Osvobození od daně z příjmů při převodu členských práv v bytovém družstvu

Dokument vycházející ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů podává výklad situací, ve kterých případech a za jakých podmínek jsou příjmy z převodu členských práv družstva osvobozeny od daní z příjmů.Poplatníci – fyzické osoby běžně používají často výraz „příjmy z prodeje družstevního bytu”, je to nesprávné pojetí, jedná se o příjmy z převodu členských práv družstva a tyto příjmy jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a jsou zdanitelným příjmem podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), pokud nejsou od daně osvobozeny. Převodem členských práv družstva se rozumí i převod práva užívání (nájmu) družstevního bytu na jiného člena bytového družstva či osobu, která se v souvislosti s tímto převodem stane členem bytového družstva.

Osvobození:

a) podle § 4 odst. 1 písm. r) zákona

Příjmy z převodu členských práv družstva jsou od daně osvobozeny, přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu pěti let.

Dnem „nabytí” se rozumí u členských práv družstva:

 • den vzniku družstva, tj. den zápisu do rejstříku v případě založení družstva (týká se zakládajících členů),
 • den přijetí za člena již existujícího družstva na základě členské přihlášky,
 • den zaplacení vstupního vlastního vkladu do družstva, byl-li zaplacen po vzniku družstva nebo přijetí za člena,
 • den rozhodnutí příslušného orgánu družstva o schválení dohody o převodu členských práv a povinností v případě jejich nabytí převodem. Nebude-li takového souhlasu v souladu se stanovami třeba, je dnem nabytí den určený stanovami a není-li úprava ve stanovách družstva, považuje se za den nabytí den, kdy dohoda o převodu vstoupila v platnost. Při převodu členských práv bytového družstva je dnem nabytí den, předložení smlouvy o tomto převodu příslušnému družstvu nebo pozdější den uvedený v této smlouvě, příp. den, kdy družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena a písemný souhlas nabyvatele členství,
 • den úmrtí zůstavitele v případě zděděných členských práv,
 • den vyhotovení dokumentu, kterým byla oprávněná osoba seznámena s výší majetkových podílů (§ 9 zákona č, 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových podílů v případě družstva vzniklého podle transformačního projektu v rámci transformace družstev (zákon č. 42/1992 Sb.).

b) podle § 4 odst. 1 písm. u) zákona

Od 1. 1. 2001 se rozšířilo osvobození příjmů z převodu členských práv družstva na další případy, kdy se nevyžaduje splnění pětileté lhůty, a to za podmínek uvedených pro osvobození příjmů z odstupného podle § 4 odst. 1 písm. u) zákona.

Podle něj jsou příjmy z převodu členských práv a povinností družstva osvobozeny pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu a použije-li poplatník získané prostředky na uspokojení bytové potřeby nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž úplatu přijal.

Osvobození platí i v případě, že získané prostředky použije na uspokojení bytové potřeby do jednoho roku před obdržením úplaty za převod členských práv družstva.

Získanými prostředky se rozumí celá částka úplaty za převod členských práv družstva, nesnížená o výdaje vynaložené na její nabyté.

Přijetí uvedeného příjmu oznámí poplatník správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k přijetí úplaty došlo. Uplatní-li poplatník osvobození uvedeného příjmu, a tuto úplatu nepoužije na získání bytových potřeb ve stanovené lhůtě, zahrne takový příjem mezi zdanitelné příjmy za to zdaňovací období, ve kterém tato lhůta uplynula.

Jestliže poplatník na uspokojené bytové potřeby použije jen část úplaty za převod členských práv družstva, je osvobozena jen tato část vynaložená na uspokojení bytových potřeb.

Bytová potřeba

Co se pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí bytovou potřebou upravuje ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) až h) zákona.

Např. se jedná o:

 1. koupi bytového domu, rodinného domu, rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 72/1999 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám „zákon o vlastnictví bytů” ve znění pozdějších předpisů,
 2. složení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejímž členem nebo společníkem se stal za účelem získání práva nájmu nebo užívání bytu nebo rodinného domu,
 3. údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů a bytu v nájmu nebo v užívání
 4. splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových
 5. úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,
 6. potřeb uvedených v § 15 odst.1 písm. a) až g) zákona.

Zdanění příjmů z převodu členských práv a povinností družstva

Příjmy z převodu členských práv družstva se posuzují jako „ostatní příjmy” podle § 10 odst. 1 písm. c) zákona a zahrnují se jako zdanitelné příjmy do daňového přiznání, pokud nejsou podle § 4 zákona osvobozeny.

Základem daně (dílčím základem daně) je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Podle § 10 odst. 5 zákona je výdajem v tomto případě nabývací cena podílu. Co se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí nabývací cenou podílu družstva upravuje § 24 odst. 7 zákona. Je to hodnota splaceného peněžního vkladu člena družstva, hodnota nepeněžního vkladu člena družstva, nebo pořizovací cena majetkové účasti v případě nabytí podílu koupí a nebo cena stanovená pro účely daně dědické a darovací.

zpět na začátek

Doporučujeme