DPH při poskytnutí služby komisionáře v tuzemsku na základě komisionářské smlouvy

Dokument přináší informace k uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, při poskytnutí komisionářské služby v České republikce. V případě poskytnutí služby na základě komisionářské smlouvy se jedná o poskytnutí služby komisionáře, kdy se komisionář zavazuje, že zařídí vlastním jménem pro komitenta a na jeho účet určitou obchodní záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu.Podle § 13 odst. 3 písm. b) se dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu považuje za samostatné dodání zboží komitentem nebo třetí osobou a samostatné dodání zboží komisionářem a podle § 14 odst. 2 písm. b) se poskytnutí služby prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu považuje za samostatné poskytnutí služby komitentem nebo třetí osobou a samostatné poskytnutí služby komisionářem.

Jedná se o poskytnutí plnění na základě smlouvy obsahující prvky smlouvy komisionářské (jednání vlastním jménem na cizí účet) tedy se může např. jednat o smlouvu komisionářskou podle obchodního zákoníku, o smlouvu příkazní podle občanského zákoníku, případně o smlouvy obdobného typu, pokud obsahují uvedené prvky.

Z hlediska zákona o DPH se při poskytnutí plnění prostřednictvím komisionáře jedná o právní fikci, která stanoví, že komisionář také poskytuje samostatné plnění, jakoby se jednalo o dodání jeho zboží nebo poskytnutí jeho služby, ale ve skutečnosti dodává zboží nebo poskytuje službu, které jsou ve vlastnictví komitenta nebo třetí osoby.

Příjmem nebo výnosem komisionáře za jím poskytnutou službu komisionáře je úplata (stanovená odměna komisionáře), která se zahrnuje do obratu pro povinnou registraci. Pokud komisionář vystaví samostatný daňový doklad komitentovi za poskytnutou službu komisionáře, považuje se služba komisionáře za samostatné uskutečněné zdanitelné plnění v tuzemsku, protože se místo plnění poskytnuté služby komisionáře stanoví podle § 9 v tuzemsku, uplatní se základní sazba daně a den uskutečnění zdanitelného plnění se stanoví podle § 21 odst. 6.

Den uskutečnění zdanitelného plnění poskytnutého prostřednictvím komisionáře

Při dodání zboží v tuzemsku prostřednictvím komisionáře se den uskutečnění plnění stanoví pro komitenta i komisionáře podle § 21 odst. 7 písm. h) a tímto dnem je den dodání třetí osobě, popřípadě den dodání třetí osobou, pokud se jedná o nákup zboží v tuzemsku pro komitenta.

Při poskytnutí služby v tuzemsku prostřednictvím komisionáře se den uskutečnění zdanitelného plnění stanoví podle § 21 odst. 7 písm. i), a tímto dnem je den poskytnutí služby třetí osobě, popřípadě den poskytnutí služby třetí osobou při pořízení služby v tuzemsku pro komitenta.

V případě dodání zboží do jiného členského státu nebo pořízení zboží z jiného členského státu prostřednictvím komisionáře se postupuje podle příslušných ustanovení, a den uskutečnění plnění komisionářem se stanoví pro dodání zboží do jiného členského státu podle § 22 a pro pořízení zboží z jiného členského státu podle § 25.

Obdobně se postupuje při poskytnutí služby do jiného státu nebo pořízení služby z jiného státu prostřednictvím komisionáře, a proto se den uskutečnění tohoto plnění komisionářem a místo plnění stanoví podle příslušných ustanovení.

Příklady:

Prodej zboží komitenta z jiného členského státu

V případě dodání zboží prostřednictvím komisionáře v tuzemsku, které je pořízeno od komitenta z jiného členského státu (uzavřena komisionářská smlouva s komitentem z jiného členského státu na prodej jeho zboží v tuzemsku, komitent je registrován k dani v jiném členském státě), se jedná o pořízení zboží z jiného členského státu komisionářem od osoby registrované k dani v jiném členském státě. Proto má komisionář povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu podle § 25 zákona o DPH, a při dodání zboží komisionářem třetí osobě v tuzemsku se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné podle § 21 odst. 7 písm. h), t.j dnem dodání třetí osobě.

Dodání zboží prostřednictvím komisionáře do jiného členského státu

V případě dodání zboží komisionářem třetí osobě do jiného členského státu (uzavřena komisionářská smlouva s komitentem z tuzemska na prodej jeho zboží do jiného členského státu), má komisionář povinnost přiznat uskutečnění tohoto dodání zboží do jiného členského státu podle § 22, a den uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží komitentem v tuzemsku komisionáři se stanoví podle § 21 odst. 7 písm. h), a tímto dnem je den dodání třetí osobě do jiného členského státu, tj. den odeslání nebo přepravení zboží třetí osobě.

Základ daně

Základem daně při dodání zboží nebo poskytnutí služby prostřednictvím komisionáře třetí osobě je u komisionáře úplata za plnění uskutečněné pro třetí osobu, snížená o daň, u komitenta úplata za plnění uskutečněné pro komisionáře, snížená o daň.

Jestliže základ daně za uskutečněné plnění mezi komisionářem a třetí osobou a základ daně za uskutečněné plnění mezi komitentem a komisionářem jsou rozdílné, vyjadřuje tento rozdíl odměnu komisionáře, která je již zahrnuta do základu daně zdanitelného plnění uskutečněného komisionářem pro třetí osobu a komisionář již samostatně nevystavuje daňový doklad pro komitenta za poskytnutou službu komisionáře.

Jestliže je však základ daně za uskutečněné plnění mezi komisionářem a třetí osobou a základ daně za uskutečněné plnění mezi komitentem a komisionářem stejný, musí být odměna komisionáře za poskytnutou službu komisionáře pro komitenta na základě komisionářské smlouvy řešena samostatným daňovým dokladem vystaveným komisionářem komitentovi, protože v tomto případě se služba komisionáře považuje za samostatné uskutečněné zdanitelné plnění.

Obdobně se postupuje při stanovení základů daně uskutečněných zdanitelných plnění komisionářem a třetí osobou v případě pořízení zboží nebo služby od třetí osoby prostřednictvím komisionáře pro komitenta.

Komitent neplátcem

Jestliže je komitent neplátcem, může komisionář při dodání zboží na základě smlouvy s prvky smlouvy komisionářské postupovat podle § 90, a při splnění podmínek uvedených v tomto ustanovení použít zvláštní režim a zdanit jen přirážku.

Stejně je možné postupovat i v případě vydražení věci komitenta neplátce ve veřejné dražbě komisionářem na základě smlouvy s prvky smlouvy komisionářské.

zpět na začátek

Doporučujeme