Dotace na rozvoj malých a středních firem nabídne druhá osa OPPIK

Nemovitosti, Technologie, Školicí střediska, Marketing a Poradenství. To jsou názvy nejzajímavější programů podpory, které vychází z druhé prioritní osy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Celá osa cílí na rozvoj malých a středních firem, ty z ní mohou získat přes 22 miliard korun.

Peníze těchto a dalších programů podpory druhé prioritní osy podpoří rekonstrukci průmyslových objektů, nákup strojů či zahraniční expanzi podniků. Je však potřeba znát pravidla. Podíváme se proto na základní charakteristiku zmíněných programů a projdeme si i detaily, jejichž opomenutí může vážně ohrozit žádost o dotaci, případně úspěšnou realizaci projektu.

O dotaci z OPPIK – a u programů druhé prioritní osy obzvlášť – mohou žádat v tuzemsku sídlící malé a střední podniky (MSP), které mají uzavřeny alespoň dvě účetní období. Programy podporují jak „tvrdé“ investiční akce do majetku, tak „měkké“ projekty jako získání analýz či know-how. Pokud se žadatel rozhodne pro investici do nových strojů, výrobních prostor či školicího zařízení, je samozřejmostí, že předmětnou nemovitost sám vlastní.

U všech projektů bez rozdílu je nutné, aby byly realizovány mimo Prahu. Posledním základním předpokladem je načasování prací: na samotném projektu se může začít pracovat až po schválení předběžné žádosti o dotaci. Pojďme ale rovnou k jednotlivým programům podpory.

Nemovitosti (3,9 mld. korun)

Program Nemovitosti bude nejvíce zajímat podnikatele, kteří uvažují nad investicí do zastaralých hal a bývalých průmyslových objektů, dnes již bez smysluplného využití – jinými slovy brownfieldů.

Aby se investice kvalifikovala k veřejné podpoře, musí splnit několik podmínek. Jednak musí investice přesáhnout současnou hodnotu objektu, jednak nemovitost musí být vedena v Národní databázi brownfieldů (registr spravuje agentura CzechInvest a konkrétní objekt je tam možné poměrně jednoduše zařadit).

Rozpočet programu činí 3,9 mld. korun a peníze z něj bude možné čerpat na rekonstrukci výrobních hal, provozů a technologických či výzkumných center. Evropské peníze podpoří zejména samotnou rekonstrukci nemovitostí, nákup pozemků a budov, práce potřebné k přípravě území (terénní úpravy, demolici objektů), projektovou a inženýrskou činnost včetně zavedení potřebných sítí a komunikací.

Typickým žadatelem bude podnik působící ve zpracovatelském, výrobním nebo těžařském průmyslu, případně stavebnictví či ICT. Velmi dobrou šanci mají i firmy zpracovávající odpady, provozovatelé technologických center nebo center strategických služeb.

Dotace se pohybuje v rozmezí 1 – 50 mil. korun, malé společnosti bude proplaceno 45 procent způsobilých nákladů, střednímu podniku 35 procent. V programu Nemovitosti se reálně zvažuje využití tzv. finančních nástrojů (úvěry, záruky).

Technologie (6 mld. korun)

Ještě vyšším rozpočtem než Nemovitosti disponuje program Technologie, který podpoří začínající podnikatele – velmi pravděpodobně se nezmění současná definice, takže půjde o podnikatele s historií kratší než pět let.

Pro výši přidělené dotace je ještě podstatné upozornit, že program pracuje i s kategorií drobný podnikatel, za něhož je považován podnik do deseti zaměstnanců. Sektorově mohou o podporu usilovat podniky ze stejných odvětví jako v programu Nemovitosti.

Jak je možné odhadnout z názvu, 6 mld. korun pomůže s pořizováním technologického vybavení. Dotaci bude možné uplatnit jak na stroje, tak na SW zajišťující jejich funkčnost a také na patentové licence.

V podstatě by se dotace měla vztahovat na pořízení jakéhokoli stroje, který souvisí s firemní výrobou. Uveďme ovšem příklady z minulého dotačního období: investice do CNC stroje je v pořádku, vysokozdvižný vozík určený k manipulaci ve skladu by už mohl být za hranou pravidel.

Dotace standardně dosahuje 1 až 20 mil. korun. Jedině drobní podnikatelé mohou získat minimální dotaci už ve výši 100 tis. korun, čímž jim bude umožněno realizovat i řádově menší investice, které pro ně ovšem mohou mít zásadní význam. U drobných a malých podnikatelů pokryje dotace 45 procent způsobilých nákladů, střední podniky získají o deset procent méně.

Školicí střediska (2,3 mld. korun)

Kromě výrobních hal a jejich vybavení myslí OPPIK i na zvyšování odbornosti zaměstnanců. Program Školicí střediska s rozpočtem 2,3 mld. korun umožní výstavbu nových či rekonstrukci stávajících prostor pro výuku a vzdělávání.

Dotaci bude možné využít na téměř celý cyklus realizace projektu – od nákupu a úpravy pozemků, přes demolici či výstavbu objektů a dopravní infrastruktury až po vybavení střediska školicími pomůckami, pořízení programů, HW nebo SW licencí. Na rozdíl od programu Nemovitosti bude možné stavět tzv. na zelené louce.

O dotaci se mohou ucházet malé a střední podniky, zejména ty, které jsou činné ve zpracovatelském průmyslu, oblasti technologií, vědy a výzkumu, stavebnictví, energetice, ICT, obchodu a vzdělávání.

Veřejná podpora z programu Školicí střediska začíná na 500 tis., maximálně lze získat 5 mil. korun. Není zapotřebí rozlišovat, jestli se firma řadí do kategorie malého, nebo středně velkého podniku. Jak malé, tak střední společnosti totiž velmi pravděpodobně budou moci získat dotaci, která pokryje až 50 procent způsobilých nákladů.

Marketing (1,5 mld. korun)

Jestli je firmě Česko malé, mělo by se její vedení seznámit s programem Marketing. Bude z něho možné získat podporu na řadu projektů souvisejících se vstupem na zahraniční trhy.

Rozpočet ve výši 1,5 mld. korun bude rozdělen mezi množství menších projektů, kam lze zahrnout účast firem na výstavách či veletrzích v zahraničí, organizaci seminářů s tématem mezinárodní konkurenceschopnosti, pořizování specializovaných studií nebo zapojení firem do mezinárodních programů jako Horizont 2020 a COSME.

Evropské peníze jsou určeny pro malé a střední podniky (o část rozpočtu se mohou ucházet i agentury CzechInvest a CzechTrade), které investují do pronájmu či provozu veletržního stánku, mají náklady na propagaci a dopravu spojenou s účastí na výstavách, bude však možné podpořit i služby odborných poradců specializujících se na zahraniční trhy.

Dotace nepřekročí 50 procent způsobilých nákladů, pro účast na veletrhu je její strop stanoven na 5 mil. korun, jinak se dotace může vyšplhat až na 20 mil. korun.

Poradenství (234 mil. korun)

Program Poradenství je zajímavý hlavně pro dvě skupiny potenciálních příjemců dotace. První z nich jsou začínající malé a střední podniky – zejména výrobní a stavební firmy, případně společnosti poskytující služby – v hospodářsky problémových regionech republiky. Druhou skupinu představují provozovatelé podnikatelských inkubátorů, vědecko-technických parků a inovačních center.

Začínající podnikatelé mohou žádat o dotaci na základní poradenství od externích poradců, na což jim EU přispěje od 50 do 500 tis. korun. Provozovatelé inovační infrastruktury se mohou ucházet o veřejnou podporu 5 až 20 mil. korun na poskytování cenově zvýhodněných služeb pro MSP. Intenzita podpory z EU nesmí překročit 50 procent způsobilých nákladů.

Zájemců bude více než dost

Je samozřejmě nešťastné, že oproti minulému období nemohou o podporu z některých výše uvedených programů žádat velké podniky. Stejně tak se zájemci musí smířit se snížením maximální podpory projektů. Programy druhé prioritní osy přesto rozhodně nebudou mít o zájemce nouzi. Důvody?

V zemi s tak silnou průmyslovou tradicí jakou je Česká republika stojí brownfield doslova v každé obci. Dotace na podnikatelské nemovitosti tedy najdou široké uplatnění. Není třeba pochybovat ani o tom, že by začínající podnikatelé pohrdli možností získat dotaci na pořízení nového vybavení.

A je také zcela jasné, že exportně orientovaná česká ekonomika vyprodukuje dostatečné množství uchazečů o dotaci usnadňující vstup na zahraniční trhy. Teď už jen, aby bylo možné podávat žádosti o dotaci co nejdříve.

Přpraveno ve spolupráci se společností eNovation
Autor: Michal Pácal, odborník na projekty financované z veřejných zdrojů. Ve společnosti eNovation pracuje jako Senior Project Manager a pomáhá českým firmám se získáváním dotací na různé typy investičních projektů. Zabývá se také problematikou daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Je držitelem mezinárodního certifikátu pro projektové řízení Prince2 Foundation.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme