Nejčastější dotazy k uplatňování DPH ve výstavbě

Dokument formou konkrétních otázek a odpovědí objasňuje některá úskalí spojená se stanovením sazby daně z přidané hodnoty (DPH) u výstavby.1. Jakou sazbu daně uplatní stavební firma u stavebních prací provedených výhradně v kanceláři umístěné v bytě?

Podle ustanovení § 48 zákona o DPH se u stavebních a montážních prací provedených v bytě v rámci rekonstrukce nebo opravy uplatní snížená sazba daně. Rozhodující je, že se jedná o byt vymezený v ustanovení § 4 odst. 1 písm. za). Jak je byt užíván, není pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozhodující.

2. Sazba daně při převodu základové desky k rodinnému domu pro sociální bydlení a pozemku.

Převod pozemku je podle ustanovení § 56 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty osvobozen od daně, s výjimkou převodu stavebního pozemku. Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení provedena stavba spojená se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc.

Z uvedeného vyplývá, že v případě převodu pozemku se jedná o převod pozemku, který je zastavěný, není tedy podle zákona o dani z přidané hodnoty stavebním pozemkem a tento převod je vždy osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně.

U převodu základové desky se jedná o převod stavby, který je podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně po uplynutí tří let od nabytí nebo kolaudace. Pro osvobození stačí splnění jedné z uvedených podmínek.

V případě, že by se jednalo o převod stavby pro sociální bydlení, uplatnila by se snížená sazba daně. Pokud se však jedná o samostatný převod základové desky jako zdanitelné plnění, uplatní se základní sazba daně, neboť u převodu základové desky se nejedná o převod nedokončené stavby rodinného domu pro sociální bydlení, neboť není splněno vymezení nedokončené stavby rodinného domu pro sociální bydlení.

3. Montáž plynového kotle v klubu důchodců. Ze zákona o dani z přidané hodnoty vyplývá, že stavbami pro sociální bydlení se mimo jiné rozumí také zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách. Lze u stavebních a montážních prací provedených v klubu důchodců uplatnit sníženou sazbu daně, přestože jsou zde zajištěny pouze služby pobytové, nikoliv ubytovací?

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jsou poskytovány různé formy sociálních služeb. Z ustanovení § 33 zákona o sociálních službách vyplývá, že se sociální služby poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.

Z uvedeného vyplývá, že pokud není v zařízení, ve kterém provádíte stavební a montážní práce zajištěno ubytování ze sociálního důvodu, nelze u stavebních a montážních prací prováděných v tomto zařízení uplatnit sníženou sazbu daně. Vždy se u těchto služeb uplatní základní sazba daně.

4. Nájemce provedl na najaté budově technické zhodnocení. Po skončení nájmu vyúčtoval pronajímateli částku za provedené technické zhodnocení. Jedná se o zdanitelné plnění?

Pokud nájemce provedl technického zhodnocení najatého majetku, jednalo se o poskytnutí služby pronajímateli podle § 14 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. Taková služba je nájemcem poskytnuta dnem, kdy pronajímatel může technické zhodnocení začít užívat, a to buď fyzicky nebo ekonomicky.

Podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty byl plátce, který technické zhodnocení provedl, povinen přiznat daň. Povinnost přiznat daň mu vznikla ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve.

V souladu s ustanovením § 21 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty se při poskytnutí služby zdanitelné plnění považuje za uskutečněné poskytnutím služby nebo vystavením daňového dokladu. Pokud se v daném případě jednalo o nájem, považuje se tato služba za poskytnutou nejpozději ukončením nájmu, kdy pronajímatel může technické zhodnocení fyzicky využívat, případně i dříve, pokud by pronajímatel mohl technické zhodnocení využívat jakýmkoliv způsobem již před ukončením nájmu. Při poskytnutí této služby se uplatní základní sazba daně. Peněžní vyrovnání, které poskytne pronajímatel nájemci, je z hlediska zákona o DPH úplatou za poskytnutou službu.

5. Plátce, majitel restaurace v části restaurace pronajal jinému plátci prostor pro umístění tří hracích automatů. Jedná se o pronájem osvobozený od daně?

Z ustanovení § 56 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty vyplývá, že nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně. Vzhledem k tomu, že nájem není v zákonu o DPH definován, je pro posouzení, zda se jedná o pronájem nemovitosti nutné vycházet ze základního rysu pronájmu nemovitého majetku, kterým je poskytnutí práva pro danou osobu na smluvenou dobu a za smluvený poplatek zabrat a užívat nemovitost podobně jako vlastník za současného vyloučení stejných práv třetích osob.

Pokud nejsou výše uvedené podmínky splněny, jedná se podle ustanovení § 14 zákona o dani z přidané hodnoty o službu, u které se uplatní základní sazba daně. V případě nájmu části restaurace, nejsou splněny podmínky pro užití nemovitosti jako vlastník. V takovém případě se jedná o zdanitelné plnění, u kterého se uplatní základní sazba daně.

6. Jaká sazba daně se uplatní u pronájmu parkoviště?

Podle § 56 zákona o dani z přidané hodnoty je nájem pozemků osvobozen od daně, přičemž osvobození se nevztahuje na nájem prostor a míst k parkování vozidel, a to bez ohledu na to, zda je poskytován na krátkodobé nebo dlouhodobé bázi. Při nájmu parkoviště uplatní plátce základní sazbu daně.

7. Jaká sazba daně se uplatní u nájmu bytů s parkovacím stáním?

Z ustanovení § 56 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty vyplývá, že nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně. Za prostory a místa k parkování vozidel se považují jak jednotlivá místa na parkovištích, tak garážová stání, případně samostatné garáže.

Pro posouzení, zda se jedná o nájem osvobozený od daně lze mimo jiné vycházet z obsahové stránky judikátů Evropského soudního dvora, ze kterých vyplývá, že pokud je uskutečňován nájem stavby jako osvobozené plnění a s tímto nájmem je úzce spjat nájem prostor a míst k parkování vozidel, je tento nájem také od daně osvobozen. Pokud se tedy jedná o nájem bytu spolu s nájmem parkovacího stání, lze celou službu osvobodit od daně bez nároku na odpočet daně.

8. Stavební společnost přijala od pěti stavebníků rodinných domů od každého samostatně částku ve výši 100 000,- Kč jako finanční příspěvek na výstavbu plynového a vodovodního řádu. Příspěvky činily celkem částku 500 000,- Kč. Stavební činnost byla provedena subdodavatelsky. Po kolaudaci inženýrských sítí byly jednotlivé stavby převedeny na distribuční podniky. Za jednotlivá plnění obdržela společnost částku 1000,-Kč, celkem 2 000,- Kč. Jsou finanční příspěvky poskytnuté od stavebníků předmětem daně z přidané hodnoty a má společnost nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění, použitých pro výstavbu inženýrských sítí?

Podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty je základem daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněná zdanitelná plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, vyjma daně za toto plnění.

Z uvedeného vyplývá, že společnost uskutečnila plnění za která obdržela úplatu, která se skládá z částky uhrazené stavebníky rodinných domů ve výši 500 000,- Kč a z částky uhrazené jednotlivými distribučními závody a městem ve výši 2 000,- Kč. Základem daně je součet částky obdržené od stavebníků a distribučních závodů nebo města, tedy částka ve výši 502 000,- Kč vyjma daně.

Vaše společnost uskutečnila převody staveb, které se nezapisují do katastru nemovitostí. Podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona o DPH je převod staveb osvobozen od daně po uplynutí tří let od nabytí nebo kolaudace. Pokud není splněna žádná z uvedených podmínek, jedná se o zdanitelné plnění s nárokem na odpočet daně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty okamžikem účinnosti smlouvy.

9. Plátce přijal platbu na prodej pozemku jako zdanitelného plnění. V okamžiku prodeje byly na pozemku vybudovány inženýrské sítě. Jak provede plátce vyúčtování prodeje pozemku?

Podle § 56 odstavec 3 zákona o DPH je převod pozemků, včetně finančního pronájmu osvobozen od daně, s výjimkou převodu stavebních pozemků. Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení provedena stavba spojená se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc.

Pozemek může být tvořen z jedné nebo více parcel. Pokud na tomto pozemku (sumě parcel) je stavba jako věc, pak předmětný pozemek přestává být stavebním pozemkem ve smyslu zákona jako celek. Stavební pozemek musí být převoditelný a musí být nutně věcí, tj. minimálně jednou parcelou. Při tom je nepodstatné, na které z parcel stavba jako věc vznikla, nebo na které parcele byla umístěna.

Pokud se jedná o převod pozemku, na kterém jsou vybudované inženýrské sítě, jedná se o převod pozemku zastavěného, který je vždy osvobozen od daně, protože se nejedná o pozemek, který by splňoval definici stavebního pozemku podle zákona o dani z přidané hodnoty. U převodu stavebního pozemku se uplatní základní sazba daně.

Pokud se jedná o převod pozemku jako zdanitelného plnění, je plátce, který takovýto převod uskutečňuje povinen přiznat daň na výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve.

Plátce uvede daň z přidané hodnoty v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí. Rozhodující je stav pozemku ke dni doručení listiny s vyznačením právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.

Pokud dojde k situaci, kdy plátce prodává stavební pozemek a před uskutečněním zdanitelného plnění přijme platbu, je povinen z této platby přiznat daň z přidané hodnoty ve výši 19 %. Pokud tento pozemek ke dni doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí již není stavebním pozemkem ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, jedná se o uskutečnění plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně.

V takovém případě může plátce opravit výši daně podle ustanovení § 42 odstavec 1 písmeno d) zákona o dani z přidané hodnoty. Toto ustanovení umožňuje opravit výši daně při použití platby, ze které vznikla plátci povinnost přiznat daň, na úhradu jiného zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně nebo plnění, které není předmětem daně.

Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava základu daně a výše daně provedena. Pokud se jedná o opravu základu daně a výše daně u zdanitelného plnění uskutečněného pro jiného plátce, vystaví plátce daňový dobropis.

Pokud se jedná o opravu základu daně a výše daně u zdanitelného plnění uskutečněného pro osobu, která není plátcem, provede plátce opravu výše daně ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava základu daně provedena vystavením dokladu o opravě základu a výše daně.

10. Mám ve společném jmění s manželkou budovu, ve které bydlíme. Jsem plátce, v části budovy podnikám. Lze u stavebních prací prováděných na budově uplatnit nárok na odpočet daně?

Pro posouzení možnosti uplatnění nároku na odpočet daně je rozhodující užití majetku pro uskutečnění ekonomické činnosti. Podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o DPH je obchodním majetkem souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností a o kterém je tato osoba povinna účtovat nebo jej evidovat. Je-li nemovitost využívána plátcem jak pro soukromé účely, tak pro svou ekonomickou činnost, může si plátce pro účely uplatnění DPH zvolit, zda tuto nemovitost zda si nemovitost ponechá jako součást osobního majetku, nebo ji vloží do obchodního majetku, a to buď v celém rozsahu nebo částečně. Způsob volby je v tomto ohledu zcela na rozhodnutí plátce.

Pokud se plátce rozhodne, že si nemovitost ponechá v celém rozsahu jako součást osobního majetku a vyloučí ji tak zcela ze systému DPH, neuplatní nárok na odpočet daně. Rovněž si může zvolit, že uplatní pouze částečný nárok na odpočet daně, a to v tom rozsahu, v jakém nemovitost skutečně užívá k ekonomické činnosti.

Pokud plátce zachází s nemovitostí jako s obchodním majetkem, je oprávněn si při pořízení této nemovitosti, případně její výstavbě, uplatnit bezprostředně plný nárok na odpočet daně. V takovém případě se užívání části nemovitosti pro soukromé účely (obecně k jiným účelům než pro ekonomickou činnost) považuje za poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 písm. a) zákona o DPH.

Využívání nemovitosti pro soukromé účely nemůže být považováno za pronájem nemovitosti osvobozený od daně, musí být uplatněna daň na výstupu. Základem daně v tomto případě je podle § 36 odst. 6 zákona o DPH cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku. Při stanovení základu daně lze vycházet z adekvátní výše nákladů na nemovitost.

Při stanovení výše základu daně lze při užívání části nemovitosti pro soukromou potřebu stanovit jako část nákladů na nemovitost určenou v závislosti na lhůtě stanovené pro úpravu odpočtů, tj. podle zákona o DPH rozpočítat adekvátní část nákladů na dobu 5 let.

Pokud je daná nemovitost ve spoluvlastnictví manželů, záleží na konkrétní výši případného spoluvlastnického podílu na nemovitosti toho z manželů, který je plátcem daně a na podílu využití této nemovitosti pro ekonomickou činnost. Nárok na odpočet daně může být v tomto případě stanoven ve výši využití nemovitosti, maximálně však ve výši spoluvlastnického podílu plátce.

Uvedený výklad se uplatní v případě, že plátce uskutečňuje pouze zdanitelná plnění a plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně. Pro případ, že by plátce danou nemovitost používal rovněž pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, je povinen nárok na odpočet daně krátit podle § 72 odst. 4 zákona o DPH a navazujících.

11. Jaká sazba daně se uplatní u rekonstrukce, modernizace a oprav rodinného domu, bytového domu a bytu?

Podle ustanovení § 48 zákona o DPH se při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou stavebním zákonem, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, uplatní snížená sazba daně.

Při určení, zda se jedná o rodinný dům, bytový dům nebo byt, se obvykle vychází ze správního rozhodnutí, případně stanoviska místně příslušného stavebního úřadu. Bytem se rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt je vymezen stavebně technickým uspořádáním, nikoliv účelem užití.

Rodinným domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, a v níž jsou nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.

12. Jaká sazba daně se uplatní u opravy střechy samostatně stojící garáže, která je příslušenstvím rodinného domu?

Podle ustanovení § 48 zákona o DPH se s platností od 1. 1. 2008 při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství uplatní snížená sazba daně.

Příslušenstvím věci jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány (§ 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Příslušenství věci má ve vztahu k věci hlavní povahu věci vedlejší.

Příslušenstvím rodinného domu a bytového domu mohou být například stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a ostatní stavby, například garáže, zahradní altány, kůlny, skladové prostory pro dům, podzemní stavby, například jímky, jámy pro měřící zařízení, čističky odpadních vod sloužící domu, vinné sklepy, stavby pro tepelná čerpadla, oplocení, přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizace, které jsou ve vlastnictví majitele rodinného domu nebo bytového domu, připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní (liniové stavby sloužící domu), studny, bazény.

13. Jaká sazba daně se uplatní u vymalování komory, která patří k bytu, ale je umístěna mimo byt?

Pokud je komora příslušenstvím bytu ve smyslu ustanovení § 121 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, uplatní se u stavebních prací snížená sazba daně. Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány. Příslušenství bytu není samostatným předmětem občansko právních vztahů. Příslušenstvím bytu jsou místnosti a prostory, které jsou určeny k tomu, aby byly užívány s bytem, například komora, sklep, dřevník, kolna.

14. Jaká sazba daně se uplatní u opravy střechy rodinného domu, který je používán k rekreaci?

Pokud se jedná o stavbu, která splňuje definici rodinného domu podle ustanovení § 4 odstavec 1 písmeno za) zákona o DPH, podle kterého je rodinným domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, a v níž jsou nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, uplatní se v souladu s ustanovením § 48 zákona o DPH u stavebních prací souvisejících s opravou této stavby snížená sazba daně.

15. Podle jakých kritérií se stanoví sazba daně u výstavby bytu?

Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou bytu pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s jeho opravou se uplatní snížená sazba daně. Bytem pro sociální bydlení je byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných částech domu (§ 48a odst. 5 ZDPH).

Do podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se započítává součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu (kuchyně, pokoje, sociální zařízení, chodba, komora, sklep, který je místností). Do podlahové plochy bytu se také započítává podlahová plocha, na které je umístěno vybavení bytu, sloužící uživateli bytu (nábytek, vestavěné skříně a kuchyňské linky, otopná tělesa apod.). Do podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podlahová plocha prostor, které nejsou místností (balkóny, terasy, lodžie) a podíl na společných částech domu.

16. Co se rozumí místností? Započítává se do podlahové plochy bytu sklepní kóje?

Místností je místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami (§ 48a odst. 8 ZDPH). Za místnost se nepovažují předsazené části stavby (balkón, terasa) a lodžie, a to ani zasklené. Za místnost se také nepovažuje sklepní kóje ohraničená pevnou stěnou nedosahující stropu nebo ohraničená jiným způsobem, například pletivem nebo laťkovou přepážkou. Pevnou stěnou se rozumí stěna, kterou nelze odstranit bez použití technických prostředků.

17. Podle jakých kritérií se stanoví sazba daně u výstavby rodinného domu?

Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou rodinného domu pro sociální bydlení, včetně jeho příslušenství nebo v souvislosti s opravou této stavby se uplatní snížená sazba daně. Rodinný dům pro sociální bydlení je rodinný dům (více jak polovina podlahové plochy pro rodinné bydlení), jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu.

Do podlahové plochy rodinného domu pro sociální bydlení se započítává součet podlahových ploch všech místností rodinného domu (kuchyně, pokoje, sociální zařízení, chodba, místnosti pro podnikání, garáž, která je v domě).

Do podlahové plochy rodinného domu pro sociální bydlení se nezapočítává součet podlahových ploch prostor, které nejsou místností (balkóny, terasy, lodžie, půda) a součet podlahových ploch místností, které tvoří příslušenství rodinného domu (garáž, která je mimo dům).

18. Jaká sazba daně se uplatní u výměny vchodových dveří bytového domu?

Jedná se o stavební práce, prováděné v rámci opravy nebo rekonstrukce společné části bytového domu. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, společné rozvody tepla, společné rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny a vzduchotechniky, dále výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěné mimo dům apod. V souladu s ustanovením § 48 zákona o DPH se při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu uplatní snížená sazba daně.

19. Jaká sazba daně se uplatní u topenářských prací prováděných v restauraci, která je součástí bytového domu?

Pokud se jedná o bytový dům vymezený v ustanovení § 4 odst. 1 písm. za) zákona o DPH (více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena), jedná se o stavební nebo montážní práce prováděné v souvislosti se změnou dokončené stavby bytového domu, u kterých se v souladu s ustanovením § 48 zákona o DPH uplatní snížená sazba daně.

20. Jaká sazba daně se uplatní u půdní vestavby bytového domu, jejímž výsledkem je vznik bytu jako jednotky o výměře 150 m2?

Pokud v rámci změny dokončené stavby bytového domu vznikne byt jako jednotka, jedná se o novou výstavbu. Podle ustanovení § 48a zákona o DPH se u výstavby bytu uplatní snížená sazba daně za podmínky, že se jedná o byt pro sociální bydlení, tedy s celkovou podlahovou plochou do 120 m2. Pokud tedy vznikne byt o výměře 150 m2, uplatní se při jeho výstavbě u stavebních prací základní sazba daně.

21. Jaká sazba daně se uplatní u výstavby a oprav přístupového chodníku ze zámkové dlažby k rodinnému domu?

V uvedeném případě se jedná o plošnou stavbu, která není nemovitostí podle § 119 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (nejedná se o stavbu spojenou se zemí pevným základem), jedná se o zpevnění povrchu pozemku. Taková plošná stavba je součástí pozemku a tvoří s ním jednu věc a nelze je fakticky ani hospodářsky od pozemku oddělit. Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené plošné stavby a s její výstavbou se uplatní základní sazba daně.

22. Jaká sazba daně se uplatní u výstavby bytového domu, ve kterém je 8 bytů s podlahovou plochou do 120 mvedených podmínek, tj. splnění časového testu alespoň tří let od nabytí staveb, bytů a nebytových prostor nebo od jejich kolaudace. V uvedeném případě se jedná o převod osvobozený od daně bez nároku na odpočet daně.

34. Jaká sazba daně se uplatní u převodu pozemku na kterém jsou vybudovány inženýrské sítě?

Převod pozemků, včetně finančního pronájmu, je osvobozen od daně, s výjimkou převodu stavebních pozemků. Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení provedena stavba spojená se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc ( § 56 odst. 3 ZDPH).

Pokud na tomto pozemku (sumě parcel) je stavba jako věc, pak předmětný pozemek přestává být stavebním pozemkem ve smyslu zákona jako celek. Stavební pozemek musí být převoditelný a musí být nutně věcí, tj. musí být tvořen minimálně jednou parcelou (viz § 118 a § 119 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku). Přitom je nepodstatné, na které z parcel stavba jako věc vznikla, nebo na které parcele byla umístěna. Pozemek, na kterém jsou vybudovány inženýrské sítě, je zastavěným pozemkem. V uvedeném případě se jedná o převod pozemku, který je osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně.

35. Plátce přijal v roce 2007 zálohu na výstavbu bytu. Vyúčtování stavebních prací provede v roce 2008. Jaká sazba daně se uplatní z přijaté platby a jaká při vyúčtování?

Z ustanovení § 37 odst. 3 zákona o DPH vyplývá, že v případě, kdy vznikla povinnost přiznat daň z platby přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění, vypočte se daň za uskutečněné zdanitelné plnění pouze z rozdílu mezi celkovým základem daně za zdanitelné plnění a základem daně z přijaté platby. Z uvedeného vyplývá, že pokud plátce přijme v období do 31. 12. 2007 platbu na stavební práce spojené s výstavbou bytu, uplatní z této přijaté platby sníženou sazbu daně 5%. Pokud bude plátce v roce 2008 účtovat provedení stavebních prací spojených s výstavbou bytu, uplatní DPH ze základu daně, který stanoví jako rozdíl základu daně celkové částky a základů daně z přijatých plateb. Při vyúčtování základu daně po 1. 1. 2008 uplatní plátce pro stavební práce prováděné v rámci výstavby bytu pro sociální bydlení sníženou sazbu daně ve výši 9 %. Pro stavební práce prováděné v rámci výstavby bytu, který nesplňuje vymezení bytu pro sociální bydlení, uplatní základní sazbu daně 19 %.

Osobám, které v souladu s příslušnými právními předpisy nevedou účetnictví, vzniká povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Tyto osoby neměly povinnost přiznat daň z přijaté platby, proto při vyúčtování po 1. 1. 2008 uplatní u stavebních a montážních prací u bytu pro sociální bydlení z celkové částky sníženou sazbu daně ve výši 9 % a u bytu, který nesplňuje vymezení bytu pro sociální bydlení z celkové částky základní sazbu daně.

36. Jaká sazba daně se uplatní u půdní vestavby bytového domu, jejímž výsledkem je vznik nebytového prostoru jako jednotky?

Pokud v rámci změny dokončené stavby bytového domu vznikne nebytový prostor jako jednotka, jedná se o novou výstavbu. Vzhledem k tomu, že se snížená sazba daně uplatní pouze při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou staveb pro sociální bydlení, uplatní se u výstavby nebytového prostoru jako jednotky základní sazba daně.

37. Jaká sazba daně se uplatní u opravy plynového kotle v rodinném domě?

Pokud se jedná o rodinný dům, vymezený v ustanovení § 4 odst. 1 písm. za) zákona o DPH a za podmínky, že je plynový kotel součástí rodinného domu, lze v souladu s ustanovením § 48 zákona o DPH u montážních prací uplatnit sníženou sazbu daně. Opravou se také rozumí stavební údržba nebo montážní údržba.

38. Jaká sazba daně se uplatní u vybudování kanalizační přípojky u domova důchodců?

Z ustanovení § 48a zákona o DPH vyplývá, že se snížená sazba daně uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou staveb pro sociální bydlení, včetně jejich příslušenství. Pokud se jedná o domov důchodců vymezený v zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uplatní se u stavebních prací spojených s vybudováním kanalizační přípojky snížená sazba daně, za podmínky, že je kanalizační přípojka příslušenstvím ve smyslu ustanovení § 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

39. Výstavbou ukončenou v r. 2008 vznikl byt jako jednotka s celkovou podlahovou plochou 150 m2. Jaká sazba daně se uplatní při jeho opravě?

Podle ustanovení § 48 zákona o DPH se u stavebních a montážních prací spojených s opravou bytu, včetně opravy jeho příslušenství, uplatní snížená sazba daně.

40. Výstavbou vznikne bytový dům, ve kterém jsou byty s celkovou podlahovou plochou do 120 m2 a byty s celkovou podlahovou plochou nad 120 m2. Jaká sazba daně se uplatní při jeho opravě?

Pokud se jedná o bytový dům, který je vymezen v ustanovení § 4 odst. 1 písm za) zákona o DPH, uplatní se v souladu ustanovením § 48 zákona o DPH u stavebních a montážních prací spojených s jeho opravou, včetně opravy jeho příslušenství, snížená sazba daně.

41. Při rekonstrukci stávajícího bytu dojde v bytovém domě stavebními úpravami ke zvětšení bytu nad 120 m2. Jaká sazba daně se uplatní u stavebních prací?

Pokud se jedná o změnu dokončeného bytu, uplatní se v souladu s ustanovením § 48 zákona o DPH při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou bytu snížená sazba daně bez ohledu na změnu výměry bytu.

42. Jaká sazba daně se uplatní u zahradnických prací prováděných na zahradě rodinného domu?

Vzhledem k tomu, že se nejedná o stavební ani montážní práce, u kterých by bylo možné za určitých podmínek vymezených zákonem o DPH uplatnit sníženou sazbu daně, uplatní se základní sazba daně.

43. Plátce se zabývá budováním okrasných jezírek a kombinovaných jezírek se zónou na plavání a s rostlinnou zónou. U jezírek se jedná pouze o vybagrovanou jámu na níž je položena hydroizolační fólie. Jaká se uplatní sazba daně v případě, kdy jsou tato jezírka budována u rodinných domů s celkovou podlahovou plochou do 350 m2?

Jedná se o plošnou stavbu. Takováto plošná stavba je součástí pozemku a tvoří s ním jednu věc a nelze ji fakticky ani hospodářsky od pozemku oddělit. Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou plošné stavby se uplatní vždy základní sazba daně.

44. Lze uplatnit sníženou sazbu daně u stavebních prací prováděných v léčebně dlouhodobě nemocných?

Léčebna dlouhodobě nemocných není stavbou pro sociální bydlení. U stavebních prací spojených s výstavbou nebo opravami stavby, která je léčebnou dlouhodobě nemocných se uplatní vždy základní sazba daně.

45. Jaká sazba daně se uplatní při výstavbě hospice?

Pokud se jedná o speciální lůžkové zařízení hospicového typu, ve kterém je poskytována paliativní péče, jedná se o stavbu pro sociální bydlení. V souladu s ustanovením § 48a se u výstavby tohoto zařízení, včetně jeho příslušenství uplatní snížená sazba daně.

zpět na začátek

Doporučujeme