Plné texty dohod MPO a MZV o podpoře exportu z června 2014

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“), se sídlem Na Františku 32,  110 15, Praha 1, zastoupené ministrem Ing. Janem Mládkem, CSc.,
a
Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV“), se sídlem Loretánské náměstí 5, 118 00, Praha 1 – Hradčany, zastoupené ministrem PhDr. Lubomírem Zaorálkem,
(společně dále „strany“)

Rámcové dohody o zásadách spolupráce při zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie ČR, podepsané ministrem zahraničních věcí a ministrem průmyslu a obchodu 26. června 2014. Dohody nahradili předchozí ujednání z roku 2013.Rámcová dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí o zásadách spolupráce při zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie České republiky

dospěly k následující dohodě:

1. Základní ustanovení

1.1. Obě strany plně spolupracují za účelem zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie a při využívání globálních příležitostí pro české podnikatele a ve prospěch české ekonomiky.

1.2. Základem systému podpory exportu a ekonomické diplomacie pro podnikatele jsou:

 • Společné Klientské centrum pro podnikatele (dále „Klientské centrum“). Klientské  centrum bude jednotným kontaktním bodem pro stávající i potenciální vývozce v České republice. Na řízení Klientského centra, které bude umístěno v prostorách agentury CzechTrade, se budou obě strany podílet společně. Činnost Klientského  centra bude upravena zvláštní dohodou MPO a MZV.
 • Jednotná zahraniční síť České republiky pro podporu exportu (dále „jednotná zahraniční síť“) spojující ekonomické činnosti zastupitelských úřadů ČR (dále „ZÚ“) a zahraničních kanceláří agentury CzechTrade (dále „CT“).
 • Nabídka služeb pro české podnikatelské subjekty. Služby pro české podnikatelské subjekty pokrývají přímé podnikatelské vztahy (business-to-business, „B2B“), vztahy, v nichž participuje zahraniční státní nebo obecně veřejnoprávní subjekt (business-to-government, „B2G“), a projekty mezistátní ekonomické spolupráce (government-to-government, „G2G“). Nabídka a rozsah poskytovaných služeb státu na podporu českých podnikatelských subjektů jsou stanoveny v Katalogu služeb, který bude součástí zvláštní společné dohody MPO/ CzechTrade a MZV.

1.3. Obě strany společně:

 • pravidelně připravují a schvalují koncepce aktivit a plány činností jednotné zahraniční sítě a Klientského centra;
 • stanoví kritéria pro hodnocení jednotné zahraniční sítě;
 • hodnotí výsledky podpory exportu, ekonomické diplomacie a jejich prvků (tzn. ZÚ, CT, Klientského centra) a tyto výsledky pravidelně, minimálně jednou ročně, prezentují;
 • využívají pro činnosti a aktivity v rámci této dohody sdílený informační systém (SINPRO) jako hlavní komunikační nástroj zúčastněných stran, ZÚ a zahraničních kanceláří CT;
 • stanoví pravidla pro sdílení a užívání SINPRO;
 • dle potřeby, ale zpravidla 1x měsíčně, organizují porady, na kterých pověření zástupci obou stran řeší koncepční i provozní záležitosti jednotné zahraniční sítě a Klientského centra, jakož i konkrétní projekty B2G a G2G;
 • do jednotné zahraniční sítě a Klientského centra komunikují úkoly, na nichž se dohodnou.

1.4. Obě strany se dohodly na jednotné přípravě pracovníků pověřených ekonomickou agendou prostřednictvím společného programu organizovaného Diplomatickou akademií MZV ve spolupráci s Exportní akademií CT.

2. Role stran

2.1. MZV:

 • 2.1.1. Koordinuje vnější ekonomické vztahy a řídí ZÚ v zahraničí.
 • 2.1.2. Podporuje export a realizuje ekonomickou diplomacii prostřednictvím zapojení ZÚ, jejich vedoucích a zaměstnanců ZÚ pověřených ekonomickou agendou.
 • 2.1.3. V dohodě s Klientským centrem a ve spolupráci s MPO zajišťuje v zahraničí pro české podnikatele prostřednictvím ZÚ asistenci na úrovni B2G a G2G.
 • 2.1.4. Organizuje a zajišťuje výběr pracovníků ZÚ pověřených ekonomickou agendou ve spolupráci s MPO. Příslušná výběrová řízení jsou otevřena i pro zaměstnance MPO a CT. Výběrová komise je složena paritně ze zástupců MZV a MPO a může si vyžádat doporučující stanovisko podnikatelských reprezentací (SPD, HK, AMSP).
 • 2.1.5. Poskytuje součinnost při registraci zahraničních kanceláří CzechTrade a jejich zaměstnanců.
 • 2.1.6. V zemích, kde je to kapacitně a technicky možné a účelné, umožní ZÚ zřídit sídlo zahraniční kanceláře CT v prostorách ZÚ, případně umožní i další využití prostor ZÚ.
 • Konkrétní podmínky jsou stanoveny v Dohodě mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu o způsobu financování nájmu, servisních služeb, údržby a oprav bytových a nebytových prostorů pronajatých v budovách zastupitelských úřadů.

2.2. MPO:

 • 2.2.1. Koordinuje zahraničně obchodní politiku, je garantem obchodní politiky, zahraničního obchodu a podpory exportu.
 • 2.2.2. Ve spolupráci s MZV připravuje, aktualizuje a naplňuje Exportní strategii ČR.
 • 2.2.3. Ve spolupráci s MZV připravuje analýzy exportních příležitostí v zahraničí.
 • 2.2.4. Podporuje odstraňování obchodních bariér jak na vnitřním trhu EU, včetně poskytování služeb s ním souvisejících (Solvit, ProCoP a Jednotná kontaktní místa),tak prostřednictvím liberalizace obchodu se třetími zeměmi.
 • 2.2.5. Aktivně, ve spolupráci s MZV, připravuje v ČR témata pro projekty v zahraničí na úrovni B2G a G2G.
 • 2.2.6. Při plnění těchto činností využívá pracovníků jednotné zahraniční sítě, zejména prostřednictvím sdíleného informačního systému pro standardní pracovní kontakty a evidenci úkolů.
 • 2.2.7. Řídí činnost agentury CzechTrade, jež:
  • odpovídá za fungování a rozvoj jednotného informačního portálu pro vývozce a za aktivní cílenou distribuci informací o exportních příležitostech;
  • zajišťuje především služby B2B pro malé a střední podniky (MSP) v zahraničí a další služby dle potřeby prostřednictvím sítě svých zahraničních kanceláří;
  • poskytuje prostory a vytváří zázemí pro činnost Klientského centra;
  • řídí zahraniční kanceláře CT, jejichž zaměstnanci jsou součástí ekonomického týmu příslušných vedoucích ZÚ;
  • zajišťuje regionální síť kontaktů pro vývozce v regionech ČR;
  • zajišťuje služby exportního vzdělávání pro podnikatele;
  • zajišťuje provoz sdíleného informačního systému jako hlavního komunikačního nástroje a dále přístup všech zúčastněných k SINPRO, včetně uživatelské podpory.

3. Služby Klientského centra pro podnikatele

3.1. Klientské centrum slouží jako základní kontaktní místo pro služby a informace pro vývozce v České republice.

3.2. Každý podnikatelský subjekt v případě zájmu získá v Klientském centru svého specialistu, který pro něj zajistí přístup k službám poskytovaným dle Katalogu služeb.

3.3. Služby pro malé a střední podniky v zahraničí poskytují zpravidla zahraniční kanceláře CT na základě kontaktu s Klientským centrem.

3.4. Služby pro velké společnosti a zakázky většího rozsahu (typicky B2G, příp. B2B) se poskytují po dohodě projektového týmu MPO a MZV v rámci Klientského centra.

3.5. Zahraniční kanceláře CT poskytují podle potřeby podporu při realizaci služeb a aktivit zastřešovaných ZÚ na úrovni B2G a G2G v zahraničí.

3.6. Základní exportní služby jsou v celé jednotné zahraniční síti poskytovány zdarma, další exportní služby mohou být zpoplatněny ve smyslu přiměřené participace a sdílení části nákladů. Obojí tvoří součást Katalogu služeb pro podnikatelské subjekty.

3.7. Výše uvedené služby mohou dle konkrétní situace vyžadovat řešení i jiným způsobem než popsaným v 3.3 – 3.5; v takovém případě rozhodne Klientské centrum.

4. Další rozšiřování jednotné zahraniční sítě

4.1. Po dohodě stran může MZV zřídit nové pozice diplomatických pracovníků s působností pro oblast podpory exportu a ekonomické diplomacie na ZÚ ve vybraných zemích.

4.2. Na takto zřízená pracovní místa jsou po dobu jejich fungování převedeny potřebné finanční prostředky/tabulková místa z MPO na MZV.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Koordinací spolupráce v rámci této dohody a jejím prováděním je za MPO pověřen náměstek pro zahraniční obchod a Evropskou unii a za MZV náměstek pro mimoevropské země a ekonomickou diplomacii.

5.2. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a nahrazuje Ujednání Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu o zásadách spolupráce při budování, provozování a řízení sítě zahraničních zastoupení organizace zřízené

Ministerstvem průmyslu a obchodu ze dne 25. července 2013. Dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu o způsobu financování nájmu, servisních služeb, údržby a oprav bytových a nebytových prostorů pronajatých v budovách zastupitelských úřadů zůstává nadále v platnosti.

V Praze dne 26. června 2014

Jan Mládek
Za Ministerstvo průmyslu a obchodu

Lubomír Zaorálek
Za Ministerstvo zahraničních věcí

Text dohody ke stažení: Dohoda mezi MPO a MZV o zásadách spolupráce (80 kB)

Doporučujeme