě. Jde například o:

 • daňové pobídky, daňové prázdniny
 • dotace související se zaměstnáváním nebo umístěním

Vyspělé i rozvojové země používají pozitivní TRIMs ve velké míře. Negativní TRIMs zpravidla zahrnují nějakou formu omezení činnosti podniku jako podmínku její investice. Takovým omezením je například:

 • povinná výroba – podmínkou založení podniku je výroba určitého zboží pro místní spotřebu
 • exportní rovnováha – podnik je nucen vyvážet zboží v objemu, který dováží, aby nepoškodil platební bilanci země

Negativní TRIMs využívají především rozvojové země. Když bylo zahájeno Uruguayské kolo jednání Světové obchodní organizace (World Trade Organization – WTO), USA navrhly regulaci investičních opatření narušujících obchod.

Obsah dohody o TRIMs

Výsledkem Uruguayského kola byly dvě části dohody – prohlášení o principu a zákaz některých aktivit.

Prohlášení o principu stanoví, že žádná země by neměla zavést opatření, které by odporovalo dvěma důležitým principům GATT:

 • národnímu zacházení
 • zákazu kvantitativních omezení

Následující opatření byla shledána v rozporu s principy Všeobecné dohody o clech a obchodu(GATT – General Agreement on Tariffs and Trade) a musejí být odstraněna. První dvě opatření jsou zakázána, protože odporují principu národního zacházení. Zbylá tři jsou zakázána, protože jsou v rozporu z články GATT o kvantitativních omezeních exportu a importu.

 • požadavek místního objemu – podnik musí využívat určitý objem nebo hodnotu místních produktů
 • importní rovnováha – podnik musí exportovat zboží ve stejném objemu jako dováží
 • dovozní omezení – omezení dovozu odvozením jeho rozsahu od rozsahu vývozu nebo požadavku místního objemu
 • omezení zahraniční směny – omezení přístupu podniku k zahraniční směně ve vztahu k zahraniční směně generované jeho vývozy
 • vývozní omezení – omezení vývozu podniku jeho vztažením k podílu celkové produkce nebo k typu vyváženého produktu

Dohoda stanoví přechodné období pro odstranění zakázaných TRIMs. Pro vyspělé země to byly dva roky od 1995, kdy dohoda vstoupila v platnost. Rozvojové země mají přechodné období až pět let a nejméně vyvinuté země až sedm let.

Dopady na světový obchod

TRIMs byly důležité zejména pro rozvojové země, které byly zvyklé podporovat rozvojové cíle, jako například posilování domácího průmyslu pomocí zavádění požadavků místního objemu a expanzi exportu pomocí požadavků exportního výkonu. V mnoha případech byly TRIMs určeny k řešení restriktivních obchodních praktik nadnárodních korporací a jejich antikonkurenčního chování. Proto není dohoda o TRIMs, zakazující jejich používání v některých oblastech, všeobecně vnímána rozvojovými zeměmi kladně, zatímco vyspělé země ji podporují. Rozvojové země poukazují na to, že pokud jsou opatření přijata na zákaz používání TRIMs, problémy související s nadnárodními korporacemi (například cenový přesun, který jim umožňuje platit nižší daně) by měly být obsaženy v nových pravidlech.

Dohoda TRIMs je všeobecně považována za nejpřínosnější pro nadnárodní korporace. Jelikož k většině zahraničních investic dochází mezi vyspělými zeměmi, podle rozvojových zemí jejich TRIMs ovlivňují obchod více než TRIMs rozvojových zemí. Nicméně dohoda je zaměřena na TRIMs, která nejvíce uplatňují rozvojové země. Dohoda dále omezuje rozsah domácí kontroly nadnárodních korporací bez rovnovážných opatření. Dohoda by měla obsahovat opatření o hospodářské soutěži a povinnostech podniků.

Výbor pro obchod se zbožím měl vypracovat revizi Dohody o TRIMs do pěti let od data její platnosti, v níž by zhodnotil, zda Dohoda potřebuje dodatečná ustanovení o investiční politice a hospodářské soutěži. Mělo se tak stát v roce 2000, ale vzhledem k pokračující diskuzi v pracovních skupinách WTO pro hospodářskou soutěž a investice, bude rozhodnutí o dojednání dalších ustanovení přijato v rámci činnosti pracovních skupin. Spotřebitelské organizace musejí být připraveny hrát aktivní roli v jednání o oddělených dohodách o hospodářské soutěži a o investicích. Mezitím se některé rozvojové země pokouší vyjednat delší přechodná období pro realizaci dohody o TRIMs.

Doporučujeme