Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020

Dohoda o partnerství je základní zastřešující dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) v programovém období 2014–2020. Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur.Dohoda o partnerství analyzuje na základě evropských, národních i regionálních strategických dokumentů současnou socioekonomickou situaci České republiky, zdejší disparity, rozvojové potřeby a potenciál. Definuje priority a očekávané výsledky pro celé programové období. Tato analýza je klíčovým ukazatelem, kam bude směřována podpora z ESI fondů. Součástí Dohody o partnerství jsou mimo jiné i základní implementační opatření či popis integrovaných přístupů. Nedílnou obsahem dokumentu je i příloha k naplňování předběžných podmínek, což je soubor opatření, která musí být splněna, aby Česká republika mohla čerpat finanční prostředky z ESI fondů.

Dohoda o partnerství je vzhledem ke svému charakteru zastřešujícího strategického dokumentu pro programové období 2014–2020 určující a svým obsahem závazná i pro jednotlivé programové dokumenty. Hierarchicky jim je nadřazena a tyto programy z ní svým zaměřením a obsahem vycházejí. Detailní informace týkající se programů však v Dohodě o partnerství nejsou obsaženy, tento dokument se pohybuje na více obecné rovině. Dílčí záležitosti spojené s budoucím fungováním jednotlivých programů budou obsaženy v samotných programových dokumentech.

Dohoda o partnerství byla definitivně schválena Evropskou komisí dne 26. srpna 2014, čímž byl ukončen téměř tříletý proces vyjednávání o tomto dokumentu.

Pod vedením MMR byla Dohoda o partnerství připravována v rámci širokého partnerství, které zahrnovalo zástupce Evropské komise, ostatních resortů, regionálních i místních samospráv, zaměstnavatelských i zaměstnaneckých svazů, neziskového sektoru, akademické sféry a mnohé další. Dohoda o partnerství je tedy dokument založený na široké shodě všech zainteresovaných aktérů v ČR. Právě na tento aspekt kladlo MMR během celé doby přípravy maximální důraz. Cílem MMR bylo zpracování klíčového strategického dokumentu v takové podobě, s kterou se budou identifikovat všichni zapojení partneři v ČR. Jen takovýto dokument může být kvalitním základním stavebním kamenem pro úspěšné čerpání finančních prostředků z ESI fondů v programovém období 2014–2020.

Dokumenty:

Dohoda o partnerství ve verzi schválené Evropskou komisí dne 26. 8. 2014

Další související dokumenty naleznete na portálu strukturalni-fondy.cz

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme